NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201 Oslo Saken gjelder: Aksjekjøp etter indikasjon - aksept og reklamasjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Håkon Persen Jan-Tore Aschim Klager var kunde av Hønefoss Kapital AS og Hønefoss Sparebank, som har en avtale med innklagede som i praksis gjør innklagede til bankens meglerhus. Etter å ha handlet aksjer gjennom Hønefoss Kapital AS, ble det etter en periode opprettet direkte kontakt mellom klager I

2 og en av innklagedes meglere. Klager foretok så en rekke transaksjoner gjennom innklagede i perioden oktober 1999 til november Etter børsens stengetid 8. november 2000 kontaktet innklagedes megler klager, og opplyste klager om at han hadde «tatt inn» 5000 aksjer i PGS. Aksjene var kjøpt tidligere på dagen. Klager aksepterte å kjøpe aksjene. Aksjene ble kjøpt til kurs 132,50, en kurs tilsvarende det megler hadde tatt inn aksjene for. I de påfølgende dagene hadde aksjen en negativ utvikling. Likevel anbefalte megler klager i telefonsamtaler å sitte videre med aksjene. Klager gjorde på dette tidspunkt ikke tegn til å ville heve eller si seg ubundet av aksjekjøpet. 10 dager etter aksjekjøpet tok klager kontakt med Hønefoss Kapitals representant. Det ble foreslått et møte hvor også den aktuelle megleren hos innklagede skulle være representert. Møtet ble imidlertid avlyst etter en samtale klager hadde med Aksjesparerforeningen (nå Aksjonærforeningen) 24. november I stedet sendte klager brev til innklagede 26. november s.å, hvor han reklamerte på kjøpet av PGS aksjene og hevdet at han ikke var forpliktet, ettersom han ikke hadde gitt ordre om kjøp av aksjene. Klager hadde på dette tidspunkt mottatt sluttseddel og gjort opp for aksjene. Innklagede hevdet derfor at klager var bundet av handelen slik den var inngått 8. november. Klager tok etter dette kontakt med advokat, og det har i saken vært utstrakt korrespondanse mellom partene siden dette tidspunkt. De angjeldende aksjene ble av klager solgt ved sluttseddel 17. oktober Partene har ikke kommet til en minnelig ordning i saken, og tvisten er derfor innbrakt for Rådet. Begge parter har i prosessen vært representert ved advokat. Klagers anførsler: Klager hevder at han ikke ga ordre om kjøp av de aktuelle aksjene i PGS og at han derfor ikke var forpliktet til å kjøpe dem. Innklagede har i møte sagt at aksjene ble innkjøpt av megler ved tiden den 8. november. Dette ble gjort i innklagedes navn. Klager hadde hverken på dette tidspunkt eller forut for kjøpet vært i kontakt med megler om dette konkrete kjøpet. Megler tok først kontakt ved tiden samme dag. II Klager hevder at det i denne sammenheng synes å være enighet om at megleren forpliktet innklagede til kjøp av 5000 aksjer i PGS uten at megler på forhånd hadde fått kjøpsordre fra klager. Slik kjøpsordre ble først innhentet 3-4 timer senere. Innklagede og megler har fremholdt at det ikke bedrives egenhandel. Klager presiserer også at det ikke forelå noen avtale om at aksjehandelen var overlatt til megler. Det vises i denne forbindelse til de etiske normer 4-4, og kravene til skriftlighet. Under enhver omstendighet har ikke innklagede pretendert en slik avtale. Som følge av dette hevder klager at innklagede gjennom megler har overtrådt både eksterne og interne regler. Klager har vist til at det forelå en interessekonflikt mellom meglerhusets og kundens interesser. I henhold til de etiske normer 4-2 skal megler søke å unngå slike konflikter og uansett plikter megler å opplyse om en slik delt interesse. Klager hevder at innklagede gjennom aksjesalget har brutt begge prinsipper. For det første opplyste ikke megleren om at aksjene ble solgt fra innklagede selv, men sa kun at jeg har tatt inn, noe som ikke kan forstås dithen. Under enhver omstendighet har innklagede i ettertid hevdet at aksjene ble kjøpt inn fra markedet for klagers regning og risiko. Klager hevder at han i telefonsamtalen 8. november følte seg overkjørt av megleren. Klager viser i denne sammenheng til de avspilte telefonsamtaler, som etter klagers oppfatning tyder på at megleren var svært opptatt av å få plassert aksjene hos en annen enn innklagede. På dette tidspunkt var børsen stengt, og sluttkursen var ca 1 krone lavere enn den kurs megleren hadde tatt inn aksjene på, og som tilsvarte den kurs klager ble tilbudt. Klager anfører også at forholdene rundt kjøpet strider mot de etiske normer 5-1 angående kjøperens betalingsevne. Innklagede hadde tilgang til klagers bankkonto, og det var dessuten klart at klager ikke tidligere hadde foretatt kjøp i denne størrelsesorden. 2

3 Klager har hevdet at kjøpet etter dette må anses foretatt i strid med de etiske normer. Slik klager ser det er det heller ikke forhold i ettertid som tilsier at binding likevel anses oppstått. Det vises særlig til at klager må anses å ha reklamert i tide. Det er dokumentert at klager reklamerte skriftlig den 26. november Imidlertid må det anses reklamert allerede 18. november 2000, ved klagers henvendelse til Hønefoss Kapital AS. Det er dermed reklamert 10 dager etter aksjekjøpet, og følgelig kun få dager etter at sluttseddelen kan være fremkommet til klager. Klager har i denne sammenheng vist til at han først fikk kunnskap om det forhold det ble reklamert over 15. november. Dette må også få følger for klagefristen i henhold til behandlingsreglene 3-2. Klager anfører derfor at innklagede ikke kan høres med oversittet reklamasjonsfrist. Hva angår lengden på reklamasjonsfristen på angjeldende forhold anfører klager at det ikke kan anses vedtatt standardvilkår som medfører kortere reklamasjonsfrist enn det som normalt kreves i forbrukerforhold. Subsidiært har klager anført at standardvilkårene i forhold til den type reklamasjon det i saken er tale om må settes til side som ensidige og urimelige. Klager har hva angår fristlengden også vist til Etisk Råd sak nr 2000/17. Avslutningsvis har klager hevdet at innklagede, etter at de forstod at klager mente seg uforpliktet, burde ha tatt initiativ for salg av aksjene på et gunstigst mulig tidspunkt for klager. Klager på sin side var usikker, men forholdt seg til realiteten slik han mente den forelå, nemlig at innklagede hadde ansvaret for aksjene. Innklagede burde som profesjonelt meglerhus ha søkt å gjennomføre et salg på et tidligere tidspunkt enn det som til slutt ble tilfellet. Klager har etter dette bedt Rådet vurdere om innklagede har overtrådt flere av de etiske normer. Videre har klager påstått kompensasjon for lidt tap, opplyst til NOK, samt saksomkostninger inklusiv juridisk bistand ved klagebehandlingen. Hva angår foreldelsesfristen oppstilt i behandlingsreglene 3-2 anfører klager at informasjonen om at aksjene var kjøpt uten konkret oppdrag fra klager først kom frem i møte 15. november Klagen er derfor rettidig fremmet for Rådet. Under enhver omstendighet er klager av den oppfatning at det foreligger særlige grunner som tilsier behandling i Etisk Råd. Det vises i denne sammenheng blant annet til brudd på etiske normer 4-4 og 4-2. Øvrige kompetanse- og avvisningsbestemmelser kan heller ikke avskjære en klagebehandling. Innklagedes anførsler: III Innklagede har hevdet at klagen må avvises fra klagebehandling i Rådet. Klagen kan ikke anses fremsatt i tide, ettersom transaksjonen det tvistes om ble foretatt 8. november 2000 og klagen er datert 4. desember Klagen er således ikke fremmet innen ett-års fristen i behandlingsreglene i 3-2. Det kan heller ikke sies å foreligge særlige grunner som skulle tilsi en fravikelse av denne avskjæringsfristen. Klagers eventuelle krav må dessuten anses bortfalt som følge av for sen reklamasjon. I følge innklagede forretningsvilkår, som tilsvarer Norges Fondsmeglerforbunds anbefalte standardvilkår, skal det reklameres på innholdet i sluttseddelen straks eller senest påfølgende børsdag etter at slik sluttseddel er mottatt. Innklagede legger til grunn at sluttseddel ble mottatt innen 13. november slik at reklamasjonsfristen utløp 14. november. Klager reklamerte skriftlig til innklagede 26. november, 18 dager etter at handelen ble utført. Klager har hevdet at det ble inngitt muntlig reklamasjon 20. november, da til Hønefoss Kapital AS. Når handelen ikke er formidlet av Hønefoss Kapital AS kan ikke Hønefoss Kapital AS anses korrekt adressat for en reklamasjon på handel utført av innklagede. Begge reklamasjonene er uansett inngitt for sent. Under enhver omstendighet kan ikke klagen gis medhold i realiteten. Klager kan ikke høres med at han ikke ga ordre om kjøp av de aktuelle aksjene i PGS 8. november Klager hadde overfor megler indikert at han ville benytte interessante muligheter i markedet. Dette selv om klager grunnet sitt yrke ikke til enhver tid var tilgjengelig på telefon. Når megleren kjøpte de angjeldende PGS aksjene var det denne indikasjon han forholdt seg til. Slik innklagede ser det omfattes transaksjonen av denne grunn heller ikke av etiske normer 4-4 om aktiv forvaltning. Klager kan derfor ikke høres med at aksjene ble handlet inn på innklagedes konto for så senere å bli forsøkt plassert hos klager. Det fremgår av den elektroniske ordreboken at ordren ble lagt inn klokken og gjennomført for klagers regning klokken Aksjene ble handlet til klagers VPS konto. Megleren ringte da også klager senere på dagen for å få avklart hvorvidt 3

4 klager ønsket aksjene. Dersom megleren hadde misforstått klagers indikasjoner, og klager følgelig ikke ville ta aksjeposten, ville denne blitt ført som feilslutning og ikke belastet klager. I forhold til gjeldende lover og tillatelser er innklagede berettiget til å foreta egenhandel i relasjon både til selvstendig investeringstjeneste og i forbindelse med feilslutninger. Klager valgte imidlertid å ta aksjeposten. Videre tilbakeviser innklagede at det forelå en interessekonflikt mellom innklagede og klager slik det er hevdet av klager. Det tilbakevises også at megleren hadde brent inne med aksjene. Aksjene var både før og etter samtalen med klager realiserbare over New York-børsen uten større tap. Heller ikke kurtasjehensyn tilsier en særlig interesse for megleren. Kurtasjen for transaksjonen utgjorde kun 500 NOK. Hva angår klagers anførsler om at han følte seg overkjørt av megler under telefonsamtalen 8. november 2000, fremheves det at klager selv opplyste om at han kjente til PGS aksjen og dens utvikling. Klager må dermed kunne sies å ha hatt et grunnlag for å kunne vurdere meglerens henvendelse. Endelig tilbakeviser innklagede at transaksjonen innebærer et brudd på de etiske normer 5-1 vedrørende kjøpers betalingsevne. Klagers totale portefølje var på tidspunktet NOK 1,2 millioner, og kjøpsvederlaget som utgjorde NOK ble antatt å ligge innenfor klagers betalingsevne. Det understrekes at klager heller ikke ga uttrykk for at han manglet dekning for kjøpet, hverken i samtalen 8. november eller påfølgende dager. Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 4 desember Innklagede innga tilsvar ved brev 21. desember I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. Rådet vil først til stilling til innklagedes påstand om at klagen må avvises som følge av at foreldelsesfristen i behandlingsreglene 3-2 er oversittet. For klagesaker er det her oppstilt en ett-års frist, løpende fra: IV...det tidspunkt da klageren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det eventuelt klanderverdige forhold og den for dette ansvarlige. Innklagede har anført at transaksjonen det tvistes om ble utført 8. november 2000, mens klage i saken først ble inngitt 4. desember Klager har på sin side hevdet at han ikke fikk kunnskap om at aksjekjøpet var foretatt uten oppdrag fra ham før i møtet den 15. november 2001, og at klagen er rettidig. Hovedproblemstillingen i saken er om innklagedes kjøp av 5000 aksjer i PGS var basert på en ordre fra klagers side, eller om transaksjonen må anses å være egenhandel med påfølgende (videre-) salg til klager. At klager ikke fikk kunnskap om at kjøpet av aksjene var gjort uten oppdrag for ham før i et møte med 15. november 2001, kan han vanskelig høres med. Klager må selv være nærmest til å ha kunnskap om hvilke ordre han gir eller ikke gir, og Rådet antar at dette er kunnskap klager måtte ha hatt, eller under enhver omstendighet burde ha hatt, allerede 8. november Det kan også anføres at det klanderverdige forhold er at kursen klager betalte var for høy i forhold til markedskursen på salgstidspunktet. Også dette er, slik Rådet ser det, et forhold klager burde hatt kunnskap om allerede på ordretidspunktet, all den stund megler i samtalen med klager klokken ca opplyste om både kursen aksjene var tatt inn på og hvilken kurs aksjen hadde sluttet på, samt ble handlet på i New York. Den objektive fristen i 3-2 må etter dette anses oversittet, uavhengig av om det er 8. eller 15. november som legges til grunn som fristutgangspunkt. 3-2 siste punktum åpner for at saker til tross for oversittet klagefrist kan tas opp til behandling dersom:... særlige grunner taler for det. 4

