Kunde- og rådgivningsavtale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunde- og rådgivningsavtale"

Transkript

1 Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr: Poststed: Mobiltlf: E-post adresse: Bankkonto i SEB (11 siffer): 1 Avtalens innhold og omfang Denne avtalen regulerer forholdet mellom Banken og Kunden vedrørende ytelse av investerings- og tilleggstjenester i Banken, inkludert rådgivende forvaltning. Avtalen er overordnet og inkluderer ikke enkeltprodukter. Særskilte avtaler knyttet til enkeltprodukter eller tjenester ikke nevnt i avtalen går foran denne avtalen ved eventuell motstrid. Endringer i avtalen skal skje skriftlig og trer i kraft en uke etter at melding er sendt Kunden. 2 Bankens konsesjoner Banken har konsesjon til å yte følgende tjenester: 1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter 2. utførelse av ordre på vegne av kunde 3. investeringsrådgivning i forbindelse med finansielle instrumenter 3 Pris Prisen for Bankens ordinære produkter og tjenester står i den enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten er tilgjengelig på. Avvikende eller andre prisvilkår kan avtales særskilt. 4 Vederlag fra andre enn foretakets kunder For forvaltede produkter mottar SEB vanligvis en prosentandel av kundebetalte kostnader, varierende etter produkttype og volum. I henhold til Verdipapirforskriftens 10.8 skal SEB oppgi vederlagets art og verdi ved tegning og innløsning i forskjellige investeringsprodukter, alternativt angi beregning småte dersom verdien ikke kan fastsettes. Forvaltningskostnader for investeringsprodukter og kostnad ved kjøp/salg av verdipapirer er vedlegg II til denne avtalen. 1 (5)

2 5 Rådgivende forvaltning Avtalen omfatter rådgivende forvaltning (Rådgivningsavtale). Underpunktene i 5 regulerer forholdet mellom ovenstående investor/kunde (kalt Oppdragsgiver i 5 og underpunktene) og SEB (kalt Rådgiver i 5 og underpunktene). Rådgivers alminnelige Forretningsvilkår gjelder så langt de passer og så langt annet ikke fremgår av denne avtalen eller annen avtale mellom partene. 5.1 Opprettelse av konti og depot Det skal opprettes bankkonto og hvis ikke annet er avtalt VPSkonto for Oppdragsgiver hos Rådgiver. Kontoen(e) skal opprettes av Rådgiver i Oppdragsgivers navn. Dersom det skulle være nødvendig vil det også opprettes utenlandsk forvaltningsdepot for Oppdragsgiver. Med utenlandsk forvaltningsdepot forstås depot hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), eller en av dennes samarbeidspartnere. Oppdragsgiver gir med dette Rådgiver fullmakt til å opprette de nødvendige VPS-konti, bankkonti, depot og andre etableringer på vegne av Oppdragsgiver som er nødvendig for oppfølging av Rådgivningsavtalen. 5.2 Porteføljen Porteføljen består av inngangsporteføljen og av de verdipapirer og andre finansielle instrumenter som til enhver tid er innestående på VPS-konto eller oppbevares i utenlandsk forvaltningsdepot. Denne avtalen omfatter finansielle instrumenter, jf. Verdipapirhandellovens 2 2. Porteføljen er Oppdragsgivers eiendom. 5.3 Oppdrag Rådgiver skal rådgi Oppdragsgiver til å foreta disposisjoner knyttet til porteføljen. Oppdragsgiver gir Rådgiver rett til å foreta transaksjoner i porteføljen etter instruksjoner fra Oppdragsgiver. Med dette menes at Rådgiver basert på markedsutviklingen skal rådgi Oppdragsgiver til å tegne/innløse eller kjøpe/selge finansielle instrumenter innenfor rammen av de verdier som til enhver tid befinner seg i porteføljen. Rådgivning om investeringer knyttet til porteføljen og formidling av ordre skal skje i overensstemmelse med investeringsforslag presentert for Oppdragsgiver av Rådgiver og SEBs markedssyn formidlet av Rådgiver. Dersom Oppdragsgiver beslutter å gjennomføre de anbefalte disposisjonene, skal Rådgiver formidle ordren. Oppdragsgiver er fullt ut ansvarlig for egne investeringsbeslutninger. Rådgiver garanterer ikke noe bestemt utfall av Oppdragsgivers plasseringer, men plikter uansett å sikre at rådgivningen er basert på gjennomført egnethetstest. Når ordre inngis på telefon, er Oppdragsgiver inneforstått med at telefonsamtaler tapes og godkjenner at transaksjoner utføres på bakgrunn av denne tapen. Rådgiver skal registrere alle erverv og realisasjoner av finansielle instrumenter på VPS-kontoen, for så vidt instrumentene er registrert i VPS. Dersom de finansielle instrumenter er registrert i andre tilsvarende rettighetsregistre skal Rådgiver foreta registreringer i disse, enten direkte eller gjennom annen kontofører eller tilsvarende. Finansielle instrumenter som ikke kan registreres i VPS eller andre tilsvarende rettighetsregistre, skal legges i depot innen rimelig tid og oppbevares i forsvarlig depot hos Rådgiver eller annen institusjon under Kredittilsynets tilsyn utpekt av Rådgiver. For all handel med utenlandske finansielle instrumenter skal papirene oppbevares i depot i Rådgivers navn hos Rådgivers utenlandsdepot. Oppdraget er begrenset til å gjelde porteføljen slik den til enhver tid er på bakgrunn av nærværende avtale, og omfatter ikke andre finansielle instrumenter som Oppdragsgiver eier, eller i fremtiden måtte erverve eller avhende, med eller uten Rådgiver som mellommann. 5.4 Utbytte, renteinntekter og andre innbetalinger Avkastningen på porteføljen skal tillegges porteføljen og således inngå i den. Porteføljens bankkonto (jfr. Avtalen 1) skal registreres som konto for utbetaling på porteføljens investorkonto i VPS eller tilsvarende rettighetsregistre og i depotsentraler. Likeledes skal nevnte konto registreres som konto for utbetaling hos utstedere av finansielle instrumenter som ikke er registrert i VPS eller tilsvarende rettighetsregistre. Nevnte konto skal også benyttes for utbetaling av realisert porteføljeverdi ved innløsningstidspunkt. 5.5 Rapporteringsplikt Utførte oppdrag vil bli bekreftet ved sluttseddel eller annen bekreftelse på at ordren er utført, jf verdipapirforskrift Videre vil Oppdragsgiver minst to ganger årlig motta en oversikt over de finansielle instrumentene som inngår i porteføljen, verdipapir-forskrift Rapportering kan også avtales særskilt mellom Rådgiver og Oppdragsgiver. 5.6 Kurtasje og annen godtgjørelse Det beregnes ikke tegnings- eller innløsningsprovisjon på fondsandeler i SEBs ordinære tilbud, som publisert på, og som inngår i porteføljen som rådgis av Rådgiver. Faktiske kostnader for depot, kurtasje, gebyr for tilrettelegging m.v. belastes Oppdragsgiver. Det beregnes ikke kostnader for VPS-konto der Rådgiver er kontofører. Det beregnes et honorar for Rådgivningen (se 5.12) og dette erstatter tegning- og innløsningsprovisjon som nevnt over. Honoraret belastes etterskuddsvis hvert kvartal basert på daglig måling av porteføljens verdi. Eventuelle endringer i honorarsatser eller beregningsmetode for disse, meddeles skriftlig minimum fire uker før iverksettelse. 2 (5)

3 Rådgiver vil belaste Oppdragsgivers bankkonto for honoraret. Dersom det ikke er dekning på denne kontoen, har oppdragsgiver rett til å innløse finansielle instrumenter, og benytte innløsningssummen til dekning av honoraret. Slik innløsning vil allikevel ikke skje før tre virkedager etter at Oppdragsgiver er varslet om at det ikke er dekning på bankkontoen. 5.7 Eierrettigheter knyttet til porteføljen Oppdragsgiver utøver selv eierrettighetene knyttet til porteføljens beholdning, med mindre Rådgiver gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. 5.8 Endringer Denne avtale inklusive eventuelle vedlegg kan ikke endres uten etter skriftlig avtale undertegnet av begge parter. 5.9 Oppsigelse Hver av partene kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Avtaler om tegning eller innløsning som er inngått før oppsigelsestidspunktet, men med valutering etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles skal melding om dette gis skriftlig til Rådgiver. Realisasjon skal skje snaret mulig etter at Rådgiver har mottatt kravet om realisasjon. Rådgiver skal ved slik realisasjon ivareta Oppdragsgivers interesser i samsvar med det som gjelder for verdipapirhandel forøvrig. Rådgiver tar imidlertid forbehold om mulighet for realisasjon av eventuelle illikvide papirer. Utbetaling av inne stående og salgsproveny skal skje etter Rådgivers alminnelige oppgjørsrutiner. Etter oppsigelse skal Rådgiver utarbeide en porteføljeoversikt Ansvar Rådgiver skal utøve sitt oppdrag etter beste skjønn og i samsvar med denne avtalen og vedlegg til avtaler. Rådgiver kan da ikke holdes ansvarlig for porteføljens verdiutvikling. Rådgiver er uten ansvar dersom realisasjon av hele eller deler av porteføljen er umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres som følge av at verdipapirer i porteføljen suspenderes fra notering på en børs eller annen regulert markedsplass. Det samme gjelder andre force majeure-lignende hendelser. Rådgivers ansvar forøvrig følger av de alminnelige forretningsvilkår Betingelser Oppdragsgiver skal sammen med sin(e) rådgiver(e) hos Rådgiver gjøre plasseringer i finansielle instrumenter. Oppdragsgiver skal ta beslutningene og er ansvarlig for disse. Transaksjoner gjøres etter alminnelige forretningsvilkår og Oppdragsgiver blir belastet provisjoner og honorarer etter den til hver tid gjeldende prisliste. Rådgivningshonorar: 1.2 %. 6 Kundeklassifisering I henhold til Lov om Verdipapirhandel (vphl) plikter Banken å klassifisere kunder i kategoriene ikke-profesjonell og profesjonell, herunder kvalifisert motpart. Kundeklassifiseringen har betydning for graden av investorbeskyttelse. Vi har plassert deg i kategorien ikke-profesjonell. 7 Informasjon og rapportering Kunden ønsker å motta rapportering og annen personlig informasjon per: E-post Ordinær post 8 Bankens kontaktinformasjon: SEB, Filipstad Brygge 1, Postboks 1843 Vika, 0123 Oslo. Tlf , Fax Bekreftelser/signaturer Forretningsforholdet mellom Kunden og Banken vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Banken og Kunden, samt Bankens alminnelige forretningsvilkår. Jeg bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale: å ha lest og akseptert denne avtalen, inklusive retningslinjer og vilkår for rådgivende forvaltning å ha mottatt, lest og akseptert Bankens Alminnelige Forretningsvilkår å ha mottatt Foretakets Retningslinjer for Ordreutførelse at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis på Bankens internettside dersom dette anses hensiktsmessig. Dato 5.11 Tvisteløsning Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelsen av denne avtale skal enhver tvist søkes løst ved forhandlinger. En eventuell tvist kan bringes inn for Finansklagenemda, jfr. Finansavtaleloven 4, alternativt for de ordinære domstoler eller annen lovpålagt klagenemnd. Signatur Kunde SEB 3 (5)

4 Vedlegg I: Inngangsportefølje for rådgivende forvaltning Investering Kommentarer Beløp i NOK* Aksjer Renter Alternative Sum inngangsportefølje * Hvis annen valuta, spesifiser Dato Signatur Kunde SEB 4 (5)

5 Vedlegg II: Forvaltningshonorar og kostnader ved verdipapirhandel (oppdatert per 19. okt., 2010) For SEB fond hvor forvaltningen skjer i et selskap i SEB konsernet, beregnes et beløp tilsvarende inntil 75 % av forvaltningshonoraret som belastes de respektive fond. For eksterne fond får SEB et beløp tilsvarende inntil 50 % av forvaltningshonoraret. Se fondsoversikt på Kostnader ved verdipapirhandel Aksjer Kurtasje for aksjehandel følger SEBs sin ordinære prisliste, og vil bli oppgitt på sluttseddel. Obligasjoner og sertifikater For handel med obligasjoner vil kursdifferansen (spread) bli oppgitt på sluttseddel og vil for de forskjellige obligasjonskategoriene være mellom 10 og 50 punkter, avhengig av beløp og papirets tilgjengelighet. Unoterte papirer For handel i unoterte papirer, så som eiendomsselskaper eller private equity, avtales pris basert på beløp og omsettelighet. Prosjekter og sammensatte produkter Kostnader betalt av kunde, og eventuell provisjon til SEB, vil bli oppgitt i prospekt/informasjons memorandum. 5 (5)

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Forretningsvilkårene bygger på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Disse forretningsvilkår

Detaljer

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP*

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP* Tegningsblankett NAVN / FIRMA * ADRESSE * FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * MOBILTELEFON * VIKTIG INFORMASJON TIL NYE KUNDER North Sea GEM må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Securities AS KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER 1. AKTIV SECURITIES AS Østre Strandgate 12 A 4610 Kristiansand Tlf: 21 98 26 00 Org.nr 976 104 412 2. KUNDEN Personnr. / Org.nr. Navn (person

Detaljer