MiFID Informasjonsnotat nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MiFID Informasjonsnotat nr. 1"

Transkript

1 MiFID Informasjonsnotat nr. 1 Kundeklassifisering Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften). Det nye regelverket implementerer EU s Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) og trer i kraft den 1. november INNLEDNING Et av hovedformålene bak MiFID og implementering av et nytt felles regelverk for europeiske verdipapirforetak er økt investorbeskyttelse. Behovet for investorbeskyttelse varierer imidlertid fra kunde til kunde, avhengig av kundens kunnskap og erfaring. Gjennom MiFID legges det derfor opp til at omfanget av investorbeskyttelsen skal tilpasses kundens profesjonalitet. Formålet med dette notatet er å redegjøre for hovedlinjene i kundeklassifiseringsregelverket som følger med implementeringen av MiFID. Også i dag vil (og skal) i praksis graden av informasjon til og oppfølgning av den enkelte kunne variere etter kundens behov. Med implementeringen av MiFID vil differensieringen måtte bli satt i system. Klarere retningslinjer for kundens opplysningsplikt på den ene siden og foretakets informasjonsplikt på den annen, skal sikre ensartet praksis og bedre ivaretakelse av kundens individuelle behov. MiFID oppstiller krav om at verdipapirforetakene ( foretakene ) skal systematisere sitt kunderegister i henholdsvis profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. 1 Dette gjelder både eksisterende og nye kunder. Omfanget av investorbeskyttelsen bestemmes av hvilken gruppe kunden plasseres i. 2 Videre kan enkelte profesjonelle kunder få status som kvalifisert motpart i tilknytning til enkelte tjenester; mottak og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og omsetning av finansielle instrumenter for egen regning. 3 Således dreier det seg om følgende kundekategorier; 1. Ikke-profesjonell kunde 2. Profesjonell kunde 3. Profesjonell kunde med status som kvalifisert motpart ( kvalifisert motpart ) 1 Verdipapirforskriften MiFID Fortalen 31 3 Vphl 10-14, jf verdipapirforskriften

2 Kundeklassifisering Ikke - profesjonell kunde Alle investeringstjenester vphl 2-1(1) Profesjonell kunde Alle investeringstjenester vphl 2-1(1) Tabell 1 Kvalifisert motpart Mottak og formidling av ordre Utførelse av ordre for kunden Omsetning av FI for egen regning (market making) 2. HVILKEN BETYDNING HAR KUNDEKLASSIFISERINGEN? Virkninger av skillet mellom kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder og ikkeprofesjonelle kunder følger av verdipapirforeskriften Hovedforskjellen på tjenesteyting overfor en profesjonell og en ikke-profesjonell kunde vil for det første være omfanget av den informasjon foretaket plikter å gi kunden. Foretakets informasjonsplikt ovenfor de ikke-profesjonelle kundene er vesentlig mer omfattende enn ovenfor de profesjonelle kundene. 4 Videre vil omfanget av den opplysningsplikten kunden er pålagt overfor foretaket avhenge av klassifiseringen. Kundens opplysningsplikt er knyttet til foretakets utførelse av de såkalte egnethets- og hensiktsmessighetstestene (se nedenfor). Når foretaket skal yte investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning 5 vil det være pålagt å vurdere hvorvidt tjenesten/produktet er egnet for den enkelte kunden (egnethetstesten). Dette gjelder både ovenfor profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. I den forbindelse må foretaket innhente opplysninger om kundens investeringsmålsetning, kundens finansielle situasjon samt kundens kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet. Omfanget av egnethetstesten vil imidlertid variere avhengig av hvorvidt kunden er profesjonell eller ikke-profesjonell. Når foretaket yter andre investeringstjenester 6 (dvs andre tjenester enn investeringsrådgivning og aktiv forvaltning) er foretaket kun pålagt å innhente opplysninger vedrørende kundens kunnskap og erfaring. Vurderingen knyttes til hvorvidt tjenesten er hensiktsmessig for kunden, herunder hvorvidt kunden forstår den risiko som er forbundet med den aktuelle tjenesten (hensiktsmessighetstesten). Dette vil kun være nødvendig ovenfor de ikke-profesjonelle kundene. Profesjonelle kunder forutsettes å besitte nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med det etterspurte eller tilbudte produktet eller den aktuelle tjenesten. Denne presumsjonen gjelder kun i forhold til investeringstjenester, transaksjoner eller produkter kunden er klassifisert som profesjonell i forhold til. 7 4 Verdipapirforskriften kapittel 10, del III. 5 Vphl (4) 6 Vphl (5) 7 Verdipapirforskriften 10-7 (3) 2

3 Hensiktsmessighetstesten er således unntatt for denne kundegruppen. For ytterligere informasjon om egnethets - og hensiktsmessighetstesten vises det til Informasjonsnotat MiFID nr 2. Andre tilfeller hvor kundeklassifiseringen vil ha betydning er i forhold til rapporteringskrav til kunden etter utførelse av ordre, krav til inngåelse av skriftlig kundeavtale samt krav til beste resultat ( best execution ) ved utførelse av ordre. 8. For ordens skyld presiseres at kundeklassifiseringen i seg selv ikke vil være til hinder for gjennomføring av handler, med unntak av for transaksjoner som anses uegnet for aktiv forvaltningskunder. Det er fortsatt kunden som vil ha endelig avgjørelsesmyndighet for hvorvidt en handel skal gjennomføres eller ikke. Foretaket kan imidlertid være forpliktet til å advare mot en bestemt handel (se notatet om egnethets - og hensiktsmessighetstesten). Kunder med status som kvalifisert motpart har i utgangspunktet samme beskyttelse som en profesjonell kunde. Imidlertid reduseres investorbeskyttelsen vesentlig ovenfor denne gruppen når foretaket yter følgende investeringstjenester; mottakelse og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og omsetning av finansielle instrumenter for egen regning. Ved ytelse av slike tjenester ovenfor kvalifiserte motparter er foretaket ikke underlagt bestemmelsene om god forretningsskikk, best execution og visse regler i tilknytning til ordrebehandling. 9 Dette vil innebære kostnadsbesparelser for foretaket i form av at mindre informasjon og dokumentasjon skal sendes både til og fra kunden. 3. KUNDEKLASSIFISERINGEN - GENERELLE UTGANGSPUNKT Alle kunder skal klassifiseres, både eksisterende og nye. Vphl og verdipapirforskriften inneholder detaljerte regler mht hvordan de ulike kunder skal klassifiseres såfremt kunden ikke anmoder om å endre sin klassifisering. Enklest er det å klassifisere fysiske personer (privatpersoner) som i utgangspunktet alltid vil kategoriseres som ikke-profesjonelle kunder. Juridiske personer er vanskeligere å kategorisere. I punkt 3.1. nedenfor, sammenfattet i tabell 1, vises hvilke juridiske personer som kategoriseres som profesjonelle kunder (eventuelt som kvalifisert motpart). Listen er uttømmende - de juridiske personer som ikke omfattes av listen vil i utgangspunktet få status som ikke-profesjonelle kunder. Under dette punkt 3 vil vi redegjøre for utgangspunktene for kundeklassifiseringen, hvilke kunder som automatisk, vil bli å plassere i de enkelte kundegruppene. Under punkt 5 vil mulighetene for omklassifisering av kundene bli behandlet. Slik omklassifisering kan på nærmere angitte vilkår skje både på initiativ fra kunden og fra foretaket. 3.1 Profesjonelle kunder Profesjonelle kunder (automatisk) Verdipapirforskriften 10-2 definerer profesjonelle kunder. Kvalifiserte motparter er som nevnt en undergruppe av profesjonelle kunder. Således vil de foretak/institusjoner som defineres som kvalifiserte motparter (se nedenfor under 3.1.2) også automatisk betraktes som 8 For mer informasjon se Informasjonsnotat nr 6 om oppsummering av de viktigste endringen som følge av MiFID, Informasjonsnotat nr 3 om informasjonskrav og kundeavtaler og Informasjonsnotat nr 4 om beste resultat ved utførelse av kundeordre. 9 Vphl 10-11, og første ledd 3

4 profesjonelle (men ikke visa versa). I tillegg vil følgende virksomheter uten videre klassifiseres som profesjonelle: - juridiske personer som oppfyller to av tre nærmere angitte krav til egenkapital, balanse og omsetning (tabell 1, punkt 2) og - andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering (tabell 1, punkt 4) Kvalifiserte motparter (automatisk) Utgangspunktet for definisjonen av kvalifiserte motparter finnes i vphl (2); Følgende skal alltid regnes som kvalifiserte motparter; 1. verdipapirforetak, 2. kredittinstitusjoner, 3. forsikringsselskap, 4. verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond, 5. pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser, 6. andre finansinstitusjoner, 7. foretak som nevnt i 9-2 annet ledd nr. 7 til 10, 8. offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner Videre følger det av Verdipapirforskriften at profesjonelle kunder som nevnt i forskriften 10-2 bokstav b også skal regnes som kvalifiserte motparter. Dvs juridiske personer som oppfyller to av tre nærmere angitte krav til egenkapital, balanse og omsetning (tabell 1, punkt 2) som nevnt over. Årsaken til at denne gruppen ikke fremgår av oppramsingen i lovteksten, men er tatt inn i forskriften, er at MiFID her la opp til en valgfrihet for landene. Foretak/institusjoner som definert ovenfor behandles som kvalifiserte motparter bare i tilknytning til visse investeringstjenester; hhv. mottakelse og formidling av ordre, utførelse av ordre for kundens regning og handel for egen regning. Således kan et verdipapirforetak være kvalifisert motpart i forhold til ovennevnte tjenester og profesjonell kunde for øvrige tjenester. 4

5 3.1.3 Sammenfatning av gruppen profesjonelle kunder Klassifiseringen av profesjonelle kunder kan sammenfattes på følgende måte: Kunder Automatisk profesjonell kunde (Verdipapirforskriften 10-2) 1. Foretak som er autorisert og regulert som: Verdipapirforetak Ja Ja Kredittinstitusjoner Ja Ja Forsikringsselskap Ja Ja Verdipapirfond og forvaltningsselskap Ja Ja for slike fond Pensjonskasser og forvaltningsselskap Ja Ja for slike kasser Andre finansinstitusjoner Ja Ja Råvare - og derivathandlere (jf vphl Ja Ja 9-2 (2) nr 7-9) 2. Store virksomheter som oppfyller 2 av 3 vilkår; - Balanse: >EURO 20 millioner - Netto omsetning: > EURO 40 millioner - Egenkapital: > EURO 2 millioner 3. Offentlige myndigheter Offentlige myndigheter Ja Ja Sentralbanker Ja Ja Overnasjonale organisasjoner Ja Ja 4. Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering Tabell Ikke-profesjonelle kunder Ja Ja Automatisk kvalifisert motpart (Vphl (2) og Verdipapirforskriften 10-3) De personer som ikke omfattes av definisjonen av profesjonelle kunder (inkludert kvalifiserte motparter) skal i utgangpunktet klassifiseres som ikke-profesjonelle kunder. Som nevnt innebærer dette at alle fysiske personer i utgangspunktet vil klassifiseres som ikkeprofesjonelle kunder. Videre vil også alle juridiske personer som ikke omfattes av tabell 1 overfor automatisk klassifiseres som ikke-profesjonelle kunder. Ja Nei 5

6 4. INFORMASJON TIL KUNDEN Som nevnt skal alle kunder klassifiseres. Når slik klassifisering er foretatt av foretaket følger det av verdipapirforskriften 10-1 (2) at kunden skriftlig skal informeres om følgende forhold: 1. hvilken kundekategori kunden tilhører, 2. hvilken adgang kunden har til å anmode om å bli klassifisert i en annen kundekategori, og 3. hvilken betydning kategoriseringen har for graden av investorbeskyttelse Opplysninger om muligheter til å anmode om å bli klassifisert i en annen kundekategori kan begrenses til de tilfeller hvor det er åpenbart at en slik mulighet foreligger. Dette innebærer at for flertallet av de kunder som kategoriseres som ikke-profesjonelle kunder kan denne informasjonen utelates. 10 Kravet til notifikasjon om kundekategori gjelder overfor alle kunder, både ovenfor nye og eksisterende. I tillegg kreves særskilt samtykke fra kvalifiserte motparter. For slik klassifisering kreves altså en aktiv handling fra kundens side. Samtykke gitt på tapet telefon anses tilstrekkelig. Et tilsvarende krav til samtykke gjelder ikke ovenfor de øvrige kundekategoriene. Vi tolker samtykkekravet i verdipapirforskriften 10-3 (3) dithen at det kun vil gjelde omklassifisering etter verdipapirforskriften 10-3 (2). Hvordan klassifiseringen praktisk skal gjennomføres overfor nye kunder er vår oppfatning at dette bør kunne gjøres relativt enkelt ved inngåelse av nye kundeavtaler. Se Informasjonsnotat nr 3 om informasjonskrav og kundeavtaler. Notatet gir også en redegjørelse for skriftlighetskravet. 5. MULIGHETER TIL OMKLASSIFISERING AV KUNDER Som det fremgår under punkt 3 foran er kundegruppene i utgangspunktet klart definert. MiFID åpner imidlertid for at kunder som automatisk er klassifisert i en kundekategori kan omklassifiseres. På nærmere bestemte vilkår, som redegjort for nedenfor i dette punkt 5, kan slik omklassifisering skje enten på initiativ fra kunden selv eller på initiativ fra foretaket. Under punkt 6 følger en uttømmende fremstilling av typetilfeller av omklassifisering etter anmodning fra kunden. 5.1 Omklassifisering på initiativ fra kunden Som det fremgår av figuren nedenfor åpner MiFID i utgangspunktet for en fleksibel løsning når det gjelder kundens adgang til å anmode om endring av den opprinnelige kundeklassifiseringen. 10 FSA Implementing MiFID`s Client Categorisation (aug 2006) 6

7 En anmodning fra kunden om å bytte kundekategori må godkjennes av foretaket. Slik godkjenning kan imidlertid kun finne sted dersom kunden oppfyller kravene som stilles til den aktuelle omklassifiseringen. Er disse kravene oppfylt står foretaket likevel fritt til å vurdere hvorvidt de ønsker å godkjenne anmodningen. 11 Kunden har således ingen rett til å bli omklassifisert til tross for at vilkårene er oppfylt. Foretaket kan eksempelvis velge å tilby sine investeringstjenester kun ovenfor en kundeklasse, f eks. profesjonelle, da vil kunden være tvunget til å velge et annet foretak for å bli behandlet som en ikke-profesjonell kunde. MiFID åpner videre for at en kunde kan bli kategorisert ulikt avhengig av produkter eller hvilke tjenester foretaket yter ovenfor kunden. Imidlertid kan en slik sammensatt kategorisering av foretakets kunder innebære omfattende ressurs- og systemkostnader, både mht implementering og løpende oppdateringer. Avhengig av foretakets egen virksomhetsmodell må hvert enkelt foretak selv vurdere i hvilken grad kundene skal tilbys en slik fleksibel løsning. Foretaket er således heller ikke pålagt å akseptere en anmodning fra kunden om å bytte kundekategori knyttet til ulike produkter/tjenester. 5.2 Omklassifisering på initiativ fra foretaket I de tilfellene hvor en omklassifisering vil medføre økt investorbeskyttelse kan foretaket på eget initiativ omklassifisere en kunde. Det vil si at foretaket på eget initiativ kan behandle en kunde - som i utgangspunktet er klassifisert som kvalifisert motpart eller profesjonell - som hhv. profesjonell eller som ikke-profesjonell kunde. 12 I begge tilfeller vil kunden få økt investorbeskyttelse. Omklassifiseringer på foretakets initiativ kan være praktisk hvor foretaket kun ønsker å tilby tjenester til en spesifikk kundekategori. Slik omklassifisering er betinget av at kunden informeres om dette. 11 Verdipapirforskriften 10-1 (4) 12 Verdipapirforskriften 10-1 (3) 7

8 6. TYPETILFELLER OMKLASSIFISERING PÅ KUNDENS ANMODNING 6.1 Profesjonelle kunder Fra profesjonell til kvalifisert motpart 13 Alle automatisk profesjonelle kunder vil også være kvalifiserte motparter, med unntak for andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering, jf verdipapirforskriften 10-2 (c). Denne gruppen kan heller ikke anmode om å bli klassifisert som kvalifisert motpart. En slik mulighet har kun de selvvalgte profesjonelle kundene som oppfyller to av tre nærmere angitte krav i verdipapirforskriften Disse kundene vil i utgangspunktet være klassifisert som ikke-profesjonelle og kan anmode om å bli behandlet som kvalifisert motpart i den utstrekning kunden allerede er omklassifisert til profesjonell kunde. Ved omklassifisering til kvalifisert motpart er det stilt krav til uttrykkelig samtykke fra kunden. Samtykke gitt på tapet telefon anses tilstrekkelig Fra profesjonell til ikke-profesjonell kunde 15 Foretaket skal informere profesjonelle kunder om at de kan anmode om å bli behandlet som ikke-profesjonell for å bedre investorbeskyttelsen. Det er kundens plikt å anmode om en høyere grad av beskyttelse når vedkommende mener seg ute av stand til å foreta en korrekt risikovurdering. En slik endring av kundeklassifiseringen skal godkjennes av foretaket og dokumenteres ved skriftlig avtale mellom foretaket og kunden. Foretaket kan altså nekte å akseptere slik omklassifisering på fritt grunnlag. Dersom foretaket godkjenner skal det av denne avtalen fremgå om den økte investorbeskyttelsen gjelder generelt eller i forbindelse med en eller flere angitte transaksjoner, investeringstjenester eller produkttyper. 13 Verdipapirforskriften 10-3 (2) 14 Se punkt nedenfor 15 Verdipapirforskriften 10-1 (3) og (4) 8

9 6.2 Profesjonell kunde med status som kvalifisert motpart Fra kvalifisert motpart til profesjonell kunde 16 De kunder som i utgangspunktet klassifiseres som kvalifiserte motparter kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde hvis de ønsker en større grad av investorbeskyttelse. Anmodningen kan enten gjøre generell eller i tilknytning til hver enkelt transaksjon. Foretaket må godkjenne kundens anmodning før slik ytterligere beskyttelse vil bli gitt og kan altså nekte slik omklassifisering enkeltvis eller samlet. Det stilles ingen krav til dokumentasjon utover anmodningen ved slik omklassifisering Fra kvalifisert motpart til ikke- profesjonell kunde 17 Hvis de kunder som i utgangspunktet klassifiseres som kvalifisert motpart ønsker en ytterligere grad av investorbeskyttelse kan de anmode om å bli behandlet som en ikkeprofesjonell kunde. Punkt overfor vil gjelde tilsvarende ved slik anmodning. 6.3 Ikke-profesjonelle kunder Fra ikke-profesjonell til profesjonell kunde 18 Ikke-profesjonelle kunder er negativt definert. Dette innebærer at kunder som ikke er profesjonelle kunder/kvalifiserte motparter er å anse som ikke-profesjonelle kunder. Selv om det medfører svekket investorbeskyttelse har ikke-profesjonelle kunder mulighet til å anmode om å bli behandlet som profesjonelle kunder, eventuelt kvalifiserte motparter, under forutsetning av at de oppfyller nærmere angitte vilkår og følger en nærmere angitt prosedyre Før foretaket beslutter å imøtekomme en anmodning fra kunden om å gi avkall på sin beskyttelse, skal foretaket treffe alle rimelige tiltak for å sikre at kunden, som anmoder om å bli behandlet som profesjonell, oppfyller de angitte krav. 19 Det oppstilles både kvalitative og kvantitative krav samt krav til at en nærmere angitt prosedyre følges: 16 Vphl (3) og verdipapirforskriften 10-1 (3) 17 Verdipapirforskriften 10-1 (4) 18 Verdipapirforskriften 10-4 og Verdipapirforskriften 10-5 (2) 9

10 1) De kvalitative krav 20 Foretaket må gjøre en konkret vurdering av hvorvidt kunden - på bakgrunn av kundens ekspertise, erfaring og kunnskap samt de planlagte transaksjoner - er i stand til å treffe egne investeringsbeslutninger og forstår den risiko som er involvert. Vurderingen må knyttes opp til den aktuelle tjenesten og/eller det aktuelle produktet som kunden tilbys. Eksempelvis, selv om kunden oppfyller kravet til ekspertise, kunnskap og erfaring i forhold til aksjer, så innebærer ikke dette nødvendigvis at kravet vil være oppfylt i forhold til derivater. 21 2) De kvantitative krav Videre må kunden oppfylle minst to av følgende kriterier; kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse 23 på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de siste fire kvartaler, 2. størrelsen på kundens portefølje, definert til å omfatte kontantbeholdning og finansielle instrumenter, overstiger , 3. kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor 24 i minst ett år i en stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller tjenester. 3) Prosedyre Videre skal omklassifiseringen følge en nærmere angitt prosedyre: kunden skal skriftlig informere foretaket om at kunden ønsker å bli behandlet som profesjonell, enten generelt eller i forhold til en bestemt tjeneste eller transaksjon, eller i forhold til en type transaksjon eller produkt, 2. foretaket skal skriftlig gi kunden en tydelig advarsel om den beskyttelse og de rettigheter kunden gir avkall på, og 3. kunden skal skriftlig i et separat dokument (ikke gjennom kundeavtalen) erklære at han forstår konsekvensene av å miste denne beskyttelsen. 20 Verdipapirforskriften 10-5 (3) 21 FSA Implementing MiFID`s Client Categorisation (aug 2006) 22 Verdipapirforskriften Begrepet transaksjoner av betydelig størrelse er ikke definert. Det er grunn til å trekke en parallell til prospektdirektivet hvor samme begrep benyttes. FSA har i sine retningslinjer til prospektdirektivet angitt at en transaksjon av betydelig størrelse er en transaksjon hvor verdien er minst Imidlertid er vurderingen i prospektdirektivet begrenset til securities market, mens vurderingen i MiFID knyttes til relevant market. 24 Begrepet finansiell sektor er heller ikke nærmere definert. Vi tolker ordlyden dit hen at den ikke bare gjelder de personer som har jobbet innenfor finansnæringen. Vurderingen må knyttes opp til hvilke type arbeidsoppgaver personen har hatt og i hvilken grad personen, i kraft av sin yrkesbakgrunn, må forventes å ha kjennskap til de påtenkte transaksjoner eller tjenester. 25 Verdipapirforskriften

11 6.3.2 Fra ikke-profesjonell til kvalifisert motpart Søker en ikke-profesjonell kunde omklassifisering til kvalifisert motpart, må kunden gå veien via profesjonell kunde. For omklassifisering fra profesjonell til kvalifisert motpart se derfor punkt OMKLASSIFISERING - HVILKE KRAV STILLES TIL SAMTYKE FRA KUNDEN Kravene til hvorvidt samtykke må innhentes fra kunden eller om informasjon til kunden er tilstrekkelig vil i stor grad avhenge av om kunden får økt eller redusert investorbeskyttelse. Der kunden gjennom omklassifiseringen får redusert investorbeskyttelse kreves det utrykkelig samtykke fra kunden, hvor kunden bekrefter at han er villig til å oppgi/redusere sine investorrettigheter. Ved omklassifisering fra ikke-profesjonell til profesjonell skal det i tillegg fremgå av samtykket at kunden forstår de rettslige konsekvensene av omklassifisering mht redusert investorbeskyttelse. Bekreftelsen kan enten skje generelt i avtale eller særskilt i relasjon til hver enkelt transaksjon. 26 Der foretaket på eget initiativ gjennom omklassifiseringen gir kunden økt investorbeskyttelse vil det være tilstrekkelig at foretaket skriftlig informere kunden om dette. Slik informasjon vil også være tilstrekkelig dersom en kvalifisert motpart selv anmoder om å bli klassifiser som profesjonell kunde. Annerledes er det imidlertid hvor en profesjonell kunde eller kvalifisert motpart anmoder om å bli behandlet som ikke-profesjonell kunde. I slike tilfeller skal det inngås skriftlig avtale mellom kunden og foretaket ENDREDE FORHOLD En kundeklassifisering kan endres på grunnlag av endrede forhold hos kunden. For en ikkeprofesjonell kan det innebære at han anses å oppfylle de angitte krav til selvvalgt profesjonell. Profesjonelle kunder er ansvarlige for at foretaket holdes løpende informert om enhver endring som vil kunne påvirke deres klassifisering. Hvis foretaket blir gjort oppmerksom på at kunden ikke lenger oppfyller de krav som stilles til den aktuelle kundeklassen, må foretaket 26 Verdipapirforskriften 10-5 (1) 27 Verdipapirforskriften 10-1 (2) (4). 11

12 selv treffe nødvendige forholdsregler 28 Dette kan enten skje ved at kunden informerer foretaket om at han ikke lenger oppfyller de nødvendige kriteriene for den aktuelle kundekategorien (eks. selvvalgte profesjonelle) eller ved at foretaket selv mottar informasjon i forbindelse med kundebehandlingen. Det kan ikke forventes at foretaket aktivt overvåker denne informasjonen. Imidlertid kan det ikke aksepteres at foretaket unnlater å reagere på informasjon som de mottar i forbindelse med egnethetstesten, kredittvurderinger eller undersøkelser knyttet til reglene om hvitvasking. 9. INTERNE PROSEDYRER OG RETNINGSLINJER 29 Foretaket må etablere interne retningslinjer og prosedyrer for å kategorisere kundene, herunder prosedyrer i forbindelse med omklassifisering av kunder når dette anses nødvendig. 10. OVERGANGSBESTEMMELSER Det følger av verdipapirforskriften 10-6 (1) at verdipapirforetak senest ved første kontakt med etablerte kunder etter forskriften er trådt i kraft skal foreta klassifisering og informere kunden om hvilken kundegruppe de er klassifisert under. Det følger videre av verdipapirforskriften 10-6 (2) at verdipapirforetak som ved ikrafttredelsen av forskriften har kategorisert sine eksisterende kunder i overensstemmelse med forskriften, ikke har plikt til å foreta ny kategorisering. Kundene skal likevel opplyses om vilkårene for kategoriseringen. Merk altså at overgangsregelen bare gjelder de foretak som har klassifisert i overensstemmelse med forskriften. 11. IKRAFTTREDELSE Verdipapirloven og verdipapirforskriften trer i kraft 1. november 2007 og foretakene bør innen denne fristen ha klassifisert sine kunder i henhold til de reglene som beskrevet ovenfor. Foretakene anbefales å starte opp forberedelsene så tidlig som mulig sett hen til de systemendringer og interne rutiner som den nye kundeklassifiseringen vil medføre. 12. HVA MÅ FORETAKENE TENKE PÅ? Nedenfor følger en liste over hva foretakene bør foreta seg i relasjon til det nye regelverket om kundeklassifiseringen: Ta stilling til hvilke kundeklasser foretaket ønsker å tilby sine tjenester til Utarbeide rutiner for kundeklassifisering; herunder rutiner for omklassifisering både på anmodning fra kunden eller på initiativ fra foretaket selv Klassifisere alle eksisterende kunder innen 1. november 2007, alternativt før handel foretas med eksisterende kunder etter denne datoen Informere alle kunder om bl.a. hvilken kundeklasse kunden tilhører Informere foretakets ansatte om kundeklassifiseringen og betydningen av denne IT og andre systemendringer 28 Verdipapirforskriften 10-1 (5) 29 Verdipapirforskriften 10-1 (5) 12

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

Kundebehandling under MiFID

Kundebehandling under MiFID Kundebehandling under MiFID 20. juni 2007 Advokat Trine Birgitte Waag tbw.schjodt.no Agenda Kundeklassifisering Egnethets og hensiktsmessighetstestene Kundeavtaler Kundeklassifisering Alle kunder skal

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 2

MiFID Informasjonsnotat nr. 2 MiFID Informasjonsnotat nr. 2 Egnethets- og hensiktsmessighetstesten ( Kjenn din kunde prinsippet ) Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder

Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Oversikt over betydningen av MiFID i Nord Pools markeder Erik Thrane General Counsel erik.thrane@nordpool.com Disposisjon Oversikt over MiFID Finansielle instrumenter Investeringstjenester Relevante unntak

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester foretak Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87 00;

Detaljer

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon?

Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? Krav til rådgiveren hvilke rettsregler gjelder i en rådgivningssituasjon? NFMF bransjeseminar 17. juni 2008 Sverre Tyrhaug og Tore Mydske www.thommessen.no Disposisjon Investeringsrådgivning - konsesjonspliktens

Detaljer

NOTES HEADER IN UPPER CASE

NOTES HEADER IN UPPER CASE Verdipapirforetakenes Forbund Klassifisering og vurdering av kunder - ordrebehandling og mistenkelige transaksjoner hovedtrekk Frede Aas Rognlien Head of SEB Group Compliance Norway Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere

Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere Rundskriv Rettslige rammer for virksomheten til registrerte AIFforvaltere RUNDSKRIV: 11/2016 DATO: 27.05.2016 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltere av alternative investeringsfond Verdipapirforetak FINANSTILSYNET

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 10. mai 2007 Høring utkast til utfyllende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 5

MiFID Informasjonsnotat nr. 5 MiFID Informasjonsnotat nr. 5 Interessekonflikter Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt 29. juni 2007. Det

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7

KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 KUNDEAVTALE/ KUNDEPROFILERING Vennligst fyll inn sidene 1-7 Send dokumentene til: JOOL Markets AS, Postboks 1305 Vika, 0112 Oslo E-post: post@joolcapital.no 1 BEKREFTELSE AV IDENTITET Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller

Søknad om konsesjon. Advokat Søren L. Lous. når løsningen teller Advokat Søren L. Lous Forutsetninger for konsesjonssøknad Vphl 9-1 Investeringstjenester som ytes på forretningsmessig basis Virksomheten ikke faller inn under et eller flere unntak i vphl. 9-2 Vphl 9-1,

Detaljer

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester personkunder Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg

Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke tilpasninger gjør Fjordkraft mht. MiFID? 5. juni 2007 Trude Frydenberg Hvilke spørsmål jobber vi med mht. MiFID Hvilke av våre aktiviteter berøres av MiFID-forskriften? Hva er konsekvensen? Hvilket

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter - Retningslinjer og betingelser Gjelder fra 1. november 2007 . Lov om verdipapirhandel Fra og med 1. november 2007 ble ny lov om verdipapirhandel iverksatt.

Detaljer

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet

RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet RÅDGIVING OG SALG UNDER MIFID Foredrag for Norges Fondsmeglerforbund 20 06 2007 av Eystein Kleven Seksjonssjef i Kredittilsynet 1 Innledning Lovutviklingen motsvarer normalt behov i samfunnet. Dette gjelder

Detaljer

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER Approved by Date Effective as of Responsible Author BoD November 2012 Compliance Earlier versions Period of validity Comment Responsible Author Version 1 Version 2 RUTINE FOR HÅNDTERING AV INTERESSEKONFLIKTER

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon

Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon Tema Aktører i kraftmarkedet unntatt for konsesjon, og vil valutasikring av handel på Nord Pool tvinge aktørene til å måtte søke konsesjon MiFID-direktivet og konsekvenser for EBLs medlemmer Tirsdag 5.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud.

Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Alminnelige forretningsvilkår for Oslo Finans AS ved investeringsrådgivning og plassering av offentlige tilbud. Disse forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur

Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak. Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Rundskriv 4/2015 Organisering av verdipapirforetak Brita Daae Hrenovica Seniorrådgiver Seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur Oversikt Nytt rundskriv om organisering av verdipapirforetak Innledning

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Ny løsning for fondshandel

Ny løsning for fondshandel Ny løsning for fondshandel Banken vil med virkning fra 23. oktober 2017 tilby ny løsning for fondshandel. Den nye løsningen vil inneholde en rekke nye funksjoner og tjenester som f.eks.; Tilgang til Aksjesparekonto

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto

DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto DEL I - Avtale som inngås med SpareBank 1 Telemark (heretter benevnt Banken ) KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER - investeringskonto Foretaket SpareBank 1 Telemark ( Banken ) Forretningsadresse:

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

IMPLEMENTERINGEN AV EUS DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE. INSTRUMENTER (MiFID) Investorbeskyttelse med særlig fokus på god

IMPLEMENTERINGEN AV EUS DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE. INSTRUMENTER (MiFID) Investorbeskyttelse med særlig fokus på god IMPLEMENTERINGEN AV EUS DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER (MiFID) Investorbeskyttelse med særlig fokus på god forretningsskikk og beste resultat ved ordreutførelse Kandidatnummer: 452 Veileder:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1

KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 KAP. 1 REGLER FOR OMSETNING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER (VERDIPAPIRER) UTSTEDT AV SAMARBEIDENDE BANKER I SPAREBANK 1 (Gjelder for primærinnsideres kjøp/salg av finansielle instrumenter (herunder grunnfondsbevis)

Detaljer

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009

Aksjespareklubber enkelte problemstillinger. Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Aksjespareklubber enkelte problemstillinger Kjersti Aksnes Gjesdahl Høyres Hus 16. Juni 2009 Problemstillinger Avgrensninger og (mangelen på) definisjon Rettslig regulering Egenhandelsreglene Andre problemstillinger

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Forslag til forskrift om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-forskriften)

Forslag til forskrift om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-forskriften) Forslag til forskrift om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-forskriften) - 1 - Del I Innledning... 5 Kapittel 1 Innledende bestemmelser... 5 1-1 Anvendelsesområde... 5 1-2 Definisjoner... 5 1-3

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter

Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Kundeavtale - Foretak Ordreformidling og ordreutførelse av ikke komplekse produkter Pareto Securities AS, Org nr 956 632 374 og Pareto Securities AB, NUF, Org nr 917 566 267, Dronning Mauds gate 3, 0250

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3. ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ( FORETAKET ) REVIDERT PR 1.3.2014 (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR. INDUSTRIFINANS DIREKTE INVESTERINGER AS Per. 1. september 2016

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR. INDUSTRIFINANS DIREKTE INVESTERINGER AS Per. 1. september 2016 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INDUSTRIFINANS DIREKTE INVESTERINGER AS Per. 1. september 2016 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår ("Vilkårene") er utarbeidet av verdipapirforetaket Industrifinans

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer

Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Rådgivning om finansielle produkter - tilsynsmessige og regulatoriske utfordringer Norges fondsmeglerforbunds seminar 2. juni 2010 Spesialrådgiver Marte Voie Opland Finanstilsynets rolle i sparemarkedet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

Investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter Alminnelige forretningsvilkår for Investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Gjelder fra 1. november 2007 Sist oppdatert august 2011

Detaljer

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset

Kommisjonens forslag til endringer i MiFID. Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Kommisjonens forslag til endringer i MiFID Verdipapirseminaret 2. desember 2011 Spesialrådgiver Lars Ove Hagset Etter 4 år med MiFID hvilke svakheter er avdekket? Markedsfragmentering Svakere markedsovervåking

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning

BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning BRANSJESTANDARD NR. 1 Diskresjonær kundebehandling aktiv forvaltning Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 13. september 2002. Anbefalingen trer i kraft fra og med 1. november

Detaljer

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Nytt fra fondsområdet, herunder lov om forvaltning av alternative investeringsfond Verdipapirseminaret, 4. juni 2014 Britt Hjellegjerde og Lars Ove Hagset Disposisjon 1) Enkelte regelverksinitiativ på

Detaljer

Organisering av verdipapirforetak

Organisering av verdipapirforetak Rundskriv Organisering av verdipapirforetak RUNDSKRIV: 4/2015 DATO: 16.04.2015 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo Innhold 1 Innledning og rettslig

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER

KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER Verdipapirhandelloven pålegger verdipapirforetak som yter ordreformidling og ordreutførelse å søke og innhente opplysninger

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030Oslo 29. mai 2006 Deres ref: 06/1195 FM

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet

Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet. Knut Godager Finanstilsynet Utfordringer for finansiell handel i kraftmarkedet Knut Godager Finanstilsynet Disposisjon Innledning Definisjonen av finansielle instrumenter Markedsplasser og CCPer Transparens Nye krav til konsesjon

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915

Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030Oslo 12. april 2005 Deres ref: 03/2992

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter?

Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Direktivet for alternative investeringer - Mer regulering, men flere muligheter? Bernt S. Zakariassen Verdipapirfondenes forening Fondsdagen 11. april 2013 AIFM-direktivet AIFM-direktivet (Alternativ Investment

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater

Informasjon om EMIR til Nordea Markets' kunder som handler valuta, renteswapper og andre derivater 1 (5) Page Dette brevet inneholder Nordeas forslag til hvordan rapporteringskravene i EU s EMIR-forordning kan oppfylles. Hvis du/dere er enig i dette, behøver du/dere ikke foreta deg/dere noe mer enn

Detaljer

Anbefaling nr 2/2001

Anbefaling nr 2/2001 Anbefaling nr 2/2001 Informasjon om verdipapirforetaks og ansattes egne posisjoner i finansielle instrumenter Denne anbefaling er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM LYBERG & PARTNERE FORMUESFORVALTNING AS (heretter kalt LPFF eller Foretaket ) Disse forretningsvilkårene er utarbeidet i henhold

Detaljer

Verdipapirhandelloven om god forretningsskikk for verdipapirforetak

Verdipapirhandelloven om god forretningsskikk for verdipapirforetak Verdipapirhandelloven 10-11 om god forretningsskikk for verdipapirforetak Verdipapirforetakets plikter overfor ulike kundegrupper i perspektiv av investorbeskyttelse Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist:

Detaljer