5 Rådet er av den oppfatning at klagen og forholdene rundt den angjeldende transaksjonen har interesse utover partenes anliggender. Saksbehandlingen har vist at det er grunn til å anta at det i forbindelse med aksjetransaksjonen har forekommet brudd på gjeldende regelverk, særlig hva angår ordrebokføring og det lovbestemte kravet til beste pris. Under enhver omstendighet omfatter klagen forhold Rådet finner grunn til å klargjøre gjennom en behandling. Kravet til særlige grunner er slik Rådet ser det oppfylt, og klagen underkastes alminnelig klagebehandling i Rådet. Klager har anført flere forhold som kritikkverdige, blant annet interessekonfilkter, mangelfull rådgivning og kjøp uten oppdrag. Det er hevdet at forholdene utgjør brudd på de etiske normene 4-2, 4-4, 4-5. Rådet bemerker at alle forholdene har sitt utgangspunkt i transaksjonen 8. november 2000, og at de i stor grad også griper inn i hverandre. En konsekvens av at klagen behandles i medhold av 3-2 siste punktum, er imidlertid at Rådet anser seg noe friere i forhold til partenes anførsler. Rådet vil derfor konsentrere seg om de forhold som har ført til at klagen oppfyller behandlingsreglenes krav om særlige grunner. Disse forholdene anses å være av interesse å få behandlet, uavhengig av om de kan utgjøre grunnlag for klagers kompensasjonskrav mot innklagede. Om kompensasjonsspørsmålet, se nedenfor. Klager har hevdet at han aldri ga ordre om kjøp av 5000 aksjer i PGS. Innklagede har på sin side anført at aksjene ble handlet til klagers konto som følge av en generell interesse som var indikert av klager tidligere i kundeforholdet. Innklagede har vist til at klager var interessert i å benytte interessante muligheter i markedet, og at dette var en del av et innarbeidet handlemønster. Innklagede har for Rådet fremlagt utskrift fra den elektroniske ordreboken. Av ordreboken fremgår det at ordre om kjøp av 5000 PGS aksjer ble lagt inn på klagers konto klokken og sluttet på samme konto klokken Det har i saken ikke blitt fremlagt annen dokumentasjon for at ordre ble gitt av klager før aksjene ble tatt inn til klagers konto. Det er imidlertid fremlagt opptak av samtalen som fant sted mellom megler og klager ca klokken Etter å ha gjennomgått dette vil Rådet bemerke at det ikke fremkommer at klager var helt uforstående til den handel som var foretatt av innklagede tidligere samme dag. Opptakene kan således tyde på at megler ikke handlet helt uten føringer. Noen handlefullmakt er i saken imidlertid ikke dokumentert, og samtalen sannsynliggjør da også at det ikke lå en ordre bak transaksjonen. Rådet legger etter dette til grunn for sin avgjørelse at klager ikke hadde inngitt kjøpsordre av de aktuelle aksjer på det tidspunkt innklagede tok inn 5000 aksjer i PGS den 8. november At det forelå en indikasjon fra klager slik innklagede har hevdet er slik Rådet ser det ikke usannsynlig, men en slik indikasjon er under enhver omstendighet ikke tilstrekkelig til at megler kan slutte en ordre på vegne av en kunde. For å slutte en ordre på kundens regning og risiko må det foreligge en ordre eller fullmaktsavtale i en eller annen form. Det tilkommer at dersom en indikasjon er konkret nok skal den under enhver omstendighet selvstendig registreres i henhold til forskrift 26. september nr femte ledd. På denne bakgrunn kan bindende avtale om kjøp av aksjene inngått mellom klager og innklagede ikke anses å være inngått på det tidspunkt aksjene ble handlet inn til klagers konto klokken Slik avtale kan først anses inngått i samtalen mellom megler og klager klokken Konsekvensene av at kjøpsordre/avtale må anses inngått på dette tidspunkt vil for det første være at aksjene før dette tidspunkt skulle vært handlet som ledd i innklagedes egenhandel, og dermed for innklagedes regning og risiko. For det andre har klager etter vphl og etiske normer krav på at handelen sluttes til beste pris. Hva angår det førstnevnte er det klart at handler som sluttes for kundenes regning og risiko skal føres på kundenes konti. Like klart er det imidlertid at handler som utføres på foretakets regning og risiko - og dermed som del av foretakets egenhandel som ledd i investeringstjenestevirksomheten - skal føres på foretakets egne konti. Konsekvensen av innklagedes anførsel om at handelen ikke var ordreinitiert må slik Rådet ser det derfor være at ordren ble feilaktig ført på klagers konto. Dersom man skulle følge den prosedyre innklagede synes å ha lagt opp til, vil transaksjonen kun bli meldt som en handel, mens det i realiteten er to separate handler som hver skulle vært meldt gjennom børssystemet. 5

6 At det er to separate handler medfører videre at kravet om beste pris oppstilt i vphl. 9-2 fjerde ledd vil få anvendelse på innklagedes salg til klager. At klager har krav på beste pris vil si beste mulige kurs på avtaletidspunktet, ikke beste kurs på det tidspunkt megler tok inn aksjene. Med beste pris må i utgangspunktet forstås markedsverdi. Det er på det rene at innklagede tok inn aksjene til kurs 132,50 klokken Som en konsekvens av at aksjene allerede på dette tidspunkt ble godskrevet klagers konto, var det også denne kurs klager betalte. Det er imidlertid uomtvistet at kursen hadde sunket i løpet av ettermiddagen. Sluttkursen på Oslo Børs var på 131,-. Det fremkommer videre av partenes tilsvar at kursen ikke steg i New York i tiden som fulgte etter Oslo Børs stengetid, og Rådet finner det derfor klart at aksjenes markedskurs på tidspunktet for klagers ordre ikke var 132,50. Når dette var kursen klager måtte betale, kan kravet til beste pris ikke sies å være tilfredsstilt. Slik Rådet ser det har innklagede følgelig ikke overholdt kravene i vphl. 9-2 fjerde ledd, og etiske normer 1-1 og 4-1 første ledd. Rådets konklusjoner foran medfører at ordreboken må anses ført i strid med forskrift 26 september 1996 nr 950. Det ble ført inn et oppdrag som ikke var inngitt av klager. Det står for Rådet som temmelig klart at når aksjene, slik innklagede selv har anført, ble kjøpt for foretakets egen regning, så er det per definisjon å anse som egenhandel. Også den feil som her er gjort foranlediger etter Rådets oppfatning kritikk. Det følger av ovenstående at aksjene i realiteten må anses solgt fra innklagede til klager. Innklagede har dermed ikke opptrådt i egenskap av mellommann, men har gått inn som motpart transaksjonen. Klager har anført at dette innebærer en interessekonflikt mellom klager og innklagede, og at innklagede hverken har søkt å unngå den eller opplyst om den. Rådet vil bemerke at salg fra egen bok til en kunde i utgangspunktet kan medføre en interessekonflikt og at foretaket etter de etiske normer 4-2 er forpliktet til å søke å unngå slike. Det kan imidlertid av 4-2 ikke utledes noen plikt til ikke å selge fra egen bok, uavhengig av om aksjene kan hentes andre steder. Videre kan det ikke oppstilles noen plikt til å opplyse om at aksjene vil bli hentet fra egen bok. Det som imidlertid er klart er at det er et krav om at foretakets rolle som motpart skal fremgå av sluttseddelen. Rådet har fått seg forelagt kopi av den aktuelle sluttseddelen, og det er på det rene at innklagede ikke opplyste om rollen som motpart i transaksjonen. Rådet vil bemerke at dette riktignok er en feil som er en nødvendig konsekvens av at innklagede feilførte ordren direkte på klager fra begynnelsen av, jf ovenfor. Likefullt konstituerer forholdet et brudd på etiske normer 4-2. Klager har lagt ned påstand om tilkjennelse av kompensasjon. Hvorvidt klager som følge av de kritikkverdige forhold redegjort for ovenfor har lidd tap og dermed vil ha krav på kompensasjon, er et spørsmål som må løses på bakgrunn av alminnelige kontrakts- og erstatningsrettslige regler. Den konkrete vurderingen av et slikt krav faller i utgangspunktet utenfor Rådets kompetanse. Rådet finner likevel grunn til å komme med noen bemerkninger om spørsmålet om kompensasjon. For det første skal det bemerkes at selv om kjøpet av de angjeldende aksjene først ble handlet til klagers konto uten en forutgående ordre, er ikke det ensbetydende med at innklagede har kursrisikoen fullt ut. Det synes klart at klager i den etterfølgende samtalen med megler aksepterte kjøp av aksjene. Kursrisikoen etter dette må derfor i utgangspunktet være klagers. Det som imidlertid er klart er at klager har krav på differansen mellom markedskursen på ordretidspunktet og den kurs han først ble fakturert, jf det som er sagt ovenfor. Som Rådet har vært inne på har innklagede anført at et eventuelt krav må avskjæres da klagers reklamasjon må anses for sent fremsatt i henhold til forretningsvilkårene. Hvorvidt forretningsvilkårenes reklamasjonsfrist får anvendelse for de(t) forhold som ligger til grunn for klagers krav er for Rådet ikke åpenbart. Rådet anser imidlertid at det vil føre for langt å gå inn på en detaljert drøftelse av dette forholdet. Uten å ta endelig stilling til kravet om kompensasjon, finner Rådet likevel å anbefale innklagede, på bakgrunn av de avdekkede regelbrudd, å yte klager en kompensasjon. Den anbefalte kompensasjon må i hvert fall tilsvare differansen mellom den kurs klager skulle ha betalt for aksjene (beste pris) og den kurs som faktisk ble belastet ham. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: 6

7 1. Innklagede kritiseres for føring av ordre i strid med forskrift 26 september 1996 nr Innklagede kritiseres for brudd på vphl. 9-2 fjerde ledd, og etiske normer 1-1 og 4-1 første ledd. 3. Innklagede kritiseres for ikke å ha opplyst om sin motpartsrolle. Oslo, den 29. mai

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/27 Klager: A v/ advokat B Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/3 Klager: A Innklaget: Sparebanken NOR Divisjon konsernkunder Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 959/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene. ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868

Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Stiftelsesklagenemndas avgjørelse i sak 17/868 Saken gjelder klage av 5. august 2016 over Stiftelsestilsynets vedtak av 20. juli 2016 om avvisning av klage på vedtak om opphevelse av stiftelsen Landfalløya

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 16/1997 Saken gjelder: Sundal Collier

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/2 Klager: A Innklaget: Handelsbanken Markets v/advokatfirma Lowzow

Detaljer

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING

BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING BEHANDLINGSREGLER FOR NORSK KAPITALFORVALTERFORENINGS KLAGEORDNING 1. Generelt 1.1 Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») behandler tvister av rettslig karakter som oppstår mellom foretak

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP)

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9 X Innklaget: DnB Nor Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer