Kundeavtale/Kundeprofil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeavtale/Kundeprofil"

Transkript

1 Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post:

2 Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson (hvis firma): Fødsels- eller ID-nummer: Postnr. / Sted: Plasser legitimasjon her før kopiering (Pass, førerkort eller bankkort) Alle investorer/kunder er forpliktet til å legitimere sin identitet på en betryggende måte enten han/hun representerer seg selv eller et firma. I henhold til hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.) med tilhørende forskrifter og Finanstilsynets rundskriv, skal fysiske personer fremlegge legitimasjonsdokumenter a) i original ved personlig fremmøte eller b) kopi bekreftet av bank, postkontor, politi, forsikringsselskap, verdipapirforetak, advokat, revisor eller c) kopi bevitnet av to myndige personer bosatt i Norge. Herved bekreftes at kopien over er rett kopi av originalt legitimasjonsdokument 1. vitneunderskrift Dato 2. vitneunderskrift Dato Gjentas med blokkbokstaver Personnummer Adresse E-post Telefon Gjentas med blokkbokstaver Personnummer Adresse E-post Telefon Eventuelt stempel:

3 Opplysninger for politisk eksponerte personer JOOL Markets AS plikter å undersøke om investor/kunden er en Politisk Eksponerte Person ( PEP ). Med PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP. Med politisk eksponert person menes blant annet: Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Medlem av nasjonalforsamling, av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes, av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank. Ambassadør, chargé d affaires eller militær offiser av høyere rang. Innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt ovenfor i en internasjonal organisasjon. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseiet foretak. Er du eller noen av ovenstående personer å anse som en politisk eksponert person: Nei Ja Hvis ja, redegjør: Opplysninger om skattedomisil JOOL Markets AS plikter i visse tilfeller å undersøke om investor/kunden er skattepliktig til andre land enn Norge. Skattepliktig til USA? Nei Ja Kundeklassifisering JOOL Markets AS er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. JOOL Markets AS klassifiserer i utgangspunktet alle kunder som ikke-profesjonelle, med mindre annet blir opplyst ved opprettelse av kundeforhold. Ikke-profesjonelle kunder har den høyeste grad av investorbeskyttelse. Kunder som ønsker omklassifisering bes kontakte JOOL Markets. Hvis investor er et foretak må firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder vedlegges

4 Opplysninger om reelle rettighetshavere (Fylles bare ut når investor/kunden handler på vegne av en juridisk person, dvs et foretak) JOOL Markets AS plikter å innhente opplysninger om foretakets reelle rettighetshavere, hvilket er definert som fysisk person som: Direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av aksjene i selskapet; Utøver kontroll over ledelsen; Krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen; eller Har hovedinteressen i foretaket. Foretak / Juridisk person: Reelle Rettighetshavere: Dato Investor/Kundens underskrift

5 KUNDEAVTALE VED ETABLERING AV KUNDEFORHOLD I JOOL MARKETS AS Navn/Firmanavn: (Kunde) Personnummer / Org.nr.: Kontaktperson (hvis firma): Personnummer (hvis firma): E-post Telefon (dagtid) Kundeforholdet med JOOL Markets AS ( Foretaket eller JOOL Markets ) vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden samt foretakets alminnelige forretningsvilkår. De relevante dokumenter er å finne som vedlegg til denne avtalen og finnes også på selskapets hjemmeside, Marketscorp.no, eller fås ved henvendelse til selskapet. Jeg/Vi bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale: å har mottatt, lest og akseptert foretakets alminnelige forretningsvilkår samt informasjonsskriv om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter, herunder handel med disse. at opplysninger gitt i denne avtale med påfølgende vedlegg er korrekte og at vesentlige endringer i opplysningene skal meldes foretaket, samt at foretaket vil kunne foreta kontroll av kundens kredittopplysninger at generelle markeds- og selskapsanalyser, anbefalinger etc som Foretaket publiserer til sine kunder via masseutsendelser av e-post og/eller sms ikke er å betrakte som individuell, personlig investeringsrådgivning at Foretakets informasjon ikke er å betrakte som individuell, personlig investeringsrådgivning dersom Kunden ikke har gikk Foretaket inngående opplysninger om sine investeringsmål, risikovillighet, finansielle situasjon, samlet investeringsportefølje, erfaring fra handel i finansielle instrumenter etc at generell informasjon fra Foretaket som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis på foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig å være kjent med at JOOL Markets ved gjennomføring av kjøps- og salgsordre mottar sitt honorar i form av et honorar direkte fra den oppdragsgiver som JOOL Markets er rådgiver for at når mottak og formidling av ordre i ikke-komplekse finansielle instrumenter (herunder børsnoterte aksjer) skjer på Kundens initiativ, har JOOL Markets ikke plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte instrumentet eller tjenesteytelse, jf. verdipapirhandelloven sjette ledd. JOOL Markets minner om at Kunden i slike tilfeller ikke oppnår den investeringsbeskyttelsen hensiktsmessighetstesten er ment å ivareta. Dato Kundens underskrift Hvis kontoen skal opprettes for et foretak må firmaattest som ikke er eldre enn 3 mnd. vedlegges

6 Grunnlag for hensiktsmessighetstest og egnetshetstest Kartlegging av kunnskap og erfaring For alle investeringstjenester er JOOL Markets AS pliktig til å hente inn informasjon om kundens kunnskap og erfaring. Dersom JOOL Markets AS på basis av informasjonen finner at investeringstjenesten eller -produktet ikke er hensiktsmessig vil kunden advares om dette. Dersom kunden velger å ikke gi de opplysninger som forespørres, eller det gis ufullstendige opplysninger, vil JOOL Markets ikke kunne vurdere hva som er hensiktsmessig for kunden. Kunden kan likevel velge å gjennomføre transaksjoner på tross av dette. Kunnskap og erfaring (Fylles ikke ut av kunder som er klassifisert som kvalifiserte motparter eller profesjonelle kunder) Yrke: Annen relevant bakgrunn: Utdanning: Investeringserfaring:(sett kryss) Lav 1 Middels 2 Høy 3 Aksjer Obligasjoner Strukturerte produkter Shortsalg / Kredittkjøp Derivater 1) Med «lav» erfaring menes færre enn 5 transaksjoner per år i snitt siste tre år 2) Med «middels» erfaring menes 5-20 transaksjoner per år i snitt siste tre år 3) Med «høy» erfaring menes over 20 transaksjoner per år i snitt siste tre år Jeg har tidligere benyttet følgende Investeringsrådgivning investeringstjenester: Ordreformidling / Ordreutførelse Aktiv forvaltning Kjøp / tegning av finansielle instrumenter ved emisjoner eller spredningssalg Kommentarer: JOOL Markets kan kun yte personlige investeringsråd til ikke-profesjonelle kunder som har redegjort for sine investeringsmål, risikovillighet, samlede økonomiske situasjon, samlede finansielle investeringer, bakgrunn og forståelse av finansielle produkter etc. JOOL Markets må på bakgrunn av denne informasjonen vurdere om de aktuelle finansielle instrumenter er egnet og hensiktsmessige for kunden og om foreslått(e) transaksjon(er) vil være i kundens interesse, og vil i såfremt dette ikke er tilfelle fraråde kunden å foreta transaksjonen(e). Såfremt kunden ikke ønsker å motta personlige investeringsråd fra JOOL Markets, er den informasjon han måtte motta fra JOOL Markets, skriftlig eller muntlig, å betrakte som generelle ikkepersonlige investeringsanbefalinger.

7 Kartlegging av investeringsmålsetning, risikovillighet etc Verdipapirforetak har ikke anledning til å yte investeringsrådgivning uten først å innhente informasjon om kunden som forespurt i dette dokumentet og på side 6 i kundeavtalen, herunder informasjon om kundens kunnskap og erfaring, investeringsmålsetning og finansiell situasjon. Investeringsmålsetning Type investering: Langsiktig grunnkapital, finansiell sikkerhetsbuffer etc Overskuddslikviditet Midler som er øremerket spekulative investeringer Investeringsmålsetning: Investeringen skal vokse jevnt og sikkert Ønsker god avkastning. Kan tillate litt svingninger Ønsker meget god avkastning. Aksepterer store svingninger Avkastningsforventning: På nivå med innskuddsrente i bank Noe over innskuddsrente i bank Klart over innskuddsrente i bank Investeringshorisont: <1 år 1-2 år 5-10 år >10 år Risikovillighet: Ingen Lav Middels Høy Ønsket gearing (tilbys ikke av JOOL Markets): 1) Ja Nei Har du samme risikovillighet for hele din investeringsportefølje: Ja Nei Kommentarer: Finansiell situasjon (Fylles ikke ut av kunder som er klassifisert som kvalifiserte motparter eller profesjonelle kunder) Aktiva: Bankinnskudd, kr: Fast eiendom, kr: Verdipapirer, kr: Annen formue, kr: Gjeld / andre forpliktelser: Årlig inntekt: Totalt, kr: Totalt, kr: Vil investeringen(e) utgjøre en betydelig andel av din disponible likviditet?: Ja Nei 1) Vi gjør oppmerksom på at eventuelt lånefinansiert kjøp av aksjer og andre finansielle instrumenter generelt ikke er egnet for investorer som primært søker langsiktige, stabile og sikre investeringer med mindre dette benyttes som et ledd i en større investeringsstrategi. Det kan medføre tap som overstiger den opprinnelige investering og passer ikke for alle. Det vises særskilt til punkt 5 og 6 i JOOL Markets AS Alminnelige forretningsvilkår samt til øvrig vedlagt informasjon.

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester for personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Kundeavtale foretak og juridiske personer

Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak og juridiske personer Kundeavtale foretak/juridiske personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39

Kundeavtale person. 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) 2 Kunden. 3 Ordrefullmakt 1/39 Kundeavtale person Kundeavtale person Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt foretaket ) Navn: Arctic

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.2014 (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM JOOL MARKETS AS Revidert pr. 23. september 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 17. november 2014 RS Platou Finans Shipping AS

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP ASSET MANAGEMENT ASA ( FORETAKET ) Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 26. juni 2007

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer