TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

2 Dato : Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider : 11 2

3 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Kort om Inderøy kommune Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Vedtak om sats og vedtak om kommunalt tilskudd til private barnehager Rettslige krav Fylkesmannens observasjoner, vurderinger og konklusjoner vedtak om sats Fylkesmannens observasjoner, vurderinger og konklusjoner vedtak om tilskudd Frist for retting av regelverksbrudd

4 Sammendrag Fylkesmannens tilsyn med Inderøy kommune undersøker om kommunens vedtak om tilskudd til private barnehager og vedtak om satser for tilskudd, er fattet i tråd med saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1 første ledd og 9, jf. forvaltningsloven Det er under tilsynet avdekket brudd på regelverket. Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av regelverksbruddene. 1 Innledning Etter barnehageloven 9 første ledd jf. kommuneloven kapittel 10 A, fører Fylkesmannen tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. I tilsynet kontrollerer vi lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter den er pålagt som barnehagemyndighet etter barnehageloven med forskrifter. Dersom kommunen ikke følger regelverket, kan Fylkesmannen gi kommunen pålegg om å rette forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Før pålegg benyttes, skal kommunen gis en rimelig frist til å rette regelverksbruddet. Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse. Dette innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de ulovfestede reglene for utøvelse av offentlig myndighet. 1.1 Kort om Inderøy kommune Inderøy kommune har innbyggere pr. 4. kvartal 2018 (kilde: Statistisk sentralbyrå). Det er pr. dd. 10 barnehager i Inderøy, seks kommunale og fire private. Én privat barnehage ble lagt ned høsten Det er både ordinære, private barnehager og private familiebarnehager i Inderøy. 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsynet med Inderøy kommune er et planlagt, skriftlig tilsyn. Vi åpnet tilsynet i brev av Vi ba samtidig om å få tilsendt: Kommunens vedtak om tilskudd til de private barnehagene for 2018, basert på de private barnehagenes rapportering pr , jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1 første ledd Kommunens vedtak om satser for 2018, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 9 Eventuelle vedlegg til kommunens vedtak En beskrivelse av kommunens praksis på området Eventuelle maler, rutiner og andre dokumenter kommunen anser relevant for tilsynet Vi ba om å få tilsendt dokumentene innen Kommunen har bedt om utsettelse av fristen på grunn av stor arbeidsbyrde. Dette er delvis imøtekommet, med unntak av innsendelsen av enkeltvedtakene. Fylkesmannen vurderer at det ikke skal innebære en 4

5 uforholdsmessig belastning for kommunen å sende vedtakene, da disse skal være fattet henholdsvis innen og i begynnelsen av året Vi mottok dokumentene fra kommunen Det har videre vært korrespondanse mellom Fylkesmannen og kommunen frem til for å avklare innholdet i dokumentasjonen. Tema for tilsynet Tilsynet skal undersøke om kommunens vedtak om tilskudd til private barnehager og vedtak om satser for tilskudd, er fattet i tråd med saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1 første ledd og 9, jf. forvaltningsloven (Kapittel V. Om vedtaket). Forvaltningsloven har prosessuelle regler, regler om fremgangsmåten, som forvaltningen skal følge når den fatter enkeltvedtak. Saksbehandlingsreglene skal sikre at de private barnehagenes rettssikkerhet ivaretas, at vedtakene får riktig innhold og at barnehagene får det tilskuddet de har krav på. Målet med tilsynet er å bidra til en styrking av kommunens arbeid med tildeling av tilskudd til private barnehager. Fylkesmannens tilsyn vurderer kommunens oppfyllelse av lovkrav på et utvalgt område. Tilsynsrapporten omhandler forhold som gjelder tilsynets tema og som er avdekket under tilsynet. Vurderingene og konklusjonene i tilsynet har sitt grunnlag i et gitt kildemateriale og er gjort på bakgrunn av Fylkesmannens kunnskap om forholdene på tidspunktet for rapporten. Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket. Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av kommunens oppfyllelse av pliktene den er pålagt som barnehagemyndighet. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi i dette tilsynet ikke vurderer om kommunale satser og det kommunale tilskuddet er beregnet i tråd med regelverket, eller om lokale retningslinjer er utformet i tråd med gjeldende krav i forskriften. Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen den I rapporten presenterte vi våre foreløpige vurderinger og konklusjoner. Kommunen ble gitt anledning til å uttale seg om rapporten. Frist for uttalelse var satt til Kommunen skriver at kommunen tar rapporten til etterretning. Sluttmøte ble gjennomført den Om tilsynsrapporten Våre vurderinger i denne rapporten baserer seg på opplysninger fra: Dokumentasjonen kommunen har sendt inn (se oversikt i vedlegg I) Informasjon fra våre egne systemer og offentlige registre Informasjon på kommunens nettsted Kommunens uttalelse til foreløpig tilsynsrapport Tilsynsrapporten inneholder informasjon om hvilke pålegg som er aktuelle å vedta etter at rettefristen etter kommuneloven 60 d er utløpt. Tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer våre tilsynsrapporter på vår hjemmeside. 5

6 2 Vedtak om sats og vedtak om kommunalt tilskudd til private barnehager 2.1 Rettslige krav Barnehageloven 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager angir kommunens finansieringsansvar overfor godkjente, private barnehager. 14 første til tredje ledd lyder: «Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. Godkjente, ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.» Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) er gitt med hjemmel i barnehageloven 14 tredje ledd. Forskriften 9 Vedtak om sats, første ledd lyder: «Kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.» Forskriften 1 Vedtak om kommunalt tilskudd, første ledd lyder: «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang i året, i samsvar med forskriften her.» Kommunens tildeling av tilskudd til private barnehager etter forskriften 1 først ledd, er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b. Avgjørelsen om tildeling av tilskudd er utøving av offentlig myndighet og bestemmende for den private barnehagens rettigheter. Etter forskriften 9 annet ledd skal kommunens vedtak om sats følge «reglene om enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b.» Dette innebærer at kommunen skal følge forvaltningslovens regler som gjelder enkeltvedtak når den fatter vedtak om sats og vedtak om tilskudd. I dette tilsynet undersøker vi om kommunens vedtak er fattet i tråd med kravene i forvaltningsloven Disse bestemmelsene stiller krav til kommunens saksbehandling når den fatter vedtak om sats og vedtak om kommunalt tilskudd. Et enkeltvedtak skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Enkeltvedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven 24. Etter hovedregelen i 24 første ledd skal begrunnelsen for vedtaket utformes samtidig med at vedtaket treffes og meddeles barnehagen samtidig med vedtaket, jf. forvaltningsloven 27 annet ledd. Forvaltningsloven 25 stiller krav til innholdet i begrunnelsen. Etter bestemmelsens første ledd skal kommunen vise til de reglene vedtaket bygger på, med mindre barnehagen kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig, skal innholdet i regelen utdypes. Videre skal kommunen beskrive de faktiske forholdene vedtaket 6

7 bygger på og hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, jf. forvaltningsloven 25 andre og tredje ledd. For den private barnehagen er vedtak om sats og vedtak om kommunalt tilskudd viktig for barnehagens drift. Formålet med kravet til begrunnelse er at barnehagen får en redegjørelse for hva vedtaket bygger på. En god begrunnelse gjør det lettere for barnehagen å sette seg inn i saken, og til å vurdere om vedtaket skal påklages. Videre skal kravet til begrunnelse bidra til at kommunen gjør gode vurderinger og fatter vedtak i tråd med regelverket. Barnehagen har klageadgang på enkeltvedtaket. Vedtaket (eller underretningen om vedtaket) må informere om dette slik at barnehagen kan ivareta sin klagerett, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. Vedtaket må videre opplyse om klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter etter 18, jf. 19. Forskriften 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt, annet ledd og tredje lyder: «Kommunen skal begrunne vedtak den fatter etter forskriften her. Den private barnehagen har rett til å gjøre seg kjent med de dokumentene som ligger til grunn for kommunens vedtak.» Annet og tredje ledd tydeliggjør kravet til forsvarlig saksbehandling som fremgår av forvaltningsloven 18 Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, 24 Når enkeltvedtak skal grunngis og 25 Begrunnelsens innhold. Vurderingstemaene i forskriften er de samme som etter forvaltningsloven. De aktuelle bestemmelsene i forvaltningsloven er gjengitt i vedlegg II til rapporten. 2.2 Fylkesmannens observasjoner, vurderinger og konklusjoner vedtak om sats Fylkesmannen har mottatt Vedtak om sats til private barnehager i Inderøy kommune for Etter forskriften 9 første ledd skal vedtak om satser fattes innen 31. oktober året før tilskuddsåret. Det tilsendte vedtaket er udatert og uten adressat. Fylkesmannen ber derfor om kopi av de konkrete vedtakene som er sendt til barnehagene, slik at vi får informasjon om når vedtakene er fattet og sendt barnehagene. Kommunen viser i e-post til intern e-post datert , der det heter at brev med informasjon om tilskuddssatsene for 2018 sendes samme dag. Det bekreftes av en privat barnehage at det vedtaket vi har fått tilsendt kopi av, er mottatt. Kommunens vedtak om sats er ikke fattet innen 31. oktober året før tilskuddsåret, i tråd med forskriften 9 første ledd. Det tilsendte vedtaket er utformet skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Vedtaket følger i hovedsak Utdanningsdirektoratet sin mal for vedtak om sats. Begrunnelsen i kommunens vedtak viser til de reglene vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven 25 første ledd. 7

8 Etter forvaltningsloven 25 annet ledd skal begrunnelsen for vedtaket nevne «de faktiske forhold» vedtaket bygger på. Dette innebærer at kommunen må fremstille de fakta som er lagt til grunn så fullstendig at det er mulig for den private barnehagen å forstå at vilkårene for å fatte riktig vedtak er oppfylt. Denne plikten er presisert i forskriften 2 annet ledd. Det fremgår av merknadene til bestemmelsen at kommunen må kunne vise hvordan tilskuddet er beregnet og sette den private barnehagen i stand til å forstå resultatet av beregningen. I kommunens vedtak og vedlegget, som er sendt til barnehagene sammen med vedtaket, fremkommer en rekke av de fakta vedtaket bygger på. Det er imidlertid vanskelig å følge beregningen og etterprøve kommunens vedtak. Sammenlignet med Utdanningsdirektoratet sin mal, som kommunen har valgt å bygge sitt vedtak på, er flere av avsnittene som viser de konkrete beregningene, tatt ut. Vi vil presisere at det ikke er et krav at kommunen følger malen til direktoratet, men innholdet i kommunens begrunnelse må ivareta kravene i forvaltningsloven 25 annet ledd, slik at den private barnehagen settes i stand til å vurdere om vedtaket oppfyller kravene i forskriften. Som eksempel viser vi til at beregningen av pensjonspåslaget etter forskriften 4 første ledd ikke fremkommer i kommunens vedtak. Vedtaket viser blant annet ikke hva grunnlaget for pensjonspåslaget er og hvilken sone kommunen er plassert i ved beregningen av arbeidsgiveravgift. På samme måte fremkommer ikke beregningen av administrasjonspåslaget etter forskriften 5 og prisjusteringen av satsgrunnlaget etter forskriften 10. Det sentrale vurderingstemaet i forskriften 3 er «gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager». «De faktiske forhold» vil her blant annet være hvorfor en utgift eller deler av en utgift er tatt med i beregningen eller holdt utenfor, for eksempel utgifter til barn med særlige behov. Vi finner de fleste av beløpene i vedlegget til vedtaket, men sammenhengen mellom beskrivelsen av beregningen av satsen i vedtaket og beløpene i vedlegget, er ikke tydelig. Det blir derfor vanskelig å følge den konkrete beregningen og vurdere om den er gjort i samsvar med forskriften. Dette gjelder også om utgifter er tatt ut og begrunnelsen for dette. Vi finner at kommunens vedtak inneholder informasjon om at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator og maksimalprisen for foreldrebetaling. Vurderingen av hvor utførlig redegjørelsen for de faktiske forhold skal være, beror på de konkrete forholdene i den enkelte sak. Sett i sammenheng med at bestemmelsene som regulerer tilskuddet er komplekse, både juridisk og økonomisk, tilsier dette at det stilles strengere krav til fremstillingen av de faktiske forholdene vedtaket bygger på i disse sakene enn i vedtak der reglene og faktum ikke er like sammensatt og komplisert. Kommunen skal gi en begrunnelse som er så detaljert, og beregningen av satsen skal være fremstilt så fullstendig, at den private barnehagen kan vurdere om forskriftens regler for å fatte vedtaket er tilstede eller ikke. Vår konklusjon er at kommunens vedtak ikke i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til at begrunnelsen skal inneholde informasjon om hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven 25 annet ledd. 8

9 Det er ingen kommunale familiebarnehager i Inderøy. Kommunen skal derfor bruke satser fastsatt av departementet i utregningen av driftstilskudd til de private familiebarnehagene, jf. forskriften 7 femte ledd. Det heter i merknadene til 9 første ledd at vedtak om sats skal inneholde kommunens satsberegning eller opplyse om at kommunen vil benytte satser fastsatt av departementet. Det fremgår av det tilsendte vedtaket at dette er et vedtak om sats for driftstilskudd til ordinære, private barnehager, jf. forskriften 9, jf. 3. Vedtaket er uten adressat. Kommunen opplyser at vedtaket er sendt til alle barnehagene, også familiebarnehagene. Vedtaket inneholder ikke informasjon om bruk av sats fastsatt av departementet, jf. forskriften 9, jf. 7. Det er ikke fattet eget vedtak om sats til familiebarnehagene. Fylkesmannen finner at kommunen ikke har fattet vedtak om bruk av nasjonal sats for driftstilskudd til familiebarnehagene, jf. forskriften 9 første ledd. Kommunens vedtak om sats inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten til å se sakens dokumenter etter 18, jf. 19, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. 2.3 Fylkesmannens observasjoner, vurderinger og konklusjoner vedtak om tilskudd Fylkesmannen har fått tilsendt Kommunalt driftstilskudd Vi har mottatt kopi av vedtakene til alle de private barnehagene. Etter forskriften 1 første ledd, skal vedtak om kommunalt tilskudd fattes «uten ugrunnet opphold». Kommunen skal, etter å ha mottatt barnehagens rapportering pr , beregne tilskuddet til barnehagen på bakgrunn av det rapporterte barnetallet og satsen fastsatt i medhold av forskriften 9, jf. 3 og 7. I merknadene til 1 første ledd heter det at kravet i bestemmelsen innebærer at kommunen så raskt som mulig etter at barnetallet fra barnehagen foreligger, må fatte vedtak om tilskudd. Kommunens vedtak om tilskudd for 2018 er datert Kommunen har også sendt inn vedtaket for 2017, som er datert Kommunen skriver i e-post til Fylkesmannen at den erkjenner å ha fattet vedtak om tilskudd for sent. Kommunen opplyser samtidig at den enkelte barnehage er orientert om tilskuddet for 2018 pr. e-post. Også vedtaket av viser til «mail av ». Fylkesmannen ber om kopi av e-posten. Kommunen opplyser at den ikke kan finne at e-posten er registrert i kommunens systemer. Videre opplyser kommunen at den har henvendt seg til alle de private barnehagene, men ingen av dem kan se å ha mottatt e- posten. Fylkesmannen legger til grunn at vedtak om kommunalt tilskudd for 2018 er fattet den Vi finner at dette ikke er tråd med kravet om at vedtak skal fattes «uten ugrunnet opphold», jf. forskriften 1 første ledd. Kommunens vedtak om tilskudd er gjort skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. 9

10 Det følger av forvaltningsloven 24 at enkeltvedtak skal begrunnes. Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med forvaltningsloven 25, som stiller krav til innholdet i begrunnelsen. Hovedregelen etter forvaltningsloven 25 første ledd, er at det i begrunnelsen skal vises til de reglene vedtaket bygger på. Kommunens vedtak om tilskudd viser ikke til noen regler. Det er ikke et ubetinget krav at begrunnelsen viser til de reglene det bygger på. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen dersom barnehageeier kjenner reglene, jf. forvaltningsloven 25 første ledd. Etter barnehageloven 7 første ledd, skal barnehageeier drive barnehagen «i samsvar med gjeldende lover og regelverk.» I dette ligger det et ansvar for å holde seg oppdatert på de krav regelverket stiller til barnehagedriften. For at hovedregelen skal fravikes, må det legges til grunn at barnehageeier ikke bare kjenner til reglene, men har en nærmere detaljert kunnskap om dem. De bestemmelsene som regulerer vedtak om tilskudd til private barnehager, er til dels komplekse. Fylkesmannen vurderer at barnehageeiers plikt til å holde seg oppdatert på regelverket etter barnehageloven 7, ikke går så langt at kommunen kan forutsette at barnehageeier kjenner tilskuddsreglene godt nok til at unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. Vi finner derfor at kravet om at begrunnelsen skal vise til de reglene vedtaket bygger på, ikke er oppfylt, jf. forvaltningsloven 25 første ledd. Etter forvaltningsloven 25 annet ledd skal begrunnelsen i vedtaket nevne «de faktiske forhold» vedtaket bygger på. Det fremgår av kommunens vedtak at tilskuddet er utregnet på bakgrunn av de private barnehagenes rapportering pr , og inneholder opplysninger om rapportert barnetall. Vedtaket inneholder informasjon om satsene for driftstilskudd til de ordinære, private barnehagene. Når det gjelder satsene for kapitaltilskudd og driftstilskudd til familiebarnehagene, heter det i vedtaket at «Kapitaltilskudd og driftstilskudd til familiebarnehager er i henhold til statlige satser jfr. Udir.» Vedtaket inneholder ikke informasjon om hvilke satser kommunen har lagt til grunn ved utregningen av kapitaltilskuddet til de ordinære barnehagene og familiebarnehagene og ved utregningen av driftstilskuddet til familiebarnehagene, jf. forskriften 6 og 7 femte og sjette ledd. Som beskrevet over, har ikke familiebarnehagene mottatt informasjon om sats i tidligere vedtak. Vedtaket inneholder ikke informasjon om hvilket godkjenningsår kommunen har lagt til grunn ved utregningen av kapitaltilskudd til de ordinære barnehagene, jf. forskriften 6 annet ledd. Vi finner at vedtaket ikke i tilstrekkelig grad ivaretar kravet til at begrunnelsen skal inneholde informasjon om hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på, slik at den private barnehagen kan forstå og vurdere om forskriftens vilkår er oppfylt, jf. forvaltningsloven 25 annet ledd. Det følger av forvaltningsloven 27 tredje ledd at underretningen om vedtaket skal gi informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, den nærmere fremgangsmåten ved klage og om retten til å se sakens dokumenter etter forvaltningsloven 18 jf. 19. Kommunens vedtak om kommunalt tilskudd inneholder informasjon om klageadgang og klagefrist. Vedtaket inneholder ikke informasjon om klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten etter forvaltningsloven 18 jf. 19 til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 27 tredje ledd. 10

11 3 Frist for retting av regelverksbrudd Vi har funnet at kommunen ikke oppfyller regelverket på alle områder. Etter kommuneloven 60 d første ledd, kan Fylkesmannen gi kommunen pålegg om å rette forholdet. Før pålegg benyttes, skal kommunen gis en rimelig frist til å rette regelverksbruddene, jf. kommuneloven 60 d annet ledd. Frist for retting er satt til Innen fristen må kommunen sende en erklæring om at forholdene er rettet og en redegjørelse for hvordan bruddene er rettet. Hvis kommunen ikke retter regelverksbruddene innen fristen, vil Fylkesmannen fatte vedtak om pålegg om retting. Et pålegg om retting er enkeltvedtak som kommunen kan klage på etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, jf. kommuneloven 60 d fjerde ledd. Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen: Vedtak om sats 1. Kommunen skal fatte vedtak om sats i tråd med saksbehandlingsreglene som gjelder enkeltvedtak, jf. forskrift om tildeling av tilskudd 9, jf. forvaltningsloven (Kapittel V. Om vedtaket). Pålegget innebærer at: a) Vedtak om sats fattes innen 31. oktober året før tilskuddsåret. b) Kommunen fatter vedtak om sats med informasjon om bruk av nasjonal sats for driftstilskudd i de tilfellene forskriften krever det. c) Vedtakets begrunnelse inneholder informasjon om de faktiske forhold vedtaket bygger på, slik at den private barnehagen settes i stand til å forstå og vurdere om vilkårene for å fatte vedtak er oppfylt. Vedtak om kommunalt tilskudd 2. Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd i tråd med saksbehandlingsreglene som gjelder enkeltvedtak, jf. forskrift om tildeling av tilskudd 1 første ledd, jf. forvaltningsloven (Kapittel V. Om vedtaket). Pålegget innebærer at: a) Vedtak om kommunalt tilskudd fattes uten ugrunnet opphold. b) Vedtakets begrunnelse viser til de reglene vedtaket bygger på. c) Vedtakets begrunnelse inneholder informasjon om de faktiske forhold vedtaket bygger på, slik at den private barnehagen settes i stand til å forstå og vurdere om vilkårene for å fatte vedtak er oppfylt. d) Vedtak om kommunalt tilskudd (eller underretningen om vedtaket) inneholder informasjon om klageinstans, fremgangsmåten ved klage og retten etter forvaltningsloven 18 jf. 19 til å se sakens dokumenter. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 flg., jf. kommuneloven 60 d fjerde ledd. 11

12 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Statens hus, Strandveien 38, Pb 2600, 7734 Steinkjer fmtlpost@fylkesmannen.no 12

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Nedre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Fylkesmannen l Sør-Trøndelag

Fylkesmannen l Sør-Trøndelag Fylkesmannen l Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Postboks 83 7890 Orkdal TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Orkdal kommune Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2019

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2019 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2019 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 193 924 per

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging (spesialundervisning) Sør-Odal kommune Sør-Odal ungdomsskole

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Enkeltvedtak om sats for private barnehager i Bjugn kommune for 2019

Enkeltvedtak om sats for private barnehager i Bjugn kommune for 2019 Barnehagene LÆRINGSVERKSTEDET AS Postboks 215 2051 JESSHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 14511/2018/223/1627WEMO 31.10.2018 Enkeltvedtak om sats for private barnehager i Bjugn kommune for 2019 Administrativt

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 Åfjord ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Åfjord kommune - Åset skole og Stokksund oppvekstsenter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell 12.04.2018 Litt om Utdanningsdirektoratet KD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn. Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Rådmannen Diddi mánáidgárdi Lyngveien 24 9845 TANA Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2017/2578 Trond Are Anti, tlf.: +47 464 00 204 28.11.2017 Enkeltvedtak

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven Saksbehandler: Avdeling for opplæringsloven Fylkesmannen i Oppland Vår dato: 01.10.2018 Deres dato: 13.03.2018 Vår referanse: 2018/15892 Deres referanse: Svar på spørsmål om kapittel 9 A i opplæringsloven

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Båtsfjord kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole TILSYNSRAPPORT Gjennomføring av nasjonale prøver Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole 17.11.2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Hamarøy sentralskole... 3 1.2 Om gjennomføringen av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 20.11.2014 2014/3603 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Ålesund ved styrets leder Parkgata 11 6003 Ålesund TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolenes

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Anna Beskow Vår dato: Vår referanse: 15.01.2014 2013/5983 Deres dato: Deres referanse: Hop videregående ved styrets leder Askvegen 264 5307 Ask skole AS ENDELIG TILSYNSRAPPORT VEDTAK SKOLENS

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Uttalelse - Foreldreutvalget for barnehager Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3

Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3 Alle landets fylkesmannsembeter Deres ref: Vår ref: 2017/58669-1 Arkivkode: 30 Dato: 08.01.2017 Tolkningsuttalelse - Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven 4-3 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole Vestfold fylkeskommune Holmestrand Videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestfold fylkeskommune Holmestrand videregående skole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Halden kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Halden kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten tilbyr plass i barnehage til alle barn med rett til plass etter barnehageloven Halden kommune Tidsrom for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer