FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING"

Transkript

1 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING Utvalgte emner v. Johan Sverre Rivertz 1 Innledning Hvilke barnehager har rett til tilskudd? Hvor mye tilskudd har barnehagen rett til? Hva skal tilskuddet dekke Relevante kostnader Hvordan beregne Endringer Dokumentasjonsplikt 2 sats 3 1

2 Bakgrunn prinsippet om likeverdig økonomisk behandling Barnehageforliket i Stortinget Makspris og moderasjonsregler - Målsetning om full økonomisk likeverdig behandling av private og offentlige barnehager Lovendring 2003: - Plikt til å sørge for tilstrekkelige antall barnehageplasser - Samordning av opptak - Likeverdig behandling ( 7b, 14 i nåværende lov) 4 Likeverdig behandling definisjon Likeverdig behandling ikke-kommunale barnehager får 100 % av det tilsvarende kommunale barnehager i samme kommune i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd per heltidsplass 5 Trinnvis innfasing av likeverdig behandling : Økning av øremerket statstilskudd : Offentlig tilskudd minimum 85 % av tilsvarende kommunale barnehager : 5 års opptrappingsplan 6 2

3 2011: Endring i finansiering av barnehagesektoren Fram til 2011: Statstilskudd, kommunalt tilskudd og foreldrebetaling Fra : Kommunalt tilskudd og foreldrebetaling Rammefinansiering Kommunen hovedansvar for barnehagesektoren 7 Bakgrunnen for rammefinansiering Rammefinansiering er hovedmodellen for kommunesektoren Et langvarig politisk ønske Tilsvarende ordninger i våre naboland 8 Rammefinansieringen fordeling av midler til kommunerammen Fordeling med utgangspunkt i en kostnadsnøkkel basert på - Antall barn i kommunen mellom 3 og 5 år - Barn mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte - Utdanningsnivået i befolkningen 9 3

4 Tilskuddsforskriften Departementet foreslo to alternative finansieringsordninger i høringen - Ot.prp.nr. 57: lokale forskrifter Stortinget ønsket en nasjonal forskrift - Forskriften skulle forenkle utmålingen av det kommunale tilskuddet - Tilskuddet skulle bidra til reduserte forskjeller i lønns- og arbeidsbetingelser Finansieringsordningen skal være enkel å forstå og forvalte både for barnehagene, kommunene og staten 10 Hvor er vi i dag? Økt mengde klagesaker Flere henvendelser Økt uforutsigbarhet? Økte administrasjonskostnader for kommunene? Større likeverdighet? Utjevnet lønnsnivå mellom kommunale og ikkekommunale barnehager? 11 Statstilskuddene Statlige øremerkede statstilskudd 1. Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 2. Lønnstillegg til ped. personale i Finnmark og Nord-Troms Falt bort fra 1. januar 2012: 1. Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler (*) 2. Investeringstilskudd til nye barnehageplasser (*) Statstilskudd som falt bort f.o.m. 1. januar 2011: 1. Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 2. Statstilskudd til drift av barnehager 3. Skjønnsmidler til barnehager (*) Kan være etterslep pga lang behandlingstid 12 4

5 Generelt om regelverket Knapp lovtekst Utdypes i forskrift Utforming av forskriften: Hensynet til korrekt tilskudd: detaljerte regler for beregning av grunnlag og utmåling Krevende å praktisere for kommunene Departementet valgte å legge større vekt på hensynet til enkelhet Rundskriv F-05/2011 departementets tolkning av forskriften Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager «Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf.. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.» 14 Bhl 14 hvem har rett til tilskudd? Søkt om godkjenning før Godkjent Kommunen skal yte tilskudd Søkt om godkjenning eller senere Godkjent Kommunen kan yte tilskudd 15 5

6 Søkt om godkjenning 2011 eller senere Skal godkjennes etter 10 dersom vilkår oppfylt Men opp til kommunens skjønn å gi tilskudd Videre adgang til å sette vilkår v. 14(2)-vedtak Tre trinn: 1. Godkjenning av barnehagen 2. Vedtak om at barnehagen skal finansieres 3. Årlig fastsetting av tilskudd (I praksis skjer gjerne 2 før 1) Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 14 andre ledd 16 Nærmere om hvilke barnehager som skal likebehandles Uavhengig av driftsform og eierform Barnehager i kommunen Uavhengig av barnas hjemkommune - Sammenheng m refusjonsretten, Likeverdig mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager Forskriften krever ikke likeverdighet mellom de ulike ikke-kommunale barnehagene Kan forskjellsbehandle men innenfor forvaltningsrettslige regler: Må være saklig - Ekstra tilskudd krever en særskilt begrunnelse - Forutsetter særskilte hensyn knyttet til den aktuelle barnehagen Kan gi tilskudd utover lovens rammer Kan forskjellsbehandle i de ikke-kommunale barnehagenes favør 18 6

7 Forskrift om likeverdig behandling 1 «Forskriften skal sørge for at godkjente ikkekommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd». 19 Kommunens dokumentasjonsplikt Forskriften 2: «Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften» Utfylles av kravene i forvaltningsloven, jf. kravet om forsvarlig saksbehandling Krav til begrunnelse og dokumentasjon: Barnehage og klageorgan skal kunne vurdere om kommunen har fulgt forskriften Forskriften 4 og 5: «Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet» 20 Mer om dokumentasjonsplikten Ta med alle budsjetterte kostnader, og konkretisere på en måte som viser at alle kostnader reelt er med (forskr. 4) Konkretisere til et egnet detaljeringsnivå for å oppfylle forskriftskrav, hvis kommunebudsjettet ikke gir grunnlag for å vurdere om alle kostnader er med (forskr. 4) 21 7

8 Kontrollspørsmål Er det sannsynlig at kostnader til ordinær drift per heltidsplass slik de fremkommer i tilskuddsgrunnlaget, kan dekke alle driftskostnader i barnehagen? Kan gjennomsnittslønn per årsverk slik det fremkommer i tilskuddsgrunnlaget, dekke lønn til styrer / avdelingsleder / assistent? 22 Forskriften 3 DET KOMMUNALE TILSKUDDET TIL ORDINÆR DRIFT 23 Omfanget av kommunens ansvar «Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.» Ordinær drift drift i samsv. m bhl og rammeplan Kostnader til ordinær drift omfatter Driftskostnader Kapitalkostnader Administrasjonskostnader. 24 8

9 «som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.» Eksempler på «andre offentlige tilskudd» som skal holdes utenfor/trekkes fra det kommunale tilskuddet: - Midler fra statlige helseforetak til sykehusbarnehager - Indirekte offentlig økonomisk støtte til drift, eks. gratis lokaler eller husleie under markedsleie 25 Tilskudd som ikke skal trekkes fra ved utmåling av kommunalt tilskudd Statlig tilskudd tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger Tilskudd/midler fra studentsamskipnadene Det statlige øremerkede investeringstilskuddet Direkte eller indirekte økonomisk støtte fra private aktører Attføringstilskudd Årsak: Disse er ikke tilskudd til ordinær drift 26 Tilskuddssatser fastsettes m. utg.pkt. i finansiering av kommunale bhg Bare kostnader til ordinær drift i kommunale bhg Følgende kostnader er ikke ordinære, og holdes utenfor gjennomsnittet: - Særskilte formål eks tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, - Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn - Tiltak som pga av bosetting av flyktninger - Kostnader til lærlinger i kommunale barnehager, - kommunale barnehager som drives i midlertidige barnehagelokaler 27 9

10 «Det samlede offentlige tilskuddet til ikkekommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før.» Den enkelte barnehage har rett til samme prosentandel som året før «det samlede offentlige tilskuddet» = samlede offentlige finansieringen Prosentandel samlet tilskudd fra stat, kommune og fylkeskommune for 2010 prosentandel kommunalt tilskudd for 2011 Prosentandel kommunalt tilskudd 2011 prosentandel kommunalt tilskudd 2012 Hvis minimumsprosenten blir hevet, må den følges 28 Tilsvarende kommunale barnehager Kommunen har ingen kommunale? nasjonal sats Kommunen har bare én barnehage? Kommunale barnehager som legges ned i løpet av året? Kommunen kan velge å ta den med i gjennomsnittet 29 Gjeldende minimum prosentsats «Tilskuddet skal utgjøre minimum 91 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.» : 92 prosent Endres fra år til år skal opp til 100 % Beregne hvert halvår for seg eller gjennomsnitt? 30 10

11 Øvre grense for tilskudd 100 prosent av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd per heltidsplass 31 Nyetablert barnehage Den nyetablerte ikke-kommunale barnehagens budsjett danner grunnlaget for fastsettelsen av barnehagens tilskuddsandel Innenfor prosent 32 Lavere foreldrebetaling 3 tredje ledd andre punktum «Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen» Rundskriv: Dersom foreldrebetalingen i kommunens egne barnehager overstiger maksimalprisen, skal kommunen likevel utmåle tilskuddet ut fra en forutsetning om at den ikkekommunale barnehagen skal kunne ha en foreldrebetaling lik maksimalprisen

12 Godkjenningen setter grenser 3 fjerde ledd «Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikkekommunale barnehagen ikke får tilskudd for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning.» 34 Store aktivitetsendringer i private bhg «Store aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt.» Kvalifisert økning eller reduksjon i antall barn sml. med opprinnelig utgangspunkt for kommunens utmåling av tilskuddet utløser ny beregning Se 7 andre ledd: Store aktivitetsendringer kan blant annet være «opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe». 35 Forskriften 4 TILSKUDD TIL DRIFTSKOSTNADER 36 12

13 Tilskudd til driftskostnader Ulike satser for små og store barn Ulike satser for - ordinære barnehager - familiebarnehager - åpne barnehager 37 Små barn store barn - forholdstall «For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én sats for barn over tre år, og én sats for barn under tre år» ( 4) Forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år: 1,8 (1,25 for familiebarnehager) - Sier noe om hvor mye en småbarnsplass koster i forhold til en storbarnsplass 38 Når blir små barn store barn? Udir i rundskriv : - Regnes som under tre år t.o.m. kalenderåret de fyller tre år (s.10) Udir i brev 27. sept 2012: - Reflekterer ikke de reelle kostnadene i de kommunale barnehagene - Rundskrivets angivelse har sin opprinnelse i de tidligere rundskrivene om statstilskudd, og hadde ikke til hensikt å angi hvordan gjennomsnittlige budsjetterte eller faktiske kostnader skulle beregnes 39 13

14 Udir sept forts. Må ta høyde for faktisk aktivitet gjennom året - Barn fyller tre år og flyttes til storbarnsavd - Seksåringene begynner på skolen - Nye 0 2-åringer begynner i barnehagen Barnetallet i årsmeldingene tar høyde for dette gjenspeiler gjennomsnittlig fordeling av små og store barn i løpet av kalenderåret kan brukes til å beregne tilskuddssatsene 40 Krav til gjennomsnittlige kostnader kommunen må legge til grunn samme definisjon av små og store barn både ved fastsetting av tilskuddssatsene etter 4, og ved beregningen av eventuelt etterjustert beløp etter Hva nå? «På bakgrunn av det nåværende rundskrivets ordlyd, mener direktoratet likevel at de kommunene som har fulgt rundskrivets angivelse av små barn ved tilskuddsfastsettelsen og etterjusteringen, ikke har gått utover forskriftens krav, forutsatt at det er reelle kostnader som legges til grunn ved beregningen etter forskriften. Kommuner som har regnet treåringene som små barn hele året må sette inn økt bemanning om høsten for at kostnadene kan sies å være reelle. Kommuner som legger rundskrivets angivelse til grunn må gjøre dette både på tidspunktet for tilskuddsfastsettelsen og ved etterjusteringen. For å oppfylle kravet om en likeverdig behandling i samsvar med barnehageloven 14, må samme angivelse også følges ved telling av barn i de ikke-kommunale barnehagene.» 42 14

15 Etterjustering gjennom årsmeldinger Sammenholde årsmeldingen fra foregående år med årsmeldingen i inneværende år - tar høyde for den faktiske aktiviteten i barnehagen gjennom året. Metoden krever at årsmeldingsskjemaets aldersinndeling følges: barn «under» tre år er barn som er 0-2 år i årsmeldingsskjemaet barn «over» tre år er barn som er 3-6 år i årsmeldingsskjemaet. 43 Forts. Barnetallet i årsmeldingen i foregående år vektes 7/12 (vår) inneværende år vektes 5/12 (høst) Eks: Årsmeldingsskjema foregående år: 100 store barn anslag på ut august i tilskuddsåret. Budsjetterer med 120 store barn fra september. Budsjettert antall store barn: 100*7/12+120*5/12=108,3. Årsmeldingen i tilskuddsår viser faktiske antallet store barn ved årets slutt var 110. Faktisk antall store barn: 100*7/12+110*5/12=105,2. 44 Barnetall i ikke-kommunale barnehager Forskriften 7: rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Må legge til grunn samme aldersinndeling ved tellingen i de ikke-kommunale barnehagene Småbarnstilskudd for det antallet barn som er 0-2 år per året før tilskuddsåret, og storbarnstilskudd for det antallet barn som er 3-6 år per Barn som kommer til underveis i året? kommunens valg av metode i egne barnehager avgjørende 45 15

16 Fem ulike tilskuddssatser for driftstilskudd Type barne-hage Ordinær barnehage Familiebarnehage Åpen barnehage Tilskudds-sats barn over tre år per heltidsplass X X Tilskudds-sats for barn under tre år per heltidsplass X X En tilskuddssats per heltidsplass X 46 Driftskostnader Kostnader knyttet til daglig drift 47 Grunnlag for tilskudd Gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager Dokumentasjonskravet: Må være konkretisert på en måte som viser at alle relevante kostnader er inkludert Sekkeposter må "tømmes ut" konkretiser ned til nødvendig detaljeringsnivå Må være mulig å vurdere kostnadene 48 16

17 Grunnlag fortsatt unntak Egne barnehager som ligger 25 prosent eller mer over gjennomsnittlige driftskostnader kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget Bare bhg med særskilt høye driftskostnader holdes utenfor 49 Nærmere om 25%-regelen Når må dette «uttaket» gjøres? Skal gjøres ut i fra budsjetterte kostander Må skje ved fastsettelsen av tilskuddet ved årets begynnelse Kan ikke gjøres i ettertid Særlige spørsmål 50 Administrasjonspåslag 4 første ledd fjerde punktum «Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager.» Tilsvare kostnader kommunen har som barnehageeier til fellesadministrasjon - som regel regnskapsført på administrasjonsfunksjonene, og ikke på barnehagefunksjonene 51 17

18 Rundskrivet om adm.påslag Kostnader kommunen har som barnehageeier til fellesadministrasjon som gjelder drift av kommunale barnehager Sektoruavhengige kostnader, bl.a. regnskap og revisjon personalfunksjon IKT-tjenester 52 Administrasjonspåslag "endring" 6. juni % av tilskuddet 4 % av k-kostnader 53 Administrasjonspåslag forts. Ferdig, fastsatt påslag Innebærer at administrasjonsutgifter ikke skal tas med når man beregner de gjennomsnittlige driftskostnadene i de kommunale barnehagene 54 18

19 Hvilke kostnader skal med i tilskuddsgrunnlaget? Skal med (kostnad til ordinær drift): Utgifter til AFP for tidligere ansatte Forsikring av bygg Selv om dette er ført på funksj. 121 (KRD H-2140 og Telemarksforskning) Skal ikke med (regnes som adm utgift) Regnskapstjenester IKT-administrasjon Ikke alle IKT-tjenester! Sektoruavhengige støttefunksjoner Enkelte personaltjenester HMS og bedriftshelsetjeneste Utgift til tillitsvalgte Kostnad til tiltak som følge av bosetting av flyktninger Barnehagemyndighet 55 Særlig om beregning av pensjonsutgifter Pensjonspremier eller beregnede pensjonskostnader? KD: Kommunenes pensjonspremier Inkludert reguleringspremier. Årlig bruk av premiefond skal trekkes fra. Det skal ikke korrigeres for årlige premieavvik eller amortiseringskostnader 56 Arbeidstrening i barnehager Sit: Personer i arbeidstrening med støtte fra NAV i ikke-kommunale barnehager: «andre offentlige tilskudd» som «skal dekke kostnader til ordinær drift» skal trekkes fra i det kommunale tilskuddet. Rundskrivet: «personer på attføring [skal] ikke fortrenge ordinær arbeidskraft og regnes av den grunn ikke som offentlig tilskudd til ordinær drift.» Udirs brev : Støtten fra Nav skal ikke tas med i beregningen av tilskudd 57 19

20 Kostnad/inntekt knyttet til barn av flyktninger og asylsøkere kostnader til tiltak som følge av bosetting av flyktninger kostnader til ordinær drift Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger offentlige tilskudd til ordinær drift kan ikke trekkes fra i utmålingen av tilskudd Kostnader til et styrket tilbud til barn av flyktninger holdes utenfor beregningsgrunnlaget. Foreldrebetalingen og de ordinære kostnadene for disse barna ordinær driftsutgift som for andre barn 58 Innkommet spørsmål PPT har rettleiing/oppfølging med barn med særlege behov i barnehage. Deira budsjett/rekneskap er ikkje del av barnehagebudsjettet, men dei fører arbeid retta mot tiltak i barnehage på ansvar 1300/ teneste Skal desse utgiftene trekkjast frå før kommunen utreknar tilskot til dei ikkjekommunale barnehagane? 59 Beregning av sats for driftstilskudd Kommunal bhg1 budsjett 2012 Kommunal bhg2 budsjett 2012 Kommunal bhg3 budsjett 2012 Totale driftskostnader + 4 % adm. tillegg Driftskostn. og adm. kostn. Fordelt på antall små og store Små x1,8 Store Foreld. bet. & kostpenger Foreld. bet. & kostpenger Gj.snitt driftskostn. pr heltidsplass Gj.snitt driftskostn. pr heltidsplass 60 20

21 Kommunens dokumentasjonsplikt Kan innebære at budsjettposter må "brekkes" opp 61 Forskriften 5 KAPITALKOSTNADER 62 Nærmere om kapitalkostnader Avskrivningskostnader - basert på anskaffelseskost investeringstilskudd merverdiavgiftskompensasjon Rentekostnader - beregnet ut fra bokført verdi på anleggsmidler på barnehageområdet tillagt tomtekostnader investeringstilskudd merverdiavgiftskompensasjon 63 21

22 Tilskudd til kapitalkostnader 5 To alternative grunnlag: 1. Gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager 2. Nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet 64 Bruk av egen sats for kap.tilskudd Forutsetter oversikt over investeringene - Mangler oversikt over historisk anskaffelseskost for alle foretatte investeringer foreta ny verdivurdering Utgangspunkt i historisk anskaffelseskost på anleggsmidlene - Vurderingsprinsipper for anleggsmidler i forskrift om årsregnskap og årsberetning Ev. momskompensasjon og investeringstilskudd må trekkes fra oppr. bruttobeløp Må være balanseført, ikke ført i driftsregnskap 65 Nasjonale tilskuddssatser Nasjonale driftstilskuddssatser skal brukes når kommunen ikke har egne tilsvarende barnehager Nasjonale kapitaltilskuddssatser også kan benyttes av kommuner som har egne barnehager

23 Ekstratilskudd til kapitalkostnader Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader. 67 Ulike satser for - ordinære barnehager - familiebarnehager - åpne barnehager. Spesielt for åpne barnehager Ikke nødvendig å skille mellom driftskostnader og kapitalkostnader 68 Krav til saksbehandling felles for driftstilskudd og kapitaltilskudd Skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet Forslag til tilskuddssatser kunngjøres sammen med innstilling til årsbudsjett, jf. koml 45 (3) Underrette barnehagene om fastsatte tilskuddssatser innen 1. februar 69 23

24 8 andre og tredje ledd ENDRING AV VEDTAK 70 Endring av vedtak 8 andre og tredje ledd Endrer bevillingene til egne barnehager SKAL gjøre vedtak om etterjustering Samme året Regnskap viser avvik i egne barnehages forbruk SKAL gjøre vedtak om etterjustering Ved fastsetting av årsregnskap 71 Endring av vedtak etterjustering Beregne nye tilskuddssatser Rundskrivet: Ethvert merforbruk/mindreforbruk i den ordinære driften i kommunale barnehager sammenlignet med budsjettet, også skal gjelde ikke-kommunale barnehager 72 24

25 Skisse til årshjul Før 1. jan: Fastsetting av forskuddsbetaling 1. februar: Fastsetting av satser Endelig fastsetting av tilskudd (enkeltvedtak etter 8(1)) Eventuell avregning 1. aug: Nytt vedtak om minimumsforpliktelsen i 3 økes Ev endring i bevillinger til egne barnehager ny beregning av satser vedtak om etterjustering, jf. 8 andre ledd Årsregnskap viser avvik i forbruk hos egne barnehager ny beregning av satser vedtak om etterjustering, jf.. 8 tredje ledd Kontroll i forb. m rapportering fra barnehageeierne, jf. 7 Budsjettbehandling: Kunngjøre forslag til satser 73 Utbetaling av tilskudd Bhl 14: «forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd.» = vedtak etter 8 første ledd Rundskrivet s. 10: Forskuddsvis på grunnlag av fjorårets utbetalinger 74 Forskriften 6 REDUKSJON AV KOMMUNALT TILSKUDD 25

26 Foregående regnskapsår Vesentlig lavere bemanning Vesentlig lavere lønnskostnader per årsverk Enn vanlig i tilsv. kommunale barnehager Eier avsatt urimelig utbytte Tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 76 Nærmere om 6 Urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse = normal kompensasjon for arbeid og kapitalinnsats overstiges. Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den kostnadsbesparelsen barnehagen har hatt, jf. første ledd. Forslag til lov- og forskriftsendring ute på høring Sak fra Time (Rogaland) 77 Forskriften 7 BARNEHAGENS OPPLYSNINGSPLIKT 78 26

27 «Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer. Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen.» 79 Paragraf 7 regulerer to ting: 1. Telletidspunkter 2. Terskel for tilskuddsendring 1. Rapporterings- og telletidspunkter Tre rapporteringstidspunkt: 1. Obligatorisk telletidspunkt: 15. desember Grunnlag for utmåling av tilskudd for påfølgende år 2. Egne rapporteringstidspunkt (lokal forskrift) Må fastsettes i lokale retningslinjer 3. Store aktivitetsendringer 27

28 Hva som skal meldes Antall barn, barnas alder og oppholdstid - Må kontrolleres opp mot godkjenningen! Standardskjema - Barnehageeier ansvarlig for opplysningene - Kommunen kan kreve tilbakebetalt for mye utbetalt tilskudd 82 Lokale retningslinjer «Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året.» Flere rapporteringer av antall barn, alder og oppholdstid i barnehagen Må holde seg innenfor barnehageloven og tilhørende regelverk Eks: Kan ikke lage egne definisjoner av små og store barn 83 Lokale retningslinjer - tilskuddsendringer Tilskuddsendringer med utgangspunkt i egne rapporteringstidspunkt, vil være omfattet av forskriften Kommunen kan bestemme at en økning eller redusering av et visst antall barn skal føre til at tilskuddet endres i positiv eller negativ retning for tiden fremover Kan bestemme at en viss forskyvning små/store barn utløser endringer i tilskuddet. Berører ikke tilskuddssatsen etter 3, jf. 4 og

29 Kan ikke bestemme at barnehagen kun kan regne med barn med rett til barnehageplass i grunnlaget for mertilskudd etter forskriften 85 Når gjelder vedtak gjort på grunnlag av rapportering utover 15.12? Rundskrivet: «For det aktuelle tidspunkt og tiden fremover» Nye vedtak, ikke omgjøring av tidligere vedtak. Vedtaket gjelder fra rapporteringstidspunktet 86 Hvordan skal barn telles ved egne rapporteringstidspunkt og store aktivitetsendringer? Oppdeling i små og store barn Samme definisjon av små og store barn som ved fastsettelse av tilskudd Ikke netto endring av samtlige barn 87 29

30 Tilbakebetaling 7 ikke hjemmel for tilbakebetalingskrav Endringer i barnetallet i ikke-kommunal barnehage kun betydning for det fremtidige tilskuddet Terskel for tilskuddsendringer Meldeplikt for store aktivitetsendringer - «blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe» Lokale retningslinjer for «hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året» - Lokal forskrift, jf. fvl 37 - Kan ikke stille strengere krav enn 7 andre ledd Barnehageeiers ansvar å melde fra om endringer jf. tilbakebetalingsansvaret i 9. Kommunen kan fortsette med endringsmeldinger (jf. statstilskuddene) dersom den ønsker det. Gir mer nøyaktige utbetalinger, men antakelig også økt administrasjon

31 TILBAKEKRAV AV FOR MYE UTMÅLT/UTBETALT TILSKUDD 91 Krav om tilbakebetaling 10 «Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.» 92 Nærmere om 10 En «kan»-bestemmelse - Opp til kommunen om den vil kreve tilbake NB! Bestemmelsen gjelder bare når feilutbetalingen «skyldes feil fra barnehagens side» (rundskriv F-05/2011) 93 31

32 Hva om utbetalingen skyldes feil fra kommunens side? Feil utregning vanlige forvaltningsrettslige regler om omgjøring av tilskuddsvedtak, fvl 35 Ren feilutbetaling regler om tilbakesøkning av feilutbetalinger (condictio indebiti) I begge tilfeller: Konkret vurdering. Momenter: Kjente barnehagen til feilen eller burde den ha sett den? Rimelighetsbetraktninger Skylddeling kan være et alternativ 94 Forskriften 9 VILKÅR FOR TILSKUDD 95 Vilkår for tilskudd forskriften 9 «Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt tilskudd» Utslag av den alminnelige forvaltningsrettslige vilkårslæren - verken utvider eller innskrenker denne 96 32

33 Når kan man stille vilkår Uklart i veileder: Antyder begrenset adgang: Bare stille vilkår til den delen av tilskuddet som går utover den lovfestede finansieringsplikten? (rundskr. s. 17) I «Ofte stilte spørsmål»: «Kan kommunen overhode sette vilkår når den gir tilskudd etter minimumssatsen på 88%? Eller kan dette kun knyttes til ekstra tildeling?» Svar: «Ja, hvis dette er et rimelig og relevant vilkår hensett til den konkrete situasjonen.» 97 «rimelige og relevante vilkår» «relevante» saklig sammenheng mellom tilskudd og vilkår - «ikke pålegge plikter for å oppnå noe mer eller noe helt annet enn hva formålet med tilskuddet tilsier» - Ikke vilkår som krysser barnehagens verdimessige eller pedagogiske profil - Ikke strengere enn mot de kommunale - Ikke krav om tariffavtale - Ok: tilsvarende lønns- og arbeidsforhold - OK: følge de kommunal arealnorm 98 Forskriften 11 REFUSJON FOR BARN MELLOM ANDRE KOMMUNER 99 33

34 Refusjon for barn fra andre kommuner 11 «Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitalkostnader fastsatt av departementet.» 100 Mer om refusjon Situasjon: Ikke-kommunal barnehage kan ta inn barn fra andre kommuner Hjemkommunen får rammetilskuddet for dette barnet Refusjon ut fra nasjonal gjennomsnittssats Rundskriv: Beregnes ut fra barnehagens andel av de nasjonale satsene en "92 %- barnehage" får 92 % av nasjonal sats Utfordring: Foreldrene bor i forskjellige kommuner, og barnet går i to barnehager 101 Noen spørsmål Barn under 1 år får ikke plass i hjemkommunen, men får plass i privat bhg i nabokommunen Vertskommunen har krav på refusjon

35 Foreldrebetaling og moderasjonsordningene Kommunen skal ha ordninger for søskenmoderasjon og moderasjon for lav betalingsevne Kommunen skal utbetale refusjon til de ikkekommunale barnehagene for reduksjonen i foreldrebetalingen uavhengig av forskrift om likeverdig behandling 103 Beregning av sats for driftstilskudd Kommunal bhg1 budsjett 2012 Kommunal bhg2 budsjett 2012 Totale driftskostnader + 4 % adm. tillegg Delt på antall heltidsplasser Gj.sniitt driftskostn. pr heltidsplass Tilskudd pr oppholdstime Kommunal bhg3 budsjett

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler.

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler. Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-05/2011 31.10.2011 1. BAKGRUNN Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehageloven

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fra 1. januar

Detaljer

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Udir-7-2014: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Publisert: 18.09.2014 Sist endret: 23.09.2014 Fra 1. januar 2015 skal

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2011/946-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Berit Stornes Lokale retningslinjer for likeverdig behandling

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:00

ÅMLI KOMMUNE. Møteinnkalling FORMANNSKAPET. Utval: Dato: Tidspunkt: 12:00 ÅMLI KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Møtestad: FORMANNSKAPET Rådhuset Dato: 19.01.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall for politisk valte medlemmar vert å melde til Åmli kommune sitt informasjonssenter på telefon

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Dagskonferanse 18 september 2013 om nytt Rundskriv Udir-6-2013 Bakgrunn for samlinga Klar melding tidligere:

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Dypdykk i aktuelle tema Praktisk tilnærming Telletidspunkt Barn per 15.12 iht årsmeldingen - pliktig Antall barn, barnas alder og oppholdstid Rapportering i BASIL

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Kommuneøkonomiseminar 9.april 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd En innledende oversikt over forskrift og beregningsmodell Seminar for Fylkesmennene - KD 21.1.2009 Trond Erik Lunder 1. Likeverdig behandling

Detaljer

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Stor omlegging 28,1 milliarder kroner skal fordeles på en ny måte Barnehagen blir den 3. største sektoren mht økonomi

Detaljer

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014

Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Regelverkssamling på barnehageområdet Høst 2014 Tema: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådgiver, Fakra Butt Presentasjonsinndeling Del

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager Rammefinansiering fra 2011 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 31.05.2010 08.06.2010 22.06.2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret 31.05.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201003274 : E: 150 A10 &20 : Linn Christin Rustøen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 13.01.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret

Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret Saksframlegg Arkivsaknr./arkivkode: 10/00589-2/A10 Saksbehandler: Lars Møllerud Dato: 6.5.2010 Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Detaljer

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement KD 12 JUL2010 PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 2010/01965 Vår ref.: 10/224921TM Dato: 09.07.2010 Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017

Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige RAPPORT, MAI 2017 PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND OPPDRAGSGIVER: Private Barnehagers Landsforbund RAPPORT NR: 1020142

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

u -- RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Klæbu kommune HØRINGSNOTA T

u -- RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Klæbu kommune HØRINGSNOTA T u -- Klæbu kommune RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER HØRINGSNOTA T HØRINGSFRTST 9. MAI 2011 L Innledning Siden 1963 har de kommunale bamehagene

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Asker kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kathrine.bolso.evjen@asker.kommune.no Innsendt av: Kathrine

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE Sørum kommune Barnehageseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato : 18.06.2010 Saknr. : 10/2478-6 Saksbehandler : Mona Nicolaysen Arkivkode : A10 &13 Deres ref. : / Gradering : SVAR

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling (Rundskriv Udir-6-2013) Oslo 6. september Fakra Butt Rådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkinger Endring av struktur

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer