Retningslinjer for utførelse av ordre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for utførelse av ordre"

Transkript

1 Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved utførelse av kundeordre ( Beste Resultat ). 1 Foretaket vil ved mottakelse av kundeordre foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat, hensyntatt eventuelle spesifikke instruksjoner fra kunden, samt ordrens art og aktuelle markeder. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse som er gjengitt nedenfor ( Retningslinjene ). Plikten til å yte kunden Best Resultat, innebærer ikke at Christiania Securities AS har noen forvaltningsforpliktelser ovenfor kunden utover de spesifikke forpliktelser som er pålagt ved lov, eller som på annen måte er avtalt med kunden. Videre vil Christiania Securities AS s plikt til å oppnå Best Resultat, være avhengig av hvor spesifikk og konkret den respektive ordren er (se nærmere i punkt 2). En ordre er å anse som mottatt, og Christiania Securities AS vil være i posisjon til å handle på kundens vegne, når det er mottatt en instruks om ordreutførelse som gir Christiania Securities AS kontrakts- eller formidlingsforpliktelser ovenfor kunden. Ved innleggelse av en ikke- spesifikk ordre, vil kunden overlate til Christiania Securities AS å ivareta sine interesser i forhold til pris og andre faktorer i en transaksjon, som kan bli påvirket av valgene megleren tar ved utførelsen av ordren. For å oppnå Best Resultat vil Christiania Securities AS, så langt som mulig, benytte de samme standarder uavhengig av hvilke finansielle instrumenter som handles og markeder hvor kundens ordre utføres. Mangfoldet i markedene, instrumentene, og i de ulike typer ordre, vil imidlertid medføre at forskjellige faktorer må tas hensyn til. Christiania Securities AS vil særlig gjøre oppmerksom på at i enkelte markeder kan en ustabil pris bety at timingen på utførelsen er en prioritet mens i andre markeder med lav likviditet, vil utførelsen i seg selv utgjøre Best Resultat. Valg av markedsplass kan også være begrenset, da det kan forekomme at det kun finnes en aktuell markedsplass å utføre ordren på. Disse retningslinjene omhandler ikke oppgjøret (håndtering av levering og betaling) etter at handel for kunde er plassert, men relaterer seg til ordreutførelse (inngåelse av avtale på vegne av, evt. med kunde). Dersom økonomisk oppgjør av en handel gjennomføres av et annet verdipapirforetak, vil Christiania Securities AS s Retningslinjer for ordreutførelse like fullt gjelde for ordreutførelsen. 2 Unntak fra Retningslinjene - Spesifikk instruks Dersom kunden inngir spesifikke instruksjoner, kan dette forhindre Christiania Securities AS i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. Det kan inngås særskilt avtale mellom kunden og Christiania Securities AS om at ordre mottatt i spesielle situasjoner vil bli behandlet som en spesifikk instruksjon. 1 Se vphl

2 3 Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte Foretaket vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. 4 Vektlegging av relevante faktorer Når Christiania Securities AS utfører kundeordre vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers (punkt 3) relevans skal vektlegges: Kundes egenskaper (ikke-profesjonell/profesjonell kunde) Kundeordrens egenskaper Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i ordren Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til Ved utførelse av ordre for ikke-profesjonelle kunder vil Beste Resultat bestemmes ut fra det samlede vederlag kunden skal betale i forbindelse med ordreutførelsen. Dette innebærer at faktorene, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, kun vil vektes foran pris og kostnader dersom Christiania Securities AS vurderer at dette vil bidra til Best Resultat. Ved beregningen av det samlede verdelag, skal det tas hensyn til prisen for det finansielle instrumentet og kostnadene ved ordreutførelsen, inkludert kostnader til clearing og oppgjør, herunder kostnader til tredjemann som er involvert i de ulike markedsplassene og handelssystemene. 5 Alternative måter for utførelse av ordre For å imøtekomme Christiania Securities AS s sin plikt til å gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå Best Resultat for kunden, vil Christiania Securities AS benytte en eller flere av de følgende markedsplasser når vi utfører kundeordre: 5.1 På regulert marked eller multilateral handelsfasilitet MHF: (a) ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak. 5.2 Utenfor regulert marked eller MHF: (b) ved kjøp fra eller salg til andre kunder (innbyrdes forretninger) (c) ved selv helt eller delvis å tre inn som motpart (egenhandel) (d) ved å formidle ordren til et annet verdipapirforetak som foretaket samarbeider med. Liste over aktuelle markedsplasser Vedlagt følger en liste over de markedsplasser som Christiania Securities AS har tilgang til via sitt samarbeid med andre verdipapirforetak. Christiania Securities AS gjør oppmerksom på at markedsplasser for handler er i stadig endring og utvikling. Christiania Securities AS forbeholder seg derfor retten til på et hvert tidspunkt å avvikle bruk av, eventuelt å ta i bruk andre markedsplasser og MHF er. For øvrig er listen ikke uttømmende og fra tid til annen vil 2

3 utførelsen skje på andre markedsplasser, dersom det er i overensstemmelse med Retningslinjene for øvrig.. Hvis det finansielle instrumentet handles i flere handelssystemer (inkludert Oslo Børs/Oslo Axess), vil Christiania Securities AS normalt utføre ordren der den vil der den vil gi Beste Resultat for kunden. Ad b) Dersom Christiania Securities AS har mottatt ordre om både kjøp og salg av samme finansielle instrument, og disse ordrene kan matches internt, vil Christiania Securities AS normalt legge ordrene inn i handelssystem. Handelssystemet vil automatisk foreta en matching av ordrene til markedskurs. Alternativt vil ordrene utføres ved at Christiania Securities AS selv foretar avtaleslutningen på vegne av kundene. Christiania Securities AS vil da ivareta kundenes tarv med samme omhu, og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller dersom børskurs ikke foreligger, en kurs som etter markedets stilling er rimelig. Ad c) Dersom Christiania Securities AS er motpart vil det bli opplyst om dette på sluttseddelen eller annen bekreftelse. Dersom Christiania Securities AS trer inn som motpart (egenhandel) i forhold til en kundeordre, vil dette skje til en pris som samsvarer med den best oppnåelige pris i et handelssystem, f eks børskurs. 6 Særlig om handel med unoterte aksjer Dersom en unotert aksje (eller annet finansielt instrument) er registrert på den norske OTCliste, vil Christiania Securities AS legge inn ordren som en interesse i OTC-systemet og deretter ta kontakt med et annet foretak som har vist en motsvarende interesse i OTCsystemet. Christiania Securities AS vil forhandle med dette foretaket for å oppnå en best mulig pris for kunden. 7 Tidspunkt for ordreutførelse Dersom det ikke foreligger en spesifikk instruks fra kunden, vil Christiania Securities AS påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden. Dette betyr at Christiania Securities AS vil benytte tidsprioritering av innkomne ordre med mindre Christiania Securities AS anser at Beste Resultat oppnås ved å slå ordren sammen med andre ordre. Foretaket forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Christiania Securities AS. Aggregering av ordre vil kunne finne sted dersom det er usannsynlig at aggregering generelt vil være til ulempe for noen av kundene. Kunden er imidlertid inneforstått med at aggregering av ordre i enkelttilfeller kan medføre en ulempe. Christiania Securities AS forbeholder seg også rett til å aggregere kundens ordre med transaksjoner foretatt for Christiania Securities AS egen regning. Dersom den samlede ordren kun delvis utføres vil kundens ordre i utgangspunktet bli prioritert fremfor Christiania Securities AS. Unntak gjelder imidlertid dersom Christiania Securities AS ikke hadde kunnet utføre handelen på tilsvarende fordelaktige vilkår uten aggregeringen. Hvis ordren mottas utenfor markedsplassens åpningstid vil ordren bli utført når markedsplassen gjenåpner. Christiania Securities AS vil benytte den best egnede markedsplass for kundens ordre basert på disse Retningslinjene. Det vil enten bli gitt spesifikke instrukser til den aktuelle megleren og/eller vil Christiania Securities AS ha tillit til at den aktuelle megleren som setter oss i stand til å overholde vår forpliktelse ovenfor deg. I tilfeller hvor Christiania Securities AS formidler 3

4 ordre til, eller plasserer ordre hos andre verdipapirforetak, overvåkes kvaliteten på deres utførelse og der dette er hensiktsmessig, korrigerer for eventuelle mangler. Ved allokering av ordre vil Christiania Securities AS normalt ta i betraktning forhold som tidspunkt for ordreinnleggelse og størrelsen på ordre. Overvåking og evaluering For å avdekke, og eventuelt utbedre svakheter, vil Christiania Securities AS overvåke effektiviteten av Retningslinjene, herunder vurdere jevnlig hvorvidt markedsplassene inntatt i Retningslinjene leder til Best Resultat for våre kunder og hvorvidt det er nødvendig å gjøre endringer i utførelsesrutinene. Christiania Securities AS vil evaluere Retningslinjene minst en gang i året, og/eller når det oppstår vesentlig forandring som påvirker Christiania Securities AS s fortsatte evne til å oppnå Best Resultat for kunden. De til en hver tid oppdaterte Retningslinjene, samt liste over benyttede markedsplasser, er tilgjengelig på vår nettside. Det vil ikke bli sendt ut annen informasjon om dette til våre kunder. 4

5 LIST OF EXECUTION FINANCIAL INTRUMENT MARKET EXECUTION VENUE EQUITIES Norway Sweden Finland Denmark Europe (ex nordic) United States Membership: Main exchange market (OSE) Oslo Axess Access through Neonet Securities: Main exchange market (OSE) Nasdaq OMX Chi-X Burgundy Turquoise BATS Access through Neonet Securities: Nasdaq OMX Chi-X Burgundy Turquoise BATS Neonet Securities Neonet Securities DERIVATIVES Norway Access through Neonet Securites Sweden Access through Neonet Securites

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer