AVTALE OM AKTIV FORVALTNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM AKTIV FORVALTNING"

Transkript

1 AVTALE OM AKTIV FORVALTNING Det er i dag inngått avtale om Aktiv Forvaltning mellom (Oppdragsgiver) og Christiania Securities AS (Forvalter) 1. Innledende bestemmelser Avtalen regulerer forholdet mellom Oppdragsgiver som gjennom Avtalen har gitt Forvalter i oppdrag å forvalte sin Investeringsportefølje i samsvar med denne Avtalens bestemmelser, og Forvalter som har påtatt seg oppdraget med å forvalte Oppdragsgivers portefølje. Forvaltningsoppdraget gjennomføres av Forvalter som aktiv forvaltning, en tjeneste som Forvalter yter etter tillatelse etter Verdipapirhandelloven 2-1. Oppdragsgiver samtykker ved signering av Avtalen til at opplysninger som rettes til Oppdragsgiver personlig kan gis per e-post fra det tidspunkt Oppdragsgiver har gitt sin e-post adresse til Forvalter, samt at all annen informasjon som følger av verdipapirforskriften til og annet ledd, fra samme tidspunkt kan kommuniseres til Oppdragsgiver gjennom internettsiden Forvalter har utarbeidet alminnelige forretningsvilkår og retningslinjer for ordreutførelse. Ved underskrift på Avtalen bekrefter Oppdragsgiver å ha mottatt og akseptert disse som bindende for seg. Ved eventuell motstrid mellom disse generelle dokumentene og Avtalen, har Avtalen forrang. 2. Porteføljen Porteføljen er Oppdragsgivers eiendom. Porteføljen består av de verdipapirer, finansielle instrumenter og kontante midler som til enhver tid er innestående på bankkonti, VPS-konti eller oppbevares i depot jfr. Avtalens pkt. 5. Oppdragsgiver kan når som helst foreta innskudd til Porteføljen. Innskudd gjøres ved at kontante midler og/eller finansielle instrumenter overføres til vedkommende bankkonto, VPSkonto eller depot opprettet i forbindelse med denne Avtale, jfr. punkt 5. Oppdragsgiver skal varsle Forvalter skriftlig om eventuelle innskudd til Porteføljen. Oppdragsgiver kan med skriftlig varsel til Forvalter kreve utbetalt kontante midler fra Porteføljen, eventuelt kreve finansielle instrumenter som inngår i Porteføljen overført til VPSkonti, depot el. Kontante utbetalinger fra Porteføljen skal være disponible for Oppdragsgiver senest fem virkedager etter at Forvalter mottok instruks om utbetaling forutsatt at Porteføljen kun inneholder kontanter og verdipapirfond, med unntak for verdipapirfond med månedlig tegning og innløsning, ellers etter nærmere avtale.

2 3. Oppdrag Oppdragsgiver gir Forvalter en eksklusiv rett til å forvalte porteføljen på vegne av Oppdragsgiver. Forvalter har en rett og plikt til å foreta diskresjonær handel, herunder kjøp, salg og tegning, på vegne av Oppdragsgiver i verdipapirer/finansielle instrumenter i samsvar med Forvaltningsinstruksen som beskrevet i pkt. 4 innen rammen av de verdier som befinner seg i porteføljen. Oppdragsgiver er innforstått med at Forvalter vil kunne legge inn ordre for Porteføljen utenfor børs eller regulert marked, og samtykker til dette. Oppdragsgiver er videre innforstått med at Forvalter vil kunne legge inn ordre samlet for flere oppdragsgivere. Slik aggregering skal bare skje der det er usannsynlig at aggregeringen vil være til ulempe for Oppdragsgiver. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det i enkelttilfelle kan oppstå en situasjon hvor slik aggregering kan være til ulempe for Oppdragsgiver. Forvalter skal påse at alle erverv eller realisasjoner av verdipapirer blir registrert i VPS eller tilsvarende registre for verdipapirer som ikke er registrert i VPS eller anbragt i depot hos Forvalter eller i Forvalters depot hos relevante depotbanker e.l. i den utstrekning verdipapirene lar seg deponere. I forvaltningen av porteføljen kan Forvalter ta så vel long- som shortposisjoner i samsvar med Forvaltningsinstruksen. Forvalter kan også benytte derivater som beskrevet i Forvaltningsinstruksen. Forvalter kan geare porteføljen innenfor de retningslinjer som til enhver tid fremgår av Forvaltningsinstruksen. Oppdragsgiver må ikke foreta disposisjoner i porteføljen som er under Forvaltning uten etter skriftlig avtale med Forvalter. Samtlige kjøp, salg, aksepter av oppkjøpstilbud o.a. skal foretas av Forvalter. Oppdraget er begrenset til å gjelde Porteføljen slik den til enhver tid er på bakgrunn av den aktive forvaltning, og omfatter ikke andre kontante midler eller finansielle instrumenter som Oppdragsgiver eier, eller i fremtiden måtte erverve eller avhende med mindre midlene/instrumentene er skutt inn i Porteføljen i medhold av pkt Forvaltningsinstruks Oppdragsgiver og Forvalter skal snarest mulig og før forvaltningen starter utarbeide en Forvaltningsinstruks som angir de nærmere retningslinjer for hvordan porteføljen skal forvaltes. Forvaltningsinstruksen er en del av Forvaltningsavtalen og inngår som vedlegg 1 til avtalen. 5. Konti og Depot Det skal opprettes separate VPS- og bankkonti for Forvaltningen. Fullmakt til opprettelse av konti er inntatt i vedlegg 2. Kontiene opprettes av Forvalter i Oppdragsgivers navn med disposisjonsfullmakt for Forvalter.

3 Oppdragsgiver må ikke foreta disposisjoner på de ovennevnte konti uten etter skriftlig avtale med Forvalter. Oppdragsgiver frasier seg disposisjonsretten for de bank- og VPS-konti som er opprettet for den Aktive Forvaltning. Utenlandske og ikke-vps-registrerte verdipapirer skal deponeres hos Forvalter. I den ustrekning verdipapirene ikke deponeres direkte hos Forvalter kan Forvalter benytte norsk institusjon under Finanstilsynets tilsyn eller utenlandsk institusjon underlagt offentlig tilsyn i hjemlandet. 6. Utbytte og renteinntekter Avkastning på verdipapirporteføljen (salgsproveny, utbytte, renteinntekter o.a.) skal tillegges Porteføljen og skal reinvesteres og forvaltes som del av Porteføljen. Avkastningen overføres direkte til Oppdragsgivers bankkonto som opprettes for formålet jfr. avsnitt 5. Kontoen skal registreres som konto for utbetalinger i VPS eller tilsvarende registre. Kontoen skal også registreres som konto for utbetalinger hos utstedere av verdipapirer som ikke er registrert i VPS eller tilsvarende registre. 7. Rapportering Forvalter skal hver virkedag etter børsens stenging beregne verdien av Porteføljen og de instrumentene som inngår i den basert på siste tilgjengelige markedspriser. Forvalter skal månedlig sende Oppdragsgiver en oppgave over porteføljens beholdning, periodens avkastning og en oversikt over de transaksjoner som er foretatt. Forvalter skal gi oppdragsgiver alle opplysninger om porteføljen og forvaltningen som er nødvendig for at Oppdragsgiver kan oppfylle sine regnskapsmessige og skattemessige forpliktelser. 8. Forvaltningshonorar og andre kostnader Forvaltningshonorar og andre kostnader som påløper fremgår av vedlegg 3. Forvaltningshonorar og kostnader vil bli trukket fra Porteføljens bankkonto, jfr. punkt 5. Ved kjøp og salg av andre finansielle instrumenter enn verdipapirfond vil det påløpe kurtasje og/eller andre transaksjonsomkostninger herunder omkostninger til kontofører VPS, forvaltningsdepot og clearingsentraler, bankgebyrer m.v. Ved tegning, kjøp og salg av verdipapirfond vil det påløpe tegnings-og/eller innløsningsgebyrer samt forvaltningshonorar som tilfaller det relevante fondets forvalter. Kostnader som nevnt vil forløpende bli belastet Porteføljen. I den utstrekning Porteføljen inneholder finansielle instrumenter der det utbetales returprovisjoner eller lignende til Forvalter, vil returprovisjonen bli kreditert Porteføljen. 9. Eierrettigheter til porteføljen Oppdragsgiver utøver selv eierrettigheter knyttet til porteføljen, med mindre Forvalter gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å holde seg orientert om relevante generalforsamlinger, obligasjonseiermøter, andelseiermøter og tilsvarende knyttet til Porteføljens beholdning slik denne er rapportert fra Forvalter, eventuelt kan Forvalter kontaktes for nærmere avtale om informasjonsutveksling og rådgivning knyttet til Oppdragsgivers eierrettigheter.

4 Oppdragsgiver er videre selv ansvarlig for å ivareta sine interesser ved eventuell likvidasjon, gjeldsforhandlinger eller konkurs som berører porteføljens beholdning. Oppdragsgiver plikter umiddelbart å videresende til Forvalter all relevant informasjon som mottas fra selskaper i forbindelse med nymisjoner, fondsemisjoner, innløsning, oppkjøp, fusjon eller fisjon m.m, og Forvalter plikter tilsvarende å videresende til Oppdragsgiver den informasjon Forvalter mottar. 10. Flagging, tilbudsplikt, meldeplikt Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å overholde eventuell flaggeplikt, tilbudsplikt og meldeplikt i henhold til verdipapirhandellovens bestemmelser. Forvalter skal så langt mulig ikke foreta investeringer i finansielle instrumenter som medfører at Oppdragsgivers beholdning i Porteføljen vil utløse flaggeplikt eller tilbudsplikt. Transaksjoner i selskaper der Oppdragsgiver har meldeplikt skal ikke utføres uten etter forutgående samtykke fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver plikter å holde Forvalter løpende oppdatert om i hvilke selskaper Oppdragsgiver har meldeplikt om transaksjoner samt om selskaper der Oppdragsgiver har eierandeler som medfører at Forvalters transaksjoner for Porteføljen kan utløse flagge- eller tilbudsplikt. 11. Oppsigelse Hver av partene kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Oppsigelsen skal meddeles skriftlig. Oppsigelsestidspunktet er det tidspunkt når oppsigelsen har kommet frem til den annen part. Avtaler om kjøp, salg eller tegning som Forvalter har inngått for Porteføljen før oppsigelsestidspunktet, men med valutering etter dette tidspunkt, vil være forpliktende for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver gir Forvalter skriftlig beskjed om Porteføljen skal likvideres og kontantverdien overføres Oppdragsgiver eller om Oppdragsgiver skal overta Porteføljen og selv besørge omregistrering av de benyttede konti og depoter. Dersom Oppdragsgiver ønsker at Porteføljen skal realiseres, skal Forvalter gjennomføre dette snarest mulig etter at instruks om dette er mottatt, og skal ved realisasjonen ivareta Oppdragsgivers interesser og søke å oppnå beste mulige resultat. 12. Endringer og meldinger Denne avtalen inkludert de angitte vedlegg kan kun endres ved skriftlig avtale undertegnet av begge parter. Oppdragsgiver skal skriftlig meddele Forvalter enhver endring i relevante konti i bank og depoter, adresser, telefon- og telefaksnummer og annet som er relevant for at meddelelser mellom Partene skal komme frem som forutsatt. Skriftlige meldinger mellom partene skal sendes per brev, e-post eller telefaks.

5 13. Ansvar Forvalter skal utøve sitt oppdrag etter sitt beste skjønn og i samsvar med Forvaltningsavtalens bestemmelser. Forvalter kan ikke holdes ansvarlig for porteføljens verdiutvikling. Forvalter er ikke ansvarlig for skade eller tap som påføres Oppdragsgiver som følge av lovendringer, myndighetspålegg eller andre omstendigheter utenfor Forvalters kontroll. Forvalter er uten ansvar ved. 14. Bekreftelse av felles forståelse av risiko Oppdragsgiver er innforstått med at investeringer i finansielle instrumenter, herunder aksjer, obligasjoner, andeler i verdipapirfond (inkludert fond som blant annet kan lånefinansiere investeringer, selge finansielle instrumenter fondet ikke eier, investere i derivater og i unoterte finansielle instrumenter), strukturerte produkter mv, alltid vil innebære usikkerhet mht. fremtidig avkastning. Porteføljens avkastning kan bli høy, lav, positiv eller negativ. I visse tilfeller kan hele Porteføljen bli verdiløs. Sammenhengen mellom risiko og avkastning kan enklest forklares med at man forventer å bli kompensert for den risiko man er villig til å ta. Porteføljens avkastning henger normalt sammen med Porteføljens investeringsprofil. En offensiv investeringsprofil vil kunne gi mulighet for høyere avkastning, men innebærer også økt risiko for tap. En defensiv investeringsprofil innebærer lavere sannsynlighet for høy avkastning og samtidig mindre risiko for tap. Oppdragsgiver bekrefter ved å undertegne Avtalen med Forvalter å ha blitt informert om, forstått og akseptert den risiko som er forbundet med investeringer utført som et resultat av Forvalters forvaltning av Porteføljen iht. mandatet. Videre bekrefter Oppdragsgiver at Forvalter under ingen omstendighet er ansvarlig for, eller har noen kontraktsfestet plikt til, å oppnå spesifikke resultater eller avkastningsmålsetninger. Oppdragsgiver bekrefter ved sin underskrift at det inngåtte mandat er i samsvar med Oppdragsgivers investeringsmål. Oppdragsgiver bekrefter samtidig at informasjon til Forvalter om økonomisk bæreevne samt erfaring og kompetanse er korrekte og dekkende. Oppdragsgiver plikter å orientere Forvalter om endringer som kan påvirke evnen til å håndtere det fastsatte investeringsmål. 15. Regulatoriske forhold Oppdragsgiver er klassifisert som en profesjonell kunde. For nærmere informasjon om klassifisering og omklassifisering vises det til vedlegg 6. Ved inngåelse av avtalen skal Oppdragsgiver og personer som har fullmakt til å representere Oppdragsgiver bekrefte sin identitet. Videre skal Oppdragsgiver, dersom relevant, gi oversikt over Oppdragsgivers reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

6 16. Tvisteløsning Tvister om og i tilknytning til denne avtale skal reises etter norsk rett ved voldgift etter reglene i voldgiftsloven. Partene oppnevner i fellesskap en voldgiftsmann. Ved uenighet skal denne utpekes av justitiarius i Oslo tingrett. Dato: Oppdragsgiver Forvalter

7 Vedlegg 1 Forvaltningsinstruks Midlene forvaltes basert på teknisk analyse (Midlene = sum innbetalt egenkapital og verdipapirbelåning og akkumulert avkastning). Mandat: Følge Christiania Securities Modellportefølje, - se produktark Vedlegg 2 Liste over opprettede konti og depot Vedlegg 3 Forvaltningshonorarer og andre kostnader Vedlegg 4 Alminnelige forretningsvilkår Vedlegg 5 Retningslinjer for ordreutførelse Vedlegg 6 Informasjon om kundeklassifisering

8

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM VERDIPAPIRFORETAK (Standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes Forbund) 1 verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM SEB PRIVATBANKEN ASA Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS

Alminnelige forretningsvilkår. for handel med finansielle instrumenter. gjennom Norcap AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Norcap AS Gjelder fra 15. oktober 2011 1 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORCAP

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. 0001 Allegro Vekst / Aktiv forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Innholdsfortegnelse Del 1: Allegro Finans ASA Om Allegro Finans ASA side 4 Markedstilnærming side 6 Rapportering

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP*

Tegningsblankett FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * NAVN / FIRMA * MOBILTELEFON * ADRESSE * POSTNUMMER, STED E-MAIL * VPS KONTONUMMER ** LAND * BELØP* Tegningsblankett NAVN / FIRMA * ADRESSE * FØDSELSNUMMER / ORG. NUMMER * MOBILTELEFON * VIKTIG INFORMASJON TIL NYE KUNDER North Sea GEM må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010

VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 VILKÅR FOR NORNE INVESTOR GYLDIG FRA 01.08.2010 1 INNLEDNING... 2 2 DEFINISJONER TOLKNING AV VILKÅR... 2 3 ERKJENNELSE OG AKSEPT AV RISIKO... 3 4 VERDIPAPIRER OPPBEVART I SAMLEDEPOT... 4 5 YTELSER... 5

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKAÅ R For handel med finansielle instrumenter gjennom verdipapirforetak Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av (vphl) med tilhørende forskrifter.

Detaljer

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag:

Netfonds Bank AS. Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: 2. Avtale vedrørende betalingsoppdrag: Rammeavtale med Netfonds Bank AS (NF) 1. Avtale vedrørende bankinnskudd: a) NF oppretter bankkonto for Kunden i tilknytning til Verdipapirdepotet. b) NF har rett til å belaste bankkontoen med et beløp

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET

2. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER 1. REGISTRERING OG OPPBEVARING I DEPOT 3. KONTO TILSLUTTET DEPOTET Disse forretningsvilkår gjelder for de tjenester som tilbys av Net Fonds ASA (heretter benevnt NF). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Vilkårene får virkning

Detaljer