ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes side, herunder at klager er blitt forledet til å foreta lånefinansiering. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klagen retter seg mot den rådgivning som ble utført av Orkla Finans Kapitalforvaltning AS (heretter OFK ) i forbindelse med klagers investering i Orkla Finans Japan & Tyskland. Klager hevder at han ble forledet til å foreta denne lånefinansierte investeringen som har vært et tapsprosjekt. Investeringsanbefalingen knyttet til dette instrumentet inngikk som en del av en anbefalt totalportefølje fra OFK. II Klagers anførsler: Klager ble kunde av foretaket etter at en av finansrådgiverne i OFKs avdeling i Trondheim tok kontakt. De første investeringene ga et rimelig utbytte og klager fikk tillit til produktene og rådgiveren. I juni 2006 investerte han i et strukturert produkt kalt Orkla Finans Japan & Tyskland. Klager var skeptisk til å lånefinansiere, men lot seg overtale da han fikk vite at det var et gullkantet prosjekt og viser til e-post av 21. mai 2006 fra selger hvor følgende fremgår: Her har du skaffet deg en solid eksponering mot Japan og Tyskland. I realiteten har investeringen i følge klager blitt et gedigent tapsprosjekt. Klager har angitt at han har hatt et totalt tap på kr ,91. Klager angir i klagen at hadde han visst at det skulle komme ut med et tap på over en million, hadde han aldri gått inn på dette prosjektet. Klager har vist til følgende regnestykke for å beregne tapet: Innbetalt i mai 2006 Credit Suisse Innbetalt i juni 2006 Credit Suisse Innbetalt i aug./sept DnB NOR ,44 Til sammen Obligasjon juni ,47 Tap investeringer ,91 Rentetap av kr i 25 mnd. og 2 dgr. 5% Rentetap av kr i 2 år 5% Totalt tap ,91 Klager gjør gjeldende at han ble forledet til å foreta lånefinansiering på en investering som har vært et gedigent tapsprosjekt. Klager bestrider at han har vært aktiv slik innklagede synes å hevde, men viser til at han fikk tillit til foretaket fordi det ble uttalt at OFK var et meget konservativt selskap fordi de var forsiktig med hva de investerte i på vegne av kundene. Klager var aktiv kun i betydningen at han spurte hvorfor de var så høye på tegningskostnader, og han gjorde flere ganger foretaket oppmerksom på at han ikke ønsket spekulasjon. Klager har vært uføretrygdet fra juni Foretakets rådgiver ba om en oversikt av klagers andre investeringer og anbefalte blant annet å samle aksjefond i Skandia samt andre realiseringer. Klager hadde aldri forestilt seg at han skulle ta opp lån for å investere, men kan ikke se bort ifra at han ba om å øke eksponering på Japan Tyskland fra 2 millioner til 3 millioner kroner. Klager kan ikke huske at han ble frarådet denne økte eksponeringen. For klager synes det merkelig at å bruke kr. for en eksponering er et meget godt råd, mens en eksponering på 3 MNOK er et dårlig råd.

3 Klager antar at når en eksponering på 2MNOK koster kr, vil en eksponering på 3MNOK koste kr. Dette beløpet er noe helt annet enn det tapet klager har hatt. Det er ikke riktig at OFK ikke har deltatt i låneopptaket. Klager viser til at han ikke tok kontakt med DnB NOR, men kun underskrev det som rådgiveren ba han underskrive. Når det gjelder spørsmålet om foreldelse som er reist av innklagede, viser klager til at han først ble oppmerksom på tapet og dets størrelse da han fikk regningen fra DnB NOR om innbetaling av kr med betalingsfrist 7. juli 2008 III Innklagedes anførsler: Klagen gjelder i all hovedsak en investering klager foretok i Orkla Finans Japan & Tyskland, som er en indekslinket obligasjon utstedt av Credit Suisse International. Produktet hadde en løpetid på to år, fra 16. juni 2006 til 7. juli Investeringen var kapitalsikret med 100 prosent av investeringsbeløpet ved forfall, eksklusive innbetalt 5 prosent overkurs. Innklagede bestrider klagers påståtte regnestykke og viser til nedenstående regnestykke, slik det fremgår av OFKs arkiv: Antall obligasjoner av hver pålydende kr 61 antall Total pålydende obligasjoner Overkurs 5 % Tegningsprovisjon 2,5 % Totalt betalt 23. juni Tilbakebetalt ved forfall 7. juli 2008 ( ) Differanse eksklusive lånefinansiering Lån DnB NOR?? Forskudd renter (estimert) Total differanse inkl. lånefinansiering (estimert) Innklagede har ikke informasjon om detaljer vedrørende lånefinansieringen i sitt arkiv, og har derfor lagt til grunn klagers informasjon i klagen. På grunnlag av denne har OFK estimert en total differanse på kr inkl. estimerte lånekostnader. Det presiseres at OFK ikke har deltatt i låneopptaket, og at klage/krav knyttet til lånefinansieringen eventuelt må rettes mot DnB NOR. OFK viser til Etisk Råds behandlingsregler 3-2, og stiller spørsmål vedrørende foreldelse av saken da investeringen har passert foreldelsesfristen på ett år. Klager har vært kunde hos OFK siden juni Foretakets investeringsrådgiver har hatt 22 møter med klager i denne perioden, i tillegg til at klager har deltatt på fem ulike fagarrangement. Klager har således fått betydelig oppfølgning gjennom OFK.

4 28. mars 2006 foretok investeringsrådgiveren og klager en gjennomgang av klagers daværende investeringsportefølje. Dette innebar en totalvurdering av hans aktiva, også aktiva som ikke var plassert i regi av OFK. Bakgrunnen for møtet var at klager hadde ønske om å reallokere en del av sine midler. Klager ga tydelig uttrykk for ønske om å bygge en langsiktig, diversifisert portefølje. OFK utarbeidet derfor et forslag til ny allokering basert på klagers daværende portefølje og basert på OFKs rådgivningsmodell, der verdien av å spre sine aktiva skulle gi en god risikojustert avkastning. I analysen har OFK inntatt konkrete anbefalinger for å dreie porteføljen over i en mer balansert retning. Etter at klager i samsvar med anbefalingene i analysen realiserte en del grunnfondsbevis, ba klager om en ny porteføljeanalyse for å plassere midlene som var realisert. Et nytt forslag ble utarbeidet og presentert for klager 9. mai Forslaget innebar at klager skulle allokere midler inn i hhv. en Skandia Life Porteføljekonto (klager hadde en relativ bredt diversifisert aksjefondsallokering), Storebrand Eiendomsfond samt en belånt investering i Orkla Finans Japan & Tyskland. For å øke fleksibiliteten i porteføljen ble det også, som et alternativ, foreslått å allokere en større andel av porteføljen inn i kontanter. Innklagde presiserer at anbefalingen innebar en totalportefølje, og ikke en anbefaling for ett produkt alene. Klager signaliserte interesse for anbefalingen. Når det gjelder det produktet som er gjenstand for klagen, innebar det å bruke kr til å kjøpe seg en eksponering mot Japan og Tyskland til en verdi av 2 MNOK. I analysen spesifiseres det at produktet representerer høyere risiko, men et evt tap er begrenset til 200 (da investeringen er kapitalsikret). Rådet om å investere 2 MNOK ble med andre ord bestridt av klager selv, og var således ikke skeptisk til å lånefinansiere, men lot meg overtale som han hevder i klagen. Innklagede viser således til at klager tok en selvstendig beslutning om å øke lånefinansieringen til 3 MNOK, som er et betydelig høyere beløp enn det som ble anbefalt. Orkla Finans Japan & Tyskland er en kapitalsikret investering med eksponering mot det japanske og tyske aksjemarkedet, indeksene Nikkei 225 og DivDAX. Avkastningen i produktet er basert på utviklingen i disse indeksene over en to årsperiode. De to årene deles inn i 24 månedlige avkastningstall, hvor de beste 5 månedene blir erstattet med tre prosent pr. måned. Ved forfall vil summen av de resterende 19 månedene legges til/trekkes fra startavkastningen på 15 prosent. Til slutt multipliseres avkastningen med en deltakergrad på 230 prosent, som er muliggjort ved at kjøpskurs på obligasjonen er satt til 105 (5 prosent overkurs). Som det informeres om i bestillingsmaterialet kan produktet vurderes dersom investor har tro på en oppgang i Japan og Tyskland i de neste to årene og fortsatt tro på et aksjemarked med fortsatt lave/moderate kurssvingninger de neste to årene. Videre informeres det om at dersom investeringen lånefinansieres endres risiko og avkastningsmuligheter for investor. Avkastningen kan bli høyere enn ved finansiering kun med egenkapital, men samtidig kan investor tape alle kostnadene forbundet med å lånefinansiere investeringen.

5 IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 27. februar OFK har inngitt tilsvar i brev 25. mars I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Når det gjelder spørsmålet om foreldelse, har Rådet under tvil kommet til at forholdet ikke er foreldet. Selv om det er gått mer enn ett år siden klager foretok investeringen, er klagen dels basert på at produktet ikke var egnet. Rådet har sett hen til klagers redegjørelse om at han først ble oppmerksom på det tapet investeringen medførte sommeren 2008 og at det derfor kan anføres at forholdet ikke er foreldet. Rådet forstår klagen slik at klagen i hovedsak gjelder at klager har blitt forledet til å foreta en lånefinansiert investering, det vil si at det er investeringsrådgivningen det klages over. Imidlertid gis det i klagen også uttrykk for at klager, sett i ettertid, er misfornøyd med selve produktet, jf. utsagnet om at investeringen var et gedigent tapsprosjekt. Når det gjelder produktets egenskaper, herunder dets avkastningspotensial, vil Rådet innledningsvis presisere at dette ligger utenfor Rådets kompetanse, jf. behandlingsreglene 2-5, jf Etisk Råd kan derfor ikke behandle den del av klagen som knytter seg til produktet som sådan. Rådet vil i det følgende vurdere om OFK gjennom sin rådgivning til klager har brutt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk eller gjeldende etiske normer for medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund. Rådet vil som utgangspunkt for drøftelsen påpeke at den klare hovedregel er at kunden selv er ansvarlig for sine investeringsbeslutninger og de investeringer som foretas, forutsatt at foretaket har opptrådt i samsvar med nevnte regelverk. Klager foretok investeringen i juni 2006, og klagen må følgelig vurderes i forhold til rettstilstanden på investeringstidspunktet. Rådet nevner at ny verdipapirhandellov trådte delvis i kraft 1. november 2007, delvis 1. januar Sentralt ved den nye loven er at et verdipapirforetak ved ytelse av investeringsrådgivning til kunder, skal foreta en egnethetsvurdering i henhold til nærmere fastsatte regler blant annet i forhold til kundens risikoprofil og finansielle stilling. Selv om verdipapirhandelloven av 1997, som var gjeldende på investeringstidspunktet, ikke inneholdt uttrykkelige regler om egnethetsvurdering, kan det ikke være tvilsomt at også denne loven og den generelle bestemmelsen om god forretningsskikk (jf. 9-2) forutsetter at de investeringsråd som ytes av et verdipapirforetak er egnet for den aktuelle kunden. Tilsvarende at verdipapirforetaket i henhold til bestemmelsen om god forretningsskikk må ha et visst korresponderende ansvar for å fraråde investeringer som ikke er i samsvar med kundens uttalte investeringsmålsetting. Dette er således det rettslige utgangspunktet for Rådets vurdering. Det er klarlagt at investeringen i Orkla Finans Japan & Tyskland var et av flere anbefalte produkter i en totalportefølje, hvor det nettopp var tatt hensyn til klagers investeringsmålsetting med hensyn til risiko og ønsket diversifisering av porteføljen. Videre er det Rådets oppfatning at klager gjennom fremlagt dokumentasjon har fått tilstrekkelig balansert informasjon om investeringen i Orkla Finans Japan & Tyskland. Rådet viser til at klager ved signatur har bekreftet å ha lest og forstått informasjonsbrosjyren knyttet til produktet, herunder Tilbudsdokumentet. Anbefalingene knyttet til Orkla Finans Japan & Tyskland var basert på OFKs vurdering av det tyske og japanske aksjemarkedet på

6 investeringstidspunktet. At markedene ikke utviklet seg slik OFKs markedssyn/analyser tilsa, er en risiko som tilligger klager. Tilsvarende må klager bære konsekvensen av økt eksponering ved ytterligere lånefinansiering. Det faktum at klager har hatt et tap på en investering som etter det anbefalte skulle være gunstig, kan ikke innebære at OFK har gitt noen form for garanti mot risiko for tap. Rådet viser herunder til at det i informasjonsbrosjyren knyttet til Orkla Finans Japan & Tyskland fremkommer at investeringen passer for investorer med tro på en positiv utvikling i den japanske og tyske økonomien og aksjekursen de kommende to år. Det er vist til den historiske avkastning for de relevante indeksene i det japanske og tyske aksjemarkedet, samtidig som det er presisert at historisk avkastning ikke innbærer garanti for fremtidig avkastning. Videre er det i Tilbudsdokumentasjonen presisert at OFK ikke er ansvarlig for en eventuell nedgang i obligasjonens verdi. Det å gi en anbefaling kan ikke i seg selv lede til ansvar. Noe annet ville innebære en forsikring mot tap og i realiteten medføre at den potensielle risikoen ble overført til verdipapirforetaket. Som nevnt innledningsvis har klager anført at han ble forledet til å lånefinansiere investeringen i Orkla Finans Japan & Tyskland. Samtidig som klager angir at han ikke hadde sett for seg at han skulle lånefinansiere, vedgår klager at han ønsket å øke eksponeringen fra 2 til 3 MNOK. Denne eksponeringen forutsatte ytterligere lånefinansiering enn det som ble anbefalt fra OFK. Rådet finner derfor ikke grunnlag for at klager har blitt forledet til lånefinansiering. Etter Rådets vurdering er det ikke holdepunkter for at OFK ikke ivaretok klager i samsvar med god forretningsskikk i forbindelse med investeringsrådgivningen, herunder at klager burde ha vært tilstrekkelig informert om at investeringen var forbundet med risiko for tap. Rådet har på denne bakgrunn kommet til at klagen ikke kan føre frem. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klager gis ikke medhold. Oslo, 3. november 2009

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1997/30 Klager: A Innklaget: Orkla Finans (Fondsmegling) ASA, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer