Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no."

Transkript

1 INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse av markedsdata. Vi gjør alle analyser selv, og har utviklet egne avanserte analysemodeller. Vår visjon er skape verdier sammen med kundene. Dette skal skje gjennom langsiktige relasjoner, gode analyser, aktiv oppfølging og porteføljestyring, og generelt høyt servicenivå. Apollo Markets har konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å yte investeringstjenestene investeringsrådgivning og mottak av ordre på vegne av kunde, og tilleggstjenesten utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger. Vår standard kurtasje er 0.5% av handelsbeløpet, minstekurtasjen er 400 kr. Det er ingen andre kostnader forbundet med å være kunde av oss og ingen bindingstid. Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: Med vennlig hilsen Apollo Markets AS Oddbjørn Windstad Adm. direktør (sign.) Apollo Markets AS - Retningslinjer for bruk av elektronisk kommunikasjon - Side 1 av 1

2 Til kunder og potensielle kunder av Apollo Markets AS 1. november 2007 trådte EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (forkortet til MiFID) i kraft i hele EØS-området. Formålet med direktivet er blant annet å oppnå bedre investorbeskyttelse, etablere et mer helhetlig marked for investeringstjenester, og å forbedre effektivitet, integritet og oversikt i finansmarkedene. MiFID er implementert i Norge gjennom ny verdipapirhandellov og børslov og i forskrifter. MiFID innebærer blant annet følgende: Kundeklassifisering: Apollo Markets og andre verdipapirfortak må klassifisere sine kunder som enten ikke-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter. Apollo Markets har vedtatt retningslinjer for slik klassifisering. Hvilken kategori man klassifiseres i har betydning for kundens grad av investorbeskyttelse. Ikke-profesjonelle kunder har høyest grad av beskyttelse mens kvalifiserte motparter har lavest grad av beskyttelse. Når kundeforhold er opprettet vil våre kunder få beskjed om hvilken kategori de er klassifisert i. Retningslinjer for ordreutførelse: Verdipapirforetak har i følge verdipapirhandelloven plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer, og skal ha retningslinjer for ordreutførelse. Apollo Markets har vedtatt retningslinjer for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer. Innhenting av informasjon: Alle verdipapirforetak skal innhente informasjon om den enkelte kunde. Dette skal skje i god tid før Foretaket tilbyr sine tjenester. Apollo Markets har utarbeidet kundeskjema til bruk i dette arbeidet. Egnethets- og hensiktsmessighetsvurdering: På grunnlag av den informasjon som er innhentet om kunden, skal Apollo Markets foreta en hensiktsmessighetstest hvor vi tar stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå den risiko som er forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet, eller den aktuelle investeringstjenesten. Denne vurderingen gjøres individuelt for den enkelte kunde, og i forhold til de produkter Apollo Markets tilbyr ved opprettelse av kundeforholdet, samt den informasjon som er gitt fra Apollo Markets side. Vi er også pålagt å utføre egnethetsvurdering for å vurdere om de enkelte transaksjoner som omfattes av investeringsrådgivningen oppfyller bestemte kriterier. Informasjon til kundene: Apollo Markets og andre verdipapirforetak skal, i god tid før

3 investeringstjenester eller tilknyttede tjenester ytes, gi kunder informasjon om egne tjenester, informere om finansielle instrumenter og evt. foreslåtte investeringsstrategier, egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter, handelsystemer og markedsplasser selskapet benytter, og om kostnader og gebyrer forbundet med handel gjennom Apollo Markets. Apollo Markets forpliktelser på dette området varierer etter hvilken kategori kunden er klassifisert i. Interessekonflikter: Apollo Markets er organiseret på en slik måte at risikoen for at det oppstår interessekonflikter mellom Apollo Markets og/eller de ansatte på den ene siden og foretakets kunder på den annen side, eller mellom Apollo Markets kunder, reduseres så langt dette antas å være mulig. Selskapet har også rutine for begrensning av interessekonflikter, andre rutiner og retningslinjer samt interne kontrolltiltak for å håndtere de interessekonflikter som måtte oppstå. Dersom interessekonflikter faktisk foreligger skal kunder opplyses om dette så langt bestemmelser om taushetsplikt ikke forbyr Apollo Markets å gi slike opplysninger. Kundene skal i slike situasjoner sikres en rettmessig og fair behandling, og Apollo Markets og de ansattes interesser skal stå tilbake for kundenes interesser. I vedlagte dokument Informasjon og vilkår (PDF) finner du følgende: Informasjon om Apollo Markets konsesjon fra det norske Finanstilsynet Apollo Markets kontaktdata og språk som skal benyttes i kommunikasjon med Foretaket Apollo Markets alminnelige forretningsvilkår Informasjon om kundeklassifisering Apollo Markets retningslinjer for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer Apollo Markets rutine for begrensning av interessekonflikter Informasjon om hensiktsmessighet og egnethet Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om vederlag og omkostninger i forbindelse med handel gjennom Apollo Markets Dokumentet er en samling av relevante dokumenter og gjelder fra 28. juni 2010.

4 I tillegg vedlegges Apollo Markets kundeskjema samt en fil med dokumenter fra Nordnet. Dokumentene åpnes i PDF. Ta kontakt ved å svare på denne mailen dersom du ikke får åpnet vedleggene. Ytterligere informasjon kan fåes ved henvendelse til Apollo Markets AS ved adm. direktør Oddbjørn Windstad på tlf

5 INFORMASJON OM APOLLO MARKETS KONSESJON Apollo Markets AS fikk 7. juni 2010 konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr: 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i 2-2, 5. investeringsrådvigning som definert i 2-4 (1), og følgende tilknyttede tjeneste i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (2) nr: 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter. Finanstilsynet holder til i Revierstredet 3, 0151 Oslo. KONTAKTDATA OG SPRÅK APOLLO MARKETS Apollo Markets AS Sandviksveien Høvik Tlf Dersom du ønsker ytterligere informasjon i forhold til det som er gitt deg eller er tilgjengelig på våre hjemmesider, ta kontakt med Apollo Market AS v/adm. direktør Oddbjørn Windstad. All kommunikasjon med Apollo Markets AS skal foregå på norsk, med mindre det inngås konkret avtale om annet. Evt. slik avtale skal være underskrevet av Foretakets adm. direktør. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Apollo Markets AS ( Apollo Markets, Foretaket, Selskapet ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel og relevante forskrifter. Forretningsvilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av Forretningsvilkårene. Begrep som er definert i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter har tilsvarende betydning når de er benyttet i Forretningsvilkårene. Foretakets kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden etter å ha mottatt vilkårene inngir ordre, inngår avtale om eller gjennomfører handler med Foretaket. 1. KORT OM FORETAKET 1.1 Kontaktinformasjon Foretak: Apollo Markets AS Org.nr.: Adresse: Sandviksveien Høvik Telefon: Hjemmeside: E-post: For ytterligere informasjon om kommunikasjon direkte med Foretaket, vises det til Forretningsvilkårenes punkt Tilknyttede agenter Dersom Foretaket har tilknyttede agenter, vil en oversikt over disse fremgå av Foretakets hjemmeside. 1.3 Hvilke tjenester Foretaket har tillatelse til å yte Foretaket har konsesjon til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr: 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i 2-2, 5. investeringsrådvigning som definert i 2-4 (1), Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 1 av 25

6 og følgende tilknyttede tjeneste i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (2) nr: 5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter. Gjennomføring av ordrer/transaksjoner og oppgjør skjer gjennom Nordnet Bank (NUF), som håndterer kundens finansielle instrumenter og midler. 1.4 Tilsynsmyndighet Apollo Markets AS står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge. Finanstilsynet holder til i Revierstredet 3, 0151 Oslo. 2. HVA FORRETNINGSVILKÅRENE GJELDER Forretningsvilkårene gjelder for Foretakets investeringstjenester og tilknyttede tjenester så langt de passer, samt tjenester vedrørende transaksjoner i instrumenter som er beslektet med finansielle instrumenter. Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til eventuelle særskilte avtaler som inngås mellom Foretaket og kunden. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler og Forretningsvilkårene skal avtalene ha forrang. I tillegg til ovennevnte, vil tjenestene som nevnt i punkt 1.3 kunne være regulert av verdipapirhandelloven, verdipapirregisterloven, børsloven, aksjelovene, kjøpsloven, avtaleloven, angrerettloven og annen relevant lovgivning. Foretaket er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk. 3. KUNDEKLASSIFISERING Apollo Markets er i henhold til verdipapirhandelloven forpliktet til å klassifisere alle kunder som enten ikke-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter. Slik klassifisering vil bli foretatt basert på reglene i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften samt Foretakets interne rutiner, retninglinjer og øvrig regelverk. Alle kunder vil i forbindelse med opprettelse av kundforhold bli informert om i hvilken kategori de er klassifisert. Klassifiseringen har betydning for omfanget av en kundes investorbeskyttelse samt hvilke tjenester Foretaket vil yte kunden. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle. Videre har foretaket i henhold til verdipapirhandelloven plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden, benevnt i forskrifter som egnethetstest og hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene. Forretningsvilkårene gjelder for kunder klassifisert som profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Kunder klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, investeringsalternativ, handler og den rådgivning Foretaket yter. Profesjonelle kunder kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunde. Kunden kan anmode Foretaket om å endre kundeklassifiseringen. Informasjon om slik omklassifisering og om konsekvensene av dette kan fås ved henvendelse til Foretaket. Informasjon om kundeklassifisering er tilgjengelig på Foretakets hjemmesider. 4. KUNDENS ANSVAR FOR OPPLYSNINGER GITT FORETAKET, FULLMAKTER MV. For å oppfylle kravet i verdipapirhandelloven om å foreta egnethets- og hensiktsmessighetstest, har Apollo Markets plikt til å innhente opplysninger fra kunder. Kunden forplikter seg til å gi Foretaket fyllestgjørende og korrekte opplysninger om kundens egen finansielle stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Kunden forplikter seg også til å informere Foretaket dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.kunden er inneforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser. Videre er kunden inneforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig eller egnet for kunden. Ved investeringsrådgivning vil kunden da bli informert om at den aktuelle tjenesten eller instrument ikke kan ytes. I forhold til de øvrige investeringstjenestene vil kunden i slike tilfeller bli informert om at opplysningene som er gitt til Foretaket er utilstrekkelige og at tjenesten eller produktet da er å betrakte som uhensiktsmessig. Dersom kunden på tross av slik advarsel fortsatt ønsker tjenesten eller produktet, vil den likevel kunne bli gjennomført. Foretaket forbeholder seg rett til ikke å etablere kundeforhold eller å yte noen form for tjenester til personer som etter Foretakets vurdering ikke gir tilstrekkelige opplysninger, eller hvor Foretaket vurderer dets tjenester som ikke hensiktsmessige basert på de opplysninger som er gitt. Dette gjelder overfor både fysiske og juridiske personer. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 2 av 25

7 Kunden forplikter seg til å etterleve den lovgivning og de regler, vilkår og betingelser som til enhver tid gjelder for det enkelte handelssystem som handler gjøres på. Det samme gjelder for oppgjør og clearing gjennom de enkelte oppgjørs- eller clearingsentraler. Kunden innestår for at egen handel og oppgjør skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for kundens handel med finansielle instrumenter. Kunden skal etter krav fra Foretaket dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom kunden er et utenlandsk foretak, forbeholder Foretaket seg retten til på kundens regning å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om kundens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle handel. Kunden skal gi Foretaket en oversikt over den eller de personer som kan inngi ordre, utføre handel, inngå annen avtale knyttet til finansielle instrumenter/produkter eller som har fullmakt til å akseptere handler på vegne av kunden. Handel eller aksept fra disse er bindende for kunden med mindre Foretaket ikke var i god tro med hensyn til den enkelte persons fullmakter. Kunden er ansvarlig for til enhver tid å holde Foretaket oppdatert med hensyn til hvem som kan inngi ordre eller akseptere handler for kunden. Foretaket vil ikke akseptere fullmakter som angir rammer for den enkelte kundes handel, med mindre dette på forhånd er skriftlig avtalt. Kunden forplikter seg til å sikre at de midler og finansielle instrumenter som det enkelte oppdrag omfatter er fri for heftelser av enhver art, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest mv. Det samme gjelder for de tilfeller der kundenhandler som fullmektig for tredjemann. 5. RISIKO Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper knyttet til de ulike finansielle instrumenter samt til den risiko som er knyttet til handel med ulike finansielle instrumenter vises det til informasjonsskriv på Foretakets hjemmeside. Kunden må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle instrument og marked. Kunden bør avstå fra å foreta investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering eller handel. Det samme gjelder dersom kunden ikke forstår de produkter, anbefalinger eller investeringsstrategier en ordre gjelder. Kunden oppfordres til å søke råd hos Foretaket og andre relevante rådgivere, og ved behov innhente råd fra utfyllende informasjon og uavhengige råd før kunden tar sin beslutning. All handel skjer for kundens egen risiko og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Apollo Markets, Foretakets ansatte eller andre personer med tilknytning til selskapet, påtar seg ikke noen form for ansvar eller risiko for utfallet av kunders handel, handelsmønster eller strategi. 6. ORDRE OG OPPDRAG - AVTALESLUTNING 6.1 Inngivelse og aksept av ordre og inngåelse av avtale Ordre fra kunden skal inngis muntlig i telefonsamtale. Ordren er bindende for kunden når ordren har kommet frem til Foretaket med mindre annet er særskilt avtalt. All kommunikasjon ifm innleggelse, endring eller trekking av ordrer skal skje gjennom Foretakets offisielle telefonsystem, det samme gjelder for kommunikasjon som gjelder forslag til eller indikasjon om mulige ordreinnleggelser. Apollo Markets forbeholder seg rett til å foreta lydopptak av alle samtaler. Foretaket har ikke anledning til å utføre ordre eller indikasjoner som ringes inn til telefoner som ikke er tilkoblet lydopptak (herunder mobiltelefon). Dokumentasjon for avtaler, ordrer og indikasjoner på ordre som er inngitt vil - for alle relevante kommunikasjonskanaler - bli oppbevart av Foretaket i en periode som samsvarer med gjeldende rett beregnet fra opptaksdag, og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne gjenfinnes ved søk blant annet på følgende kriterier: tidspunkt for samtalen, inn- og utgående telefonnummer og navn på kunde og den ansatte hos Foretaket som mottok ordren. Foretaket kan bli pålagt å utlevere lydopptak til offentlig myndighet og andre som kan kreve dette i medhold av lov. I tillegg vil lydopptak kunne bli utlevert til Norges Fondsmeglerforbunds Etiske Råd. Kunden aksepterer at lydopptak og annen dokumentasjon vil kunne bli benyttet ved reklamasjoner. Alle ordrer vil bli utført gjennom Nordnets handelsplattform. Foretaket vil ikke være forpliktet til å utføre ordre eller inngå avtale Foretaket antar vil kunne medføre brudd på offentligrettslige lover eller regler fastsatt for den eller de aktuelle markedsplass(er). Apollo Markets garanterer ikke såkalte stop-loss-ordrer, som går ut på at verdipapirer skal selges dersom verdipapiret omsettes på, under eller over et angitt kursnivå, og heller ikke andre ordrer som er betinget av at en bestemt kursutvikling eller andre forutsetninger inntreffer. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 3 av 25

8 Kunden kan ikke forestå programhandel mot eller via Foretaket med mindre dette er særskilt avtalt. 6.2 Oppdragsperiode for ordre For ordre eller oppdrag knyttet til handel i omsettelige verdipapirer og derivatkontrakter med omsetteligeverdipapirer som underliggende instrument gjelder ordren oppdragsdagen eller til stenging av den markedsplass ordren er lagt inn på og bortfaller deretter, med mindre annet er avtalt eller fremgår for den aktuelle ordretype eller ordrespesifikasjon. For andre oppdrag avtales oppdragets varighet særskilt. Oppdragsdag er den dag kundens ordre/oppdrag til Foretaket om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter gjennom eller til/fra et annet foretak er kommet frem til Foretaket. For de tilfeller Foretaket initierer en handel anses oppdragsdag å være den dag Foretaket tar kontakt med kunden og får aksept for oppdraget vedrørende kjøp eller salg av de aktuelle finansielle instrumenter. Ordren/oppdraget kan tilbakekalles i den grad den ikke er utført av Foretaket. 6.3 Nærmere om særskilte handelsregler For handel med finansielle instrumenter (egenkapitalinstrumenter og fremmedkapitalinstrumenter) notert på Oslo Børs/Oslo Axess, med unntak av derivatkontrakter, gjelder de særskilt fastsatte handelsregler (Norex Member Rules) i forholdet mellom kunden og Foretaket. Dette regelverket omhandler registrering av ordre og handler i handelssystemet, herunder hvilke ordrebetingelser som generelt kan benyttes og de nærmere regler for prioritering og gyldighet mv. Se i denne sammenheng eller For handler som gjennomføres på annen norsk eller utenlandsk markedsplass, gjelder i forholdet mellom kunden og Foretaket de fastsatte handelsregler som gjelder for den aktuelle markedsplassen. 6.4 Kansellering av ordre og omsetning I henhold til (Norex Member Rules) kan Oslo Børs/Oslo Axess under gitte forutsetninger kansellere ordre og omsetninger. Slik sletting vil være bindende for kunden. Tilsvarende vil kunne gjelde ved kansellering av ordre og omsetninger på annen norsk eller utenlandsk markedsplass. 6.5 Behandling av ordre og oppdrag Foretaket vil søke å sikre kunden best mulige betingelser ved utførelse av mottatt oppdrag. Det vises i den sammenheng til Foretakets retningslinjer for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer, som er tilgjengelig på selskapets hjemmesider. Verdipapirhandelloven (1) pålegger Apollo Markets AS å treffe rimelige tiltak for å oppnå et best mulig resultat for kundene. Foretaket er ikke er pålagt å sikre at kunden alltid oppnår beste mulige resultat. Det understrekes også at bestemmelsen ikke reduserer best mulige resultat til et spørsmål om pris/kostnad alene, men anviser at dette hensynet må avveies mot bl.a. sannsynligheten for gjennomføring av handel. Ved utførelse av ordre for ikke-profesjonelle kunder skal Foretaket etter verdipapirforskriften (4) blant annet se hen til det samlede vederlaget kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen, herunder kostnader og avgifter til markedsplasser, oppgjørssystemer og verdipapirregistre. I henhold til verdipapirforskriftens (1) skal det legge vekt på følgende forhold for å avgjøre den relative vekten til faktorene som nevnt i verdipapirhandelloven (pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold): kundens egenskaper, herunder om kunden er kategorisert som ikke-profesjonell eller profesjonell, ordrens art, egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren, og egenskaper ved de handelssystemer der ordren kan gjennomføres. Dersom kunden gir spesifikk instruks om hvordan en ordre skal utføres, vil ordren så langt mulig bli utført i tråd med instruksen, hvorpå dette anses som den beste utførelse etter bestemmelsene, jf vphl (3). Dette kan imidlertid forhindre Apollo Markets AS i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt nedenfor for å sikre beste mulige resultat. 7. LEVERING OG BETALING (OPPGJØR) AV FINANSIELLE INSTRUMENTER I NORGE 7.1 Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner samt sertifikater Oppgjør av handel i finansielle instrumenter skjer gjennom Nordnet. For handel i Norge av omsettelige verdipapirer på regulert marked, verdipapirfondsandeler, standardiserte finansielle terminkontrakter og opsjoner på kjøp eller salg av finansielle instrumenter registrert i Verdipapirsentralen (VPS), er den ordinære oppgjørsfrist fire børsdager (T+3), med mindre annet er avtalt. Med børsdag menes enhver dag norsk børs holder åpent. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 4 av 25

9 For sertifikater er oppgjørsfristen tre børsdager (T+2) med mindre annet er avtalt.oppgjørsfrist beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag. 7.2 Øvrige finansielle instrumenter For andre finansielle instrumenter gjelder særlige oppgjørsfrister og oppgjørsregler, som vil fremgå av særskilte avtaler ledd og vil dessuten kunne fremgå av den produktinformasjon som er utarbeidet for det enkelte produkt. For handel i ikke-standardiserte derivater (OTC), samt handel i valuta- og renteinstrumenter, herunder veksling av valuta, vil oppgjørsfrister og oppgjørsregler kunneavtales ved avtaleinngåelse. I slike tilfeller vil ppgjørsfrister og oppgjørsregler fremgå av bekreftelsen som sendes kunden etter at avtale er inngått. 8. RAPPORTERING OM UTFØRTE TJENESTER BEKREFTELSE PÅ AVTALER OG UTFØRTE OPPDRAG Utførte transaksjoner vil bli bekreftet gjennom utstedelse av sluttsedler, som rutinemessig vil bli gjort ilgjengelig på kundens depot hos Nordnet dagen etter at en transaksjon er gjennomført. Sluttseddelen anses fremkommet til kunden på det tidspunkt den er gjort tilgjengelig på nevnte depot, og er å anse som dokumentasjon på at en ordre eller et oppdrag er utført. I den grad det anses relevant vil sluttseddel/bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den handel som er gjennomført for kunden. Utover dette vil sluttseddel/bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett. Sluttsedler vil ikke bli utsendt pr ordinær post med mindre dette er eksplisitt avtalt med kunden. Kostnader til slik utsendelse vil i så fall bli belastet kunden. Apollo Markets vil normalt foreta telefonisk avmelding til kunden snarest mulig etter at transaksjonen er gjennomført. Ved eventuell motstrid mellom avmelding fra Apollo Markets og sluttseddel skal opplysningene i sluttseddel gjelde. Foretaket forbeholder seg likevel rett til å korrigere åpenbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gjøres straks feilen blir oppdaget. Bekreftelser som skal påtegnes av kunden, skal straks etter mottak påtegnes og deretter sendes i retur til Foretaket slik dette er angitt i bekreftelsen eller på annen måte avtalt med kunden. Levering av finansielle instrumenter registrert i VPS kan bekreftes ved endringsmelding fra VPS i den grad kunden har avtalt med kontofører å motta slike bekreftelser. 9. REKLAMASJON MELLOM FORETAKET OG KUNDEN Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per e-post eller annet elektronisk medium og kunden ikke har mottatt slik sluttseddel eller bekreftelse innen utgangen av neste børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av andre børsdag/bankdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, meddele dette til foretaket. Dersom kunden har avtalt å motta sluttseddel eller annen bekreftelse per ordinær post og kunden ikke har mottatt sluttseddel eller annen bekreftelse innen tre børsdager og innen syv børsdager for kunder med utenlandsk adresse etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp, må kunden så raskt som mulig og senest innen utgangen av henholdsvis fjerde og åttende børsdag etter at avtale er inngått eller etter oppdragsperiodens utløp meddele dette til Foretaket. Kunden skal straks etter mottak av sluttseddel eller annen bekreftelse kontrollere denne og skal så snart som mulig etter mottakelse og senest innen utgangen av neste børsdag/bankdag - dersom reklamasjon ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp på mottaksdagen - gi melding til Foretaket dersom kunden vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av sluttseddelen/bekreftelsen er i strid med ordren, oppdraget eller den inngåtte handel. Dersom kunden ikke reklamerer som angitt over, vil kunden kunne bli bundet av slik sluttseddel/bekreftelse selv om denne ikke er i samsvar med inngått avtalte/vilkår for handelen. Dersom levering til kunden av finansielle instrumenter registrert i VPS ikke er skjedd på oppgjørsdag og kunden har stillet de nødvendige midler til disposisjon for Foretaket, må kunden straks kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Dette likevel slik at hevingserklæringen ikke vil få noen virkning dersom kunden mottar oppfyllelse innen to børsdager etter at slik hevingserklæring er mottatt. Kunden har i denne perioden ikke rett til å slutte dekningsavtale for Foretakets regning og risiko. Med "straks" i foregående ledd forstås samme dag eller - dersom reklamasjon eller innsigelse ikke kunne inngis innen normal kontortids utløp - senest innen utgangen av neste børsdag. Fristen regnes fra det tidligste av: det tidspunkt kunden fikk eller burde fått kunnskap om at levering ikke er skjedd ved innsyn på VPS-konto, ved hjelp av elektronisk bekreftelsessystem, ved underretning fra forvalter eller på annen måte, det tidspunkt endringsmelding fra VPS kom frem til eller i henhold til tiden for ordinær postgang burde ha kommet frem til den adresse kunden har oppgitt. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 5 av 25

10 Dersom betaling til kunden ikke er skjedd til den tid som er fastsatt i avtalen og kunden har levert de aktuelle finansielle instrumenter eller stilt disse til disposisjon for Foretaket, må kunden straks han har konstatert eller burde ha konstatert at oppgjør ikke er mottatt, kontakte Foretaket og eventuelt erklære heving overfor Foretaket dersom kunden vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Kunden kan bare heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig. Ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter gjennom Foretaket gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren. Dersom kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må kunden fremsette innsigelse om dette straks etter at kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten. (I alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter at avtalen er sluttet.) Slik innsigelse vil ha slik virkning i forhold til Foretaket som følger av de alminnelige regler om avtalers ugyldighet. Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig. Dellevering til kunden gir ikke kunden rett til å heve avtalen med mindre kunden har tatt uttrykkelig forbehold om full levering. Dersom kunden ikke har reklamert innenfor den tid som er angitt ovenfor, anses reklamasjonsretten som bortfalt. 10. ANGRERETT Det er ikke angrerett etter angrerettloven på de tjenester og handler i finansielle instrumenter som omfattes av Forretningsvilkårene. 11. HANDEL I UTLANDET, HERUNDER OPPBEVARING AV KUNDERS AKTIVA For handel med og oppgjør av utenlandske finansielle instrumenter henvises til de handelsregler og oppgjørs- eller leveringsbetingelser som er fastsatt i det land eller av den markedsplass hvor de finansielle instrumenter er kjøpt eller solgt. For handel i slike instrumenter vil det kunne kreves inngått særskilt avtale. Dersom finansielle instrumenter eller kundemidler er oppbevart i en annen jurisdiksjon i forbindelse med ytelse av investeringstjenester eller tilknyttet tjeneste, vil Foretaket informere kunden om dette. Kunden er inneforstått med at dens rettigheter i forbindelse med slike aktiva kan avvike fra det som gjelder i Norge. Kunden er videre inneforstått med at oppgjør og sikkerhetsstillelse i utenlandske markeder kan innebære at kundens aktiva som er avgitt til oppgjør eller som sikkerhetsstillelse ikke holdes adskilt fra det eller de av Foretaket benyttede utenlandske verdipapirforetaks og/eller oppgjørsrepresentanters egne midler. Kunden er inneforstått med at han selv bærer risikoen for egne aktiva som er overført til utenlandske banker, verdipapirforetak, oppgjørsagenter, oppgjørssentraler o.l. i form av oppgjør eller sikkerhetsstillelse, og at Foretakets ansvar overfor kunden for slike aktiva er begrenset i samsvar med lover og regler i det aktuelle land eller på det aktuelle marked. Foretaket påtar seg uansett ikke noe ansvar ut over det som vil følge etter norsk rett med mindre annet er skriftlig avtalt med kunden. Kunden er kjent med og aksepterer at handel i papirer som et notert i utenlandsk valuta kan påføre kunden valutarisiko. 12. MISLIGHOLD Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene bl.a. når: 1. levering av finansielle instrumenter eller penger ikke skjer innen oppgjørsfristen eller kunden ikke oppfyller enhver annen vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene, 2. kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, 3. kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne. Foretaket har ved mislighold rett, men ikke plikt til å: 1. Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet. 2. Utøve sin sikkerhetsrett i henhold til vphl Foretaket har tilbakeholdsrett i de finansielle instrumenter som Foretaket har kjøpt for kunden, jf. vphl Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre dager etter oppgjørsfristen kan Foretaket, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for kundens regning og risiko til dekning av Foretakets krav. Slikt salg skal normalt skje til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Dersom de aktuelle finansielle instrumenter er overført til kundens verdipapirkonto i VPS eller annet tilsvarende register for finansielle instrumenter anses kunden å ha frigitt de finansielle instrumentene eller å ha gitt fullmakt til slik frigivelse for gjennomføring av Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 6 av 25

11 dekningssalget. 3. Realisere andre aktiva enn de som er omfattet av punkt 2 ovenfor, og kunden anses å ha samtykket i slikt tvangssalg gjennom uavhengig megler, jf. lov om tvangsfullbyrdelse 1-3 annet ledd. 4. Stenge alle posisjoner som er gjenstand for sikkerhetsstillelse og/eller marginberegning, 5. Benytte til motregning samtlige av Foretakets tilgodehavende mot kunden fra andre finansielle instrumenter og eller tjenester herunder krav på kurtasje, utlegg for skatter og avgifter, krav på renter mv. og utgifter eller tap som følge av kundens mislighold av en eller flere forpliktelser overfor Foretaket, overfor ethvert tilgodehavende kunden har mot Foretaket på misligholdstidspunktet - enten kravene er i samme eller ulik valuta. Krav i utenlandsk valuta blir å omregne til NOK etter markedskurs på misligholdstidspunktet. 6. Gjennomføre for kundens regning og risiko hva Foretaket anser nødvendig til dekning eller reduksjon av tap eller ansvar som følge av avtaler inngått for eller på vegne av kunden, herunder reversering av transaksjoner. 7. Dersom kunden ikke leverer avtalt ytelse eller beløp, herunder ikke leverer de finansielle instrumenter på avtalt tidspunkt til Foretaket, kan Foretaket umiddelbart foreta dekningskjøp eller innlån av finansielle instrumenter for kundens regning og risiko for å oppfylle sin leveringsplikt overfor kjøper. Tilsvarende kan Foretaket foreta de handlinger Foretaket anser nødvendig for å redusere det tap eller ansvar som følger av kundens mislighold av avtale inngått med Foretaket, herunder foreta handlinger for å redusere risiko for tap knyttet til endringer i valutakurser, renter samt andre kurser eller priser som kundens handel er knyttet til. Kunden plikter å erstatte Foretakets eventuelle tap med tillegg av forsinkelsesrente og eventuelle gebyrer. 8. Kreve dekket alle kostnader og tap Foretaket er blitt påført som følge av kundens mislighold, herunder, men ikke begrenset til, kurstap ved dekningshandel og reverseringsforretninger, utgifter påløpt ved lån av finansielle instrumenter, renter, tap som følge av endringer i valutakurser, renter m.m. og andre forsinkelsesgebyrer. For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser om forventet (antesipert) mislighold, herunder heving ved slikt mislighold. Ved dekningstransaksjoner som følge av kundens mislighold eller forventede mislighold bærer kunden iht. punkt 12 nr. 8 over, risikoen for kurs- eller markedsendringer frem til dekningstransaksjonen er gjennomført, dog slik at en eventuell gevinst ikke tilfaller kunden, med mindre kunden kan godtgjøre at han ville kunnet gjøre opp sin forpliktelse på oppgjørsdagen og at årsaken til at oppgjøret ikke skjedde ikke kan legges ham til last. 13. RENTER VED MISLIGHOLD Ved Foretakets eller kundens mislighold svares rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven, med mindre annet er særskilt avtalt. 14. GODTGJØRELSE Kunden betaler vederlag for investeringstjenester i form av kurtasje, handelsavgift, forvaltningshonorar og/eller rådgivningshonorar til Nordnet. Kurtasje og handelsavgift er en godtgjørelse som legges til eller trekkes fra verdien av de finansielle instrumenter som kunden kjøper eller selger, og beregnes normalt i prosent av handelsbeløpet. Forvaltnings- eller rådgivningshonor er en godtgjørelse som belastes periodisk basert på verdien av det aktuelle verdipapir til enhver tid, og beregnes normalt i prosent av handelsbeløpet. Foretaket godtgjøres i form av returprovisjon fra Nordnet på den godtgjørelse kunden betaler til Nordnet. Mer informasjon om dette finnes i Foretakets dokument Informasjon om vederlag og omkostninger og er tilgjengelig på Foretakets hjemmesider. 15. FULLMEKTIGER (MELLOMMENN), FORVALTERE OG OPPGJØRSAGENTER Dersom kunden inngir ordre eller oppdrag som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent el. For tredjemann, er kunden og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene. Kunden er solidarisk ansvarlig overfor Foretaket for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av kundens ordre eller oppdrag. Dersom kunden benytter forvalter, oppgjørsbank eller andre mellommenn fordres det at dette reguleres i særskilt avtale. Bruk av slike mellommenn fritar ikke sluttkunden for dennes ansvar i henhold til Forretningsvilkårene. 16. ANSVAR OG ANSVARSFRITAK Foretaket er ansvarlig overfor kunden for oppfyllelse av kjøp eller salg det har sluttet på vegne av eller med kunden. Dette gjelder likevel ikke dersom kunden på forhånd har godkjent den annen part som motpart i handelen. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 7 av 25

12 Foretaket påtar seg intet ansvar for oppgjør dersom kunden ikke stiller til disposisjon for Foretaket de avtalte midler og/eller finansielle instrumenter på eller før oppgjørsdag. Foretaket er heller ikke ansvarlig dersom en uegnet eller uhensiktsmessig tjeneste ytes som følge av at kunden har gitt Foretaket ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. punkt 4. Foretaket påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann helt eller delvis faller bort eller ikke blir riktig oppfylt. Foretaket, dets ansatte og andre personer som er tilknyttet Foretaket er ikke ansvarlig for kundens tap så lenge Foretaket, dets ansatte eller andre personer som er tilknyttet Foretaket ved rådgivning eller gjennomføring av ordre eller oppdrag har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. For de tilfeller der Foretaket har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Foretaket eller dets ansatte/andre personer tiknyttet Foretaket kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlatelser dersom Foretaket ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere som nevnt i forrige punktum er benyttet etter ordre eller krav fra kunden påtar Foretaket seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse. Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Foretakets kontroll, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter. Når handel er utført på et norsk eller utenlandsk regulert marked etter ordre eller krav fra kunden, vil Foretaket ikke være ansvarlig for feil eller mislighold begått av dette regulerte markedet eller eventuell tilknyttet oppgjørssentral. Kunden anses herved innforstått med at det enkelte regulerte marked eller den enkelte oppgjørssentral kan ha fastsatt egne regler for regulering av sitt ansvar overfor medlemmer av det regulerte marked eller oppgjørssentralen, kunder mv. med større eller mindre grad av ansvarsfraskrivelser. Foretaket er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller opphørt som følge av forhold utenfor Foretakets kontroll. Begrensninger i Foretakets ansvar utover det som er angitt over, kan følge av særskilt avtale med kunden. 17. TILBAKEHOLDELSE AV SKATTER MV. Ved handel i utenlandske markeder kan Foretaket i henhold til lov, forskrift eller skatteavtale være pålagt å holde tilbake beløp tilsvarende ulike former for skatter eller avgifter. Det samme kan gjelde for handel i Norge på vegne av utenlandske kunder. Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Foretaket foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløp og holde dette beløpet tilbake. Når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, skal eventuelt for mye tilbakeholdt skatt utbetales kunden så snart som mulig. Det vil være kunden som har plikt til å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon for dette og for at dokumentasjonen er korrekt. 18. AVSLUTNING AV FORRETNINGSFORHOLDET Handler eller transaksjoner som ligger til oppgjør ved avslutning av forretningsforholdet skal avsluttes og gjennomføres så snart som mulig. Ved avslutning av forretningsforholdet skal Foretaket gjennomføre et sluttoppgjør der Foretaket er berettiget til å motregne i kundens tilgodehavende for Foretakets tilgodehavende herunder for kurtasje, skatter, avgifter, renter mv. 19. INTERESSEKONFLIKTER Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter, og har vedtatt egne retningslinjer og rutiner for å redusere interessekonflikter så langt dette antas å være mulig. Disse er tilgjengelige på Foretakets hjemmesider.alle kunder forutsettes å ha lest, forstått og akseptert disse ved etablering av kundeforholdet. 20. KREDITT Apollo Markets gir ikke kreditt. Kunder av Apollo Markets kan søke Nordnet om innvilgelse av kreditt. Apollo Markets, dets ansatte og andre personer som er knyttet til Foretaket har ingen form for ansvar knyttet til forhold som kan henføres til kreditt - dette er et forhold mellom kunden og Nordnet, og som er Apollo Markets uvedkommende. 21. OPPGJØR OG HÅNDTERING AV BANKMIDLER OG VERDIPAPIRER Oppgjør for transaksjoner og håndtering av kundemidler og kunders verdipapirer foretas av Nordnet. Apollo Markets har ingen form for ansvar eller risiko knyttet til disse forholdene. 22. SIKKERHETSSTILLELSE Foretaket er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond. Sikringsfondet dekker krav som skyldes verdipapirforetakenes manglende økonomiske evne til å betale tilbake penger eller levere tilbake finansielle instrumenter som foretaket oppbevarer, administrerer eller forvalter på vegne av kundene. Dekning ytes for tiden med inntil kroner per kunde. Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 8 av 25

13 vedrører Foretaket, når slike forhold har forårsaket Foretakets økonomiske vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Foretakets økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Foretaket. For ytterligere informasjon vises det til TILTAK MOT HVITVASKING AV PENGER Ved etablering av kundeforhold skal kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. Dokumentere sin identitet og angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder. Kunden er kjent med at Foretaket er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. 24. OPPLYSNINGSPLIKT OVERFOR MYNDIGHETER, KLAGEORGAN OG ANDRE Foretaket vil uaktet lovbestemt taushetsplikt gi informasjon om kunden, kundens transaksjoner, innestående på klientkonto og annet til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i medhold av gjeldende rett. Kunden anses å ha samtykket i at opplysninger som er undergitt taushetsplikt også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift eller andre regler fastsatt for disse organer. 25. ENDRINGER Foretaket forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Foretaket. Endringer i dokumenter som ikke er rettet mot kunden personlig - herunder Forretningsvilkårene - kan publiseres på Foretakets hjemmeside. Endringer vil ikke ha virkning for ordre, handler, transaksjoner mv. som er inngitt eller gjennomført før tidspunktet for meddelelsen av endringene. 26. MEDDELELSER, SPRÅK OG FULLMAKTER Eventuelle skriftlige meddelelser fra kunden til Foreaket skal sendes pr brev eller e-post. Kunden kan i kommunikasjon med Foretaket kun benytte norsk. Kunden skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Foretaket personnummer/organisasjonsnummer, adresse, telefon- og telefaksnummer, eventuelle elektroniske adresser samt eventuelle fullmektiger. Det samme gjelder for bankkonti og verdipapirkontoer i VPS eller annet tilsvarende register. Eventuelle endringer skal straks meddeles Foretaket skriftlig. 27. TOLKNING I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang. I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder. 28. VERNETING - LOVVALG - TVISTELØSNING Alle eventuelle tvister i forholdet mellom kunden og Foretaket, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett. Oslo tingrett skal være verneting. Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til disse forretningsvilkår fremmes for Oslo tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Foretaket ved slikt verneting dersom Foretaket ønsker dette. 29. PERSONOPPLYSNINGSLOVEN Foretaket ved leder er behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven. Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de avtaler som inngås mellom Foretaket og kunden, administrasjon, fakturering/oppgjør samt markedsføring av investeringsprodukter og - tjenester. Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter. Kunden kan be om informasjon om hvilken behandling Foretaket foretar, og hvilke opplysninger som er registrert, jf. Personopplysningsloven 18. Kunden kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål, jf. Personopplysningsloven 27 og SPRÅK Forretningsvilkårene finnes i norsk versjon. Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 28. juni 2010 Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 9 av 25

14 Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING Apollo Markets AS er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av kundens profesjonalitet. Kunder skal klassifiseres som enten o o o ikke-profesjonell kunde profesjonell kunde, eller som kvalifisert motpart Hvilken kategori du som kunde blir klassifisert i, avgjør hvor stor investorbeskyttelse du har etter lovgivningen. Ikke-profesjonelle kunder har høyest beskyttelse mens kvalifiserte motparter har lavest beskyttelse. Klassifisering vil bli foretatt i forbindelse med opprettelse av kundeforholdet, og du vil få beskjed om hvilken kategori du er plassert i når kundeforholdet er opprettet. Kunder som ønsker å bytte kundekategori kan anmode om dette, i så fall vil Apollo Markets behandle forespørselen. Opplysninger om vilkår og rutiner for endring av kategori fås ved henvendelse til Apollo Markets AS ved adm. direktør Oddbjørn Windstad på tlf Nedenfor følger en orientering om hovedtrekkene for beskyttelse hver kundekategori har. Ikke-profesjonell kunde Dette er den gruppen som har størst investorbeskyttelse i lovgivningen. Blant annet må foretaket tilpasse sine tjenester til kundens individuelle behov og forutsetninger i større grad enn det er forpliktet til overfor kunder som er klassifisert i andre kategorier. Foretaket er i sin tjenesteyting overfor kunden underlagt generelle regler om god forretningsskikk og skal - før handler eller rådgivning finner sted - vurdere om en tjeneste/transaksjon, herunder finansielt instrument, er hensiktsmessig eller egnet for denne kunden. Dette vil skje på bakgrunn av kundens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling og erfaring/kunnskap om den aktuelle tjeneste/transaksjon. Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel foretaket vurderer som ikke hensiktsmessig for denne kunden, skal foretaket fraråde kunden å gjennomføre handelen. Kunden kan likevel be om at handelen gjennomføres, da vil transaksjonen bli gjennomført så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt. Lovgivningen har gitt ikke-profesjonelle kunder omfattende rett til å motta informasjon. Blant annet har foretaket plikt til å informere om de aktuelle finansielle instrumenter og risiki som er forbundet med disse, hvilke handelssystemer og markedsplasser foretaket benytter, samt priser og andre kostnader ved transaksjoner slik at kunden skal kunne foreta en informert investeringsbeslutning. Profesjonell kunde Kunder klassifisert som profesjonelle kunder har lavere grad av investorbeskyttelse i lovgivningen enn det ikke-profesjonelle kunder har. Fordi profesjonelle kunder på noen områder generelt vurderes skikket til å ivareta sine egne interesser, vil tjenesteyting fra foretaket i mindre grad være tiltrettelagt kundens individuelle behov. Reglene om god forretningsskikk gjelder i utgangspunktet fullt ut overfor profesjonelle kunder, men omfanget av foretakets forpliktelser er likevel lavere enn overfor ikke-profesjonelle kunder. Det forventes blant annet at profesjonelle kunder normalt har tilstrekkelige kunnskaper til å vurdere om en transaksjon er formålstjenelig. Foretaket vil ved investeringsrådgivning overfor profesjonelle kunder basere råd på de opplysninger kunden har gitt om investeringsmål, og som hovedregel ikke innhente informasjon om finansiell stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 10 av 25

15 Foretaket har ingen frarådningsplikt overfor profesjonelle kunder og det vil heller ikke bli vurdert om gjennomføring av en transaksjon er hensiktsmessig. Profesjonelle kunder regnes i større grad enn ikke-profesjonelle kunder å være skikket til å vurdere hvilken informasjon som er nødvendig for å treffe en investeringsbeslutning. De må i større grad enn ikke-profesjonelle kunder selv innhente den informasjon de anser som nødvendig. Kvalifisert motpart Kvalifisert motpart er den kundekategori som lovgivningen har gitt lavest investorbeskyttelse. Slike kunder har i utgangspunktet samme beskyttelse som en profesjonell kunde, men investorbeskyttelsen reduseres vesentlig når foretaket yter investeringstjenestene mottakelse og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og omsetning av finansielle instrumenter for egen regning. Ved ytelse av slike tjenester er foretaket ikke underlagt verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk, beste resultat/foretakets retningslinjer for ordreutførelse og noen regler knyttet til behandling av ordrer. Mht. krav til vurdering av egnethet og hensiktsmessighet for kvalifiserte motparter, er utgangspunktet at reglene anvendes som for profesjonelle kunder. Unntaket fra bestemmelsen om god forretningsskikk innebærer blant annet at noen av reglene om krav til informasjon og rapportering ikke gjelder for denne kundekategorien. I utgangspunktet gjelder dette også regelen om at foretaket skal påse at kundens interesser ivaretas på beste måte, men det generelle kravet til god forretningsskikk gjelder likevel uavhengig av unntaket fra bestemmelsen i verdipapirhandelloven. Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 28. juni 2010 Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) RETNINGSLINJER FOR Å OPPNÅ BESTE RESULTAT VED MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRER Innledning Verdipapirforetak har i følge verdipapirhandelloven plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå beste resultat ved mottak og formidling av ordrer. Apollo Markets AS vil ved mottagelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå beste resultat for kunden. Dette baseres på kriterier gjengitt nedenfor. Unntak fra retningslinjene, spesifikk instruks fra kunde Dersom kunden kommer med spesifikk instruks om hvordan ordren skal utføres, kan dette forhindre Apollo Markets i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i kriteriene for å oppnå beste resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Apollo Markets om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. En ordre kan imidlertid aldri utføres i strid med gjeldene lovverk eller etiske normer (Fondmeglerforbundet, Etisk Råd). Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte Apollo Markets vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. Vektlegging av relevante faktorer Apollo Markets vil vurdere følgende momenter med hensyn til hvor vesentlig de ovennevnte faktorer er for en kundeordre. Kundens egenskaper. Våre kunder vil hovedsakelig være fra gruppen ikke- profesjonell. Kundeordrens egenskaper. Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren. Egenskaper ved de handelssystemer ordren rettes til. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 11 av 25

16 Alternative måter for utførelse av ordre Apollo Markets vil utføre kundeordre på regulert marked, Oslo Stock Exchange/ Oslo Axess, via samarbeidsavtale med Nordnet og bruk av Nordnets handelsplattform. Apollo Markets vil tilby handel i kun 2 typer produkter; aksjer og fond. Innenfor kategoriene aksjer og fond vil foretakets produktspekter være avgrenset til de verdipapirer som handles gjennom Nordnet. Selskapet vil ikke tilby handel i derivater. Geografisk fokus vil være Norge. Apollo Markets vil imidlertid alltid fokusere på å utføre handelen i det markedet hvor produktet har lavest mulig pris eller omkostning for kunden, samt ellers optimere andre relevante faktorer for utførelsesmåte (se avsnitt om dette). Selskapet vil derfor via amarbeidsavtale med Nordnet handle i øvrige markeder når dette er nødvendig. Selskapet vil ikke drive egenhandel eller opptre som marketmaker. Dersom foretaket har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, vil foretaket normalt legge ordrene inn i Oslo Børs/ Oslo Axxess handelssystem (via Nordnets handelsplattform). Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs. Når vil ordren utføres? Apollo Markets vil påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Ordre registreres umiddelbart på separat kundekonto. Selskapet vil ikke slå ordren sammen med andre ordre. Foretaket vil ikke aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder. Hvis ordre mottas utenom markedsplassens åpningstid, så vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner. Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 28. juni 2010 Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) RUTINE FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Megleravdelingen formidler ordre om kjøp eller salg av aksjer og andre verdipapirer i annenhåndsmarkedet, og skal utføre sine ordrer til beste for sine kunder. Analyseavdelingen skal tjene som støttefunksjon for ansatte i megleravdelingen og har i likhet med disse plikt til å utføre sitt arbeide til beste for selskapets kunder. Apollo Markets skal ikke utføre corporateoppdrag, og heller ikke drive aktiv forvaltning på vegne av kunder eller egenhandel med verdipapirer. 1.1 Bakgrunn for valg av forretningsmodell Internasjonal regulering på EU-nivå aksepterer selskapets forretningsmodell, kombinert med utvidede opplysningsplikter i analyser med hensyn til mulige interessekonflikter. God og detaljert kunnskap om markedet er viktig for at Apollo Markets skal tjene kundenes interesse. Det er viktig å ha god kunnskap om markedets puls, kundenes risikoprofil og deres markedssyn. Dette kan kun oppnås gjennom jevnlig handel, med tidsperspektiv fra intra dag til langsiktig. Slik input er også viktig for analyseavdelingen. 1.2 Formål Apollo Markets organiserer virksomheten og etablerer rutiner på en måte som reduserer potensielle interessekonflikter så langt dette antas å være mulig. Selskapet etablerer også interne kontrolltiltak for å håndtere de interessekonflikter som måtte oppstå. Det er vesentlig at selskapets analyser fremstår som objektive, rimelige og rettferdige, og at eventuelle interesser og interessekonflikter tydelig tilkjennegis. Gjennom krav til intern organisering og uavhengighet mellom avdelinger så langt dette er mulig, skal selskapet redusere potensialet for interessekonflikter som er innebygget i forretningsmodellen. Ledelse og ansatte i Apollo Markets skal være bevisst i forhold til de interesser de skal tjene, legge Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 12 av 25

17 vekt på langsiktige kunderelasjoner og å bygge opp en kultur som understøtter dette og som gir tillit utad. 1.3 Organisering Apollo Markets skal organiseres på en slik måte at risikoen for at det oppstår interessekonflikter mellom Apollo Markets og/eller de ansatte på den ene siden og foretakets kunder på den annen side, eller mellom Apollo Markets kunder, reduseres så langt dette er mulig. Der interessekonflikter faktisk foreligger skal kunder opplyses om dette så langt bestemmelser om taushetsplikt ikke forbyr Apollo Markets å gi slike opplysninger. Kundene skal i slike situasjoner sikres en rettmessig og fair behandling, og Apollo Markets og de ansattes interesser skal stå tilbake for kundenes interesser. 1.4 Definisjoner Analyseavdelingen Med analyse forstås en skriftlig fremstilling som inneholder en samling og bearbeidelse av informasjon om et verdipapir, en aksjeindeks eller en bransje, som publiseres på selskapets hjemmesider og/eller distribueres til kunder/prospects. Også en skriftlig fremstilling som inneholder teknisk analyse omfattes av definisjonen. Med morgenrapport/rapport forstås en skriftlig fremstilling som inneholder en samling og bearbeidelse av informasjon om utvalgte verdipapirer og aksjeindekser/eller -sektorer, og som publiseres på selskapets hjemmesider og/eller sendes til selskapets kunder/prospects. Også en skriftlig fremstilling som inneholder teknisk analyse av utvalgte verdipapirer og aksjeindekser/-sektorer omfattes av definisjonen. Adm. direktør i Apollo Markets forestår selskapets analyser og utarbeider selskapets morgenrapporter og andre rapporter, og benevnes analysesjef, analytiker eller ansvarlig analytiker Megleravdelingen Med megling forstås mottak og videreformidling av kjøps- eller salgsordre av finansielt instrument (verdipapir) fra kunde. Meglesjef leder megleravdelingen i Apollo Markets Compliance Med compliance menes å: Overvåke at gjeldende lovgivning, annen regulering og interne regler blir overholdt. Utarbeide og vedlikeholde interne regler og rutiner for Apollo Markets. Rådgi styret og ansatte med hensyn til spørsmål om compliance. Complianceansvarlig forestår compliance i Apollo Markets, og skal være ansatt i foretaket Informasjonssperrer (Chinese Walls) Med informasjonssperrer (Chinese Walls) menes ethvert tiltak som tar sikte på å hindre at konfidensiell informasjon, særlig kurssensitiv informasjon, som er kjent hos personer i en del av Apollo Markets skal tilflyte personer i en annen del av Apollo Markets. 2 Informasjonssperrer (Chinese Walls) 2.1 Forbudsliste eller andre tiltak Dersom det er grunnlag for å tro at kurssensitiv informasjon, jf vphl 2-1, har kommet andre ansatte i Apollo Markets til kunnskap, skal complianceansvarlig vurdere: Om selskapet informasjonen gjelder skal føres på forbudsliste Om det skal innføres andre adekvate tiltak med sikte på å forhidre at informasjonen kan utnyttes av den eller de ansatte som har slik informasjon, av Apollo Markets selv eller Apollo Markets kunder. Oppføring på forbudsliste innebærer at: Ingen ansatte i Apollo Markets kan gi råd til kunder vedrørende handel i selskapets finansielle instrumenter, men kan utføre ordrer gitt av kunder All egenhandel som ledd i Apollo Markets alminnelige kapitalforvaltning i de aktuelle finansielle instrumenter opphører. All egenhandel for ansatte, uansett eventuelt utløpt bindingstid, opphører inntil adm. direktør opphever restriksjonene. 3 Analyser og rapporter Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 13 av 25

18 Analyser, morgenrapporter og andre rapporter skal reflektere analytikerens aktuelle oppfatning av vedkommende selskap eller bransje. Apollo Markets analyser og morgenrapporter/rapporter er utarbeidet med tanke på generell distribusjon og skal betraktes som markedsføringsmateriale som ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Rapportene tar ikke hensyn til den enkeltes investeringsmål, finansielle stilling eller kompetanse. Apollo Markets investeringsrådgivning skal skje direkte til den enkelte kunde, og i tillegg til selskapets analyser, morgenrapporter, rapporter og andre relevante forhold, ta hensyn og tilpasses den enkelte kundes investeringsmål, finansielle stilling, kompetanse og andre krav som følger av lovgivning eller interne regler. Rapporter skal publiseres slik at alle som skal ha tilgang til rapporten får det på samme tidspunkt; ved at den legges ut på foretakets hjemmesider og/eller sendes til de som står på foretakets mailingliste for mottak slike rapporter. Dette skal så langt praktisk mulig skje før Oslo Børs åpner for dagen. 4 Egenhandel Dersom analytiker eier finansielle instrumenter ervervet før en analyse trer i kraft, gjelder følgende bestemmelser: Analytikere skal ikke handle i motsatt retning av siste anbefaling og kan ikke handle, selv om eventuelle bidningstider er utløpt, før de har gått minst en uke etter at vedkommendes analyse er offentliggjort. Analytikere kan benytte tegningsretter ved emisjon av aksjer i selskapet analytikeren er aksjonær i fra før, men kan ikke kjøpe nye tegningsretter. Disse bestemmelsene gjelder for aksjer, men ikke for aksjeindekser og råvarer. 5 Opplysningsplikt i analyser, m.v. 5.1 Plassering av opplysninger Opplysninger som Apollo Markets gir i analyser eller rapporter etter bestemmelsene nedenfor skal inntas samlet på egnet sted i analysen eller rapporten. 5.2 Rapporter og analyser som omfatter flere selskap På analysens eller rapportens 1. side skal det inntas en erklæring om at analysen eller rapporten inneholder slike opplysninger og det skal opplyses hvor i analysen eller rapporten disse kan finnes. Dersom det er en rapport (f. eks. morgenrapport med analyse av flere verdipapirer), kan det enten tas inn i analysen eller rapporten som slik det er beskrevet ovenfor på et egnet sted i rapporten, eller det kan tas inn en generell opplysning om muligheten for at foretaket eller dets ansatte kan ha beholdning i et selskap som omtales i rapporten. I så fall skal det opplyses hvor informasjon om de faktiske forhold kan finnes dette kan f. eks. gis på selskapets hjemmeside eller ved at personer i Apollo Markets gir opplysninger ved henvendelse fra kunder. 5.3 Apollo Markets og de ansattes egne posisjoner Adm. direktør i Apollo Markets skal sammen med complianceansvarlig utarbeide en liste over de ansatte i fortaket hvis beholdninger av finansielle instrumenter som skal medregnes i samlet beholdning. Listen skal omfatte alle ansatte i Apollo Markets. Ved opplysning om slike beholdninger skal det oppgis på hvilken dato listen er utarbeidet. 5.4 Analytikerens egne posisjoner Dersom analytikeren eller dennes nærstående, jf vphl 1-4, direkte eller indirekte, har beholdning i de finansielle instrumenter analysen omfatter, skal samlet størrelse på denne beholdningen opplyses i analysen. Apollo Markets skal også foreta en vurdering av om det er andre ansatte som skal navngis i analysen fordi vedkommende eier finansielle instrumenter i selskapet direkte eller indirekte, som ikke er av uvesentlig betydning for vedkommende privatøkonomi. Dersom dette er tilfelle skal størrelsen på vedkommendes beholdning opplyses. Relene ovenfor gjelder ikke beholdning av verdipapirer som er aksjeindeks, råvarer eller lignende. 5.5 Corporateoppdrag Apollo Markets vil ikke påta seg coroporateoppdrag. Informasjon om dette vil bli gitt på selskapets hjemmeside, men ikke i analyser eller rapporter. Selskapet har ikke vært tilrettelegger eller medtilrettelegger for utsteder i en offentlig eller privat emisjon, eller et videsalg, og vil heller ikke påta seg denne type oppdrag. Opplysning om dette vil derfor ikke bli gitt i analyser eller rapporter. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 14 av 25

19 5.6 Andre ansattes opplysningsplikt om egne posisjoner Andre ansatte enn analytikere kan være opplysningspliktige overfor kunder om eget aksjeeie i forbindelse med rådgivning om kjøp eller salg i annenhåndsmarkedet, dersom den ansatte eier aksjer i selskapet som rådgivningen gjelder og aksjene har økonomisk verdi for den aktuelle ansatte som ikke er ubetydelig for vedkommende ( material interest ). I Apollo Markets interne retningslinjer inntas nærmere definisjoner av hva som skal anses som en opplysningspliktig person, samt hvordan en eventuell opplysningsplikt skal oppfylles. Det bør også tas stilling til hvorvidt ansatte som innehar slike posisjoner som nevnt i enkeltaksjer skal kunne opptre som megler i samme aksje. For å unngå at en ansatt, som har slike posisjoner som er nevnt ovenfor, skal komme i en vanskelig situasjon i forhold til sin rådgivning overfor sine kunder, skal Apollo Markets i sine interne retningslinjer fastsette at aktiv rådgivning fra vedkommende mht kjøp eller salg utelukkende skal være basert på Apollo Markets offisielle anbefalinger og analyser samt evt. vurderinger gitt av analyseavdelingen. Dersom Apollo Markets ikke har utarbeidet analyser eller vurderinger knyttet til et selskaps aksjer, skal vedkommende kun utføre passiv ordreformidling/megling, og ikke gi råd til sine kunder. 5.7 Opplysninger til media Kun adm. direktør eller analysesjef kan kommentere en aksje eller et selskap i media. Den som kommenterer bør så langt det er praktisk mulig gi opplysninger om egne posisjoner i selskapet. Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 28. juni 2010 Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) INFORMASJON OM HENSIKTSMESSIGHET OG EGNETHET Apollo Markets AS er i henhold til EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) pålagt å innhente opplysninger om våre kunder i forbindelse med opprettelse av kundeforhold. Dette skjer i vårt kundeskjema. Etter samme direktiv er vi også pålagt å foreta en hensiktsmessighetstest hvor vi tar stilling til om kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå den risiko som er forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet, eller den aktuelle investeringstjenesten. Denne vurderingen gjøres individuelt for den enkelte kunde basert på de opplysninger som er innhentet i kundeskjemaet, og i forhold til de produkter Apollo Markets tilbyr ved opprettelse av kundeforholdet, samt den informasjon som er gitt fra Apollo Markets side. Vi er også pålagt å utføre egnethetsvurdering for å vurdere om de enkelte transaksjoner som omfattes av investeringsrådgivningen oppfyller følgende kriterier: (a) er i samsvar med kundens investeringsmål, (b) er slik at kunden er finansielt i stand til å håndtere risikoen, og (c) er slik at kunden har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 28. juni 2010 Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 15 av 25

20 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko at du som kunde selv må sette deg nøye inn i Apollo Markets AS allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter og, dersom det er relevant, opplysninger i prospekter samt øvrige opplysninger om det aktuelle finansielle instrumentet, dets egenskaper og risiko at det ved handel med finansielle instrumenter er viktig å kontrollere sluttseddel og annen rapportering vedrørende dine investeringer samt å reklamere omgående ved eventuelle feil at det er viktig fortløpende å overvåke verdiendringer på beholdninger av og posisjoner i finansielle instrumenter at du som kunde selv må initiere de tiltak som er påkrevd for å redusere risikoen for tap på dine investeringer eller andre posisjoner HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Handel med finansielle instrumenter, dvs. blant annet aksjer i aksjeselskap og tilsvarende andelsrettigheter i andre typer foretak, obligasjoner, depotbevis, fondsandeler, pengemarkedsinstrumenter,finansielle derivatinstrumenter eller andre slike verdipapirer bortsett fra betalingsmidler som kan bli gjenstand for handel på kapitalmarkedet, skjer hovedsakelig i organisert form på en handelsplass. Handelen skjer gjennom de verdipapirforetak som deltar i handelen på handelsplassen. Som kunde må du normalt kontakte et slikt verdipapirforetak for å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. 1.1 Handelsplasser Med handelsplasser forstås regulerert marked, handelsplattform (Multilateral Trading Facility, MTF) og systematisk internhandler (SI) samt der det skjer handel hos verdipapirforetak. På et regulert marked handles ulike typer finansielle instrumenter. Når det gjelder aksjer, er det kun aksjer i allmennaksjeselskap som kan noteres og handles på et regulert marked, og det stilles store krav til slike selskap, bl.a. med hensyn til selskapets størrelse, virksomhetshistorikk, eierspredning og offentlig rapportering av selskapets økonomi og virksomhet. En handelsplattform (MTF) kan beskrives som et handelssystem som organiseres og tilbys av en børs eller et verdipapirforetak. Det stilles normalt sett lavere krav, i form av f.eks. informasjonsgivning og virksomhetshistorikk, til de finansielle instrumentene som handles på en handelsplattform sammenlignet med finansielle instrumenter som handles på et regulert marked. En systematisk internhandler er et verdipapirforetak som på organisert, regelmessig og systematisk vis handler for egen regning ved å utføre kundeordre utenfor et regulert marked eller en handelsplattform. En systematisk internhandler plikter å offentliggjøre markedsmessige bud på kjøps- og/eller salgspriser for likvide aksjer som handles på et regulert marked og for hvilke den systematiske internhandleren driver systematisk internhandel. Handel kan også finne sted gjennom et verdipapirforetak uten at det er snakk om systematisk internhandel, mot institusjonens egne beholdninger eller mot en annen av institusjonens kunder. Handelen på regulerte markeder, handelsplattformer og andre handelsplasser utgjør et annenhåndsmarked for finansielle instrumenter som et selskap allerede har utstedt (emittert). Dersom annenhåndsmarkedet fungerer godt, dvs. at det er lett å finne kjøpere og selgere og det fortløpende noteres budkurser fra kjøpere og selgere samt sluttkurser (betalingskurser) fra avsluttede handler, har også selskapene en fordel ved at det blir lettere ved behov å utstede nye instrumenter og dermed skaffe mer kapital til selskapets virksomhet. Apollo Markets AS Informasjon og vilkår (PDF) side 16 av 25

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.2014 (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud.

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA

SPAR KAPITAL ASA. Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA SPAR KAPITAL ASA Gjeldende fra 1. november 2007 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SPAR KAPITAL ASA Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR PANGEA PROPERTY PARTNERS AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 26. juni 2007

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR ALPHASPAR AS Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Foretakets kunder

Detaljer

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel 29. juni 2007 (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM FINANSCO RÅDGIVNING AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR CENZIA AS ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ( verdipapirhandelloven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR SISSENER AS Gjelder fra 19.01.2012 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Sissener AS ( Foretaket ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM MOORE SECURITIES AS Sist revidert 02. januar 2015 Disse alminnelige forretningsvilkårene ( Forretningsvilkårene ) for

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR AKTIV FORVALTNING Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORSE SECURITIES AS (Heretter Foretaket) Vilkårene er basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forening Norse

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom verdipapirforetak (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Revidert 26. mai 2015 Disse forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1 Nord-Norge Securities ASA 1 Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SpareBank1

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER, MV. GJENNOM HORISONT KAPITALFORVALTNING AS Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SPAREBANK 1 NORD-NORGE Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ARCTIC SECURITIES AS ( FORETAKET ) Revidert per 7. juli 2015 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 (heretter kalt Global Markets eller Foretaket ) Global Market AS Dronning

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea ) 1 Gjelder fra 6. oktober 2014 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM NORDEA BANK NORGE ASA, MARKETS ( Nordea ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket») ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM FONDSFINANS AS («Foretaket») (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS Nor Securities AS Tordenskioldsgt 6 B Postboks 1042 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 33 34 96 Faksnr: 22 82 36

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Sparebanken Vest Markets Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Gjeldende fra 1. november 2008

Gjeldende fra 1. november 2008 Alpha Corporate Finance AS Alminnelige forretningsvilkår Gjeldende fra 1. november 2008 Disse alminnelige forretningsvilkår for Alpha Corporate Finance AS ( Alpha eller Foretaket er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Forretningsvilkårene bygger på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC»)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC») Gjeldende fra 1. mars 2015 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA («ABGSC») Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat

Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Vedlegg Alminnelige forretningsvilkår og rutine for behandling av kundeordre, herunder oppnåelse av beste resultat Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R For handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 Mai 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39 Kundeavtale person Kundeavtale person Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) Navn: Arctic

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA NRP Securities ASA NRP Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 01 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for

Alminnelige forretningsvilkår for Alminnelige forretningsvilkår for Stavanger Asset Management AS 1 INNLEDNING Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Gjelder for kunder som mottar investeringsråd eller aktiv forvaltning. Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven 1

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS (heretter kalt LPFF eller Foretaket ) Disse forretningsvilkårene er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS Revidert pr. 23. september 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom NORCAP AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom NORCAP AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom NORCAP AS Gjelder fra 01. januar 2015 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PRIVATE EQUITY AS Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM VERDIPAPIRFORETAKET AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS. 1. Særlig om Foretaket og deres virksomhet 2. Hva Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO PROJECT FINANCE AS Sist endret 1. juli 2010 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 17. november 2014 RS Platou Finans Shipping AS

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED VERDIPAPIRFOND GJENNOM SPAREBANK 1 VERDIPAPIRSERVICE AS ( FORETAKET ) Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Kundeavtale foretak og juridiske personer

Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak/juridiske personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter 1. Informasjon om banken SpareBank 1 Telemark org. nr.937 891 334 (heretter benevnt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM AGASTI WUNDERLICH CAPITAL MARKETS AS Innledning 5 1 Kort om Agasti Wunderlich Capital Markets 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Kontaktinformasjon

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter - Retningslinjer og betingelser Gjelder fra 1. november 2007 . Lov om verdipapirhandel Fra og med 1. november 2007 ble ny lov om verdipapirhandel iverksatt.

Detaljer

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land

Personnummer/Organisasjonsnummer. Adresse E-post Telefonnummer. Postnummer Poststed Land Versjon 3.1 Opplysninger om kunde Navn Personnummer/Organisasjonsnummer Adresse E-post Telefonnummer Postnummer Poststed Land Legitimasjonskontroll Kundeklassifisering Godkjent kopi av legitimasjon skal

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Opplysninger om kunde Personnummer/Organisasjonsnummer:

Opplysninger om kunde Personnummer/Organisasjonsnummer: 1 KUNDEAVTALE Opplysninger om kunde Navn: Adresse: Personnummer/Organisasjonsnummer: E-post: Postnummer: Poststed: Telefonnummer: Legitimasjonskontroll Godkjent kopi av legitimasjon skal legges ved Kundeavtalen.

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INDUSTRIFINANS CAPITAL AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INDUSTRIFINANS CAPITAL AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INDUSTRIFINANS CAPITAL AS I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av verdipapirforetaket Industrifinans Capital AS, tidligere benevnt BSA Capital

Detaljer

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto Foretaket SpareBank 1 Telemark ( Banken ) Forretningsadresse:

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK 2 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Forretningsvilkårene bygger på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) Disse forretningsvilkår

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer