Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009"

Transkript

1 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: Dato: MERKNADER - ENDELIG RAPPORT 1. Innledning Kredittilsynet gjennomførte tematilsyn i Acta Kapitalforvaltning ASA (AKF) 18. og 19. september Under tilsynet ble det ført samtaler med daglig leder Robert Corfield Aakre, styreleder Simen Mørdre, administrasjonssjef Sveinung Byberg samt advokat Erling Ueland fra advokatfirmaet Schjødt. I tillegg var daglig leder fra AKFs virksomhet i Danmark (Peter Egholm Jensen) og Sverige (Jan Kalsson) til stede under innledningen av tilsynet. Fra Kredittilsynet deltok tilsynsrådgiver Erik V. Pedersen, spesialrådgiver Jøran Nygaard, rådgiver Elisabeth Barratt Nordlie og seniorrådgiver Tore Waseng. AKF var under stedlig tilsyn et verdipapirforetak med konsesjon til å yte investeringstjenestene mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, utførelse av ordre på vegne av kunder, samt investeringsrådgivning, jf. vphl. 2-1 første ledd nr. 1, 2, og 5. I etterkant av det stedlige tilsyn har AKF besluttet å tilbakelevere sin ubenyttede tillatelse til å yte investeringstjenesten som nevnt i vphl. 2-1 første ledd nr. 2 ( utførelse av ordre ). Kredittilsynet kalte tillatelsen til å yte denne investeringstjeneste tilbake i vedtak datert den 28. november Kredittilsynet presiserer i denne sammenheng at interne retningslinjer, instrukser og rutiner eventuelt må oppdateres som følge av ovennevnte, da disse til enhver tid skal reflektere den faktiske virksomhet. Virksomheten til AKF består av ordreformidling av investeringsprodukter innenfor de fleste aktivaklasser. Foretaket mottok foreløpig rapport etter emnetilsynet ved brev av 10. februar Foretaket ba om å få utsatt fristen for å svare Kredittilsynet til den 31. mars 2008, noe som ble innvilget. Rapporten er avgrenset til overholdelse av krav til god forretningskikk. Tallmaterialet og stikkprøver av rådgivningen som er analysert er videre avgrenset til den norske virksomheten i Foretaket har gitt sine kommentarer til rapporten ved brev av 31. mars KREDITTILSYNET side 1 av 14 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 100 Bryn Østensjøveien 43 Telefaks: Oslo 0667 Oslo Org. nr.:

2 Det er Kredittilsynets generelle inntrykk at AKF legger stor vekt på de forbedringer i interne rutiner og kontroll som er initiert det siste året og især etter tidspunktet for inspeksjonen, og at AKF i mange tilfeller imøtegår de synspunkter som ble fremsatt i den foreløpige rapport nettopp ved å vise til disse forbedringene. 2. Overholdelse av kravet til god forretningskikk 2.1 Foretakets samlede provisjonsinntekter Rettslig utgangspunkt Verdipapirhandelloven første ledd lyder som følger. (1) Verdipapirforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte, og ellers oppfylle de krav som følger av denne paragrafen, eller av forskrifter gitt i medhold av denne paragrafen. Kredittilsynet har i sin praksis lagt til grunn at verdipapirforetaket må ha tilstrekkelig kunnskap om tilgjengelige produkter til å kunne foreta sammenligninger hva angår risiko, forventet avkastning, kostnader og likviditet m.v. Denne sammenligningen må foretas i forhold til slike sentrale målestokker. Foretaket har i kraft av sin rolle som profesjonell mellommann et selvstendig ansvar for denne vurderingen. Verdipapirforetaket har derfor en undersøkelsesplikt i forhold til hva som tilbys på markedet, og hvilke produkter som gir de beste betingelser for kunden. Det understrekes at produktene kan være sammenlignbare i forhold til de sentrale kriterier som risiko, forventet avkastning, kostnader og likviditet, selv om produktenes betingelser ikke er helt identiske. Det unoterte verdipapirmarkedet er til dels uoversiktlig, og egenskapene til de produkter som tilbys er særlig for ikke-profesjonelle kunder ofte vanskelig tilgjengelige. Kundene vil derfor normalt ikke ha den oversikten som er nødvendig for å gjøre kvalifiserte vurderinger med hensyn til hva som tilbys og produktenes egenskaper. Når kunden benytter et verdipapirforetak til å bistå med for eksempel investeringsrådgivning, må det derfor kunne forventes at foretaket tar utgangspunkt i hva kunden vil være best tjent med i forhold til hva som tilbys på markedet av sammenlignbare produkter. I dette ligger det et rom for skjønn fra verdipapirforetakets side med hensyn til hvilke finansielle instrumenter foretaket kan anbefale kunden å investere i. Det er ikke slik at verdipapirforetaket må finne frem til det ene objektivt sett beste produktet. Foretaket må finne produkter som er tilpasset kundens interesser eller avstå fra å anbefale investeringen. Kunden må kunne ha tillit til at verdipapirforetaket ivaretar denne vesentlige forutsetningen for å kunne gi kvalitativt god og profesjonell rådgivning Faktum Kredittilsynet har analysert fordelingen av foretakets samlede provisjonsinntekter fra produkttyper i 2008 frem til og med 15. august for den norske virksomheten i AKF. Foretaket har i perioden hatt en netto omsetning av finansielle produkter på NOK 4,36 mrd med en provisjonsinntekt på NOK 99 mill. Av total omsetning utgjør to produkttyper, strukturerte produkter og eiendomsinvesteringer, 65 % av all omsetning og 74 % av foretakets totale inntekter i perioden. Dette er produkter som er initiert av Acta konsernet hvor provisjonsinntektene deles mellom AKF og Acta Asset Mangagement ASA i henhold til en samarbeidsavtale. KREDITTILSYNET side 2 av 14

3 2.1.3 Kredittilsynets vurdering Kredittilsynets vurderinger i foreløpig rapport Kredittilsynet påpeker i den foreløpige rapporten at en stor andel av formidlede produkter er initiert av Acta konsernet og genererer dermed inntekter til andre deler av Acta konsernet i tillegg til AKF. Det er således i foretakets interesse å formidle slike produkter fremfor investeringsprodukter fra andre leverandører. Kredittilsynet påpekte videre at dette kan indikere at AKFs interesser har blitt satt foran kundenes interesser ved valg av investeringsløsninger. Kredittilsynet ba på denne bakgrunn foretaket sannsynliggjøre at kundens interesse er ivaretatt ved valg av investeringsløsning Foretakets anførsler I forhold til valg av investeringsløsning gjør foretaket gjeldende: Når det gjelder hva som bestemmer hvilken investeringsløsning som foreslås for den enkelte kunde, er det ikke avhengig av hvilke samlede honorarer Acta konsernet mottar. Avgjørende er den informasjonen kunden gir om sin kunnskap, erfaring og finansielle situasjon, sammenholdt med de ønsker kunden har for investeringen. Kundens ønske, det være seg mer generelle ønsker i forhold til investeringsmå og investeringshorisont, eller mer spesifikke ønsker om investering i eksempelvis eiendom, er en viktig del av vurderingen som foretas. Basert på kundens ønsker og Actas vurderinger av egnethet, foreslås ofte flere ulike produkter. Det er da kunden som foretar det endelige valget med hensyn på hvilke av disse produktene han ønsker å investere i. Acta mener derfor at det ikke kan foretas slutninger som legger til grunn at de produkter det er investert i, er de eneste produktene Acta har anbefalt. Foretaket har videre utarbeidet en tabell som gjengir fordelingen per produkttype i perioden august 2008 til desember 2008, og viser til at det er store variasjoner i hvilke produkter det investeres i. Foretaket opplyser også at situasjonen i dag er slik at ca 80 % av produktene som anbefales ikke er initiert av AAM. Foretaket gjør videre gjeldende at samarbeidsavtalen mellom AKF og AAM ikke gir AKF et incentiv til å velge enkelte produkter fremfor andre, da avtalen gjelder produkter som både er initiert og ikke initiert av AAM. Foretaket mener at vederlaget AMM mottar fra produktprodusent ikke kan tas til inntekt for at kundens interesser ikke er ivaretatt på beste måte. Det vises i denne sammenheng til at vederlaget AAM mottar, dekker den merverdi AAM tilfører produktet og kunden. Når det gjelder den høye andel av investering i eiendomsprodukter og strukturerte produkter kommenterer foretaket dette på følgende måte: Når det gjelder Kredittilsynets bemerkning vedrørende en høy andel investering i eiendomsprodukter og strukturerte produkter, knytter dette seg etter AKFs oppfatning til kundenes ønsker. I forhold til eiendomsproduktene, er det et moment at kunder ofte har lett for å forholde seg til eiendomsmarkedet, og derfor gjerne ønsker å investere i disse produktene. I forhold til strukturerte produkter, er det flere av AKFs kunder som har fått gevinst på slike investeringer tidligere og blant annet av den grunn senere velger å investere i flere tilsvarende produkter. Til slutt gjør foretaket gjeldende at investeringene gjennom AKF som oftest utgjør en mindre del av kundens egenkapital. KREDITTILSYNET side 3 av 14

4 Kredittilsynets vurdering God rådgivning er å gi kunden det råd som stemmer best overens med vedkommendes forventninger om likviditet og avkastning i forhold til risiko. Rådgivningen må ta sikte på en porteføljesammensetning som på best mulig måte tilfredsstiller kundens ønsker og mål. God rådgivning er ikke nødvendigvis å imøtekomme kundens eventuelle preferanser for enkelte produkter. Det kunden søker er faglige begrunnede råd fra investeringsrådgiver. Hvis kunden ønsker å investere i andre produkter enn det rådgivningen munner ut i, dvs. andre produkter enn de som er funnet egnet for kunden, og hvor kunden selv tar initiativ til å legge inn ordre, fremgår det av vphl femte ledd at AKF må vurdere om produktet er hensiktsmessig for kunden og at foretaket har en frarådningsplikt hvor produktet ikke anses hensiktsmessig. I den dokumentasjon som Kredittilsynet har mottatt er det i ordreformidlingstilfellene ingen dokumentasjon på hensiktsmessighetsvurdering eller frarådning. Kredittilsynet tar til etterretning foretakets opplysninger om at sammensetningen av solgte investeringsprodukter er vesentlig endret i perioden fra august 2008 til desember Kredittilsynet vil presisere at disse opplysninger gjelder for en periode som Kredittilsynet ikke har undersøkt. Kredittilsynet har sett på provisjonsinntektene til foretaket for perioden 1. januar 2008 til15.august Kredittilsynet tar foretakets svar om interessekonflikter i samarbeidsavtalen til etterretning, men kan ikke se at foretaket har sannsynliggjort at samarbeidsavtalen mellom AAM og AKF ikke gir AKF incitament til å velge produkter initiert av AAM istedenfor andre leverandører. Når det gjelder den høye andelen av investeringer i eiendom og strukturerte produkter fremstår det for Kredittilsynet som tvilsomt at det kun er kundenes interesser det har vært fokusert på når disse to omtalte produkttyper utgjør så stor andel av foretakets samlede omsetning i perioden. Det fremstår heller ikke som sannsynlig at så mange av kundene på egen hånd skulle velge/legge inn ordre på disse produkttypene uten konkrete forslag fremsatt fra rådgiver. Kredittilsynet finner ut i fra analysen av provisjonsinntektene, at det er indikasjoner på at AKF i sin investeringsrådgivning har anbefalt produkter som har gitt foretaket/konsernet best inntjening. I forlengelsen av dette finner Kredittilsynet at det kan reises tvil om at de to produkttypene, eiendom og strukturerte produkter, skulle være egnet eller være hensiktsmessig for en så stor andel av kundene. Actas opplysninger om endringer i sammensetningen av solgte produkter i perioden fra august til desember 2008 underbygger etter Kredittilsynets syn denne vurderingen. At foretaket henviser til at kundene kan relatere seg til eiendom og tidligere har hatt gevinster på strukturerte produkter finner Kredittilsynet ikke grunn til å legge vekt på. Poenget med rådgivningen er å forsikre seg om at produktet er egnet for kunden og at han har forstått risiko og egenskaper ved spareproduktet. Det er Kredittilsynets erfaring fra foretakets kundeklager, mottatt og gjennomgått i forbindelse med det stedlige tilsyn, og kundehenvendelser til Kredittilsynet at kundene i mange tilfeller ikke har forstått risiko, likviditet og kostnader knyttet opp til blant annet de nevnte to spareprodukter. Dette underbygger at rådgiver i hovedsak må gi råd ut i fra hva som passer for kunden, og i mindre grad basere seg på spesifikke ønsker fra kunden. Kundens ønsker påvirkes etter Kredittilsynets oppfatning i stor grad av de råd og opplysninger som gis fra rådgiver. På tross av at AKFs omsetning viser et høyt salg av to enkelt produkter i perioden fra januar august 2008, viser stikkprøvegrunnlaget av kundene at disse også har en betydelig andel av andre produkttyper i sin portefølje. Kredittilsynet har derfor ikke grunnlag for å konkludere med at rådgivningen ikke har tatt sikte på en hensiktsmessig porteføljesammensetning for kunden, selv om rådgivningen antas å være influert av AKFs inntjening. KREDITTILSYNET side 4 av 14

5 2.2 Råd om salg og reinvestering Rettslig utgangspunkt Kredittilsynet har i sin tolkningspraksis av verdipapirhandleloven første ledd videre lagt til grunn at verdipapirforetaket må påse at det er et rimelig forhold mellom de totale kostnader og hva som faktisk investeres, slik at avkastningspotensialet er rimelig sammenlignet med alternative investeringer sett ut fra kundens investeringsbehov. Ved hyppige endringer i porteføljen mellom produkter med høye kostnader kan avkastningspotensialet reduseres vesentlig, Det å selge seg ut av et produkt og kjøpe seg inn i et annet må gi et bedre resultat samlet sett for kunden, hensyntatt kostnader og forventet avkastning Faktum Basert på gjennomgangen av utvalgte stikkprøver og foretakets egen beskrivelse om regelmessige rebalanseringer og tilpasninger i kundenes porteføljer legger Kredittilsynet til grunn at foretaket ofte foreslår for kunder å selge og å ta en gevinst hvis et produkt har hatt en verdistigning, for dernest å reinvestere i et annet produkt. Foretaket opplyste under stedlig tilsyn at de selv fokuserer på at kostnadene målt over en lang tidshorisont ikke er urimelig høye Kredittilsynets vurdering Kredittilsynets vurdering i foreløpig rapport Ut fra gjennomgangen av det materiale som er mottatt påpekte Kredittilsynet følgende i sin foreløpige rapport: Kredittilsynet forstår det slik at foretaket ofte foreslår kunder å selge og å ta en gevinst hvis et produkt har hatt en betydelig verdistigning for dernest å reinvestere i et annet produkt. Forutsetningen for at dette er et godt råd er at rådgiver tror på timing av markedet, en forutsetning som i liten grad er underbygget og akseptert i porteføljeteorien. Transaksjonskostnader ved kjøp og salg taler imot hyppige reinvesteringer. Kredittilsynet peker også i sin foreløpige rapport på at: Ut fra gjennomgangen av det materiale som er mottatt er det Kredittilsynets oppfatning at det i liten grad gis begrunnelser for reallokeringer ut over at det er hyggelig å realisere en gevinst, noe som indikerer at foretaket ikke setter kundens interesser foran sine egne Foretakets anførsler Som svar på disse påpekninger nevner AKF at: Kunders finansielle stilling og preferanser for risiko endrer seg med tiden. Etter AKFs oppfatning er det derfor god rådgivning å gjennomgå kundenes porteføljer regelmessig og gjøre rebalanseringer og tilpasninger til en eventuell ny situasjon. AKF gjengir tre tilfeller der foretaket har gitt kunder en mulighet til å realisere gevinster fra investeringer i strukturerte produkter. Det opplyses at antall kunder (målt i volum) som valgte å følge rådet for de tre eksempler var henholdsvis 96 %, 94,8 % og 68,8 % Kredittilsynets vurdering Det er åpenbart at foretaket og den enkelte rådgiver har en betydelig økonomisk interesse i hyppige reallokeringer. Kredittilsynet finner det lite sannsynlig at så mange kunder, som det som er synliggjort gjennom Kredittilsynets stikkprøvekontroll og foretakets forklaringer, på samme tid selv skulle ha ønsker om å rebalansere porteføljen uten påvirkning av rådgiver, og kan ikke se at eksemplene er egnet til å imøtegå Kredittilsynets anførsel. Foretaket har selv fokusert på at kostnadene målt over en lang tidshorisont ikke er urimelig høye. Ved hyppige reallokeringer mellom produkter som i sin KREDITTILSYNET side 5 av 14

6 form er langsiktige, øker kostnadene for kundene betydelig og med det resultat at forventet avkastning blir betydelig redusert. Hvis AKF er av den oppfatning at en kundegruppes finansielle stilling og preferanser hyppig endrer seg bør denne gruppe gis råd om å kjøpe produkter med lave transaksjonskostnader. Kredittilsynet kan ikke se av det mottatte materiale at det er gitt slike råd. Det er samtidig et faktum at foretaket og dets rådgivere øker sine inntekter når kundene foretar hyppige reallokeringer av porteføljen. Kredittilsynet finner ikke grunn til å legge avgjørende vekt på de eksemplene foretaket har trukket frem. I de aktuelle eksemplene er det ikke opplyst noe om forventet avkastning og risiko i foreslåtte alternative produkter, og hvordan summen av kostnadene i disse produktene påvirker forventet avkastning. Kredittilsynet kan ikke se at AKF har imøtegått de kritiske bemerkninger om reallokeringer, og legger til grunn at foretaket ikke har ivaretatt kundens interesse på beste måte, blant annet ved at det er gitt hyppig tilrådning om omsetning.. Med bakgrunn i ovenstående mener Kredittilsynet at AKF har brutt bestemmelsen om god forretningskikk i vphl første ledd. Kredittilsynet legger til grunn at AKF ved fremtidige anbefalinger om reallokering sørger for at det klart fremgår av dokumentasjonen hvilke vurderinger som ligger til grunn for rådet, og gir en beskrivelse av hvilke momenter som taler for at reallokering er i kundens interesse. Spesielt må det fremgå hvilke konsekvenser eventuelle økte kostnader har for avkastningspotensialet, og hvordan dette er presentert for kunden. 2.3 Egnethetstest og hensiktsmessighetstest Rettslige utgangspunkter Etter verdipapirhandelloven fjerde ledd plikter verdipapirforetak å gjennomføre en egnethetstest i forbindelse med investeringsrådgivning. Etter verdipapirhandelloven femte ledd plikter verdipapirforetaket å gjennomføre en hensiktsmessighetstest i forbindelse med ytelse av investeringstjenesten mottak og formidling av ordre, med mindre vilkårene i unntaksbestemmelsen i sjette ledd er oppfylt. De aktuelle bestemmelser lyder som følger: God forretningsskikk (4) Verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning eller driver aktiv forvaltning, skal innhente nødvendige opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområde, samt kundens finansielle situasjon og investeringsmål. Undersøkelsene skal sette foretaket i stand til å anbefale den investeringstjeneste og de finansielle instrumenter som egner seg for vedkommende. (5) Verdipapirforetak skal ved yting av andre investeringstjenester enn investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning, søke å innhente opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring fra det aktuelle investeringsområde, samt kundens finansielle situasjon og investeringsmål. Undersøkelsene skal sette foretaket i stand til å anbefale den investeringstjeneste og de finansielle instrumenter som egner seg for vedkommende. Hvis foretaket finner at investeringstjenesten eller investeringsproduktet ikke er hensiktsmessig, skal kunden advares om dette. Dersom kunden velger å ikke gi de opplysninger som verdipapirforetaket plikter å innhente, eller han gir ufullstendige opplysninger, skal foretaket advare kunden om at dette gjør det umulig for foretaket å vurdere hva som er hensiktsmessig for kunden. KREDITTILSYNET side 6 av 14

7 (6) Femte ledd gjelder ikke for verdipapirforetak som yter investeringstjenester som utelukkende består av mottak, formidling og utførelse av ordre, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt; 1. tjenestene må gjelde aksjer opptatt til handel på et regulert marked eller tilsvarende marked i annet land, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter uten derivatelementer, UCITS eller andre ikke-komplekse finansielle instrumenter, 2. tjenestene må ytes på kundens initiativ, 3. kunden må klart underrettes om at verdipapirforetaket ved ytelsen av tjenesten ikke har plikt til å vurdere hensiktmessigheten av det leverte eller tilbudte instrumentet eller tjenesteytelse, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke er til stede. Denne advarselen kan gis i et standardisert format. Hva som nærmere kreves av opplysninger om disse forhold er angitt i verdipapirforskriften 10-16, og Faktum I dokumentasjonen mottatt forut for det stedlige tilsyn lå det vedlagt en instruks om opprettelse av en situasjonsbeskrivelse og et investeringsforslag som skulle dekke kravene til egnethetstest og hensiktsmessighetstest i verdipapirhandelloven. Foretaket hadde videre utarbeidet et standarddokument, kalt Situasjonsbeskrivelse, som ifølge instruksen var ment som et verktøy for rådgiver for å identifisere om produktet er egnet, og om en investering vil være hensiktsmessig. I forbindelse med gjennomgang av konkrete saker under det stedlige tilsyn, fant Kredittilsynet imidlertid ingen dokumentasjon for at foretaket faktisk foretar noen hensiktsmessighetsvurdering ved ren ordreformidling, enten dette gjelder kjøp eller salg. Foretaket er enig i at dokumentet Instruks ved opprettelse av situasjonsbeskrivelse og investeringsforslag og testene (situasjonsbeskrivelsene) ikke har skilt tydelig mellom disse to forhold Kredittilsynets vurderinger Kredittilsynets vurderinger i foreløpig rapport Kredittilsynet presiserte under det stedlige tilsyn at det ved ytelse av investeringstjenesten investeringsrådgivning skal foretas en egnethetstest og at det ved ytelse av ren ordreformidling i utgangspunktet skal gjennomføres en hensiktsmessighetstest, med mindre vilkårene i unntaksbestemmelsen i vphl sjette ledd er oppfylt. Videre presiserte Kredittilsynet i forbindelse med enkeltsaker som ble gjennomgått at det skal dokumenteres at det er gjennomført en hensiktsmessighetstest hvor dette er påkrevet, herunder eventuell frarådning hvor investeringen eller produktet ikke anses hensiktsmessig. Kredittilsynet påpekte i sin forløpige rapport at dokumentet Instruks ved opprettelse av situasjonsbeskrivelse og investeringsforslag og testene (situasjonsbeskrivelsene) bør tydeliggjøre forskjellen på ordreformidlingskunder og rådgivningskunder Foretakets anførsler Foretaket er enig i at dokumentet Instruks ved opprettelse av situasjonsbeskrivelse og investeringsforslag og testene (situasjonsbeskrivelsene) ikke tydeliggjør forskjellen ved de lovkrav som skal oppfylles i forbindelse med ordreformidlingen. Foretaket opplyser at det var meningen at både ordreformidling og rådgivning skulle underlegges de samme krav til rutiner og oppfølging, slik at foretaket ved ytelse av ordreformidling skulle gå lenger enn loven krever. Foretaket presiserer videre at de ulike advarsler som kan være aktuelt å gi i forbindelse med ordreformidling har vært tilgjengelige i AKF. KREDITTILSYNET side 7 av 14

8 Foretaket opplyser at de har endret sine rutiner og har vedlagt ny situasjonsbeskrivelse og skjema for hensiktsmessighetsvurdering som skal brukes ved ordreformidling Kredittilsynets vurdering I prinsippet er det ikke noe i veien for at foretaket ønsker at ordreformidling skal underlegges like omfattende krav som investeringsrådgivningen, likevel slik at det må kunne skilles mellom de ulike investeringstjenester som ytes. Kredittilsynet har imidlertid ved sin gjennomgang av saker registrert at foretaket ikke har fulgt sine egne regler. Kredittilsynet ser at likebehandlingen ikke strekker seg lenger enn at det benyttes samme situasjonsbeskrivelse for begge investeringstjenester, men kan ikke se at det i ordreformidlingstilfellene er vurdert om produktet er egnet eller ikke. Gjennomgangen viser at foretaket heller ikke har vurdert om investeringsproduktet er hensiktsmessig for kunden, slik loven krever, eller at foretaket har gitt de nødvendige advarsler til kunden i tilfeller hvor loven på visse vilkår har gjort unntak for hensiktsmessighetsvurderingen. Tvert i mot fremstår ordreformidlingstilfellene langt på vei som at foretaket har solgt det kunden ønsker, uavhengig av om vedkommende har kunnskap og erfaring om investeringsproduktet og om det er hensiktsmessig for kunden. Kredittilsynet finner ovennevnte forhold svært kritikkverdig. Kredittilsynet finner forøvrig foretakets opplysning om de ulike advarslenes tilgjengelighet, uklart. Det opplyses ikke hvem dette har vært tilgjengelig for eller hvor det har vært tilgjengelig. Kredittilsynet presiserer at det er kunden som klart må underrettes om at verdipapirforetaket ved ytelse av ren ordreformidling på kundens initiativ i ikke-komplekse finansielle instrumenter ikke har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten. Ingen av de gjennomgåtte saker inneholder dokumentasjon eller opplysninger om at kunden har mottatt en slik advarsel. Foretaket har vedlagt nye rutiner, nye situasjonsbeskrivelser og skjemaer som skal brukes ved hensiktsmessighetstesten. Det er utarbeidet standardiserte skjemaer til bruk hvor verdipapirforetaket ikke plikter å vurdere hensiktsmessighet, skjemaer til bruk hvor det er manglende eller ufullstendige opplysninger og skjemaer til bruk hvor investeringstjenesten eller produktet ikke er hensiktsmessig. Kredittilsynet tar de vedlagte rutiner/instrukser og skjemaer til etterretning. Det presiseres imidlertid at det ved bruk av denne type standardiserte skjemaer, som også inneholder kundens aksept for å kjøpe, vil kunne være en reell fare for at kunden ikke forstår konsekvensene av å investere i et produkt foretaket har konkludert med ikke er hensiktsmessig for kunden. Foretaket må derfor påse at kunden faktisk har forstått at foretaket har frarådet investeringen. 3. Vederlag fra andre enn foretakets kunder 3.1 Rettslig utgangspunkt Etter verdipapirforskriften 10-8 kan verdipapirforetak som hovedregel ikke motta vederlag fra andre enn kunden Vederlag fra andre enn foretakets kunder (1) Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester bare motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden dersom: (a) kunden før ytelsen av tjenesten gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes, og (b) vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og ikke vil svekke foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på beste måte. KREDITTILSYNET side 8 av 14

9 I dette ligger en formodning om at vederlag fra andre enn kunden, typisk provisjoner fra produktleverandører og utstedere, svekker foretakets forutsetninger for å ivareta kundens interesser på best mulig måte. Bestemmelsen er en del av kravene til god forretningsskikk. Verdipapirforskriften 10-8 åpner for at verdipapirforetak unntaksvis kan motta vederlag fra andre enn kunden. Følgende tre kumulative vilkår må i så fall være oppfylt: i) Kunden skal gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi før tjenesten ytes. Dersom verdien ikke kan fastsettes, skal kunden informeres om beregningsmåten, jf. verdipapirforskriften 10-8 første ledd (a). ii) Vederlaget skal være egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten, jf. verdipapirforskriften 10-8 første ledd (b). iii) Vederlaget skal ikke svekke foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på best mulig måte, jf. verdipapirforskriften 10-8 første ledd (b). Verdipapirforetak må kunne dokumentere at vilkårene er oppfylt dersom vederlag mottas fra andre enn kunden. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, kan vederlaget ikke mottas. Den informasjon som skal gis til kunden må spesifikt angi arten og verdien av det vederlaget verdipapirforetaket mottar for det enkelte produkt. Det er ikke tilstrekkelig at det for eksempel i foretakets alminnelige forretningsvilkår eller på annen måte generelt angis at foretaket mottar denne type vederlag. 3.2 Faktum Foretakets praksis for å informere kunden om vederlag innebærer at kunden, på faktaark for det enkelte produkt, opplyses om de samlede kostnader som påløper ved investering i produktet. Det presiseres ikke hvilket vederlag foretaket mottar fra produktleverandører. Opplysninger om totale kostnader i forbindelse med foreslått investering er i stor utstrekning oppgitt i prosenter, også i tilfeller hvor et det er mulig å oppgi et presist beløp. I mange tilfeller fremgår det ikke klart nok hvilket beløp oppgitte prosentsatser skal regnes ut i fra i, da flere begrep benyttes. 3.3 Kredittilsynets vurdering Kredittilsynets vurdering i foreløpig rapport Det er Kredittilsynets oppfatning at foretakets praksis for å presentere omkostninger kan være egnet til å villede kundene med hensyn til totale kostnader i produktene. Denne oppfatning er i stor grad bekreftet i beskrivelser Kredittilsynet har mottatt fra kunder som i etterkant har klaget på investeringsrådgivningen fra foretaket. Kredittilsynets vurdering i den foreløpige rapport var at foretakets praksis derfor ikke tilfredsstiller kravene i vpfr første ledd (a) Foretakets anførsler Foretaket nevner i sitt svarbrev at: AKF er av den oppfatning at det opplyses om hvilket vederlag foretaket mottar fra produktleverandører. Det anføres videre at produktinformasjonen gir tilstrekkelig opplysninger om hvilket vederlag foretaket mottar fra produktleverandører. AKF gir likevel uttrykk for at informasjonen for fondsprodukter har vært noe uklar, og opplyser at foretaket for fremtiden vil beskrive klart hvilket vederlag AKF mottar fra andre enn kunden også for denne type produkter Kredittilsynets vurdering Basert på de eksemplene som ble gjennomgått på tematilsynet og de beskrivelser Kredittilsynet har mottatt fra kunder som i etterkant har klaget på investeringsrådgivning fra foretaket, er det Kredittilsynets oppfatning at foretakets tidligere praksis for å informere kundene om produktenes totale kostnader og størrelsen på det vederlag foretaket mottar fra produktleverandører, ikke tilfredsstiller kravene i verdipapirforskriften 10-8 første ledd (a). Kredittilsynet er videre av den oppfatning at presentasjonen av omkostningene overfor kunden ikke har vært i tråd med KREDITTILSYNET side 9 av 14

10 vphl annet ledd, hvor verdipapirforetaket i en forståelig form skal opplyse kunder om bl.a. omkostninger og gebyrer slik at kunden i rimelig grad er i stand til å forstå arten og risikoen knyttet til det finansielle instrument. Med bakgrunn i ovenstående mener Kredittilsynet at AKF har overtrådt bestemmelsene i vphl annet ledd og vpfr første ledd (a). Kredittilsynet forutsetter at AKF nå sørger for å innrette sin virksomhet slik at kunden på en lettfattelig måte kan forstå hvilke kostnader som er bygd inn i foreslåtte investeringsalternativer, og at det klart fremgår hva foretaket tjener på den enkelte investeringsrådgivning. Så langt det lar seg gjøre skal kostnadene oppgis i beløp. 4. Dokumentasjon av forretningsvirksomheten 4.1 Rettslige utgangspunkter Verdipapirhandelloven 9-11 første ledd nr. 1 og 7 lyder som følger: Verdipapirforetak skal innrette sin virksomhet slik at foretaket: 1. har tilstrekkelige og betryggende retningslinjer og rutiner som skal sikre etterlevelse av foretakets forpliktelser etter lov og forskrifter. 7. sørger for at det blir ført lister over alle investeringstjenester, herunder alle utførte transaksjoner, som skal være minst så fyllestgjørende at Kredittilsynet kan kontrollere om de regler Kredittilsynet har ansvar for, er overholdt. Slike lister skal oppbevares i minst fem år. Kredittilsynet skal ha tilgang til og føre tilsyn med lister ført av norske filialer av utenlandske verdipapirforetak, jf og Bestemmelsene innebærer at foretaket skal ha retningslinjer og rutiner som oppfyller kravene til etterlevelse av foretakets forpliktelser, og krav til dokumentasjon av utførte investeringstjenester. Vphl første ledd nr. 7 må tolkes i lys av MiFID art. 13 nr Dette innebærer at et verdipapirforetak skal dokumentere samtlige investeringstjenester (herunder investeringsrådgivningen) og transaksjoner som det har utført. Dokumentasjonen skal skje på en måte som gjør at Kredittilsynet har mulighet til å kontrollere at foretaket har ivaretatt kravene som stilles i verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Det følger for øvrig også av verdipapirforskriften 9-22 at dokumentasjon som kreves etter vphl. skal oppbevares på et medium som gjør at Kredittilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysninger og rekonstruere hovedfasene i verdipapirforetakets behandling av enhver transaksjon. Ovennevnte bestemmelser innebærer at det må foreligge dokumentasjon på hvordan virksomheten utøves slik at en uavhengig tredjemann skal kunne vurdere kvaliteten på den rådgivningen som er gitt. I tillegg skal det dokumenteres at de råd som er gitt med rimelighet passer inn i kundens totale portefølje. Dokumentasjon av utøvelsen av virksomheten er også nødvendig for at foretakets ledelse skal settes i stand til å føre kontroll med at forpliktelsene etter lov og forskrift etterleves. 4.2 Faktum Kredittilsynet hadde i forkant av tematilsynet bedt om oversikt over alle transaksjoner i uke 9 og uke 33 i transaksjoner fra hver av ukene ble valgt ut for gjennomgang av de tilhørende kundemappene, med fokus på dokumentasjonen av rådgivningen og kundens totale portefølje før 1 MiFID art. 13, nr 6: An investment firm shall arrange for records to be kept of all services and transactions undertaken by it which shall be sufficient to enable the competent authority to monitor compliance with the requirements under this Directive, and in particular to ascertain that the investment firm has complied with all obligations with respect to clients or potential clients. KREDITTILSYNET side 10 av 14

11 og etter AKFs rådgivning. Kredittilsynet ba i tillegg om dokumentasjon av kundemappene tilknyttet ytterligere 10 transaksjoner hver for uke 16 og uke 26. AKF har ikke elektronisk lagring av kundemapper. Utdrag av disse måtte derfor først kopieres på hvert enkelt avdelingskontor og fakses til Kredittilsynet. En vesentlig del av kundemappene måtte sendes til Kredittilsynet i etterkant av tilsynet. Kredittilsynet mottok de resterende kundemappene den 25. september Foretaket måtte i flere tilfeller også innhente skriftlige redegjørelser fra enkelte rådgivere. Det ble i etterkant avholdt et møte med Kredittilsynet hvor den tilsendte dokumentasjon ble gjennomgått. Av utvalget var 29 transaksjoner kjøp mens 11 var salg for kunden. Ved kunders salg bestod den tilhørende kundemappen som oftest kun av en salgsordre fra kunden og var av mindre verdi for Kredittilsynets stikkprøve. Det viste seg at de utvalgte transaksjonene oftest var en av flere transaksjoner kunden hadde foretatt på samme dato. Utvalget bestod således av 29 kundemapper og 40 transaksjoner. Kundemappene stammet fra 12 forskjellige avdelingskontor og samtlige kunder var ikke- profesjonelle privatpersoner. Foretaket fremla under tilsynet et notat fra internrevisor datert 16. september 2008 som påpeker vesentlige mangler i foretakets internkontroll og i kvaliteten på dokumentasjon av forretningsvirksomheten, samt de underliggende rapporter som foretakets revisor har levert til styret og ledelsen i perioden , som notatet bygger på. 4.3 Kredittilsynets vurderinger Kredittilsynets vurderinger i foreløpig rapport Kredittilsynet har på bakgrunn av de faktiske forhold vurdert foretakets etterlevelse av reglene for dokumentasjon av rådgivnings og salgsprosessen, og samtidig stilt spørsmålstegn ved hvordan foretakets ledelse har hatt reell mulighet til å utøve effektiv kontroll med rådgivningen. Kredittilsynet ga i sin foreløpige rapport uttrykk for at: Dokumentasjonen av kundens finansielle situasjon og kunderådgivers utfylling av AKFs skjemaer for investeringsforslag og begrunnelse for investeringsforslagene er i en stor del av stikkprøvegrunnlaget mangelfull. I mange tilfeller var det for KT ikke mulig å danne seg et bilde av kundens finansielle situasjon uten at foretaket ble bedt om å innhente tilleggsopplysninger fra den enkelte kunderådgiver. Kundens ønskede risiko på porteføljen etter investeringen i AKFs produkter går ikke alltid klart fram av dokumentasjonen. Rådgivers skriftlige begrunnelse for investeringsforslaget er ofte veldig kort og lite informativ. Kredittilsynet har også gjennomgått rapporten fra intern revisor datert 16. september 2008 som påpeker vesentlige mangler i foretakets intern kontroll og kvaliteten på dokumentasjonen av forretningsvirksomheten Foretakets anførsler Foretaket anfører at informasjon om den enkelte kunde finnes i kundemappene og i AKFs ITsystemer. Videre vises det til at den enkelte rådgiver også vil ha inngående kjennskap til kunden. Det opplyses om at det i kundemappene skal foreligge dokumentasjon på foretatte investeringer, i IT-systemene føres logg over korrespondanse med kunden og en porteføljeoversikt over kundens løpende investeringer. Foretaket anfører at de ikke visste hvor omfattende informasjon Kredittilsynet ønsket for hver kunde, herunder at Kredittilsynet ville etterspørre kundemapper fra AKFs øvrige filialer, og derfor ikke hadde organisert kundemappene på en slik måte at alle var tilgjengelige for Kredittilsynet. Når det gjelder notatet utarbeidet av internrevisor datert 16. september 2008 uttaler foretaket at denne gir uttrykk for hovedkonklusjoner, og at den derfor ikke gir et fullstendig bilde av KREDITTILSYNET side 11 av 14

12 situasjonen. Foretaket fremhever det som positivt at de har tatt initiativ til ekstern bistand for å vurdere og kontrollere rådgivningen, og at rapporten blir fulgt opp av AKF. Foretaket fremhever at rapporten viser forbedret dokumentasjon av rådgivningen og viser at de har god oversikt over virksomheten. Foretaket anfører til slutt at ledelsen har full oversikt over og at det utøves effektiv kontroll med rådgivningen. Den enkelte filials daglige leder utfører daglig kontroll, samtidig som sentral Compliance foretar kontroller og det gjennomføres internkontroll. Foretaket har vedlagt rutiner for utøvelse av kontroll med virksomheten og alle rutiner og retningslinjer AKF har til bruk for den enkelte ansatte Kredittilsynets vurdering Hensikten med dokumentasjon av rådgivningen er at den skal vise at det er gitt et råd i samsvar med kravene til god forretningsskikk, og at den skal kunne dokumentere for utenforstående kontrollinstanser som blant annet Kredittilsynet den rådgivningen som er gitt. Den skriftlige dokumentasjonen av rådgivningen skal være av en slik kvalitet at rådgivningsprosessen kan etterprøves, noe som også er nødvendig i forbindelse med behandling av eventuelle kundeklager. Spesifisert informasjon om kundens gjelds- og aktivasituasjon og en begrunnelse fra rådgiver for hvorfor kundene blir rådet til å kjøpe det enkelte produkt er helt sentrale elementer for å kunne vurdere om kunden har fått god rådgivning. Foretaket må m.a.o. kunne dokumentere grunnlaget for rådgivningen og vise at rådgivningen er gitt på et fullstendig grunnlag. Det er Kredittilsynets vurdering at AKF ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert den investeringsrådgivningen som er gitt. Det er Kredittilsynets klare oppfatning at dokumentasjonen i svært mange tilfeller er mangelfull, til tider vanskelig å lese og inneholder få eller ingen opplysninger om innholdet i rådgivningen og begrunnelse om forholdet til risiko og forventet avkastning når det enkelte produkt blir foreslått. Det forhold at foretaket i ettertid måtte innhente skriftlige redegjørelser fra enkelte rådgivere som ble gjennomgått i et eget møte med Kredittilsynet, for at Kredittilsynet skal kunne sette seg inn i fakta rundt de utvalgte stikkprøvene, viser klart at dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende. Kredittilsynet viser i denne sammenheng også til at tilsvarende observasjoner ble gjort av internrevisor, som i en rapport fra september 2008 fant at det var mange saker som ikke var tilfredsstillende dokumentert. Rapporten konkluderer blant annet med Vår gjennomgang av saker for april viser mangelfull situasjonsbeskrivelse i 12 % av sakene og ved 16 % mht investeringsrådene. I ytterligere 12 % av tilfellene vurderes dokumentasjonen å være noe kortfattet. Kredittilsynet er ikke enig med foretaket når det gjøres gjeldende at hovedkonklusjonene i notatet fra internrevisor ikke gir et fullstendig bilde, da dette notatets konklusjoner er basert på detaljerte undersøkelser av bl.a. dokumentasjonen i rådgivningen. Mangler ved eller manglende dokumentasjon i forbindelse med rådgivning, uavhengig av hvilke finansielle instrumenter det gis råd om, representerer brudd på vphl første ledd nr.1 og 7. I forhold til foretakets opplysninger om at oppbevaring av informasjon om kunden dels finnes i kundemapper, dels i AKFs IT-systemer og dels hos den enkelte rådgiver, er det Kredittilsynets vurdering at denne måten å oppbevare dokumentasjon på ikke synes å være forenlig med verdipapirforskriften Det fremgår av vpfr at dokumentasjon som kreves etter vphl. skal oppbevares på et medium som gjør at Kredittilsynet til enhver tid kan få tilgang til opplysninger og rekonstruere hovedfasene i verdipapirforetakets behandling av enhver transaksjon. Kredittilsynets gjennomgang viste at flere av de dokumenter som skal arkiveres i henhold til foretakets instruks for arkivering ikke var å fremskaffe. Kredittilsynet registrerer at foretaket ikke har implementert noen elektronisk plattform for lagring av kundedokumenter. Foretaket har et papirbasert arkiv som medium for oppbevaring av kundedokumentasjon, og må således sørge for at all arkivering av kundedokumenter legges i kundepermen i dette arkivet, KREDITTILSYNET side 12 av 14

13 herunder også korrespondanse med kunden, møtenotater eller notater fra telefonsamtaler med kunde som er av betydning for rådgivnings- eller salgsprosessen. Kredittilsynet kan ikke se at den vedlagte instruks for arkivering samsvarer med dette. Kredittilsynet viser også til at et papirbasert arkiv har svakheter i forhold til kravet om at dokumentasjonen skal oppbevares på et medium som gjør at det ikke er mulig å manipulere eller endre opplysningene på en illegitim måte. Kredittilsynets stikkprøver og etterfølgende gjennomgang viser etter Kredittilsynets vurdering at AKFs kontroll med etterlevelse av regelverket ikke har fungert på en forsvarlig måte. Kredittilsynet er således ikke enig med foretaket når det anføres at ledelsen har full oversikt og at det utøves effektiv kontroll med rådgivningen. Med bakgrunn i ovenstående mener Kredittilsynet at AKF har overtrådt bestemmelsene i vphl første ledd nr. 1 og 7 og vpfr Kredittilsynet forutsetter at AKF nå sørger for at dokumentasjonen av investeringsrådgivningen til kunde er av en slik kvalitet at rådgivningsprosessen kan etterprøves. Dette innebærer at dokumentasjonen må være fullstendig og at rådgivningen må særskilt begrunnes, slik at en uavhengig kontrollinstans kan se at rådgivningen er gitt på fullstendig grunnlag og vurdere om kundens interesse er ivaretatt på beste måte, herunder at produktet/investeringen/transaksjonen er egnet for kunden. I kravet til at dokumentasjonen må være fullstendig ligger at rådgivningen må være tilstrekkelig spesifisert/detaljert og forståelig/lesbar slik at den kan kontrolleres av uavhengig tredjemann/kredittilsynet, og det skal ikke være nødvendig å hente inn en skriftlige redegjørelser fra rådgiver i etterkant. AKF må sørge for at dokumentasjonen ved ytelse av investeringstjenesten mottak og formidling er av en slik kvalitet at ordreformidlingen kan etterprøves. Dette innebærer at dokumentasjonen må være fullstendig og at hensiktsmessighetsvurderingen begrunnes, slik at en uavhengig tredjemann kan se at ordreformidlingen er foretatt på fullstendig grunnlag og vurdere om kundens interesse er ivaretatt på beste måte, herunder at produktet/investeringen/transaksjonen er hensiktsmessig for kunden. Det forutsettes videre at foretaket sørger for at all arkivering av kundedokumenter legges i kundepermen i det papirbaserte arkiv, herunder også korrespondanse med kunden, møtenotater, notater fra telefonsamtaler med kunde m.m. som er av betydning for rådgivnings- eller salgsprosessen. Foretakets instruks for arkivering må rettes opp i tråd med dette. 6. Ny rutine Foretaket har opplyst at det nå har etablert en forhåndskontroll av anbefalte rådgivninger for å sikre at rutinene blir fulgt opp og at dokumentasjonen er komplett. Kredittilsynet tar dette til etterretning. Kredittilsynet forutsetter videre at foretaket sørger for at slik kontroll er dokumentert på en slik måte at de i ettertid lar seg kontrollere på en oversiktelig måte. Kredittilsynet merker seg likevel at foretaket rapporterer fra en valgt kort periode (26. januar 8. februar 2009) og opplyser at det fremdeles er avdekket at 13 ordrer av 391 innholder feil og mangler. KREDITTILSYNET side 13 av 14

14 7. Oppsummering Til tross for at foretaket i løpet av 2008 har gjort en rekke forbedringer av virksomheten, herunder endret en rekke av foretakets rutiner og retningslinjer, endret produkttyper, innført forhåndskontroll m.m., har Kredittilsynet funnet at foretaket har opptrådt i strid med verdipapirhandellovens bestemmelse om god forretningsskikk og brutt bestemmelser i verdipapirforskriften på flere punkter. Kredittilsynet ber på denne bakgrunn om en særskilt redegjørelse fra foretakets styre på hvordan de aktuelle punktene der Kredittilsynet har påpekt behov for forbedringer, vil bli fulgt opp innen 31. august Kopi av dette brev bes sendt ansvarlig revisor. For Kredittilsynet Eirik Bunæs avdelingsdirektør Geir Holen seksjonssjef KREDITTILSYNET side 14 av 14

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA:

20.08.2012 NOTAT 11/15088 FRA: 20.08.2012 NOTAT TIL: SAKSNR.: 11/15088 FRA: Kartlegging - informasjon og rådgivning ved salg av individuelle livsforsikringsprodukter med investeringsvalg der kunden tar investeringsbeslutningene 1. Innledning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000.

(Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Fondsmeglerforbunds styre) Oslo 21. november 2000. Rapport og forslag til anbefalinger knyttet til verdipapirforetaks egenhandel og marketmaking i aksjer samt opplysninger om egne posisjoner og oppdrag. (Utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet

Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet Reguleres det uregulerte? Enkelte problemstillinger i tilknytning til OTCmarkedet for aksjer (Av advokat Frede Aas Rognlien Head of Compliance i SEB Enskilda AS tidligere ansatt som advokat i bl a Norges

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no.

Du finner mer informasjon om oss på våre hjemmesier: www.apollomarkets.no. INFORMASJON OM APOLLO MARKETS AS Apollo Markets er et innovativt, kompetansedrevet meglerhus som fokuserer på aksjer og børsnoterte fond. Vi baserer våre anbefalinger på teknisk og kvantitativ analyse

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Rådgivningsansvar. Rettslig regulering og erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle instrumenter og forsikring i Norge og Sverige

Rådgivningsansvar. Rettslig regulering og erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle instrumenter og forsikring i Norge og Sverige NFT Rådgivningsansvar 4/2007 Rådgivningsansvar Rettslig regulering og erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle instrumenter og forsikring i Norge og Sverige av Tommy Christiansen Artikkelen gir

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning

Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet. Undersøkelse av finansiell rådgivning Forbrukerrådets forslag til ryddepakke i sparemarkedet Undersøkelse av finansiell rådgivning 1 Innledning Undersøkelsen av finansielle rådgivningstjenester avdekker et klart forbedringspotensial. I over

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer