Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager"

Transkript

1 Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2011/946-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Berit Stornes Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager Saksopplysninger Bakgrunn for saken Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14 med sikte på innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Endringene skulle tre i kraft fra 1. januar Med hjemmel i 14 tredje ledd ble det fastsatt forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Forskriften skulle tre i kraft fra samme tid, 1. januar Forskriften pålegger kommunene å nedfelle i lokale retningslinjer hvordan de håndterer visse sider ved finansieringsarbeidet, for eksempel antall telletidspunkt i året. Faktiske opplysninger Utdrag fra forkrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager: 1: Formål og virkeområde: Likeverdig tildeling av offentlig tilskudd a) Kommunens plikt gjelder alle private barnehager godkjent før b) Kommunen velger om de vil gi tilskudd til barnehager godkjent etter

2 2: Kommunens ansvar a) Kommunen skal ivareta kravet om likeverdig behandling uavhengig av drift og eierform. b) Den private barnehagen må være lokalisert innenfor kommunegrensen. c) Plikten gjelder uavhengig av barnas hjemkommune/barn bosatt i andre kommuner. d) Kommunen plikter å dokumentere: At tildeling til private barnehager er i samsvar med forskriften. Alle budsjetterte kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager som tas med i beregningen for satser. Selve utmålingen av tilskudd til private barnehager basert på satser som er beregnet. e) Kommunen plikter å legge dokumentasjonen ved kommunens vedtak om tildeling av kommunalt tilskudd (jf. fvl.). 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift a) Ta hensyn til andre offentlige tilskudd: Statlige og fylkeskommunale tilskudd. Indirekte offentlig økonomiske støtte. Gratis lokaler Lavere husleie enn markespris b) Følgende tilskudd regnes ikke som offentlige tilskudd til ordinær drift: Tilskudd til særskilte formål slik som tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger. Tilskudd til samisk barnehagetilbud. Statlig øremerket investeringstilskudd. Direkte eller indirekte støtte fra private aktører. Attføringstilskudd. c) Kostpenger og moderasjonsordninger er regulert av barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling. d) Følgende kostnader regnes ikke som kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager som skal tas med i beregningsgrunnlaget: Særskilte formål slik som tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne. Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tiltak som følge av bosetting av flyktninger. Tilskudd til samisk barnehagetilbud. Kostnader til lærlinger i kommunale barnehager Kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager som drives i midlertidige barnehagelokaler. e) Kommunalt tilskudd skal dekke kostnader til ordinær drift unntatt andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling I Midtre Gauldal Kommune vedtok Kommunestyret i sak 58/07, : Fra og med 2008 gis de private barnehagene et tilskudd tilsvarende det de kommunale barnehagene får. Inndekning skjer ved utjevning mellom de kommunale og de private barnehagene. Rådmannen bes vurdere enhetskostnadsmodellen som tilskuddsprinsipp fremtidige bevilgninger. i 4: Tilskudd til driftskostnader a) Beregnes ut fra gjennomsnittlige driftskostnader kommunale barnehager. b) Kommunale barnehager med 25% høyere driftskostnader (ikke kapital) enn gjennomsnittet kan holdes utenfor. 2

3 c) Kommunen skal gi 4 % påslag av tilskuddet til driftskostnader for administrasjonskostnader (sektoruavhengige kostnader som regnskap, revisjon etc.). d) Kostnader barnehagemyndighet holdes utenfor. e) Tilskuddsatser til driftskostnader pr heltidsplass: f) Èn sats for barn under tre år og èn sats for barn over tre år. g) Barn regnes som under tre år til og med det kalenderåret de fyller tre år. h) Èn sats for åpne barnehager uavhengig av alder. i) Kunngjøre forslag til tilskuddssatser når årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn (kommuneloven 45) j) Underrette de private barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader innen 1.februar. k) Heltidsplass i ordinær barnehage er avtalt oppholdstid 41 t eller mer pr. uke. l) Deltidsplasser omregnes etter nøkkel fra SSB m) Heltidsplass åpen barnehage er avtalt oppholdstid 16 t eller mer pr uke n) Forholdstallet mellom store og små barn er 1,8 og skal kun benyttes ved utregning av tilskudd til driftskostnader. Kapitaltilskudd regnes pr. heltidsplass uavhengig av alder. o) Nasjonale satser kan kun benyttes ved tilskudd driftskostnader dersom kommunen ikke har tilsvarende kommunale barnehager. 5: Tilskudd til kapitalkostnader a) Kommunen velger om den vil benytte nasjonal sats eller egne beregninger for gjennomsnittlige kapitalkostnader egne barnehage b) Kapitalkostnader er: Avskrivningskostnader basert på anskaffelseskost minus investeringstilskudd og MVA-kompensasjon. Rentekostnader beregnet ut fra bokført verdi på anleggsmidler inkl. tomtekostnader minus investeringstilskudd og MVA-kompensasjon. 6: Reduksjon av kommunalt tilskudd a) Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående år har: Vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader pr. årsverk enn kommunale barnehage og Eier av barnehager har avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen Reduksjon skal tilsvare evt. kostnadsbesparelse. 7: Opplysningsplikt a) Private skal rapportere hver år om antall barn, barnas alder og oppholdstid. b) Rapporten danner grunnlag for utmåling tilskudd. c) Kommunen bestemmer om det skal være flere rapporteringstidspunkt i løpet av året. d) Kommunen bestemmer hva som skal til for at rapportering medfører at tilskuddet endres. e) Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer (regler for ordinære barnehager, familiebarnehage og åpne barnehager) f) Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere antall barn som kan være samtidig og ukentlig oppholdstid. Dersom oppmøte over tid er vesentlig lavere, skal et lavere barnetall legges til grunn ved beregning av tilskudd. g) Retningslinjene bør fastsettes før tilskuddsåret begynner og kommunen bør opplyse om disse når vedtak om tilskudd fattes. h) Kommunen som myndighet skal føre tilsyn og kan med bakgrunn i dette kreve for mye utbetalt tilskudd tilbakebetalt. 3

4 8: Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene a) Tilskuddssatser utmåles èn gang pr.år på bakgrunn av årsmelding b) Tilskudd skal utbetales forskuddsvis hvert kvartal inntil endelig vedtak om tilskudd foreligger. c) Bevilgningsendring tilskudd ordinær drift kommunale (f.eks lønnsoppgjør) skal etterjusteres til private i samme kalenderår. Kommunen velger når. d) Avvik mellom kommunens budsjett og regnskap, skal det ved årsregnskap fattes vedtak om etterjustering (mer-/mindreforbruk). Bevilgningsendringer i løpet av året skal ikke regnes med i dette. 9: Vilkår for kommunalt tilskudd a) Kommunen har rett til å sette rimelige og relevante vilkår b) Må vurderes opp mot plikten til likeverdig behandling, saklig sammenheng mellom tilskudd og vilkår. c) Kommunen må ved vilkår sørge for at det er rom for disse innenfor barnehagens samlede inntekter. d) Dersom private barnehager ikke godtar lovfestede vilkår faller retten til kommunalt tilskudd bort. Vilkår som ikke kan stilles: Vilkår som går på bekostning av verdimessig eller pedagogisk profil Plikter ut over det som gjelder i egne kommunale barnehager. Vilkår om at tariffavtale opprettes. Vilkår om at evt. driftsoverskudd skal tilbakeføres til barnehagedriften. (dette kan stilles ved tilskudd ut over forskriften f.eks kommunale garantier, dersom det er saklig og rimelig og relevant). Vilkår om å følge kommunale kriterier for barnehageopptak. Vilkår om kommunal representant i samarbeidsutvalg Vilkår som kan stilles: Krav om tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som kommunens egne barnehager. Å følge kommunale bestemmelser for arealutnytting. 10: Tilbakebetaling a) Barnehageeier plikter og gi korrekte opplysninger og har ikke rett til å beholde tilskudd basert på feil fra barnehagens side (eks, for mange barn/feil i forhold til over og under tre år,, feil areal i forhold til godkjenning). b) Feil i tilskudd kan kreves tilbakebetalt selv om kommunen ikke har utført myndighetsrollen. c) Kommunen bestemmer om det skal fattes vedtak om tilbakebetaling og om dette skal tilbakebetales eller trekkes fra neste års utbetaling. d) Reglene gjelder ikke når kommunen har feilen. Da brukes rimelighetsvurdering i forhold til om det var mulig for mottaker å oppdage feilen. 11: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner a) Barnehageeier skal fastsette barnehagens vedtekter (bhg.lov 7) og her skal opptakskrets oppgis. b) Rammetilskudd gis etter antall barn i førskolealder i kommunen. 4

5 c) Hjemkommune har plikt til å ivareta rettighetskravet. d) Vertskommunen har krav på refusjon etter nasjonal sats fra barnas hjemkommune når barnet går i privat barnehage. e) Vertskommunen må inngå avtale med hjemkommunen for eventuell refusjon for barn i kommunale barnehager. f) Refusjoner beregnes ut fra nasjonale satser drift og kapital med evt. fratrekk av andre off. tilskudd. 12: Klage til fylkesmannen a) Private barnehager kan klage til fylkesmannen på alle vedtak etter forskriften. b) Forvaltningslovens regler: Klagen rettes til kommunen som plikter å vurdere saken på ny (ta stilling til om den har oppfylt sin plikt om likeverdighet) c) Dersom kommunen opprettholder vedtak sendes klagen til fylkesmannen. Vurdering 1: Formål og virkeområde: Likeverdig tildeling av offentlig tilskudd Kommunen kan ved søknad om godkjenning av private barnehager etter velge om det skal ytes tilskudd til disse. Barnehager må også ha ny godkjenning ved utvidelse. Slike søknader må vurderes opp mot kommunens barnehagedekning, kommuneøkonomi, kommunale planer for utbygging og behov for nye barnehageplasser fremover i tid. Ved vedtak om tilskudd til ny barnehage vil drifts- og kapitaltilskudd følge beregningsmodell for tilskudd til allerede etablerte barnehager. Behov for kapitaltilskudd ut over den vedtatte satsen bør være en del av vurderingen. Søknader om utvidelse eller nyetablering er av slik prinsipiell og økonomisk art at det bør behandles av kommunestyret. 2: Kommunens ansvar Kommunen vil gjennom tilsyn, lokale retningslinjer, samarbeidsavtale med den enkelte private barnehage og systematisk samarbeid i nettverk ivareta kravet om likeverdig behandling. Kommunen har utarbeidet et regneark for beregning av satser i forhold til tilskudd. Dette bygger på en veileder utarbeidet av kunnskapsdepartementet. Regnearket, sammen med vedtatte budsjett for kommunale barnehager, legges med som dokumentasjon for beregning av tilskuddssatser for drift inkl. administrasjon. Midtre Gauldal kommune har ingen kommunale eller private familiebarnehager. Ved eventuelle etableringer av dette vil retningslinjene bli revidert. Kommunen har ingen egne åpne barnehager og nasjonal sats benyttes for tilskudd til privat åpen barnehage. 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift Kunnskapsdepartementets veileder ivaretar forskriftens krav til hva som skal være en del av gjennomsnittlig kostnader for kommunale barnehager og hva som skal holdes utenfor. Midtre Gauldal kommune forholder seg til dette. Dersom barnehager har fått gratis tomt, har gratis husleie e.l eller andre offentlige tilskudd vurderes dette i forhold til fradrag ved beregning av kommunalt tilskudd. Forskrift om foreldrebetaling sier at barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen eller lav inntekt av det offentlige. Dette gjelder også reduksjon av foreldrebetaling på bakgrunn av spesialpedagogisk hjelp. Kommunen bør utbetale tilskudd til dette basert på dokumentert tap av inntekt. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den private barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager mottar. 5

6 4: Tilskudd til driftskostnader Det er utarbeidet regneark for beregning av tilskuddssatser basert på departementets modell. Beregning av og vedtak om tilskudd til private barnehager må innarbeides som en del av arbeidsprosessen og de rutiner kommunen har i forhold til vedtak av økonomiplan og budsjett for egne enheter. I dette må de føringer og frister som forskriften gir ivaretas. 5: Tilskudd til kapitalkostnader Kommunen har ikke atskilte budsjett- eller regnskapstall for kapitalkostnader ved kommunens egne barnehager. Ut fra dette benytter kommunen nasjonale satser for kapitaltilskudd. Private barnehager med vesentlig høyere kapitalkostnader kan søke kommunen om økt tilskudd. Slike søknader må behandles individuelt basert på kommunens behov for barnehageplasser og barnehagens totale økonomi med hensyn til drift, uttak av utbytte etc. 6: Reduksjon av kommunalt tilskudd Private barnehager rapporterer årsregnskap i den statlige Web-baserte rapporteringsløsningen Basil innen 15.april. Kommunens pålagte myndighetskontroll av regnskap vil sammen med årsmelding avdekke dersom private barnehager har vesentlig lavere bemanning, lønnskostnader og at det er avsatt/tatt ut urimelig utbytte eller godtgjørelse for eier. Dersom kommunen vurderer dette til å danne grunnlag for reduksjon av tilskudd må den aktuelle barnehagen bli informert om at det er under utredning og om kommunens begrunnelse og beregning av kostnadsbesparelse. 7: Opplysningsplikt Satser for tilskudd beregnes basert på budsjettvedtak for kommunale barnehager og barnetall i årsmelding pr Erfaringsmessig ser vi at barnegruppene endres allerede ved årets start da det for mange er naturlig å starte i barnehagen etter juleferien. Det er derfor mer riktig å bruke barnetall pr. 15. januar som grunnlag for utbetaling av tilskudd. Forutsetningen for dette ligger i at kommunens barnehager har lagt samme dato som grunnlag i budsjettarbeidet. En målsetting i overgang til rammefinansiering var en forenkling av administrasjon av tilskuddsordninger. Det er derfor viktig at system og retningslinjer ikke blir administrativt arbeidskrevende både for barnehagene og kommunen. Ett telletidspunkt medfører stor grad av forutsigbarhet og vil være lite arbeidskrevende. Det kan ha en negativ side ved at det ikke stimulerer til å utnytte kapasiteten i barnehagen og kan medføre unødvendige ventelister. Opptak av barn i løpet av året, uten økt tilskudd, vil gi lavere bemanningstetthet, og ressurser til drift for øvrig må fordeles på flere barn. Det bør være en målsetting å kunne tilby barnehageplass ut over regelverk med hensyn til rett og prioritet til barnehageplass så langt det er kapasitet. Dette vil ha en positiv effekt på tilflytting og bosetting i kommunen. Med bakgrunn i dette bør det være tre telletidspunkt. a) Vedtak om tilskudd ved årets start basert på barnegruppe pr b) Rapportering 15.april av barnegruppe pr. 1.april ivaretar en gjennomsnittlig endring for vårhalvåret. c) Rapportering 15.september av barnegruppe pr. 1.september ivaretar endringer i forbindelse med hovedopptak og nytt barnehageår. Barn endrer tilbud kontinuerlig i barnehagene. Endringer i tilskudd var tidligere knyttet til øremerket statstilskudd og ble gitt mot minimum økning eller reduksjon på 2 barn i barnehagen. Kommunen viderefører en slik praksis og endring i tilskudd vurderes ut fra økning/reduksjon omregnet til samlet minimum to helplasser ut fra samme beregningsmodell for helplasser som benyttes ved utregning av tilskuddssatser. 6

7 Forskriften betegner større aktivitetsendring som en avdeling eller større gruppe. Telletidspunkt vil i stor grad fange opp både større og mindre endringer. Det synes derfor naturlig å legge etablert avdelingsnorm på 9 små/18 store barn til grunn for retningslinjer ved større aktivitetsendringer. 8: Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene Kommunens regneark ivaretar lovkrav ved utmåling av tilskuddssatser. Dersom vedtak om satser ikke foreligger ved årets begynnelse må siste kvartal i foregående år legges til grunn for forskuddsvis utbetaling første kvartal. Dette avregnes mot vedtatte satser og tilskudd for andre kvartal. Tilskudd til private barnehager utbetales kvartalsvis for hele året. Dersom kommunale barnehager får bevilgningsendring i løpt av året ved f.eks lønnsoppgjør benyttes samme beregningsmodell som for ordinært tilskudd til drift. Endring i kommunal bevilgning omregnes til sats pr. helplass for små og store barn og avregnes til private barnehager ved neste kvartal. Kommunalt regnskap foreligger ikke ved utbetaling av tilskudd første kvartal. Mer- eller mindreforbruk i kommunale barnehager foregående år blir avregnet i utbetaling av tilskudd andre kvartal. 9: Vilkår for kommunalt tilskudd Kommunen må forholde seg til de lovfestede føringer for hva det kan stilles vilkår om. Vilkår må ha til hensikt å gi kommunens barn likeverdige gode oppvekst og utviklingsvilkår. Personalet er barnehagens største og viktigste ressurs og må sikres trygghet for at lovverk og tariffavtaler følges. For de områder det stilles vilkår må disse være likeverdige for kommunale og private barnehager. 10: Tilbakebetaling Det skal tilstrebes at korrekte opplysninger legges frem i forhold til barnetall, areal, regnskap etc. Dersom barnehageeier har gitt feil opplysninger vil kommunen vurdere tilbakebetaling basert på konsekvenser for barnehagens videre drift og størrelse av eventuell tilbakebetaling. Ved store konsekvenser for daglig drift kan tilbakebetaling fordeles over en lengre periode. Dersom kommunen har feilen vurderes dette ut fra rimelighetsvurderingsprinsippet og barnehageeiers mulighet til å oppdage feilen. 11: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner Kommunen er pliktig til å forholde seg til de vedtekter private barnehager har med hensyn til opptak. Kommunen plikter å gi tilskudd til alle barn i den private barnehagen uavhengig av bostedskommune, alder og opptakskrets dersom dette er fastsatt i barnehagens vedtekter. Barnehageeier må melde fra til kommunen slik at det blir sendt refusjonskrav til barnets hjemkommune. I rammeoverføringen i statsbudsjettet gis det ikke ressurser for barn 0-1 år. Kommunen er også forpliktet til å betale for barn bosatt i Midtre Gauldal men som har barnehageplass i privat barnehage annen kommune. Kommunene er ikke forpliktet til å betale, eller har ikke krav på refusjon for barn i kommunale barnehager som bor i annen kommune. Praksis for dette må avtales mellom kommunene. Økonomiske konsekvenser 1. Ved etablering av nye, eller utvidelse av eksisterende private barnehager, må kommunen behandle dette individuelt ved hver henvendelse. De økonomiske konsekvenser av å imøtekomme etablering vil avhenge av størrelse på den nye barnehagen. 7

8 2. Ved søknad om økt tilskudd til kapitalkostnader må dette behandles individuelt basert på kommunens behov for barnehageplasser og barnehagens totale økonomi med hensyn til drift, uttak av utbytte etc. 3. Tilskudd til private barnehager i Midtre Gauldal i 2011: Hauka Soknedal villmarksbarnehage menighetsbarnehage Liøya barnehage Tilskudd Helplasser 0-2 år Tilskudd Helplasser 3-6 år Kapitaltilskudd Sum tilskudd private barnehager Åpen barnehage Liøya Sum tilskudd private barnehager Ved endring av barnegruppe med minimum 2 helplasser samlet for store og små barn vil økning eller reduksjon i tilskudd ved dette bli: a) 9/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i april. b) 4/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i september. Sum Nasjonale satser MGK 2011 April `9/12 September `4/12 Tilskuddssats drift barn 0-2 år --- per heltidsplass Tilskuddssats drift barn 3-6 år --- per heltidsplass Nasjonal sats kapitalkostnader per heltidsplass Ved årlig behandling av handlingsprogram med økonomiplan, med som første år, må det avsettes ressurser til: a) Til refusjon av tapt foreldrebetaling ved søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling ved lav inntekt og reduksjon i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp. Dette utgjør for søskenmoderasjon kr.1165 pr. helplass pr. mnd. b) Til økt tilskudd til private barnehager dersom det forventes økning av barnetall i budsjettåret. Dette må vurderes og innarbeides i en samlet planlegging og budsjettering av det totale barnehagetilbudet i kommunen i økonomiplanperioden. c) Dersom regnskapsrapportering gir signaler om avvik i årsregnskap for kommunale barnehager. Ved over- eller underskudd i årsregnskap for kommunale barnehager skal dette avregnes i tilskudd til private barnehager påfølgende år. Forslag til retningslinjer er utarbeidet på bakgrunn av ovenstående vurderinger Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune vedtar etterfølgende lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av private barnehager. 2. De lokale retningslinjene gjelder fra Eventuell kostnadsøkning som følge av lokale retningslinjer inneværende år må behandles og vedtas i forbindelse med tertialrapport og innarbeides i økonomiplan

9 Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune 1: Formål og virkeområde: Likeverdig tildeling av offentlig tilskudd 1. Retningslinjer for likeverdig behandling fastsettes av kommunestyret i Midtre Gauldal. 2. Revidering av retningslinjer a) Ved endring i lov eller forskrifter. b) Vurderes i forbindelse med behandling av handlingsprogram med økonomiplan i kommunestyret hvert år. c) Det gjennomføres drøfting med eiere av private barnehager ved eventuell revidering. 3. Samarbeid med private barnehager er strukturert gjennom: a) Barnehagenettverk ca. en gang pr. måned b) Samordningsmøte ved hovedopptak c) Felles utviklingsarbeid d) Felles kompetanseplan e) Retningslinjer for likeverdig behandling f) Samarbeidsavtale. 2: Kommunens ansvar 1. Midtre Gauldal kommune gir private barnehager godkjent før en likeverdig tildeling av offentlige tilskudd basert på kommunens kostnader ved egne barnehager jf. vedtak om 100 % kompensasjon. 2. Offentlig tilskudd til barnehager som søker ny eller utvidet godkjenning etter vil bli vurdert ut fra: a. Gjeldende økonomiplan i Midtre Gauldal kommune b. Kommunens behov for barnehageplasser for å ivareta barns rett til barnehageplass jf. barnehagelovens 12a. c. Kommunestyret behandler søknad og fatter vedtak. 3. Midtre Gauldal kommune har ingen kommunal familiebarnehage eller åpen barnehage og benytter nasjonal sats for beregning av tilskudd til denne type barnehager. 4. Midtre Gauldal kommune dokumenterer tilskudd gjennom å legge ved regneark med grunnlag og beregning av satser. 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 9

10 1. Kommunens beregningsmodell: a) Samlet driftskostnad for førskole (funksjon 201) og førskolelokaler (funksjon 221) legges til grunn i modellen. b) Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, minoritetsspråklige barn holdes utenfor. Dette utbetales etter søknad jf. kommunens prosedyrer for tildeling av slike tilskudd c) Tilskudd til private barnehager får fradrag for offentlig støtte til drift gjennom gratis husleie etc. dersom de har dette. d) Tapt inntekt ved søskenmoderasjon, redusert betaling ved lav inntekt eller reduksjon i foreldrebetaling for vedtatte timer til spesialpedagogisk hjelp refunderes på bakgrunn av søknad to ganger pr. år i juni og desember 4: Tilskudd til driftskostnader 1. Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en regnearkmodell basert på departementets veileder for beregning av tilskuddsatser til drift. a) Forslag til satser legges frem sammen med kommunens økonomiplandokument når dette legges ut til alminnelig ettersyn. b) Endelige satser vedtas umiddelbart etter at budsjett for kommunale barnehager er vedtatt og senest 1.februar. 2. Driftskostnader a) Midtre Gauldal kommune utmåler tilskuddssatser til drift basert på budsjetterte kostnader for kommunens egne barnehager og barnetall i årsmelding pr b) Driftskostnader utbetales basert på barnegruppen pr c) Det beregnes om noen av de kommunale barnehagene har med 25% høyere/lavere driftskostnader (ikke kapital) enn gjennomsnittet. Disse holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 3. Administrasjonskostnader a) Departementets modell for beregning av tiskuddssats ivaretar kravet om 4 % påslag av tilskuddet til driftskostnader for administrasjonskostnader (sektoruavhengige kostnader som regnskap, revisjon etc.). 5: Tilskudd til kapitalkostnader 1. Midtre Gauldal kommune utbetaler kapitalkostnader basert på nasjonal sats. 2. Ikke-kommunale barnehager plikter å melde fra til kommunen dersom barnehagens kapitalkostnader overstiger den nasjonale satsen på en slik måte at barnehagen blir tvunget til å redusere eller legge ned driften. Barnehagen kan søke kommunen om økt tilskudd til kapitalkostnader. 3. Midtre Gauldal kommune vil behandle alle søknader om økt tilskudd til kapital individuelt basert på: a) Dokumentasjon av barnehagens kapitalkostnader, driftsutgifter og inntekter inneværende år. b) Vurdering av barnehagens budsjett og regnskap foregående år. c) Kommunens samlede behov for barnehageplasser for å ivareta retten til barnehageplass. d) Barnehagens opptakskrets og andel barn fra andre kommuner. e) Barnehagens andel barn tatt opp uten rett til barnehageplass. 10

11 6: Reduksjon av kommunalt tilskudd 1. Ikke-kommunale barnehager rapporterer årsregnskap i den statlige Web-baserte rapporteringsløsningen Basil innen 15.april. 2. Midtre Gauldal kommune vil gjennom rapportering av årsmelding, årsregnskap og rapportering ved øvrige telletidspunkt føre kontroll med lønnskostnader pr. årsverk. 3. Midtre Gauldal kommune vil redusere tilskuddet tilsvarende barnehagens kostnadsbesparelse foregående år dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader pr. årsverk enn kommunens barnehager og eier har avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 4. Eventuell reduksjon vil bli trukket fra vedtatt tilskudd inneværende år. 7: Opplysningsplikt 1. Telletidspunkt a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Barnehagene rapporterer barnegrupper etter fastsatt skjema med frist for barnegruppe pr og for barnegruppe pr c) For å utløse endring i tilskudd må rapporten dokumentere en reduksjon eller økning i barnegruppe tilsvarende to helplasser eller mer. d) Endring i driftstilskudd inkl. admistrasjonskostnader utbetales tilsvarende satsen for store eller små barn fra rapporteringstidspunkt for antall måneder som gjenstår av året. 2. Større aktivitetsendringer a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Private barnehager som har større aktivitetsendring i løpet av året skal melde fra til kommunen. Avdelingsnormen på 18 helplasser for store barn eller 9 helplasser for små barn legges til grunn for å beregne barnehagens satser på nytt. 8: Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 1. Tilskudd skal utbetales forskuddsvis hvert kvartal a) Inntil endelig vedtak om tilskudd foreligger utbetales tilskudd tilsvarende siste kvartal foregående år. b) Ved endring ut fra telletidspunkt betales endret tilskudd fra og Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere antall barn som kan være samtidig og ukentlig oppholdstid. Ved telletidspunkt og skal det dokumenteres at oppmøte tilsvarer grunnlaget for tilskuddet. Dersom oppmøte over tid er vesentlig lavere, skal et lavere barnetall legges til grunn ved beregning av tilskudd videre. 3. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Dette prinsippet følges opp i forhold til private barnehager dersom det i løpet av året skjer endringer i grunnlaget for de kommunale barnehagene. 11

12 9: Vilkår for kommunalt tilskudd Midtre Gauldal kommune stille følgende vilkår for kommunalt tilskudd: 1. At barnehagen følger det til enhver tid gjeldende regelverk for drift av barnehage. 2. At barnehagen følger opp rapportering i tråd med regelverk, retningslinjer og kommunale rutiner for tilsyn. 3. At barnehagen minimum følger kommunens bestemmelser for leke- og oppholdsareal og arealutnytting. 4. At barnehagen har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende kommunens barnehager. 5. At barnehagen deltar i tiltak i fastsatt kompetanseplan og andre relevante kompetansehevingstiltak som kommunen tilbyr. 6. At barnehagen deltar og følger vedtatte rutiner for samordnet opptak. 7. At barnehagen følger felles plan for overgang barnehage skole. 8. At barnehagen følger rutinehåndbok, årshjul og frister for spesialpedagogisk arbeid. 9. Der det ønskes å benytte datasystemer, delta i arbeid med ulike prosedyrer og rutiner i tillegg til kommunens interne kompetansetiltak betaler barnehagen egenandel for tjenesten. 10: Tilbakebetaling 1. Det skal tilstrebes at korrekte opplysninger legges frem i forhold til barnetall, areal, regnskap etc. 2. Dersom barnehageeier har gitt feil opplysninger vil kommunen vurdere tilbakebetaling basert på konsekvenser for barnehagens videre drift og størrelse av eventuell tilbakebetaling. 3. Ved store konsekvenser for daglig drift kan tilbakebetaling fordeles over en lengre periode. 4. Dersom kommunen har feilen vurderes dette ut fra rimelighetsvurderingsprinsippet og barnehageeiers mulighet til å oppdage feilen. 11: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 1. Midtre Gauldal kommune gir tilskudd til barnehagen ut fra barnehagens melding om barnetall i årsmelding og ved evt. andre telletidspunkt uavhengig av barnets bostedsadresse og alder. 2. Barnehagen plikter ved opptak å ta opp barn fra opptakskrets nedfelt i vedtektene. Dersom barnehagen tar opp barn bosatt i andre kommuner plikter barnehagen umiddelbart å melde fra til kommunen om barnets navn, bosted, fødselsdato og tilbud. 3. Kommunen sender refusjonskrav basert på nasjonale satser til den kommunen barnet er bosatt og som etter forskriften skal finansiere tilbudet. 12: Klage til fylkesmannen Eventuell klage sendes: Midtre Gauldal kommune v/rådmann Rådhuset, 7290 Støren Klagen behandles av rådmann. Dersom kommunen opprettholder vedtaket sendes klagen videre fra kommunen til fylkesmannen. 12

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler.

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler. Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-05/2011 31.10.2011 1. BAKGRUNN Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehageloven

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor

Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert faktor Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2010/1200-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Saksbehandler: Berit Stornes Høringsuttalelse nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Dypdykk i aktuelle tema Praktisk tilnærming Telletidspunkt Barn per 15.12 iht årsmeldingen - pliktig Antall barn, barnas alder og oppholdstid Rapportering i BASIL

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 13.01.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Kommuneøkonomiseminar 9.april 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet 15.12.15 Innledning Kommunen, kommunale barnehager og eiere av private barnehager har alle sammen oppdraget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2011 Formannskapet 27.01.2011 Kommunestyre 09.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/5088 Klassering: Saksbehandler: Robert Ertsås

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fra 1. januar

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement KD 12 JUL2010 PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 2010/01965 Vår ref.: 10/224921TM Dato: 09.07.2010 Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Udir-7-2014: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Publisert: 18.09.2014 Sist endret: 23.09.2014 Fra 1. januar 2015 skal

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen

Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning. Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Budsjettarbeid 2010 Ny finansieringsordning Finansiering av barnehager Nina Beate Jensen Stor omlegging 28,1 milliarder kroner skal fordeles på en ny måte Barnehagen blir den 3. største sektoren mht økonomi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune

Retningslinjer for. beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Retningslinjer for 11.01.2018 beregning og utbetaling av tilskudd til private barnehager i Gjemnes kommune Lene Holten, Per Olav Eide BARNEHAGEMYNDIGHET Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd

Detaljer

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass

Hovedopptak barnehager utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2013/677-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Toril Grøtte Hovedopptak barnehager 2013 - utfordringer knyttet til retten til barnehageplass Saksopplysninger:

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR

SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Side 1 av 5 Arkivsak: 10/1952 SAMLET SAKSFRAMSTILLING NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR Saksbehandler: Agnes Olafson Lundemo Arkiv: A10 &13 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Edvin Heggvold MEDL AP Eli Moen MEDL SP Nils Kjetil Enodd MEDL BFL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Edvin Heggvold MEDL AP Eli Moen MEDL SP Nils Kjetil Enodd MEDL BFL Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr: SAMARBEIDSAVTALE mellom Verdal kommune og barnehage Organisasjonsnr: MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna Tildeling av ressurser til spesialpedagogisk

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite Levekår Haraldreina skole Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE

SVAR - HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERT SEKTOR SØRUM KOMMUNE Sørum kommune Barnehageseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato : 18.06.2010 Saknr. : 10/2478-6 Saksbehandler : Mona Nicolaysen Arkivkode : A10 &13 Deres ref. : / Gradering : SVAR

Detaljer

u -- RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Klæbu kommune HØRINGSNOTA T

u -- RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Klæbu kommune HØRINGSNOTA T u -- Klæbu kommune RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALT DRIFTS- OG IC&PITALTILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER HØRINGSNOTA T HØRINGSFRTST 9. MAI 2011 L Innledning Siden 1963 har de kommunale bamehagene

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret

Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret Saksframlegg Arkivsaknr./arkivkode: 10/00589-2/A10 Saksbehandler: Lars Møllerud Dato: 6.5.2010 Sak nr. Behandles av: Møtedato: Hovedstyret HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Detaljer

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr.

mellom Lillehammer kommune..barnehage, org nr. 1 FORSLAG 12.04.12 SAMARBEIDSAVTALE mellom Lillehammer kommune og..barnehage, org nr. 1. FORMÅL Denne samarbeidsavtalen (heretter avtalen ) skal bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og kommunen,

Detaljer