TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP"

Transkript

1 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember

2 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd Økt barnehageutbygging med sikte på full dekning 2

3 Føringer fra Stortinget Nasjonale forskrifter for å definere likeverdig behandling Forenkle utmålingen av tilskuddet til de ikkekommunale barnehagene Øke tilskudd for å utjevne forskjeller i lønns- og arbeidsbetingelser Fylkesmannen fortsatt klageinstans på tilskudd Tiltak for å begrense urimelig utbytte eller godtgjørelse 3

4 Nåværende regler innført fra Finansiering før Finansiering fra Kommunalt tilskudd Kommunalt driftstilskudd Statstilskudd Foreldrebetaling Foreldrebetaling 4

5 Tilskuddssatser Satser heltidsplass Ordinær barnehage Familiebarnehage Åpen barnehage Små barn Til drift og adm. Til drift og adm. Til drift og adm. Store barn Til drift og adm. Til drift og adm. Til drift og adm. Per barn Til kapital Til kapital Til kapital Drift: Basis fra : kostnader til basistilbudet i kommunens barnehager etter to år gamle regnskap med indeksregulering. Forholdstall store / små barn: Nå 1,8. Administrasjon: 4% påslag til administrasjonskostnader Kapital (renter og avskrivninger): Basis: Gj.sn kapitalkostnader i kommunale barnehager etter to år gamle regnskap med indeksregulering eller nasjonal sats 5

6 Utviklingen av regelverket Rammefinansieringen og ny forskrift innført fra Regler for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling fra Økonomiforskrift for de ikke-kommunale barnehagene fra Tilskudd basert på to år gamle regnskap fra Helt nye regler for tilskudd fra (?) 6

7 Fra budsjett til regnskap fra

8 Endringer fra Hovedsak: Overgang fra budsjett til regnskap som grunnlag for tilskudd 4 Driftstilskudd og 5 Kapitaltilskudd Tilskudd ut fra to år gamle regnskap med indeksregulering 8 Vedtak om kommunalt tilskudd Fra: Reglene for vedtak: Budsjett, bevilgningsendring, regnskap Til: «Vedtak uten ugrunnet opphold» 13 / 13a Overgangsbestemmelser Etterberegning av tilskudd for 2014 i 2015 etter gamle regler Rundskriv oppdatert og redigert 8

9 Forskrift om likeverdig behandling 1 Formål og virkeområde 2 Kommunens ansvar 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 4 Tilskudd til driftskostnader 5 Tilskudd til kapitalkostnader 6 (Avkorting av tilskudd - opphevet fra ) 7 Opplysningsplikt 8 Vedtak om kommunalt tilskudd 9 Vilkår for kommunalt tilskudd 10 Tilbakebetaling 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 12 Klage til fylkesmannen 13 Endringer i forskriften 13a Overgangsbestemmelser 9

10 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Merknad Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier. 10

11 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert Merknad Kommunen kan selv bestemme om de ønsker å gi tilskudd til barnehager som er godkjente etter overgangen til rammefinansiering. Dersom barnehagen søker om utvidelse til flere barn etter 1.januar 2011, vil det være opp til kommunen om utvidelsen skal finansieres. 11

12 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikkekommunale barnehager som skal motta tilskudd etter første eller andre ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Merknad Beregningen av forskuddet skal ta utgangspunkt i utbetalingen av kommunalt tilskudd året før. 12

13 Nå: 4 Tilskudd ut fra budsjett Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlig budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Driftskostnader: Kostnader til den daglige driften Tilsvarende kommunale barnehager: Ordinære barnehager, familiebarnehager, åpne barnehager 13

14 Ny: 4 Tilskudd ut fra regnskap Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente, ikkekommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Grunnlaget skal indeksreguleres med faktoren for forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren (kommunal deflator). Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Endring: Fra budsjett for tilskuddsåret til regnskap to år før; indeksregulert til tilskuddsåret 14

15 4 Tilskudd til driftskostnader Kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret Hva skal hentes fra to år tilbake? Elementene i tilskuddsberegningen, unntatt foreldrebetalingen Barnetallet året før regnskapsåret og for regnskapsåret Kostpenger Pensjonsutgifter inkl. AFP og bruk av premiefond Refusjonsordninger og kostnadsreduksjoner Kostnader for barnehager i midlertidige lokaler Kostnader til barnehager som ligger 25 % høyere enn gj.sn 15

16 Tilskuddsberegning 2015 Kostnader og inntekter til drift Driftskostnader i barnehagesektoren i kommunen iht. kommuneregnskapet Kostnader som gjelder kommunens barnehagedrift ført andre steder i kommuneregnskapet 2013 TOTALE KOSTNADER I KOMMUNENS BARNEHAGEDRIFT 2013 Pliktig fradrag for kostnader: Kostnader til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne - Kostnader til spesialpedagogisk hjelp - Kostnader til tiltak for bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn - Kostnader som følge av bosetting av flyktninger - Kostnader til lærlinger i kommunale barnehager - Kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager i midlertidige lokaler - Kostnader knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet Frivillig fradrag for kostnader - Kostnader i kommunale barnehager som er minimum 25 % dyrere enn gj.sn. BRUTTO KOSTNADER TIL ORDINÆR DRIFT I KOMMUNENS BARNEHAGER 2013 Fradrag for inntekter: Refusjon for sykepenger og foreldrepermisjon fra regnskapet KOSTNADER TIL ORDINÆR DRIFT I KOMMUNENS BARNEHAGER Påslag for administrasjonskostnader; 4 % 2013 KOSTNADER TIL DRIFT OG ADMINISTRASJON I KOMMUNENS BARNEHAGER Påslag for sist justerte faktor for pris- og kostnadsvekst (deflator) (2014: 3 %) Påslag for pris- og kostnadsveksten (deflator) i statsbudsjettet for tilskuddsåret. (2015: 3 %) Fradrag for foreldrebetaling etter barnetall fra regnskapsåret og makspris for tilskuddsåret 2015 (2015: Kr 2580) - Fradrag for kostpenger fra regnskapsåret indeksregulert til tilskuddsåret 2015 (2013x1,03x1,03) GRUNNLAG FOR BEREGNING AV TILSKUDDSATSER FOR År 16

17 Tilskuddsberegningen og kommuneregnskapet Hvilke tall henter vi fra kommuneregnskapet? Er det mulig å lage en fullstendig oversikt over hva som skal være med i tilskuddsberegningen? Hittil ikke spesifisert mer enn oversikten foran Det er ikke hjemmel i loven eller forskriften å forankre tilskuddsberegningen direkte i funksjon og art i kommuneregnskapet Grunnlaget for tilskuddsberegningen er ikke kommuneregnskapet alene Skal kommunerevisor bekrefte tilskuddsberegningen? 17

18 5 Tilskudd til kapitalkostnader Forskriften Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Kostnader i egne tilsvarende barnehager Kommuneregnskapet to år før tilskuddsåret Indeksreguleres med forventet pris- og kostnadsvekst Ulike satser for ordinære, åpne og familiebarnehager 18

19 5 Tilskudd til kapitalkostnader Fra Grunnlaget Alle kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager i kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret Dokumentasjon Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet 19

20 8 Vedtak om kommunalt tilskudd Vedtak om tilskudd etter 4 og 5 Ethvert forbruk i den ordinære driften skal inngå Tilskudd ut fra barnetallet per året før tilskuddsåret Vedtak uten ugrunnet opphold Vedtak om tilskudd før medio februar i tilskuddsåret Utbetale tilskudd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter vedtak om tilskudd Avregning mellom forskuddsbetalingen og den vedtatte tilskuddstildelingen etter 8 Vedtak om tilskudd etter 8 må oppfylle kravene som stilles til dokumentasjon og begrunnelse i forskriften og forvaltningsloven 20

21 13a: Overgangsårene Endelig tilskudd for 2014 Dersom kommunens regnskap for 2014 viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det skal tas hensyn til tidligere etterjustering i tilskuddsåret 2014 Dette er en videreføring av 8, tredje ledd i nåværende regler 21

22 Årshjul Oppgave Tilskudds Tidspunkt Innhold -år Ny tilskuddsberegning pga Hele året Vedtak med dokumentasjon ved endrede bevilgningsendringer 2014 bevilgninger til kommunale barnehager Budsjettering 2015 September Forslag til kommunebudsjett oktober -14 Kunngjøre forslag til 2015 November - Årsbudsjett til offentlig ettersyn tilskuddssatser drift og kapital 14 Budsjettvedtak 2015 Desember - Vedtatt årsbudsjett 14 Utbetaling av forskudd på 2015 Januar -15 ¼ av samlet driftstilskudd året før driftstilskudd 1) Kunngjøring av endelige 2015 Innen Tilskuddssatser drift og kapital tilskuddssatser 1.februar -15 Beregning og utbetaling av 2015 Februar Vedtak med dokumentasjon tilskudd til drift og kapital 2) mars 2015 Godkjenning av 2014 April 2015 Avvik fra budsjett drifts- og kapitalutgifter kommuneregnskapet barnehage Ny tilskuddsberegning ved 2014 Mai 2015 Vedtak om etterjustering med dokumentasjon vesentlige budsjettavvik Ev. ny tilskuddsberegning pga August 2015 Endring i tilskudd fordi staten øker endring av min.tilskudd 13 2) minimumstilskuddet. Ny tilskuddsberegning ved 2015 Iht. komm. Vedtak med dokumentasjon ved endringer i vedtatte telletidspunkt Retn.linjer barnetall mv Klagesaksbehandling Alle Hele året Saksbeh. av klage før ev. oversend. til Fylkesmannen. 22

23 Telling av barn Telling av barn i kommunale barnehager Som grunnlag for beregning av tilskuddssats Telling av barn i private barnehager Som grunnlag for beregning og utbetaling av tilskudd Tall fra årsmeldingen - basis Kommunen: Mulig, men anbefalt løsning Private barnehager: Pliktig løsning Flere telletidspunkt Private barnehager: Mulig jf. 7 retningslinjer 23

24 Barn i kommunale barnehager 4 første ledd Kommunen skal bruke det antall små og store barn som gikk i kommunale barnehager gjennom regnskapsåret to år før tilskuddsåret Kommunen må finne gjennomsnittlig antall barn i regnskapsåret, for å beregne det faktiske forbruket per heltidsplass En måte å finne ut gjennomsnittlig antall barn i regnskapsåret, er å vekte gjennomsnittet av barnetall i årsmeldingen før regnskapsåret (7/12)og barnetallet i årsmeldingen for regnskapsåret (5/12) 24

25 Telling i årsmeldingen 25

26 Barn i private barnehager Grunnlag for vedtak forskriften 7 Vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager utmåles for ett år om gangen på bakgrunn av de ikkekommunale barnehagenes rapportering per 15.desember i kalenderåret før tilskuddsåret. Årsrapport per 15.12: Det faktiske antall barn med plass i barnehagen per (faglig veiledning årsmelding pkt. 4A) 26

27 Barn i private barnehager - tilskudd Forutsetninger for tilskudd (Udir av ): Forutsetningene for at en ordinær barnehage eller en familiebarnehage skal få tilskudd for et barn, er altså at barnet har fått plass og at barnet benytter seg av plassen Begge kriteriene må være oppfylt på rapporteringstidspunktet og ved andre rapporteringer Endring kan skje fra neste rapporteringstidspunkt for tiden framover 27

28 Barn i private barnehager - oppsigelsestid Tilskudd Tilskudd ut oppsigelsestiden hvis plassen benyttes Foreldrebetaling Foreldrebetaling ut oppsigelsestiden selv om plassen ikke benyttes Avregningstidspunkt for endring Tilskudd fra første telletidspunkt etter endring Tilskudd fram til neste telletidspunkt 28

29 Saksbehandling av tilskudd 29

30 Saksbehandling av tilskudd Krav i forskriften og forvaltningsloven til Saksbehandling Tilskuddsberegning Tilskuddssatser Tilskuddsvedtak Klage på tilskuddsvedtak 30

31 Saksbehandling Forsvarlig saksbehandling Forskriften 2 Det påligger kommunen å dokumentere at enhver tildeling av tilskudd til ordinær drift i ikke-kommunale barnehager gjøres i samsvar med forskriften. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen gi en begrunnelse og en dokumentasjon som er tilstrekkelig til at barnehagen kan vurdere om forskriftens regler er fulgt. 31

32 Saksbehandling, forts. Forsvarlig saksbehandling Forskriften 2 Forvaltningsloven stiller krav til at en sak skal være så godt opplyst som mulig, og at begrunnelsen skal sette parten i stand til å forstå vedtaket. Kommunen må derfor på en god og forståelig måte vise hvordan tilskuddsberegningen er utført i vedtaket 32

33 Tilskuddsberegningen Dokumentasjon Forskriften 4, første ledd Kommunen må vise at alle relevante kostnader for driften i de kommunale kostnadene er inkludert i tilskuddsberegningen. Hvis kommuneregnskapet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for de ikke-kommunale barnehagene til å vurdere om alle relevante kostnader er tatt med i beregningen, må kommunen konkretisere driftskostnadene slik at det blir mulig. 33

34 Tilskuddssatsene Dokumentasjon og saksbehandling Forskriften 4, andre ledd Kommunen må kunne dokumentere hvordan satsene er beregnet, herunder aktivitetsnivået og kostnadene i de kommunale barnehagene i samsvar med forvaltningsloven Det er først ved tildeling av tilskuddet til den enkelte barnehage at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse 34

35 Tilskuddsvedtaket Begrunnelse og dokumentasjon Forskriften 4, andre ledd Kommunen skal dokumentere at alle driftskostnadene i egne kommunale barnehager er tatt med i tilskuddsberegningen Dokumentasjonen og begrunnelsen må sette de ikkekommunale barnehagene i stand til å vurdere om kommunen har oppfylt kravene i forskriften 35

36 Dokumentasjonsplikt avgrensning? Grenser for dokumentasjonsplikten Hvis forvaltningsorganet er av den oppfatning at vedtaket og dokumentasjonen som ligger til grunn for vedtaket vil sette barnehagen i stand til å forstå vedtaket, gjøre barnehagen i stand til å vurdere om forskriftens regler er fulgt, og gi barnehagen en mulighet til å kunne kontrollere at alle driftsog kapitalkostnadene er tatt med i beregningen, så kan kommunen anta at kravene til forsvarlig saksbehandling er møtt. Barnehagen kan selvsagt klage på kommunens vurdering. 36

37 Tilskuddsvedtaket Klage Forvaltningsloven 27 I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt retten etter 18, jfr. 19 til å se sakens dokumenter. 37

38 Klage på vedtaket Kommunens tilrettelegging Forvaltningsloven 33 Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt 38

39 Klage på vedtaket Kommunens tilrettelegging Kommunen er her underinstans i forv.l. forstand Kommunen skal Klargjøre eventuelle fakta som mangler Svare på alle spørsmål fra klager Ta stilling til eventuell omgjøring, uten å trenere saken Begrunne sitt standpunkt ved oversendelse av klagen til Fylkesmannen Svare på spørsmål om tilleggsinformasjon fra Fylkesmann 39

40 Fvl. 33 Fylkesmannens klagebehandling Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. Fvl. 34 Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Fvl. 34 siste ledd Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 40

41 41

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-06/2007. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter herunder om betalingsordninger i barnevernet Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommuner

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bjørndalen gårdsbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: post@bjorndalengard.no Innsendt av: Heidi

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer