Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007"

Transkript

1 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007

2 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet til kundene våre. Anders Johnson Head of Trading and Capital Markets

3 Innhold 1 Innledning 4 2 Spesifi kke instruksjoner fra kunde 5 3 Den relative viktigheten av ulike faktorer 5 i ordreutførelsen 4 Utførelse av ordre i fi nansielle instrumenter som 6 omsettes regelmessig på eksterne markedsplasser 5 Utførelse av ordre i fi nansielle instrumenter som 7 ikke omsettes regelmessig på eksterne markedsplasser 6 Verdipapirutlån og primærmarkedstransaksjoner 8 7 Markedsplasser som brukes av SEB 9 8 Plassering og formidling av ordre til andre 9 mellommenn 9 Ordreutførelse utenfor et regulert marked eller en MHF 9 10 Behandling av kundeordre Konsekvenser ved forstyrrelser i markeder, 10 systemsvikt osv. 12 Endringer og oppdateringer av denne policyen 11

4 : 1 Innledning Dette dokumentet ( policyen ) beskriver hvilke prosedyrer Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og dens datterselskaper ( SEB ) vil følge ved utførelse eller formidling av ordre i finansielle instrumenter på vegne av sine profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder. SEB vil gjøre alt som med rimelighet kan forventes i henhold til denne policyen for å oppnå de beste mulige resultater for sine kunder. Vi gjør oppmerksom på at selv om prosedyrene som er beskrevet i policyen forventes å gi best mulig resultat for SEBs kunder, finnes det ingen garanti for at dette kan oppnås ved hver eneste transaksjon. Prosedyrene som er beskrevet i dette dokumentet skal, etter SEBs oppfatning, gi det vi mener er Beste resultat. Ved å inngi en ordre eller et oppdrag til SEB, samtykker du samtidig i at transaksjonen utføres i samsvar med denne policyen. I tilfeller der en kunde ber om et tilbud, f. eks. en pris, og aksepterer det, eller der vilkårene (herunder kursen) for en handel på annen måte avtales mellom SEB og kunden, vil den resulterende transaksjonen for en ikke-profesjonell kunde anses å utgjøre Beste resultat, mens den for en profesjonell kunde vil ligge utenfor denne policyens virkeområde. Den samme ordren kan utføres i deler ved bruk av flere av de metodene som er beskrevet i denne policyen. Begrepene i denne policyen brukes slik de er definert i EUs direktiver og forordninger for finansmarkedene. 4

5 : 2 Spesifikke instruksjoner fra kunde I tilfeller der en kunde gir SEB en spesifikk instruksjon om hvordan hele eller en del av en ordre skal utføres, vil den aktuelle ordren bli utført i samsvar med slike instruksjoner. Vær imidlertid oppmerksom på at spesifikke instruksjoner kan begrense eller hindre SEB i å følge de prosedyrene som er beskrevet i denne policyen og som vi anser gir størst sannsynlighet for å oppnå best mulig resultat for deg. : 3 Den relative viktigheten av ulike faktorer for ordreutførelsen Ved utførelsen av en kundeordre vil SEB ta følgende faktorer med i betraktningen: kursen den sannsynligvis vil kunne utføres til, og kostnadene som vil påløpe, hurtighet og sannsynlighet for både utførelse og oppgjør, ordrens størrelse og art, og dens effekt på markedet, og eventuelle andre faktorer som SEB anser som relevante for utførelsen av ordren. SEB vil anvende fornuftig skjønn ved avveining av disse faktorene på utførelsestidspunktet og se dem i forhold til kundens profil, de aktuelle finansielle instrumentene og de rådende markedsforholdene. Med mindre det foreligger særskilte omstendigheter, vil SEB prioritere at gjennomføringen av transaksjoner skal gi best mulig resultat med hensyn til det totale vederlaget kunden vil betale eller motta. 5

6 : 4 Utførelse av ordre i finansielle instrumenter som omsettes regelmessig på eksterne markedsplasser Dette avsnittet gjelder finansielle instrumenter som omsettes med en akseptabel likviditet på en markedsplass utenfor SEB, som f. eks. en børs eller en annen spesialisert markedsplass. Slike instrumenter omfatter for eksempel visse: aksjer, obligasjoner og andre rentebærende gjeldsinstrumenter (herunder 0-kupong obligasjoner og indeksobligasjoner), standardiserte derivater, fondsandeler som omsettes på børs, andre finansielle instrumenter som omsettes på en ekstern markedsplass. SEB vil utføre kundens ordre i et slikt finansielt instrument på følgende måte: Ordren vil normalt bli videresendt for utførelse på den markedsplassen SEB anser å gi det beste resultatet for kunden, som generelt vil være den markedsplassen som over tid har vist den største likviditeten i det aktuelle instrumentet. Ved større ordre, der det er nødvendig å opptre varsomt for å begrense mulige negative virkninger på markedet til et minimum, vil SEB utføre ordren på slike ulike tidspunkter og i ulike deler i markedet som etter SEBs skjønn sannsynligvis vil medføre det beste samlede resultatet for kunden under de rådende omstendigheter. Dersom omstendighetene skulle tillate det, og forutsatt at det fremstår for SEB å være til kundens fordel sett under ett, kan SEB velge å utføre hele eller deler av ordren enten mot egen bok eller direkte mot en annen mellommann eller mot en ordre fra en annen av SEBs kunder. SEB vil imidlertid bare gjøre dette hvis det, på handelstidspunktet, fremstår som sannsynlig at resultatet er minst like godt som 6

7 det som ville blitt oppnådd ved å gjennomføre handelen i markedet forøvrig. SEB kan tilby å ta en større ordre direkte på egen bok til en pris som avtales med kunden. Den avtalte kursen kan være mindre fordelaktig enn den som gjelder i markedet forøvrig for mindre volumer, men vil sannsynligvis være mer fordelaktig enn den kursen som på det tidspunktet kunne vært oppnådd i markedet for volumer på størrelse med den aktuelle ordren. Når en kunde ber SEB om en pris for en transaksjon på egen bok, vil SEB anvende sitt fornuftige skjønn for å sikre at den pris som tilbys kunden er rimelig. : 5 Utførelse av ordre i finansielle instrumenter som ikke omsettes regelmessig på eksterne markedsplasser Dette avsnittet gjelder finansielle instrumenter som ikke omsettes med akseptabel likviditet på en markedsplass utenfor SEB, så som både standardiserte, men ikke-børsomsatte instrumenter, og instrumenter som er sammensatt (enten av SEB eller av en annen mellommann) av en eller flere komponenter, der noen av disse komponentene kan være notert eller omsatt separat. Dette kan for eksempel være tilfellet der SEB skal eller vil levere et instrument satt sammen med henblikk på å oppfylle spesifikke krav til eksponering. Slike instrumenter omfatter for eksempel visse: obligasjoner og andre rentebærende gjeldsinstrumenter (herunder 0-kupong obligasjoner), OTC-derivater, instrumenter der avkastningen er knyttet til utviklingen til en bestemt indeks eller referanserente, instrumenter som er basert på eller involverer differanse kontrakter (CFD), unoterte aksjer, fondsandeler, 7

8 andre finansielle instrumenter som ikke omsettes regelmessig på en ekstern markedsplass. SEB vil utføre kundens ordre i et slikt finansielt instrument på følgende måte: SEB kan utføre ordren mot egen bok, til en rimelig kurs. Prisingen vil ta i betraktning den rådende markedskursen eller den markedskursen som er tilgjengelig for SEB, eller nivået på det underliggende aktiva, indeksen eller renten som inngår i instrumentets struktur, eller andre relevante markedsfaktorer eller hendelser. Prisingen vil i tillegg ta i betraktning kostnadene som følger av SEBs forretningsmodell for det gjeldende instrumentet slik som kostnader som følger av at SEB benytter sin egenkapital for å understøtte handelen med kunder, kredittrisiko i forbindelse med motpart, operasjonell risiko eller den risiko man har påtatt seg for å etablere instrumentet og gjøre det tilgjengelig for kunder. For å kunne utføre en ordre i f.eks. unoterte aksjer kan SEB utføre ordren mot en annen mellommann eller mot ordren til en annen av SEBs kunder. Når det gjelder fondsandeler, vil SEB utføre kundens ordre ved å formidle den, direkte eller gjennom en mellommann, til fondsforvaltningsselskapet (eller tilsvarende) som har ansvaret for distribusjonen av det aktuelle fondet. : 6 Verdipapirutlån og primærmarkedstransaksjoner SEB vil utføre verdipapirlån-transaksjoner mot SEBs egen bok til en rimelig pris og i samsvar med de vilkår som avtales med kunden. SEB vil utføre primærmarkedstransaksjoner i finansielle instrumenter ved å formidle kundeordren til utstederen, eller utstederens agent, i samsvar med kundens instruksjoner og vilkårene for den aktuelle emisjonen. 8

9 : 7 Markedsplasser som brukes av SEB SEB er medlem på flere ulike regulerte markeder (børser mv) og har i tillegg direkte tilgang til en rekke andre markedsplasser. Disse er valgt fordi de oppfyller SEBs krav til slutning av ordre på en måte som er mest fordelaktig for kunden. Du finner en liste over de markedsplassene SEB bruker på : 8 Plassering og formidling av ordre til andre mellommenn Når vi yter porteføljeforvaltningstjenester og/eller formidler ordre fra kunder, vil SEB håndtere ordreplasseringen på den måten vi på det aktuelle tidspunktet anser å være i kundens beste interesse. Vi kan, der vi anser det riktig, benytte oss av tjenestene til andre mellommenn f. eks. andre meglere. SEB vil foreta en nøye vurdering av enhver mellommann vi bruker, og etablere et forhold til vedkommende megler. Når SEB velger en slik mellommann for plassering eller utførelse av ordre tar vi hensyn til faktorer som kurs, kostnader, hurtighet og sannsynligheten for både utførelse og oppgjør, samt andre faktorer som kan være av betydning på tidspunktet når ordren blir plassert eller formidlet. : 9 Ordreutførelse utenfor et regulert marked eller en MHF SEB kan utføre kundeordre utenfor et regulert marked eller en MHF (multilateral handelsfasilitet). Dette gjelder primært ikke-børsnoterte finansielle instrumenter. Det kan også gjelde børsnoterte finansielle instrumenter, men i slike tilfeller må SEB innhente samtykke fra kunden på forhånd. 9

10 : 10 Behandling av kundeordre SEB vil utføre alle kunders ordre på en hurtig, rettferdig og ekspeditt måte, og vil normalt søke å utføre sammenlignbare ordre i den rekkefølgen de ble mottatt, med mindre eksempelvis ordrens art eller de rådende markedsforhold gjør dette vanskelig eller i strid med kundens egne interesser. Forutsatt at det er usannsynlig at det generelt vil være til ulempe for kundene, kan SEB slå en kundes ordre sammen med ordrene fra andre kunder eller med transaksjoner SEB utfører for egen regning. Slik aggregering av ordre forventes normalt ikke å medføre ulempe for kunden, og kan til og med ha en fordelaktig effekt. Det kan imidlertid oppstå tilfeller der det med hensyn til en bestemt ordre kan oppstå en ulempe for kunden. I tilfeller der SEB aggregerer en kundes ordre med andre ordre, vil de aggregerte handler fordeles mellom de aktuelle kundene som ble omfattet av aggregeringen på en rimelig måte. : 11 Konsekvenser ved forstyrrelser i markeder, systemsvikt osv. I noen tilfeller, det være seg som følge av suspensjon av handel, kansellering fra markedsplassens side, forstyrrelser i markedet, systemsvikt eller annet, kan SEB være av den oppfatning at det vil være i en kundes beste interesse å utføre eller formidle en ordre etter en annen metode enn den som normalt brukes for det aktuelle instrumentet. I slike tilfeller vil SEB ta alle rimelige forholdsregler for å oppnå best mulig resultat under ett for kunden. 10

11 Dersom de hendelsene som er omtalt ovenfor medfører alvorlige forstyrrelser i markedene, vil SEB gjøre rimelige forsøk på å kontakte kunder med utestående ordre, med tanke på å innhente tilleggsinstruksjoner. Hvis SEB ikke lykkes i å innhente slike instruksjoner, vil vi gå frem slik vi etter vår vurdering anser å være i kundens beste interesse, og kunden vil være bundet av resultatet. Hvis en markedsoperatør kansellerer eller endrer handler som er utført i dens marked, vil SEB og SEBs kunder være bundet av slike tiltak, selv om SEB i mellomtiden har bekreftet at transaksjonen er blitt utført. : 12 Endringer og oppdateringer av denne policyen Denne policyen vil være gjenstand for løpende endringer. Policyen, markedsplassene, andre mellommenn som benyttes, og metoder for ordreutførelse, samt de resultater dette medfører, vil være gjenstand for løpende vurderinger med henblikk på å sikre at vi med sannsynlighet vil kunne sikre kundene det best mulige resultat. Dette vil bli gjort når omstendighetene krever det, og minst en gang i året. Alle endringer i policyen vil bli publisert på SEBs nettsted, Slike endringer og oppdateringer vil gjelde fra og med dagen etter at de er blitt publisert på nettstedet. 11

12 Vil du vite mer?

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 DATO: 25.04.2014 Oppdatert 18.08.2015 VEILEDNINGEN GJELDER FOR: VERDIPAPIRFORETAK FORVALTNINGSSELSKAPER NOTERTE FORETAK / UTSTEDERFORETAK

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007)

Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter. (1. november 2007) Finansielle instrumenter og risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter (1. november 2007) 1 1) Generell inform asjon om risiko ved finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenter,

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE

SAMMENDRAG SAMMENDRAG AV INFORMASJON OG SAMMENDRAG AV RISIKOFAKTORER I TILKNYTNING TIL VERDIPAPIRENE SAMMENDRAG Dette sammendrag gir en oversikt over det som etter Utsteders oppfatning er hovedrisikoene forbundet med Utsteder og verdipapirene («Verdipapirene» eller «Warrantene») utstedt av Utsteder i

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer