APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER"

Transkript

1 APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr: 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i 2-2, 5. investeringsrådgivning som definert i 2-4 (1), og følgende tilknyttede tjeneste i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (2) nr: 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter. Nærværende rutine tjener til å fastsette hvordan Apollo Markets AS, ansatte i Foretaket og personer som utøver investeringstjenester gjennom tilknyttede agenter skal opptre ved ytelse av investeringstjenester. Dokumentet har til hensikt å sikre ensartet praksis og at utøvelsen av investeringstjenester skjer innenfor de regler som er fastsatt i verdipapirhandelloven, relevante forskrifter og øvrig regelverk, foruten å sikre at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på en best mulig måte. 1. Investeringsrådgivning Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Markets Authority) offentliggjorde 6. juli 2012 "Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements" (ESMA 2012/387) ESMAs retningslinjer gjelder egnethetsvurderingen som skal utføres ved utøvelse av investeringsrådgivning og skal bidra til å sikre lik gjennomføring og tolkning av MiFIDs krav om egnethetsvurdering ved å klargjøre innholdet i kravene. Disse skal legges til grunn ved investeringsrådgivning overfor ikkeprofesjonelle kunder. I den utstrekning de anses relevante, skal de også legges til grunn overfor profesjonelle kunder. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller Foretakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter. Investeringsrådgivning skal i Apollo Markets kun utføres av aksjemeglere. Eventuelle avvik fra dette skal være forhåndsgodkjent fra adm. direktør. Basert på opplysninger som fremgår av kundeskjemaet - innhentet ved etablering av kundeforholdet - og eventuelle oppdateringer eller øvrige relevante opplysninger, skal det ifm. investeringsrådgivning foretas en egnethetsvurdering. Det skal ved investeringsrådgivning - basert på de foreliggende opplysninger - foretas en konkret vurdering av om den enkelte transaksjon som omfattes av investeringsrådgivningen oppfyller følgende tre kriterier: (a) er i samsvar med kundens investeringsmål, (b) er slik at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen, og (c) er slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen. Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 1 av 6

2 I vurderingen av om en transaksjon er i en kundes interesse og er egnet for kunden, skal det konkret legges vekt på følgende: Det konkrete verdipapirs egenskaper og kundens erfaring med dette Transaksjonens størrelse Om det foreligger åpenbare alternative investeringsstrategier som er egnet til å oppfylle kundens investeringsmål på en klart mer lønnsom måte Evt. belåning/margin eller shortsalg Kundens resultatutvikling Kostnader til kurtasje og spread den aktuelle transaksjon vil gi Kundens handelsmønster Kundens investeringsmål Den som yter investeringsråd skal foreta egnethetsvurdering, og skal ved mottak av ordre bekrefte i ordreskjema at dette er gjort. Det skal gjøres ved at det merkes av med JA eller i rubrikken MiFID i Foretakets ordreskjema. Dersom vurderingen ender med at en transaksjon ikke anses egnet for kunden, skal megler opplyse kunden om dette. Dersom kunden til tross for det ønsker å legge inn ordre skal dette merkes med IE for ikke egnet eller U for uegnet. Ordrer som innebærer å etablere en ny posisjon skal, som en løpende kontroll, godkjennes av meglersjef, complianceansvarlig eller evt. annen person som er gitt myndighet til dette. Ved vurdering av hvor vidt godkjenning gis, skal det foretas en egen egnethetsvurdering av den aktuelle ordre. Godkjenning av en ordre innebærer at ordren av kontrolleddet er vurdert og funnet å tilfredsstille de krav som er stilt i internt og eksternt regelverk, herunder at den er funnet egnet for kunden. Investeringsrådgivning ved oppfølging av allerede eksisterende posisjoner krever ikke godkjenning, den som gir investeringsrådet skal selv foreta egnethetsvurderingen og dokumentere at dette er gjort ved avkrysning i ordreskjemaet. Investeringsråd skal være basert på Apollo Markets markedsrapporter og oppdateringer/vurderinger/anbefalinger fra analysesjef, og skal for slike situasjoner inngå i den vurdering som foretas ved etableringen av posisjonen. I lovgivningen er det et vesentlig skille mellom investeringsrådgivning og ordreformidling. Det skal legges til grunn følgende: Det regnes som investeringsrådgivning dersom det gis konkret anbefaling til en kunde, om å kjøpe, selge eller videreføre eksisterende posisjon i et bestemt verdipapir, og kunden kan ha grunn til å tro at vedkommende mottar et råd hvor informasjon Foretaket har om kunden er hensyntatt (personlig anbefaling). Ved ordreformidling er det grunnleggende at det enten ikke gis en konkret anbefaling om et bestemt verdipapir Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 2 av 6

3 eller at kunden ikke skal kunne ha grunn til å tro at denne mottar et råd hvor informasjon Foretaket har om kunden er hensyntatt. Det regnes f. eks. som ordreformidling dersom det kun opplyses om Apollo Markets analyse av et verdipapir eller det videreformidles generelle analyser eller vurderinger. Apollo Markets analyser, rapporter og interne vurderinger/kommentarer er å anse som generelle vurderinger eller analyser. For handel i CFD (differansekontrakter) skal Foretaket kun yte ren ordreformidling; ikke investeringsrådgivning. For handel gjennom Nordnet eller Netfonds kan det ytes investeringsrådvigning. Investeringsrådgivning skal kun skje gjennom telefoner det er tillatt å motta ordre på, det vises i den sammenheng til nærværende dokuments punkt 4. Apollo Markets markedsrapporter og oppdateringer/vurderinger/anbefalinger fra analysesjef skal danne grunnlaget for all investeringsrådgivning utført av ansatte i Apollo Markets. Generelt har ansatte i Apollo Markets ikke anledning til å yte investeringsrådgivning som ikke er basert på dette. Med mindre kunden har praksis for ikke å ville benytte stop loss-ordrer, skal megler ved investeringsrådgivning anbefale konkret nivå for stop loss. Investeringsrådgivning kan utføres ved å gi kunder konkrete investeringsforslag, enten megler selv kontakter kunden eller kunden kontakter megler. Megler skal ved investeringsrådgivning normalt foreslå konkret volum og pris samt hvor lenge ordren skal gjelde. Standard varighet for en ordre er ut inneværende handelsdag, men kan avtales til å gjelde et lengre antall dager eller til den trekkes ( good to cancel ). Megler skal uttrykkelig uttale ordren og kunden skal bekrefte denne ved å si ja, ok eller lignende før handel gjennomføres. Dersom ordren blir effektuert, skal dette avmeldes så snart som mulig, samme dag. Avmelding skal som hovedregel skje via telefon. Investeringsrådgivning skal skje innenfor rammene av god forretningsskikk. Det innebærer blant annet følgende: Megler skal alltid påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på best mulig måte. For hver eneste handel, skal det foretas en konkret vurdering av om transaksjonen er egnet for kunden. I situasjoner hvor det er åpenbart at kunden i det vesentlige baserer seg på meglers vurdering/anbefaling, og hvor megler reelt sett er beslutningstaker, skal det utvises ekstra aktsomhet. Kunder som uttrykker engstelse eller sier klart at de ikke ønsker å gå inn i en posisjon, skal ikke overtales til å gjennomføre den foreslåtte transaksjon og ikke utsettes for utilbørlig press. Det skal være sammenheng mellom begrunnelse for kjøp og begrunnelse for salg. Megler skal ikke generelt oppfordre til å lånefinansiere handler i aksjer. CFD har innebygget gearing, ved handel i slike produkter skal megler regelmessig forsikre seg om at kunden har Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 3 av 6

4 forstått at det er innebygget gearing og opplyse om hvor stor eksponering en transaksjon vil gi kunden. Handelsmønster hvor kjøp og salg av samme verdipapir planlegges foretatt innenfor en tidshorisont på minutter/timer til et par dager anses generelt ikke for å være til kundens beste. Investeringsråd om kjøp og salg innenfor en slik tidshorisont skal være klarert med adm. direktør, meglersjef eller complianc-ansvarlig. Ved investeringsråd om kortsiktig trading skal det kunne godtgjøres at det enkelte råd var velfundert, både isolert sett og sett i sammenheng med en rekke av transaksjoner. Reglene ovenfor gjelder overfor kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. Overfor kunder som er klassifisert som profesjonelle vil Foretaket basere råd på de opplysninger kunden har gitt om investeringsmål, og som hovedregel ikke innhente informasjon om finansiell stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Ved vurderingen av om ytelse av investeringsrådgivning overfor en profesjonell kunde er egnet vil foretaket legge til grunn at kunden har tilstrekkelig erfaring og kunnskap i forhold til de produkter, tjenester og transaksjoner som kunden er klassifisert som profesjonell i forhold til og at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen. Foretaket har ingen frarådningsplikt overfor profesjonelle kunder. 2. Ordreformidling Dersom det ikke ytes investeringsrådgivning, men investeringstjenesten kun gjelder mottak og formidling av ordre på vegne av kunde, er kravene til vurdering mildere. Når det gjelder skillet mellom investeringsrådgivning og ordreformidling vises det til nærværende dokuments punkt 1. Det skal ved mottak og formidling av ordre foretas en hensiktsmessighetstest basert på opplysninger som fremgår av kundeskjemaet og eventuelle øvrige relevante opplysninger. I denne testen skal megler ta stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet eller den aktuelle investeringstjenesten. Til grunn for denne vurderingen skal ligge de opplysninger som fremgår av kundeskjemaet og eventuelle øvrige relevante opplysninger. Dersom testen ender med at investeringstjenesten er funnet hensiktsmessig for kunden, skal det merkes av med JA eller i rubrikken MiFID i Foretakets ordreskjema. Slik avmerking er å anse som bekreftelse fra den ansatte om at vedkommende har utført hensiktsmessighetstest og at den transaksjonen som er forbundet med investeringstjenesten er funnet hensiktsmessig for kunden. Dersom vurderingen ender med at en transaksjon ikke anses hensiktsmessig for kunden, skal megler opplyse kunden om dette. Dersom kunden til tross for dette ønsker å legge inn ordre skal dette merkes med IE for ikke egnet eller U for uegnet. Reglene ovenfor gjelder overfor kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. Overfor kunder som er klassifisert som profesjonelle, vil Foretaket legge til grunn at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap relatert til de investeringstjenester, transaksjoner eller produkter kunden er klassifisert som profesjonell i forhold til. Det vil ikke bli gjennomført hensiktsmessighetstest for kunder som er klassifisert som profesjonelle. Foretaket har ingen frarådningsplikt overfor profesjonelle kunder. Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 4 av 6

5 3. Ordretyper Det skal benyttes en av de følgende ordretyper, og det skal fremgå klart av den enkelte ordre hvilken type det dreier seg om: Limit-ordre o Den kurs ordren skal legges ut i markedet på skal fremgå klart og utvetydig av ordren. o Kunden skal ta risiko mht. tid og om ordren blir gjennomført, men ikke mht. pris. o Ordren skal legges ut i markedet på det angitte nivå, og kan ikke endres uten at kunden har gitt ordre om det. o Det kan forekomme at en ordre er så stor i forhold til likviditeten i den aktuelle aksje på det tidspunkt ordren mottas, at det ikke anses å være til kundens beste å straks legge hele ordren inn i markedet. Ordren kan i slike tilfeller etter konkret avtale med kunden gjennomføres over en avtalt tidsperiode - som hovedregel ikke lengre enn 5 minutter - etter kriterier som er avtalt med kunden. Ordren kan likevel ikke gjennomføres til en gjennomsnittskurs som er høyere enn den avtalte limit, og noe av volumet skal legges ut i markedet straks. Ved slike ordrer skal forhold rundt selve gjennomføringen av transaksjonen være årsak til at ordren effektueres på denne måten - det er ikke tillatt å forsøke å time kjøp eller salg etter at en ordre er mottatt. Mottak og gjennomføring av slike ordrer stiller ekstra krav til aktsomhet hos megler. Best-ordre o Skal gjennomføres straks. o Kunden skal ta risiko mht. pris, men ikke mht. tid eller om ordren blir fylt. o Den kurs ordren legges ut i markedet på skal være slik at det kan forventes at hele ordren blir fylt umiddelbart. o Å forsøke å oppnå bedre kurs ved å legge ut en ordre for å se om den blir fylt er ikke tillatt. Stop loss/betinget ordre 4. Krav til ordrer o Ordren blir utløst kun dersom den fastsatte trigger blir nådd eller passert. o Ordren skal inneholde nivå for trigger (dvs. på hvilken kurs ordren vil bli utløst) og også limit dersom handelsplattformen har funksjon for dette. o Avstand mellom trigger og limit bør være så stor at kunden kan være rimelig sikker på å få gjennomført transaksjonen, så fremt dette ikke er til hinder for at transaksjonen kan forventes gjennomført på en tilfredsstillende kurs. Ordrer skal være mottatt og dokumentert før en transaksjon påbegynnes. I forbindelse med at ordre tas, skal kunden som hovedregel opplyses om hva aksjen sist er omsatt på, evt. gis annen relevant kursinformasjon, og informeres om Foretakets offisielle anbefaling så langt det vurderes som hensiktsmessig. Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 5 av 6

6 Alle samtaler hvor ordre tas skal inneholde følgende opplysninger: Navn på kunde. Klokkeslett for mottak av ordre. Ordrens utløpsdato dersom denne er en annen en dato for mottak. Om det gjelder kjøp, salg eller stop loss. Verdipapirets navn. Antall. Ved limitordre: Den pris ordren skal legges ut på. Ved stop loss-ordre: Trigger for å utløse ordren, og limit. Best-ordrer skal loggføres med B eller Best. Evt. øvrige forutsetninger. En ordre som ikke inneholder den informasjon som fremgår av punktene umiddelbart ovenfor, anses ikke for å være tilstrekkelig klart formulert. Dersom ordre mottas på telefon, skal megler skal gjenta ordre og kunden skal bekrefte før handel gjennomføres. Dersom ordren blir effektuert, blir dette avmeldt så snart som mulig. Ordrer skal mottas via Foretakets offisielle telefonsystem og på en telefon det tas automatisk lydopptak av. Det vises i den sammenheng til Foretakets rutine for lydlogg. Det er ikke tillatt å motta ordrer på andre telefoner, som f. eks. mobiltelefon. Order kan heller ikke mottas på annen måte med mindre dette er avtalt med kunden. Alle ordrer mottatt telefonisk skal loggføres i ordreskjema umiddelbart ved mottak. Ordrer skal legges inn i handelsplattformen straks og i den rekkefølge de er mottatt. Eventuell endring eller sletting av mottatt ordre skal noteres i ordreskjemaet. Ordrer mottatt på annen måte skal loggføres på hensiktsmessig måte. 5. Egnethet/hensiktsmessighet, beste resultat Dersom den ansatte vurderer det slik at det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger til å vurdere hvor vidt transaksjonen forbundet med det aktuelle investeringstjeneste er egnet/hensiktsmessig, skal denne ikke akseptere ordren men innhente ytterligere informasjon inntil beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. Dette kan f. eks. gjøres ved å spørre kunden, innhente ytterligere dokumentasjon ved søk i skattelister eller ved en spesielt grundig gjennomgang av kundens transaksjonshistorikk hos Foretaket, eller ved å undersøke hos meglersjef eller adm. direktør om disse kjenner til informasjon som bør inngå i beslutningsgrunnlaget. Den ansatte skal uansett selv foreta egnethetsvurdering/hensiktsmessighetstest og ikke basere seg på vurderinger kunden gjør. Egnethetsvurdering eller hensiktsmessighetstest slik det er fastsatt i dette dokumentet skal foretas hver gang det ytes investeringstjenester, dvs. for hver eneste ordre/transaksjon. Mht. utførelse av mottatte ordrer, vises det til Foretakets retningslinjer for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer. Apollo Markets AS Rutine for utøvelse av investeringstjenester, oppdatert 1. oktober 2013 Side 6 av 6

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte

Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK. Kommentarhefte Finansnæringens Autorisasjonsordninger GOD RÅDGIVNINGSSKIKK Kommentarhefte : INNHOLD Side FORORD 3 Hvem reglene gjelder for 3 Åndsverksloven 3 Innspill til forbedringer 3 DEL 1 OM GOD RÅDGIVNINGSSKIKK

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

mobile innholdstjenester

mobile innholdstjenester Februar 2009 Forbrukerombudets retningslinjer for mobile innholdstjenester Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 LOVGIVNING OG AVTALEVERK... 4 2.1 GENERELT... 4 2.2 MARKEDSFØRINGSLOVEN... 4 2.3 VERGEMÅLSLOVEN...5

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer