Tilskudd til private barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskudd til private barnehager"

Transkript

1 Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

2 Kort om barnehagesektoren i Troms Per Antall barn i barnehage totalt: 8986 Antall barnehager totalt: 249 Antall private barnehager: 86 (35 pst.) Antall offentlige barnehager:163 (65 pst.)

3 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert.

4 Barnehageloven 14 forts. Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikkekommunale barnehager som skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen

5 Nye regler fra revidert rundskriv Nye regler fra 1. januar 2015: kommunen skal bruke to år gamle regnskap for å beregne tilskudd til ikkekommunale barnehager. Nytt rundskriv Udir til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager. Forskriftens bestemmelser beskrives i de følgende lysarkene.

6 1 Formål og virkeområde Sikre likeverdighet Gjelder ordinær drift til Ordinære barnehager Familiebarnehager Åpne barnehager Gjelder ikke barneparker

7 2 Kommunens ansvar Kommunen er ansvarlig overfor alle barnehager i kommunen Kommunen skal dokumentere at tilskuddene følger forskriften.

8 3 Ordinær drift Med kostnader til ordinær drift menes: driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader egne beregningsregler i 4 og 5 Kommunen kan redusere tilskuddet til private barnehager Statlige og fylkeskommunale tilskudd til ordinær drift (gratis lokaler, sykehusbarnehager)

9 3 Ordinær drift Eksempler på støtte/tilskudd som ikke skal trekkes fra: statlig tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige, bosetting av flyktninger, samiske barnehager tilskudd/midler som studentsamskipnadene benytter på studentbarnehager personer på attføring eller arbeidstrening direkte eller indirekte økonomisk støtte fra private aktører støtte til barn med nedsatt funksjonsevne

10 3 - videre Fra 1.januar 2014 det samlede kommunale tilskuddet utgjør minst 96 % og fra 1. august 2014 er minimumssatsen 98 %. Barnehagen skal ha samme prosentandel av den gjennomsnittlige finansieringen som den prosentandelen barnehagen fikk av samlet offentlig tilskudd til ordinær drift året før. Får tilskudd for antall barn barnehagen er godkjent for.

11 4 første ledd punktum (endringen) - tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Grunnlaget skal indeksreguleres med faktoren for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator).

12 4 - fra budsjett til regnskap Budsjett til og med 2014: - Grunnlaget for beregningen er budsjetterte utgifter til kommunal barnehagedrift - Foreløpig tilskudd må etterjusteres etter forskriftens 8 Regnskap fra og med 2015: - Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret - Grunnlaget skal reguleres med kommunal deflator for 2014 og Deflatoren publiseres i nasjonalbudsjettet - UDIR vil også publisere deflatoren på sine nettsider

13 4 - tilskudd til driftskostnader Driftskostnader: kostnader knyttet til daglig drift av tilsvarende kommunalt barnehagetilbud godkjent etter barnehageloven Barnetall fra regnskapsåret Foreldrebetaling fra tilskuddsåret (jf oppjustering med kommunal deflator) Kommunal deflator året før tilskuddsåret og deflator for tilskuddsåret (Finansdepartementet se udir.no)

14 4 - tilskudd til driftskostnader Eksempler på utgifter som skal tas med: Forsikring av barnehagebygg skal tas med. Pensjonsutgifter AFP Netto driftskostnader skal beregnes. Fratrekk for: Foreldrebetaling Eventuelle kostpenger (maks selvkost) Årlig bruk av premiefond

15 4 - tilskudd til driftskostnader Eksempler på kostnader som ikke skal tas med: tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige bosetting av flyktninger samisk barnehagetilbud lærlinger drift i midlertidige lokaler tiltak knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet

16 4 - tilskudd til driftskostnader Sparte utgifter pga. streik skal tas med Beregne innsparing og legge til tilskuddsgrunnlaget (det to år gamle årsregnskapet)

17 4 - tilskudd til driftskostnader Barnehager med særskilt høye driftskostnader holdes utenfor (25 pst.) Driftstilskudd per heltidsplass, inkl. administrasjon (4 %) Skille mellom små og store barn, kostnadsnøkkel 1,8 (ordinære barnehager) og 1,25 (familiebarnehager)

18 4 - tilskudd til driftskostnader forts. bruk av barnetall sats/tilskudd Kommunen skal finne gjennomsnittlig aktivitetsnivå i kommunale barnehager for regnskapsåret 2013 når den regner ut sats for Når kommunen skal beregne tilskudd til den enkelte private barnehage, skal den bruke barnetallet som fremgår i årsmeldingen per 15. desember 2014.

19 4 om telling av barn kommunale barnehager - gjennomsnittlig aktivitetsnivå i de kommunale barnehagene Ingen uttrykkelig bestemmelse i forskriften om hvilket barnetall kommunen skal legge til grunn ved beregning av tilskuddssatser per heltidsplass Årsmeldingen året før regnskapsåret kan gi et riktig bilde på antall barn i de kommunale barnehagene det kommende året Vekte gjennomsnittlig barnetall årsmelding før regnskapsåret og årsmelding for regnskapsåret. Vekting hhv. 7/12 og 5/12, jf rundskriv Månedlige tellinger

20 Om telling av barn i private barnehager Kommunen skal altså finne gjennomsnittlig aktivitetsnivå i egne barnehager i regnskapsåret og det kan gjøres på forskjellige måter, jf forrige lysark. Når gjennomsnittlig aktivitetsnivå for regnskapsåret er funnet og kommunen har kommet fram til sats for små og store barn ganges dette opp med aktivitetsnivå i private barnehager per 15. desember året før tilskuddsåret (for 2015: ), jf 7. Kommunen kan velge flere rapporteringer i tilskuddsåret, jf 7 - lokale retningslinjer.

21 4 tilskudd til driftskostnader forts. Kommunen må kunngjøre tilskuddssatser før 1. februar i tilskuddsåret Ikke klagerett på foreløpig fastsettelse Dokumentere beregning, herunder aktivitetsnivå og kostnadsnivå i de kommunale barnehagene Men ikke plikt til begrunnelse overfor den enkelte barnehage. Gjennomsnittssatser i noen kommuner

22 4 tilskudd til driftskostnader forts. Når kommunen treffer vedtak om tilskudd etter 8, kommer forvaltningslovens regler om enkeltvedtak til anvendelse. Krav til dokumentasjon og begrunnelse, følger av forvaltningsloven 25 og forskriften 4. Klagerett når tildeling er gjort i enkeltvedtak etter forskriften 8.

23 5 - tilskudd til kapitalkostnader Kapitaltilskudd per heltidsplass, ikke skille mellom små og store barn Velge mellom egen beregning eller nasjonale satser Kommunen kan gi høyere tilskudd

24 Om beregning av tilskudd Komponentene i og metoden for tilskuddsberegningen er i all hovedsak som før, men grunnlaget er forandret Gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager Nasjonale satser dersom en ikke har komm. bhg. Gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller nasjonale satser

25 Om beregning av tilskudd Barnetall i kommunale bhg. fra 2 år før tilskuddsåret Gjennomsnittlig aktivitetsnivå i grunnlagsåret beregne faktisk forbruk pr. heltidplass Indeksregulere brutto driftskostnader og administrasjonskostnader (4 % av førstnevnte) med kommunal deflator fra grunnlagsåret til tilskuddsåret Tilskudd i 2015: Regulere 2013-tall med kommunal deflator for 2014 og 2015 slik at de blir i 2015-kroner NB: Ingen etterjustering ved endelig fastsatt

26 Om beregning av tilskudd Trekke fra foreldrebetaling fra tilskuddsåret Denne er i 2015-kroner Trekke fra kostpenger fra to år før tilskuddsåret Indeksregulere til 2015-kroner Kapitalkostnadene skal også indeksreguleres, dersom kommunen baserer tilskuddet på gj.snittlige kapitalkostnader i egne bhg.

27 7 - opplysningsplikt Rapportering 15. desember som før Kommunen kan velge flere rapporteringer

28 7 Opplysningsplikt - aktivitetsendringer Rapporteringsplikt for ikke-kommunale bhg. ang. store aktivitetsendringer F.eks. opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe Vil medføre ny beregning av tilskudd Kommunene kan ikke definere «store aktivitetsendringer» i lokale retningslinjer Må vurderes konkret i det enkelte tilfelle

29 8 Vedtak om kommunalt tilskudd «Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i samsvar med 4 og 5.»

30 8 Vedtak om kommunalt tilskudd forts. «uten ugrunnet opphold»: Forvaltningsloven 11a første ledd I de fleste tilfeller foreligger alle relevante opplysninger før medio februar i tilskuddsåret Fylkesmennenes frist for å kvalitetssikre årsmeldingene er midten av februar tilskuddsåret, men barnetall i ikke-kommunale barnehager kan være klart tidligere

31 8 Vedtak om kommunalt tilskudd forts. Forskuddsvis tilskudd hvert kvartal inntil vedtak foreligger, jf barnehageloven 14. Tilskudd etter vedtak bør skje forskuddsvis.

32 9 - vilkår Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår For å anvende vilkårslæren begunstigende vedtak som den privat part ikke har krav på etter lov eller forskrift.

33 Eksempler på vilkår som ikke kan stilles private barnehager: på bekostning av barnehagens verdimessige eller pedagogiske profil plikter som ikke gjelder for kommunale barnehager å opprette tariffavtale å tilbakeføre eventuelt driftsoverskudd til barnehagedriften følge de kommunale kriteriene for barnehageopptak kommunal representant i barnehagens samarbeidsutvalg ha åpningstid tilsvarende kommunens åpningstid tilsvarende bemanning ikke mottar tilskudd for 0 - åringer

34 Eksempler på vilkår som kan stilles private barnehager: tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunes egne barnehager at barnehagen minst må følge de kommunale bestemmelsen om arealutnytting

35 10 - tilbakebetaling For mye utbetalt tilskudd som skyldes feil fra barnehagens side. Ved kommunens feil følges forvaltningsloven (og den ulovfestede læren om condictio indebiti)

36 11- refusjon mellom kommuner Barn i private barnehager bosatt i annen kommune: Kommunen har krav på refusjon fra bostedskommunen Nasjonale satser benyttes

37 12 Klage til fylkesmannen Vedtak kan påklages til fylkesmannen Klagen rettes først til kommunen, som vurderer saken på nytt

38 13 a - overgangsbestemmelser Kommunen må foreta en etterjustering for tilskuddsåret 2014 i 2015 på samme måte som tidligere. Gamle 8 tredje ledd videreføres i 2015.

39 Overgangsåret 2015 I 2015 må kommunen forholde seg til både gammelt og nytt regelverk Budsjettmodellen: Kommunen må etterjustere tilskuddet for 2014 etter «gammel» forskrift 8. Dette gjøres på samme måte som tidligere. Fra og med endringene i forskriften fra 1. januar 2015, følger kravet til etterjustering av overgangsbestemmelsen 13a Regnskapsmodellen: Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd for 2015 etter det nye regelverket. Tilskuddet er da beregnet ut fra regnskapet for 2013.

40 Viktige tidspunkt 2014 Høsten 2014 Kommunen skal regne ut tilskuddssatsen for 2015 basert på regnskapet og barnetallet fra Så snart satsene er klare, informerer kommunen de ikke-kommunale barnehagene om satsene, slik at de kan planlegge for neste år. Oktober 2014 Kommunal deflator publiseres i nasjonalbudsjettet. Utdanningsdirektoratet legger ut henvisning til riktig deflator når den er klar

41 Februar 2015 Viktige tidspunkt 2015 Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager basert på barnetallet i årsmeldingen per 15. desember Dette tilskuddet er basert på regnskapet for 2013 Vår 2015 Kommunen skal etterjustere for tilskuddsåret Denne etterjusteringen skal gjøres på samme måte som tidligere år. Kommunen kan begynne å regne ut tilskuddssatsen for 2016

42 Årshjul Oversikt over oppgaver som er tillagt barnehagemyndigheten i det nye regelverket Aktuelle tidspunkt for de ulike oppgavene Forhold ved kommunale - og private barnehager som påvirker kommunens arbeid med likeverdig behandling

43 Årshjul Oppgave Tidspunkt Innhold Kommunen regner ut tilskuddssatsen basert på regnskap og barnetallet fra 2013 Kommunal deflator publiseres i nasjonalbudsjettet Innstilling til årsbudsjett kunngjøre forslag til tilskuddsatser drift og kapital Utarbeide nye evt. oppdatere fjorårets lokale retningslinjer for kommende år Utbetaling av forskudd på driftstilskudd Høst Oktober November Innen 31. desember Januar (tilskuddsåret) Årsbudsjettet til offentlig ettersyn senest 14 dager før behandling i kommunestyret Private barnehager i kommunen bør gjøres kjent med innholdet i dette dok. Gyldighet for ett år av gangen ¼ av samlet driftstilskudd som året før

44 Årshjul forts. Oppgave Tidspunkt Innhold Kunngjøring av fastsatte tilskuddsatser til private barnehager Kommunen skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager basert på regnskapet fra to år før tilskuddsåret, og barnetallet i den enkelte private barnehager i årsmeldingen per året før. Fastsettelse av kommuneregnskapet for foregående år Innen 1. Februar Februar - mars Mai - juni Tilskuddsatser for drift og kapital underrettes barnehager Vedtak med dokumentasjon og konkret begrunnelse om tildeling til den enkelte ikkekomm. barnehage Grunnlag for tilskudd to år etterpå

45 Nasjonale tilskuddssatser 2015 I kr Satser Barnehager små barn Barnehager store barn Fam. bhag små barn Fam. bhag store barn Per oppholdstime Drift og admin. Per heltidsplass Kapital Totalt Drift og admin. Kapital Totalt 91,30 4,40 95, ,30 4, ,60 5,60 76, ,80 5,60 59, I kr 6-15 t 16+ t Åpne barnehager

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 2. FORRETNINGSKONTOR Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. DRIFTS VEDTEKTER FOR LYSAKER IDRETTSBARNEHAGE AS (LIB) 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets navn er Lysaker Idrettsbarnehage AS (LIB). Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer