Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar"

Transkript

1 Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland

2 Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter 6 Kundeklassifisering 13 Mulige endringer i fremtiden 20 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? 22 Disclaimer Denne presentasjonen representerer ikke en fullstendig gjengivelse av de forhold som er omtalt eller gjennomgått under presentasjonen. Presentasjonen er ment for foredragsøyemed og er ikke ment å være, og skal heller ikke tolkes som, juridisk råd av noen art. Intet ansvar aksepteres som følge av informasjon inkludert i denne presentasjonen eller gitt under foredraget.

3 Hva er finansprodukter? Finansielle instrumenter Omsettelige verdipapirer Verdipapirfondsandeler Pengemarkedsinstrumenter Derivater Andeler i KS og ANS? Forsikringsprodukter? Lån? 3

4 Hva er finansprodukter? Ikke-komplekse finansielle instrumenter Aksjer og EK-bevis Obligasjoner uten derivatelement Pengemarkedsinstrumenter UCITS-fond Regulert marked el tilsv Instrumenter som ikke innebærer en faktisk eller potensiell forpliktelse for kunden som overstiger kostnaden ved å erverve instrumentet Tilstrekkelige opplysninger om instrumentets egenskaper er offentlig tilgjengelig og kan forventes enkelt å bli forstått av en gjennomsnittlig ikke-profesjonell kunde slik at kunden kan foreta en velinformert vurdering av om transaksjonen skal gjennomføres 4

5 Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter 6 Kundeklassifisering 13 Mulige endringer i fremtiden 20 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? 22

6 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Rådgivning og salg av finansprodukter underlagt et profesjonsansvar Ulovfestet uaktsomhetsnorm En streng rettslig standard, jf. Investadommen, Rt s. 679, Vurderingene av hvilke krav som må stilles til aktsomheten ved DnB s rådgivning, må ta sitt utgangspunkt i at norsk rett bygger på et strengt ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Se og Rt s 1350 på s 1356 (takstmann), Rt s 400 på s 405 (fondsmegler) og Rt s 696 på s 702 (revisor). 6

7 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Aktsomhetsnormen ved finansiell rådgivning og salg kan fastsettes ut fra flere faktorer, herunder: Verdipapirhandelloven om god forretningsskikk Verdipapirforskriften kapittel 10 Finansavtaleloven 15 og 47 God bankskikk Avtaleloven 33 og 36 Den privatrettslige avtale mellom kunden og banken/verdipapirforetaket (herunder de alminnelige forretningsvilkårene) Skadelidtes forhold? 7

8 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Måten informasjonen blir presentert på Den pedagogiske plikten - NJA 1995 s. 693 Hvem tar initiativet? BKN: Allmøte: BKN: Tid til gjennomgang av dokumentasjonen KTs rundskriv 15 / 2006: Kunden bør gis tilstrekkelig med tid til selv å vurdere produktet, herunder gjennomgå den skriftlige informasjon som er fremlagt, før bindende avtale inngås. BKN: : Investeringsbeslutningen bør ikke tas i første møte. Ved lånefinansiering skjerpes dette kravet ytterligere. 8

9 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Rådgivning utenfor fast forretningssted? Verdipapirhandelloven (10) Tilsikring av egenskaper NFMF: 2007/9: Denne her kommer du ikke til å tape på uansett. Rådgiver/selger vurderes i forhold til de krav som med rimelighet kan stilles til ordinære utøvere innen profesjonen 9

10 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Komplekse og ikke-komplekse finansielle instrumenter Unntak fra kravet om innhenting av opplysninger om kunden og påfølgende hensiktsmessighetstest. Dette gjelder imidlertid kun ved mottak, formidling og utførelse av ordre, og: Tjenestene må gjelde ikke komplekse finansielle instrumenter Tjenestene må ytes på kundens initiativ Kunden må klart underrettes om at verdipapirforetaket ved ytelsen av tjenesten ikke har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller tilbudte instrument eller tjenesteytelse, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke er til stede. Krav til egnethetstest ved finansiell rådgivning Kan være enklere å oppfylle aktsomhetsnormen dersom produktet ikke er komplekst 10

11 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter Betydningen av at et finansprodukt ikke omfattes av begrepet finansielle instrumenter Aktsomhetsnormen for verdipapirforetak, herunder kravet til god forretningsskikk gjelder uansett Kan være lettere å oppfylle aktsomhetsnormen dersom produktet er enkelt 11

12 Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter 6 Kundeklassifisering 13 Mulige endringer i fremtiden 20 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? 22

13 Kundeklassifisering Kvalifiserte motparter Særlig profesjonelle motparter Verdipapirforetak Kredittinstitusjoner Forsikringsselskap Verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond Pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser Andre finansinstitusjoner Offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner Andre nærmere definerte 13

14 Kundeklassifisering Profesjonelle kunder Kvalifiserte motparter Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering Ikke-profesjonelle som anmoder om å bli det, og som oppfyller minst to av følgende vilkår:» Kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler» Størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til euro» Kunden arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester 14

15 Kundeklassifisering Profesjonelle kunder Juridisk person som oppfyller minst to av de følgende vilkår:» Regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til euro» Årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til euro» Egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til euro 15

16 Kundeklassifisering Ikke-profesjonelle kunder Negativt avgrenset, resten Betydningen av klassifiseringen - regler om investorbeskyttelse MiFID bygger på en forutsetning om at ulike grupper investorer har ulike behov for beskyttelse. 16

17 Kundeklassifisering Ikke profesjonelle kan behandles forskjellig I en nylig avsagt tingrettsdom fikk enkelte av saksøkerne medhold i sitt erstatningskrav på grunn av mangelfull informasjon vedrørende et sammensatt spareprodukt. Ingen av kundene ble klassifisert som profesjonelle Enkelte av saksøkerne ble likevel ikke tilkjent erstatning fordi de i kraft av sin kunnskap om og erfaring med finansinvesteringer burde reklamert på produktet tidligere. Forskjell på offentligrettslige normer og erstatningsansvar 17

18 Kundeklassifisering Kan profesjonaliteten variere med typen produkt? Kan en kommune være profesjonell investor? 18

19 Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter 6 Kundeklassifisering 13 Mulige endringer i fremtiden 20 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? 22

20 Mulige endringer i fremtiden EU/CESR Forslag til endringer vedrørende ikke-komplekse finansielle instrumenter ift hensiktsmessighetstesten PRIP Packaged retail investment products Finanstilsynet Forskriftsregulering Rundskriv 20

21 Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til aktsomhet - skillet mellom ulike finansprodukter 6 Kundeklassifisering 13 Mulige endringer i fremtiden 20 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? 22

22 Oppsummering, hvem kan kjøpe hva? Avhenger av om aktsomhetsnormen er fulgt, eks: Hvilken informasjon er gitt i forkant Er den pedagogiske plikten oppfylt Er eventuell frarådningsplikt oppfylt Type investor (profesjonell/ikke profesjonell) Instrumenttype (kompleks/ikke kompleks) Eks Kredittilsynets rundskriv 4/2008: Kredittilsynet legger til grunn at en ikke-profesjonell kunde normalt ikke vil ha nødvendig erfaring og kunnskapen til å forstå risikoen ved sammensatte produkter. Aktsomhetsvurdering må selger/rådgiver gjøre i forkant, men han/hun blir vurdert i etterkant når investeringen har gått galt 22

23 Bernt Olav Steinland Partner, advokat Bank, finans og forsikring Mob: Advokatfirmaet Selmer DA Pb. / P.O.Box 1324 Vika, N-0112 Oslo, Norway Besøksadr. / Visiting address: Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo Tel: Fax:

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

Gjeldende fra 11. juni 2014*

Gjeldende fra 11. juni 2014* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter Gjeldende fra 11. juni 2014* *Erstatter versjon av

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS. (heretter kalt Nor Securities eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NOR SECURITIES AS Nor Securities AS Tordenskioldsgt 6 B Postboks 1042 Sentrum, 0104 Oslo Tlf: 22 33 34 96 Faksnr: 22 82 36

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Finans Shipping AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 17. november 2014 RS Platou Finans Shipping AS

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR KJØP AV INVESTERINGSTJENESTER FRA NORDIC SECURITIES AS Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer