ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune

2 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen. Tilsynet er gjort ved å vurdere kommunen sitt vedtak om kommunalt tilskudd opp mot lovkrav. 2. Rettslig grunnlag for tilsynet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 9 andre ledd. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er tilsyn med de lovpålagte oppgavene, jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannen sitt tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet skjer i samsvar med reglene om dette i forvaltningsretten. Tilsynet skal ha et åpent preg, det skal være likebehandling og tilsynet skal være mulig å prøve i ettertid, og være effektivt. I de tilfellene Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, blir dette sett på som lovbrudd, uavhengig av om det er forvaltningsloven eller barnehageloven med forskrifter som er brutt. 3. Tema for tilsyn Tilsynet skal undersøke om kommunen som barnehagemyndighet følger de rettslige kravene som er satt når det gjelder å fatte vedtak om tilskudd til godkjende ikke-kommunale barnehager, jf. barnehageloven med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (tilskuddforskriften), og forvaltningsloven. Tema er valgt ut fordi utregningen av det kommunale tilskuddet etter barnehageloven 14 er et utfordrende område både for kommuner og barnehageeier. Utmåling av tilskudd har store konsekvenser for ikke-kommunale barnehager. Det er ikke alle barnehager som har tilgang til den samme kunnskapen som kommunene har, og det er viktig at vedtakene blir skrevet en måte som gjør at mottakerene kan forstå tildelingen av det kommunale tilskuddet. For å sikre rettssikkertheten til barnehagene må kommunene etterleve saksbehandlingsregler i lov og forskrift når de fatter vedtak om tilskudd. Forvaltningsloven gir flere regler om saksbehandling for offentlige organ. Formålet med reglene i forvaltningsloven er i første omgang å legge til rette for trygg saksbehandling i forvaltningen. Fylkesmannen vurderer at det er grunn for å se på kommunene sine vedtak om tilskudd. 4. Rettslig krav Barnehageloven 14 viser kommunene sin finansieringsplikt til ikke-kommunale barnehager. Loven gir hjemmel til «forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager». Formålet med forskriften er å sørge for at godkjente ikkekommunale barnehager blir behandlet likeverdig med de kommunale barnehagene ved tildeling av kommunalt tilskudd etter forskriften. Fra 1. januar 2015 skal kommunene bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikke-kommunale barnehager Etter tilskuddforskriften 7 skal den årlige rapporteringen 15. desember gi grunnlag for utmåling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager året etter. I tilskuddforskriften 8 første ledd heter det at «kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar med 4 og 5. Det betyr at alt forbruk i den ordinære driften i kommunale barnehager i kommunen sine to år gamle regnskap skal inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddet til ikke-kommunale barnehager i kommunen. Tilskuddforskrifta 4 og 5 gir hjemmel til hvordan kommunen skal utmåle tilskudd til driftskostnader og kapitalkostnader. Det årlige vedtaket om tilskudd til

3 ikke-kommunale barnehager etter 4 og 5, utmåler tilskudd for ett år om gangen, dersom ikke kommunen i lokale retningslinjer har innført flere telletidspunkt som fører til nye vedtak gjennom året. Kommunen sin tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager er et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b, se også tilskuddforskriften 12. Kommunen sin tildeling av tilskudd etter barnehageloven 14 med tilhørende forskrift blir supplert av reglene i forvaltningsloven. Når kommunen gir tilskudd i vedtak, må forvaltningsloven sine regler i kapittel V «om vedtaket. ( 23-27b)» bli fulgt. Dette medfører at vedtaket må være begrunnet og at det blir vist til de regler som vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene, og at klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere framgangsmåte ved klage er nevnt i vedtaket. Vi vil komme tilbake til disse kravene under punkt 8 i rapporten. Kommunen sin generelle plikt til dokumentasjon følger av 2 i tilskuddforskriften. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen begrunne og dokumentere tilstrekkelig slik at barnehagen kan vurdere om forskriften sine regler er fulgt. Forvaltningsloven stiller krav til at en sak skal være så godt opplyst som mulig, og at begrunnelsen skal sette parten i stand til å forstå vedtaket. Kommunen må på en god og forståelig måte vise hvordan utregningen av tilskuddet er gjort i vedtakene. 5. Om gjennomføring av tilsynet Tilsynet er gjort ved at Fylkesmannen har hentet inn skriftlig begrunnelse og dokumentasjon fra kommunen, og vurdert dette opp mot de saksbehandlingsreglene som gjelder når kommunene gjør enkeltvedtak om tilskudd. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at vi i dette tilsynet ikke har vurdert om utregningen av tilskuddet som kommer frem i vedtakene er riktige. Fylkesmannen har ikke kontrollert utregningen av kommunale satser eller de data fra barnehagene som kommunen har brukt satsene på. Lokale retningslinjer er bare brukt som bakgrunnsinformasjon om kommunen sitt tilskuddssystem, og Fylkesmannen har ikke vurdert om disse er i samsvar med lovkravene. Konklusjonene i tilsynet har sitt grunnlag i et gitt kildemateriale og er gjort med utgangspunkt i status på tidspunktet for avslutning av tilsynet. Det er derfor ikke sikkert at alle lovbrudd er avdekket. 6. Gangen i tilsynet Kommunen fikk varsel om tilsyn i brev av 7. mai 2015 med krav om innsending av dokumentasjon. Fylkesmannen mottok dokumentasjon fra kommunen 25.mai Fylkesmannen sendte foreløpig tilsynsrapport til kommunen med frist for eventuelle innspill, samt varsel om pålegg om retting. Askøy kommune ga tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten i brev av 24. september Dokumentasjon I varsel om tilsyn i brev av 7. mai 2015 ba Fylkesmannen Askøy kommune om å sende inn vedtak om tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene for 2015, jf. tilskuddforskriften 4, 5 og 8. Det ble spurt etter vedtak for alle de ikke-kommunale barnehagene i kommunen er som kjent et overgangsår i tilskuddssammenheng, og tilsynet undersøker kun de vedtakene som er fattet på bakgrunn av årsmeldingene pr etter det nye regelverket (regnskapsmodellen).

4 Følgende dokumentasjon er lagt fram for tilsynet: Svar på varsel om tilsyn i brev av 25. mai 2015 Vedtak om tilskudd til tre av de ikke-kommunale barnehagene for 2015 (etter avtale med Fylkesmannen) Beregningsgrunnlag som følger vedtakene når de blir sendt til barnehagene Lokale retningslinjer for finansiering av private barnehager i Askøy kommune, for 2015 Årshjul for kommunens praksis på området Melding om klagerett i forvaltningssak Askøy kommune ga tilbakemelding på den foreløpige tilsynsrapporten i brev av 24. september Fylkesmannen sine vurderinger av innsendt dokumentasjon Begrunnelse og dokumentasjon Askøy kommune har sendt inn et dokument datert 27. januar 2015 og to dokument datert 2. februar Disse dokumentene fremstår som vedtak om tilskudd for tre private barnehager. Det er redegjort for at kommunen sender likelydene vedtak til alle de 18 private barnehagene i kommunen. Kommunen oppfyller med dette kravet om at vedtak skal være skriftlig, jf. forvaltningsloven 23. Det følger av forvaltningsloven 24 at «Enkeltvedtak skal grunngis». Videre har 25 i forvaltningsloven regler om hva begrunnelsen skal inneholde. Begrunnelse betyr at parten får en utgreiing om vedtaket. Formålet med kravet til begrunnelse er blant annet at mottakeren av vedtaket blir satt i stand til å forstå hvorfor det er fattet vedtak, at vedtaket riktig, og at mottakaren har mulighet til å vurdere klagesak. Etter forvaltningsloven 25 skal det vises i begrunnelsen til de rettsreglene vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. Det følger også av ordlyden at, «i den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene». Forvaltningsorganet som fatter et vedtak skal med andre ord sette mottakeren av vedtaket i stand til forstå hvorfor og hvordan rettsreglene er brukt i saken. Askøy kommune har i de tre vedtakene vist til at de er fattet med bakgrunn i Rundskriv U-dir , forskrift om likeverdig behandling, samt lokale retningslinjer for finansiering av private barnehager i Askøy kommune. Det er ikke vist til at hjemmel for vedtaket er barnehageloven 14 i vedtakene. Det er vist til forskrift om likeverdig behandling i selve vedtaket, og rundskriv U-dir fra Utdanningsdirektoratet. Men de aktuelle bestemmelsene i forskriften er ikke nevnt, herunder forskriften 4, 5, 7 og 8. Fylkesmannen ser at i de lokale retningslinjene av 18. november 2014 har kommunen klippet inn kommentarene til de ulike paragrafene i forskriften. Det kommer imidlertid heller ikke frem der at det er barnehageloven 14 og forskrift om likeverdig behandling som er riktig hjemmel for vedtaket. Riktig hjemmel fra barnehagelov og tilskuddforskrift burde kommet tydelig frem innledningsvis i alle vedtakene. Spørsmålet er da om man kan legge til grunn at de ikke-kommunale barnehagene i Askøy er kjent med regelverket. Barnehageeiere er profesjonelle aktører som driver barnehager på vegne av samfunnet. Barnehageloven 7 sier noe om ansvaret som barnehageeier har. Her blir barnehageeiger sitt ansvar for å drive virksomheten i samsvar med regelverket slått fast. I dette ligger det en plikt til å holde seg oppdatert på de lokale og sentrale krav som til enhver tid er stilt til barnehagedrift. Det er viktig å vise til reglene i vedtaket. For at kravet om å vise

5 til reglene skal kunne fravikes, må det være klart at parten ikke bare kjenner generelt til det regelsett som gjelder, men at parten har detaljkunnskap om reglene. Regelverket om tilskudd til ikke-kommunale barnehager er komplisert, og barnehagene er ulike både når det gjelder eierform og størrelse. Barnehageeier har også ulik kunnskap om regelverket. Fylkesmannen vurderer derfor at barnehageeier sin plikt til å holde seg oppdatert, ikke går så langt som at kommunen kan forutsette at barnehageeier kjenner regelverket godt nok. Fylkesmannen ser også at Askøy kommune ikke har fattet vedtak for et helt år, men kun for første tertial. (januar, februar, mars og april). Det følger av tilskuddsforskriften 7, jf. 8 og merknadene til 7 (Udir ) at hovedregelen er at kommunen skal fatte vedtak som gjelder hele året. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen i vedtakene har vist til hjemmel i lov eller forskrift for hvorfor de ikke gir tilskudd for hele Det sies noe om dette i de lokale retningslinjene på side 5, men dette er ikke tilstrekkelig. Mottaker av tilskudd skal kunne forstå tilskuddssummen. Når kommunen ikke viser i vedtakene hvorfor kommunen bare gjør tilskudd for en del av 2015, oppfyller ikke kommunen kravene til begrunnelse etter fvl. 25 Fylkesmannen konkluderer derfor med at Askøy kommune ikke oppfyller minimumsreglene til begrunnelse i forvaltningsloven 25 første ledd i synleggjøring av reglene vedtaket bygger på. Det følger videre av 25 andre ledd at kommunen skal nevne de «faktiske forhold» som vedtaket bygger på. Det betyr at kommunen i vedtaket må fremstille de fakta som er lagt til grunn så fullstendig at det er mulig for mottaker av vedtaket å forstå at vilkårene i loven er oppfylt. Denne plikten er også presisert gjennom forskrift om tilskudd 2, hvor kommunen er gitt en særskilt dokumentasjonsplikt når de tildeler tilskudd. Dette betyr at vedtakene skal være selvforklarende for mottaker, eller eksplisitt vise til hvor man kan finne nødvendig informasjon om bakgrunn for tilskuddet. Vedtakene til Askøy kommune gjelder som sagt bare for første tertial Av tilskuddsforskriften 8 følger det at «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak omkommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar med 4 og 5». Den klare hovedregelen er at vedtak om tilskudd utmåles for ett år om gangen på bakgrunn av barnehagens rapportering per 15. desember, jf. tilskuddsforskriften 7. Askøy kommune fatter ikke vedtak for et helt år, men flere vedtak i året. Vedtakene er fattet 27. januar 2015 og 2. februar Det kommer frem av de lokale retningslinjene at utbetalingene er basert på barnetallet for barn under og over 3 år registrert pr 15. desember Vedtakene gjelder for perioden januar, februar, mars og april. Det skal rapporteres 1. mai og 1. september. Det fattes nye vedtak om tilskudd for tiden framover fra rapporteringstidspunktet. Det følger klart av vedtakene til Askøy kommune at de baserer seg på barnetallet pr 15.desember I vedtaket er det imidlertid ikke sagt noe om at kommunen har flere telletidspunkt. I de lokale retningslinjene er det fastsatt at Askøy kommune har tre telletidspunkt i året. Det skal i tillegg til 15. desember rapporteres 1. mai og 1. september om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Det fattes nye vedtak om tilskudd for tiden fremover fra rapporteringstidspunktet. Det er bra at kommunen er oppmerksom på at det skal fattes nye vedtak for tiden framover fra rapporteringstidspunktet til barnehagene. Det er også positivt at dette kommer fram av de lokale retningslinjene. Fylkesmannen forstår kommunen slik at det er dette som er bakgrunnen for at kommunen har gått bort fra

6 hovedregelen om et vedtak i året, og at dette er begrunnelsen for at kommunen skriver vedtak for et tertial om gangen. Fylkesmannen vurderer likevel at en slik begrunnelse må inn i vedtakene for å kunne oppfylle kravet etter fvl. 25. Fylkesmannen kan ikke se at Askøy kommune i vedtakene har forklart hvorfor det ikke gis tilskudd for hele Mottaker av tilskudd skal kunne forstå tilskuddssummen. Når kommunen ikke viser i vedtakene hvorfor det bare gis vedtak for en del av året oppfyller ikke kommunen kravene til begrunnelse etter fvl. 25. Det følger av forskrift om tilskudd 4 at kommunen skal regne ut driftstilskuddet ut fra «gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret». 1. januar 2015 skjedde det en regelendring. Før ble tilskudd regnet ut fra budsjetterte kostnader. Nå er ordningen slik at kommunen skal fatte vedtak om tilskudd for 2015 basert på kommuneregnskap og barnetallet fra 2013 i de kommunale barnehagene. Spørsmålet er om tilskuddssummen for driftstilskudd og kapitaltilskudd kommer klart frem i vedtakene, og om kommunen har dokumentert hvordan den er kommet frem til summene for driftstilskudd og kapitaltilskudd i vedtakene. I vedtakene skriver kommunen at driftstilskuddet er «beregnet ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i kommunale barnehager». Kommunen skriver videre at det er gitt et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet til driftskostnadene. I de lokale retningslinjene som er lagt ved vedtakene kommer det imidlertid frem at fra 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til ikke- kommunale barnehager basert på to år gamle regnskap, og ikke budsjett. Dette kommer også frem i kommunens oversendelsesbrev til Fylkesmannen. Fylkesmannen ser også at kommunen har sendt inn mange dokumenter som vedlegg til vedtakene som viser både budsjett og regnskapstall. I vedtaket kommer det frem hvor mye barnehagen får i driftstilskudd, men det er uklart for Fylkesmannen hvilke tall kommunen har lagt til grunn for utmåling av dette tilskuddet. Det er et krav i forvaltningsloven og i tilskuddsforskriften 2 at vedtakene skal være selvforklarende, eller eksplisitt vise til hvor man kan finne informasjon om tilskuddet. Fylkesmannen vurderer det som at vedtakene til Askøy kommune ikke er dette. I vedtakene til kommunen er det ikke forklart hvordan kommunen har kommet frem til det endelige driftstilskuddet. Det er heller ikke direkte referanse i vedtakene til vedleggene. Fylkesmannen vurderer derfor at kommunen heller ikke her oppfyller kravene til begrunnelse i forvaltningsloven 25. Når det gjelder tilskudd til kapitalkostnader har Askøy kommune redegjort for at kommunen bruker nasjonale satser for utmåling av kapitaltilskudd. Kommunen har også satt inn i vedtakene hvor mye barnehagene skal få i kapitaltilskudd for den enkelte perioden. Her vurderer Fylkesmannen at kommunen har vært tydelig i vedtaket. Fylkesmannen konkluderer med at Askøy kommune ikke oppfyller plikten i forvaltningsloven 25 andre ledd i begrunnelsen av de faktiske forhold tilskuddet byggeer på. Fylkesmannen finner også at Askøy kommune ikke oppfyller dokumentasjonsplikten i tilskuddsforskriften fordi det er uklart hvilke tall som er lagt til grunn, og hvordan tallene er regnet ut.

7 Klage Forvaltningslova 27 tredje ledd har reglar om krav til innhaldet i kommunen si underretning av vedtak som er fatta. Det følgjer av lova at: «klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18, jf. 19 til å se sakens dokumenter.» I vedtaket opplyser ikke Askøy kommune om klagerett, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, jf. krav i forvaltningslova 27, 28 og 29. Kommunen har imidlertid lagt ved et dokument «Melding om klagerett i forvaltningssak» som sendes til barnehagene. I dokumentet fremkommer klageadgang, klagefrist og klageinstans. Kommunen kan imidlertid med fordel tydeliggjøre at det er Fylkesmannen som har fått myndighet som klageorgan fra departementene her. Fylkesmannen konkluderer med at Askøy kommune oppfyller plikten i forvaltningsloven 27 tredje ledd om opplysninger om muligheten for å klage. I foreløpig tilsynsrapport konkluderte Fylkesmannen med at Askøy kommune må fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager som oppfyller kravene i forvaltningsloven og barnehageloven 14 med tilhørende forskrift. Kommunen må i den sammenheng sikre at fremtidige vedtak om kommunalt tilskudd: Viser tydelig til de rettsreglene vedtaket bygger på. (barnehageloven 14 og de aktuelle bestemmelsene i tilskuddsforskriften). Viser tydelig og dokumenterer hvordan driftstilskuddet og kapitaltilskuddet er regnet ut og kva de enkelte barnehagene får i tilskudd. Begrunner hvorfor det fattes flere vedtak i året. 9. Kommunen sitt tilsvar I kommunen sitt tilsvar på midlertidig tilsynsrapport, datert 24. september 2015 gjør kommunen rede for at den har rettet seg etter den foreløpige tilsynsrapporten. Samtidig er det blitt lagt frem en ny mal for fremtidige vedtak om kommunalt tilskudd. Her blir det vist til reglene i 14 i barnehageloven og gjeldende rundskriv om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det blir gjort rede for hvordan satsene for drifts- og kapitaltilskudd er beregnet, samt informasjon om hvor en kan finne ytterligere informasjon om dette. I malen er det også tatt inn et avsnitt som forklarer hvorfor det fattes flere vedtak. Det er vist til et eksempel hvor vedtaket er basert på telledato og gjelder månedene september, oktober, november og desember Det gjøres rede for at det vil bli beregnet nytt tilskudd og skrevet nytt vedtak basert på telling femtende desember, som vil gjelde fra årsskiftet og frem til neste rapporteringstidspunkt første mai. På denne måten har kommunen gjort det klart at det fattes flere vedtak i året. Det er også tatt inn i selve vedtaket at det kan påklages til Fylkesmannen, samt at det legges ved et eget informasjonsskriv om fremgangsmåten ved klage. I brevmalen er det også tatt med et eksempel som viser hva en privat barnehage vil få i tilskudd.

8 På bakgrunn av kommunens redegjørelse i brev av 24. september 2015, samt tilsendt mal fra Askøy kommune, vurderer fylkesmannen at de aktuelle lovbruddene er rettet i perioden mellom midlertidig og endelig tilsynsrapport. Marianne Svege Jarle Berggraf Marte Bauge Tilsynsleder rådgiver rådgiver

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehager Krav til sakshandsaming Vaksdal kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Vaksdal kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Bømlo kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Bømlo kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Bømlo kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 12.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Os kommune Postboks 84 5202 OS ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 08.09.2015 Dykkar dato 16.06.2015 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Fylkesmannen l Sør-Trøndelag

Fylkesmannen l Sør-Trøndelag Fylkesmannen l Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmstcsp@fylkesmannen.no Innsendt av: Liv Johnsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER.

TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER. TILSYNSRAPPORT KRAV TIL BEMANNING I BARNEHAGER OG KRAV TIL LIKEVERDIG BEHANDLING AV KOMMUNALE OG IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Eigersund kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Krav til bemanning i barnehager

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Tilsyn på barnehageområdet. SAS Bryggen 5. juni 2014

Tilsyn på barnehageområdet. SAS Bryggen 5. juni 2014 Tilsyn på barnehageområdet SAS Bryggen 5. juni 2014 1 Status Fylkesmannens tilsyn Fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Skole og barnehage felles oppdragsbrev/resultatområde tilsyn 2 stedlige

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Furuly barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lmolvi@online.no Innsendt av: Gerd Louise Molvig Innsenders

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

Fylkesmanneni østfold

Fylkesmanneni østfold 1 /' Fylkesmanneni østfold Sarpsborg kommune, Postboks 237 1702 SARPSBORG Bamehage- og utdanningsavdelingen Deres ref.: Vår ref.:201315604 610 KSM Vår dato:22.012014 Sarpsborg kommune - Baneveien barnehage

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Aust-Agder Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmaalds@fylkesmannen.no Innsendt av: Line Duesund

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Oslo 6. september Fakra Butt Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Malvik Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ann.kristin.aalberg@malvik.kommune.no Innsendt av: Ann Kristin Aalberg

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Barnehageeiers ansvar og plikter

Barnehageeiers ansvar og plikter Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnehageeiers ansvar og plikter 30.08.16 Liv Ingegerd Selfjord Barnehagelovens bestemmelser: RefLex, nytt verktøy på Udir: http://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/tilsyn/barnehagemyndigheten/veileder-ombarnehagemyndighetens-virkemiddelbruk/

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ringsaker Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: vko@ringsaker.kommune.no Innsendt av: Vermund Kongssund Innsenders

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Læringsverkstedet barnehage Hurdal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.hurdal@laringsverkstedet.no Innsendt

Detaljer