ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra innklagede i forbindelse med aksjehandel. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra First Securities AS (First) i forbindelse med aksjehandel. Klager etablerte kundeforholdet med First i mars Handlene klager gjennomførte gjennom First ledet til tap, og klager fremsatte klage direkte mot First i juli 2008 uten at dette førte frem. II Klagers anførsler: Klager bestemte seg for å begynne å handle på børsen med ca og tok i den forbindelse kontakt med First i Trondheim. Klager hadde tidligere (1997) handlet aksjer gjennom et annet verdipapirforetak, hvilket resulterte i stort tap for klager. I kontakt med ny megler i First, orienterte klager om sine tidligere erfaringer med aksjehandel, herunder at klager hadde fått dårlig kundebehandling. I følge klager garanterte First megler at dette ikke skulle skje denne gangen, for denne gangen skulle de tjene penger. Deretter gikk det bare en vei og etter få måneder var alle pengene til klager tapt. Klager hevder at dette skjedde fordi First tillot handel på visse aksjer for flere millioner kroner uten noen form for dekning og uten at det var inngått avtale om kreditt. Dette skjedde i følge klager flere ganger, og helt til alle pengene var tapt. Klager hevder at Firsts megler flere ganger nektet klager å handle i aksjer klager hadde tro på. III Innklagedes anførsler: Klager uttrykte 23. juli 2008 generell misnøye med hensyn til hvordan megleren i First hadde behandlet klager. Fordi henvendelsen var lite konkret, ble det enighet om at klager skulle komme tilbake til foretaket med en mer presis redegjørelse for hva misnøyen var relatert til. 14. august 2008 tok klager på nytt kontakt med foretaket på telefon og partene ble enige om å ta et møte. Møtet ble avholdt 3. september 2008, hvor blant annet flere lydbåndopptak ble avspilt. Hensikten med møtet var å få klarhet i hvilke forhold klager ønsket å reklamere på. Enkelte forhold ble presisert av klager, og samsvarer i stor grad med anførsler som fremkommer av klagen innsendt til Etisk Råd. Klager ba om å få et tilbud om kompensasjon uten angivelse av kravets størrelse eller hvilken skade kompensasjonen skulle dekke. Da First ikke etterkom kravet om kompensasjon, tok klager kontakt med media og fikk et oppslag om saken. First oppfatter at klager gjør gjeldende at First ved megler har avgitt garanti for at klager skal tjene penger. First har ikke funnet noen dokumentasjon på dette, og anfører at en slik garanti har formodningen mot seg. Aksjemeglere i First er inneforstått med at aksjehandel innebærer risiko og at det verken kan eller skal gis slik garanti. Videre hevder First at man må kunne legge til grunn at klager er kjent med at aksjehandel innebærer risiko, jf. klagers tidligere erfaring med aksjehandel og påfølgende tap. Videre anfører First at klager på telefon og i kundeprofilskjema har opplyst ønske om å ta høy risiko, og ønske om å tjene penger på kortsiktige svingninger i markedet. Videre har klager opplyst å ha kjennskap til/erfaring med aksjer. First viser til foretakets forretningsvilkår og notatet Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter hvor det fremkommer at aksjehandel er forbundet med risiko. First har gjennomgått en rekke lydbåndopptak mellom klager og megler. Disse

3 samtalene indikerer ikke at megler gir noen form for garanti for avkastning. Tvert imot opplyser megler, både ved første handel og senere ved flere anledninger, at det er risiko forbundet med handel i aksjer og spesielt dersom det er kort horisont på posisjonene. Når det gjelder klagers påstand om at Firsts megler nektet klager å investere i aksjer som klager hadde tro på og som senere viste seg å gå mye opp, viser First til at kundeforholdet gjennomgående er slik at klager er pådriver og den aktive part ved gjennomføring av handlene. Partene diskuterer aksjer og markedet generelt, og eventuelle anbefalinger fra megler er i all hovedsak basert på analyser fra First og av generell karakter. Dessuten har klager etablert en nettløsning hvor klager selv følger kursutvikling og nyheter tett. I kundeforholdet er det eksempler på at klager foreslår enkelte aksjer skal kjøpes, men hvor klager av ulike årsaker ikke gjennomfører handlene. Megler har frarådet klager å foreta enkelte investeringer blant annet fordi First ikke har analysedekning på selskapet, megler referer til negative analyser hos andre foretak eller fordi megler viser til at kursen på selskapet allerede har steget mye. Det er disse frarådningstilfellene som klager i ettertid hevder at megleren har nektet klager å gjennomføre handler. First viser til at foretaket ikke kan påta seg risikoen for aksjenes kursutvikling. Tilsvarende gjelder risikoen for at aksjer som ikke kjøpes, i ettertid stiger i verdi. Foretaket påpeker at klager ikke på noe tidspunkt har reklamert eller klaget på at avtalte handler ikke er gjennomført, jf. forretningsvilkårene pkt. 9 vedrørende kundens reklamasjonsplikt hvis sluttseddel ikke mottas innen visse frister. Når klager hevder at First har tillatt handel på visse aksjer for flere millioner uten dekning for handlene og uten kredittavtale, viser foretaket til at det er korrekt at klager ikke har inngått kredittavtale. First hevder at klager ikke har handlet på kreditt. Klager har handlet med alminnelig oppgjør (T+3). Utgangspunktet er at klager selv er ansvarlig for de ordre som legges inn, herunder at klager kan betale. Dessuten gjennomførte klager svært hyppige handler (herunder intradaghandler) som innebærer at det er svært utfordrende for megler å til enhver tid ha full oversikt over samtlige posisjoner og total eksponering. Klager har i følge First det primære ansvaret for slik oversikt. I tilfeller hvor klager ikke overholder sine betalingsforpliktelser på oppgjørsdag, blir dette håndtert ved at megler kontakter klager for enten å realisere posisjoner eller avtale innbetaling av skyldig beløp etter henvendelser fra Firsts oppgjørsavdeling. First har ikke eksempler på at klager i disse tilfellene har reklamert eller på annen måte hevdet at det ikke er gitt ordre. Lydbåndopptak gir klart inntrykk av at megler som hovedregel forsøker å bremse klagers eksponering og at det er klager selv som ønsker eksponeringen på tross av risikoen. Klager protesterer ikke på at posisjoner realiseres og går i tillegg inn med ytterligere midler og signaliserer at flere midler er på vei. Megler har ikke mulighet til å ha løpende og detaljert oversikt over klagers økonomi og må kunne bygge på klagers utsagn om at klager vil gå inn med flere midler/gjøre opp for handlene. På bakgrunn av klagers kunnskap og erfaring samt at megler ved flere anledninger har advart om risikoen ved kortsiktig investeringshorisont, kan ikke First se at foretaket har opptrådt erstatningsbetingende overfor klager. First har ikke lyttet på samtlige samtaler i kundeforholdet, men har gjennomgått uttak av lydbåndopptak fra ulike perioder av kundeforholdet og således dannet seg et inntrykk av hvordan kundeforholdet har forløpt.

4 IV Etisk Råd bemerker: Klager innga skriftlig klage ved brev 8. november First har inngitt tilsvar i brev 5. desember Videre har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Etisk Råd har også gjennomgått en rekke lydopptak av samtaler mellom klager og megler i First. Råder bemerker innledningsvis at klager har gjort gjeldende at samtlige samtaler mellom klager og megler må gjennomgås før man kan komme frem til en konklusjon. Etisk Råd viser til at det er svært ressurskrevende å gå gjennom så mange samtaler som det er snakk om i dette kundeforholdet og at det kun vil gjøres dersom beslutningsgrunnlaget i saken ellers anses uegnet for å fatte en avgjørelse i klagen. Etisk Råd har ikke funnet grunnlag for å gjennomgå samtlige lydopptak i saken, da de gjennomgåtte samtalene gir et entydig og meget klart bilde av kundeforholdet og saken for øvrig anses godt opplyst. Klager har spesielt pekt på en samtale vedrørende kjøp av Tomra-aksjer til en verdi av ca. kr. 2 mill. som megler gjennomførte på oppdrag fra klager, til tross for at klager i ettertid gjør gjeldende at han ikke hadde dekning for dette kjøpet. Det gjøres oppmerksom på at også denne samtalen er omfattet av de samtaler Etisk Råd har fått oversendt fra First. Det sentrale spørsmålet er om First i forbindelse med kundeforholdet har opptrådt i henhold til verdipapirhandellovens regler, herunder kravet til god forretningsskikk, og/eller de etiske regler som gjelder for medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund. Rådet vil innledningsvis påpeke den klare hovedregel om at kunden selv er ansvarlig for sine egne investeringsbeslutninger og de ordrer som legges inn. Dette gjelder selv om ordrene legges inn etter konkrete råd/anbefalinger fra verdipapirforetaket. Verdipapirhandellovens regler om god forretningsskikk pålegger imidlertid en del plikter på verdipapirforetaket. Blant annet skal verdipapirforetaket i den grad det ytes investeringsrådgivning, foreta en egnethetsvurdering i forhold til den enkelte transaksjon det rådgis om. Ved ren megling, det vil si mottak og formidling/gjennomføring av ordre, skal verdipapirforetaket vurdere hvorvidt investeringene som foretas er hensiktsmessig for kunden. Dette følger av verdipapirhandelloven fjerde og femte ledd. Kundeforholdet i dette tilfellet er preget av at kunden selv initierer investeringene og at verdipapirforetakets tjenester i hovedsak består av at megleren mottar og formidler kundens ordre for så å gjennomføre disse. De anbefalinger som gis fra megler er generelle og basert på Firsts analyser. Utover det som fremgår av lydopptakene har Rådet på forespørsel fått oversendt transaksjonsoversikt for de handler som er gjennomført på vegne av klager. I kundeinformasjonsskjema har klager angitt at han har erfaring med aksjehandel fra en tid tilbake. En erfaring som endte med at han tapte mye penger. Klager har i kundeinformasjonsskjemaet krysset av for at hans investeringsmålsetting er å tjene penger på kortsiktige svingninger i markedet, at han ønsker høy risiko og at han har kunnskap/erfaring med aksjer. Rådet legger således til grunn at det var velkjent for klager at aksjeinvesteringene var forbundet med risiko for tap av hele eller deler av den investerte kapital. Svingninger i aksjemarkedet kan således ikke lastes First så lenge aksjehandelen er foretatt innenfor de grenser som følger av lovverk og de etiske reglene. Hertil viser Rådet til at megler i telefonsamtaler med klager gjentatte ganger minner om at aksjehandelen er forbundet med risiko, herunder at dette særlig gjør seg gjeldende ved kortsiktige investeringer og såkalt intradag handel. Videre fremkommer det av samtalene at megler gjentatte ganger argumenterer for å begrense klagers eksponering ut ifra risikobetraktninger. I samtalene som er gjennomgått er det flere eksempler på at megler fraråder klager til å foreta investeringer ut

5 ifra risikovurderinger. Dette gjelder først og fremst i forhold til aksjer som for megler er ukjent eller som First ikke har analysedekning på. Rådet legger til grunn at de tilfellene hvor klager hevder at megler nekter klager å kjøpe aksjer klager hadde tro på, har megler frarådet klager til å foreta handlene i samsvar med frarådningsplikten etter vphl femte ledd. Allerede ved kundeetableringen i den første samtalen mellom klager og megler, minner megler klager om at det er risiko forbundet ved aksjeinvesteringer. Megler gir på ingen måte klager noen garanti for at aksjehandelen vil gå i klagers favør slik klager hevder i sin klage. Kundeforholdet er preget av at klager er den aktive part som ønsker å øke sin eksponering, mens megler flere ganger forsøker å begrense klagers handel under henvisning til risikobetraktninger ved kortsiktig spekulasjon. Klager har gjort gjeldende at First ikke hadde anledning til å tillate handel i de tilfeller klager investerte over innskutt egenkapital med mindre det ble inngått kredittavtale. I dette kundeforholdet har kunden ikke blitt ytt kreditt fordi det kun har vært gjennomført handel med ordinært oppgjør (T+3). Verken megler eller verdipapirforetak har noen praktisk mulighet til å føre en løpende dekningskontroll av en ordinær T+3-kundes bankkonto og har heller ikke oversikt over kundens økonomi for øvrig. De opplysninger verdipapirforetaket har mottatt vedrørende kundens økonomiske stilling ved kundeforholdets begynnelse, er på samme måte som de øvrige opplysningene som innhentes om kunden, statiske opplysninger. Rådet legger således til grunn at verdipapirforetaket i utgangspunktet må kunne bygge på klagers utsagn om at oppgjør vil finne sted som forutsatt. Med mindre foretaket har negativ erfaring med at kunden ikke gjør opp for seg på oppgjørsdag, må verdipapirforetaket videre kunne legge til grunn at kunden vil gjøre opp for handlene i forbindelse med at vedkommende inngir ordre. Rådet peker på at det er den enkelte investors primæransvar å sørge for at vedkommendes totale eksponering og posisjoner i aksjemarkedet er innenfor det vedkommende er ansvarlig for å gjøre opp. Om en kunde kommer i en misligholdssituasjon som følge av at vedkommende ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser på oppgjørsdag, må manglende beløp innbetales eller posisjoner realiseres. Dette følger av foretakets alminnelige forretningsvilkår som klager har mottatt. I de tilfeller klager ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser på oppgjørsdag er dette håndtert ved at megler tar kontakt med klager for enten å realisere posisjoner eller avtale innbetaling av skyldig beløp på basis av henvendelse fra Firsts oppgjørsavdeling. Det er ikke dokumentasjon for at manglende betaling på oppgjørsdag ikke har vært håndtert i henhold til foretakets forretningsvilkår. Klager har etter hva Rådet forstår løpende gjort opp alle sine handler eventuelt redusert sine posisjoner, og har således ikke noe utestående hos First. Tilsvarende gjelder handelen i Tomra som klager har nevnt i klagen. Det er etter Rådets vurdering ikke holdepunkter for at foretaket reelt sett har ytt klager kreditt, jf. vphl. 9-6, og at det skulle ha vært etablert en kredittavtale i dette kundeforholdet slik klager har gjort gjeldende. Rådet har ikke holdepunkter for at megler i dette kundeforholdet har vært utilbørlig pågående overfor klager. Tvert imot har megler gjentatte ganger forsøkt å bremse klagers ønske om ytterligere eksponering. Rådet har etter dette kommet til at First ikke har brutt gjeldende regelverk i forbindelse med tjenesteytelse overfor klager. Rådet kan således ikke se at det foreligger brudd på god forretningsskikk eller de etiske reglene. På denne bakgrunn har Rådet kommet frem til at klagen ikke kan føre frem.

6 Etisk Råd har på bakgrunn av ovennevnte fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, 25. mai 2009

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA

Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring ASA Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-6/CBR 17. juni 2013 Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport Gjensidige Forsikring

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso

Vedtak om tilbakekall av bevilling til å drive egen- og oppkjøpsinkasso European Economy Control AB styret Sporregatan 25 PB 17086 20.06.2012 20010 Malmö SWEDEN SAKSBEHANDLER: Oda Stensrud DIR.TLF: 22 93 97 61 VÅR REFERANSE: 11/4207 ARKIVKODE: 640.3 DERES REFERANSE: Vedtak

Detaljer