TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER"

Transkript

1 TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA Dagsamling Førde Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1

2 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd Økt barnehageutbygging med sikte på full dekning 2

3 Føringer fra Stortinget Nasjonale forskrifter for å definere likeverdig behandling Forenkle utmålingen av tilskuddet til de ikkekommunale barnehagene Øke tilskudd for å utjevne forskjeller i lønns- og arbeidsbetingelser Fylkesmannen klageinstans på tilskudd som før Tiltak for å begrense urimelig utbytte eller godtgjørelse 3

4 Kommunalt tilskudd - innført fra Finansiering før Finansiering fra Kommunalt tilskudd Kommunalt driftstilskudd Statstilskudd Foreldrebetaling Foreldrebetaling 4

5 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. Merknad Kommunens finansieringsplikt begrenser seg til det antall barn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning, og som er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier. 5

6 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert Merknad Kommunen kan selv bestemme om de ønsker å gi tilskudd til barnehager som er godkjente etter overgangen til rammefinansiering. Dersom barnehagen søker om utvidelse til flere barn etter 1.januar 2011, vil det være opp til kommunen om utvidelsen skal finansieres. 6

7 Kommunalt tilskudd bhl ledd Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Kommentar Dette er hovedprinsippet for finansieringsplikten, og gir hjemmel for forskriften 7

8 Kommunalt tilskudd bhl ledd Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikkekommunale barnehager som skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. Merknad Beregningen av forskuddet skal ta utgangspunkt i utbetalingen av kommunalt tilskudd året før. 8

9 Utviklingen av regelverket Rammefinansiering og ny forskrift innført fra Regler for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling fra Erstattet 6 i forskriften. Økonomiforskrift for de ikke-kommunale barnehagene fra Tilskudd basert på to år gamle regnskap fra Videreføring og forenkling av reglene om tilskudd basert på to år gamle regnskap fra Full (100 %) likeverdig behandling fra

10 Fortsatt kommunal tilskuddssats fra

11 Utredning av nye regler fra 2016 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Ikke statstilskudd Utredning av to alternativer: 1. Tilskudd ut fra nasjonale satser med lokal tilpasning / justering 2. Tilskudd ut fra kommunal sats kostnadene i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune Tilleggsutredning: Mulighet og konsekvens av pensjonsberegning for barnehageansatte som egen gruppe felles telletidspunkt i kommunale og private barnehager at barnets bosted er folkeregistrert adresse 11

12 Høringen om nye regler Valg av finansieringsmodell Hensyn til rammefinansiering Påvirkning av eierstruktur Felles endringer for begge finansieringsmodellene Pensjonsutgifter uttrekk, påslag og søknadsordning Kapitalkostnader graderte satser Familiebarnehager nasjonal sats Åpne barnehager nasjonal sats Årlig fastsettelse av sats fastsettes årlig i forskrift Refusjon bosatt eller folkeregistrert adresse Økning av minimumssats 100 % fra

13 Høring om nye regler Videreføring av dagens modell Begrepet ordinær drift brukes ikke Barnehager med høye driftskostnader 25 % regelen tas ut Midlertidige lokaler med i tilskuddsberegningen Ekstra tilskudd ikke i forskriften Vedtak om sats enkeltvedtak med klagerett innen Vilkår ikke i forskriften Telling og rapportering av barn videreføring som i 2015 Klage som nå med tillegg av klage på vedtak om sats Kommunesammenslåing tidligere kommuners regnskap i 2 år 13

14 Oppsummering av høring til KD Tilskudd ut fra nasjonal sats Støttet av 980 høringsinstanser: 772 private barnehager, 42 kommuner, åtte fylkesmenn, PBL, KA, Virke, Unio, Utdanningsforbundet Tilskudd ut fra kommunens utgifter videreføring av 2015 Støttet av 156 høringsinstanser: 136 kommuner, 3 fylkesmenn, KS, Spekter, Fagforbundet Påslag for pensjonsutgifter Støttet av 609 høringsinstanser: 403 private barnehager, 148 kommuner, KS, PBL Kapitaltilskudd ut fra nasjonal sats for treårsgrupper Støttes av de fleste, men delt om godkjenningsår eller byggeår som kriterium for gruppering 14

15 Nye regler fra Tilskuddet skal fortsatt være ut fra kommunal sats Grunnlaget er to år gamle regnskap, indeksregulert Full likeverdig behandling 100 % tilskudd Ett vedtak per år Uttrekk av kommunens pensjonsutgifter og påslag på 13 prosent for pensjon Søknad om ekstra tilskudd til pensjon ved ekstra høye pensjonskostnader Kapitaltilskudd ut fra byggeår 15

16 Lansering av nye regler Kunnskapsminister Røe Isaksen: «Vi er opptatt av mindre statlig detaljstyring og av å styrke lokaldemokratiet. Regjeringens beslutning sikrer at kommunene fortsatt har mulighet til å gjøre lokale prioriteringer og ivareta en helhetlig barnehagepolitikk i egen kommune» «Regjeringen frykter.. at en nasjonal sats kan føre til store forskjeller mellom barnehager i en og samme kommune» «En nasjonal sats gir likebehandling mellom kommunale og private barnehager, men ikke innad i hver kommune» «Regjeringen ønsker ikke å bidra til å skape A- og B-barnehager i en kommune» 16

17 Reaksjoner på nye regler fra

18 Flere reaksjoner 18

19 Forskrift fra i detalj 19

20 Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager 4 Pensjonspåslag på driftstilskudd 5 Administrasjonspåslag på driftstilskudd 6 Kapitaltilskudd til ordinære barnehager 7 Tilskudd til familiebarnehager 8 Tilskudd til åpne barnehager 9 Vedtak om sats 10 Indeksregulering 11 Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd 12 Rapportering av barn i private barnehager 13 Tilbakebetaling av tilskudd 14 Klage til Fylkesmannen 15 Refusjon for barn fra andre kommuner 16 Kommunesammenslåing 17 ikrafttredelse 20

21 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 1. Vedtak en gang i året «uten ugrunnet opphold» (jf.forv.l. 11a) Kravet til «uten ugrunnet opphold» betyr at kommunen så raskt som mulig etter at barnetallet fra barnehagen foreligger, må fatte vedtak om tilskudd 2. Nytt vedtak ved endringer etter 12: Ved flere telletidspunkt fastsatt i lokale retningslinjer Ved store aktivitetsendringer Vedtakene er nye vedtak fremover i tid, ikke omgjøring av tidligere vedtak. For å utnytte ledig kapasitet i de private barnehagene vil det være en fordel med flere tellinger og vedtak i løpet av året 21

22 2 Kommunens utrednings og informasjonsplikt 1. Saken er så godt opplyst som mulig (forv.l. 17) 2. Vedtaket er begrunnet (forv.l ) 3. Parten er opplyst om retten til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (forv.l. 18) Kommunen må kunne vise til hvordan tilskuddet er beregnet og sette de private barnehagene i stand til å forstå resultatet av beregningen. vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på konkretisere driftsutgiftene hvis kommuneregnskapet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for de private barnehagene til å vurdere om alle relevante driftsutgifter er tatt med i beregningen 22

23 1. ledd 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager Tilskudd ut fra gjennomsnittlige «ordinære driftsutgifter per heltidsplass» Fradrag: administrasjonsutgifter og pensjonsutgifter inkl. arb.g.avg på pensjon De utgiftene kommunen har til basistilbudet Tilskudd per heltidsplass basert på to år gamle regnskap Driftsutgifter i midlertidige lokaler skal inngå Bygging og riving av midlertidige lokaler skal ikke inngå Foreldrebetaling og kostpenger skal trekkes fra 23

24 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager 2.ledd: Påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter etter 4 og 5 3.ledd: Satser i samsvar med forholdstall små og store barn basert på en av to tellemåter Små barn vektes med 1,8 Beregning av antall heltidsplasser, enten ved: Vekting av årsmeldinger 7/12 og 5/12, eller Egne tellinger 24

25 Telling av barn i kommunale barnehager 1. Årsmeldingen fra året før regnskapsåret vektes med 7/12 og årsmeldingen fra regnskapsåret vektes med 5/12 2. Tellinger i regnskapsårets sju første måneder viser antallet heltidsplasser i denne perioden. Tellinger i regnskapsårets fem siste måneder viser antallet heltidsplasser denne perioden. Barn som fyller tre år i regnskapsåret, regnes som under tre år i årets sju første måneder og over tre år i årets fem siste måneder Barnetallet gjelder fra tellingen fram til neste telling. En telling viser barnetallet for et visst antall dager. 25

26 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager 4.ledd: En sats for barn under 3 år og en sats for barn over tre år 5.ledd: Nasjonal tilskuddssats for de kommuner som ikke har egne ordinære kommunale barnehager 26

27 4 Pensjonspåslag på driftstilskudd 4, første til tredje ledd Kommunens pensjonsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift på disse skal trekkes ut ved beregning av driftstilskudd Kommunen skal legge til et påslag for pensjonsutgifter med tillegg av arbeidsgiveravgift Ordinære barnehager: 13 prosent (1.ledd) Familiebarnehager: 6 prosent (2.ledd) Åpne barnehager: 6 prosent (3.ledd) Grunnlag for påslaget: Kommunens totale lønnsutgifter eksl. pensjonsutgiftene m/arb.g.avg. 27

28 4, fjerde ledd Ekstra høye pensjonsutgifter Pensjonsutgiftene er vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som dekkes gjennom påslaget Forutsetning: Pensjonsavtale inngått før Når er pensjonsutgiftene «vesentlig høyere»? betydelig høyere enn det som blir dekket gjennom påslaget en «kvalifisert underdekning» av pensjonsutgiftene pensjonsutgiftene som ikke blir dekket har avgjørende betydning for barnehagens videre drift desto nærmere pensjonsutgiftene er de kommunale barnehagene, desto mer taler for at de er «vesentlig høyere» 28

29 Søknad om ekstra pensjonstilskudd 4, fjerde ledd Pensjonsutgiftene må dokumenteres i søknaden Dette gjøres ved å regne ut pensjonsutgift per heltidsstilling i barnehagen og sammenligne med hvor mye tilskuddet utgjør per (omregnet) heltidsstilling. Som tallgrunnlag benyttes regnskapet, herunder tilskuddet og antall ansatte, fra to år før tilskuddsåret. Både private ordinære, familie- og åpne barnehager kan søke. 29

30 Øvre grense for pensjonsutgifter 4, femte ledd Gjennomsnittlige pensjonsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager utgjør en øvre grense for hva kommunen er forpliktet til å dekke etter fjerde ledd. Øvre grense: Pensjonsutgift per (omregnet) heltidsstilling ut fra to år gamle regnskapstall Sammenlignes med regnskapsførte pensjonsutgifter per heltidsstilling i de private barnehagene to år tilbake Kommunen kan ikke legge til grunn en antatt pensjonspremie for barnehageansatte som gruppe 30

31 Mer om søknadsordning for pensjon Opplysninger fra kommunen Hvor stor del pensjonspåslaget (13 prosent) utgjør av tilskuddet per barn Kommunens egen pensjonsutgift per heltidsstilling Fremgangsmåte for barnehagen Beregne totalt pensjonspåslag («pensjonstilskudd») per heltidsstilling Finne barnehagens egen pensjonsutgift per heltidsstilling (Årsregnskapet konto 5945 Pensjonsforsikring for ansatte) Sammenligne «pensjonstilskudd» og pensjonsutgift per heltidsstilling ut fra regnskapet to år tilbake Søke om ekstra tilskudd hvis pensjonsutgiften er vesentlig høyere enn «pensjonstilskuddet» 31

32 Mer om søknadsordning for pensjon «Vesentlig høyere pensjonsutgift» Blir en vesentlig del av pensjonsutgiftene ikke dekket av «pensjonstilskuddet»? Nærmer barnehagens pensjonsutgift per ansatt seg det kommunen selv har i pensjonsutgift? Dersom barnehagen har samme eller høyere pensjonsutgift som kommunen, har den normalt krav på ekstra tilskudd Men: Barnehagen får ikke dekket mer per ansatt enn det kommunen bruker per ansatt Dekning av vesentlig høyere pensjonsutgifter gjelder bare avtaler inngått før

33 Administrasjons- og kapitaltilskudd 5 Administrasjonspåslag på driftstilskudd 4,3 prosent av gjennomsnittlige brutto driftsutgifter Gjelder både ordinære, familie- og åpne barnehager 6 Kapitaltilskudd til ordinære barnehager Nasjonale tilskuddssatser til ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår 33

34 Kapitaltilskudd 2016 Ordinære barnehager per heltidsplass Kr byggeår til og med 2007 Kr byggeår Kr byggeår Kr byggeår Familiebarnehager per heltidsplass Kr barn 0-2 år Kr barn 3-6 år 34

35 7 Tilskudd til familiebarnehager Tilskudd til drift med påslag for pensjons- og administrasjonsutgifter beregnet som for ordinære barnehager En sats for barn under tre år, og en sats for barn over tre år Barn under tre år vektes med 1,25 ved beregning av tilskuddssats Nasjonal sats hvis kommunen ikke har egne familiebarnehager Kapitaltilskudd etter nasjonal sats 35

36 8 Tilskudd til åpne barnehager Tilskudd per heltidsplass Tilskuddet skal beregnes ut fra driftsutgifter og kapitalkostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale åpne barnehager, fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på driftsutgiftene, og administrasjonsutgifter. Påslag for pensjonsutgifter jf. 4 og adm.utgifter 5 En sats for åpningstid 6 15 t/uke og en for over 15 t/uke Tilskudd til antall barn barnehagen er godkjent for, eller lavere hvis fremmøtet er lavere over tid Nasjonal sats hvis kommunen ikke har egne åpne barnehager 36

37 9 Vedtak om sats Vedtak innen 31.oktober året før tilskuddsåret Vedtaket skal inneholde: Kommunens satsberegning eller vise til nasjonale satser Satsene kan bli justert pga. endringer i deflator eller makspris for foreldrebetaling Kommunens pensjonsutgifter per heltidsstilling Pensjonspåslagets andel av tilskuddssatsen per barn Kommunen velger selv om vedtaket gjøres administrativt eller politisk Vedtaket er et enkeltvedtak med klagerett etter forvaltningsloven 37

38 10 Indeksregulering Forventet pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren kommunal deflator. Første året: Den siste justerte deflator; 2,9 % for 2015 Andre året: Statsbudsjettet; 2,7 % for 2016 Foreldrebetalingen skal ikke indeksreguleres! 38

39 Fratrekk ved utbetaling: Andre offentlige tilskudd 11 Begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd Indirekte offentlig økonomisk støtte Manglende foreldrebetaling ved lavere pris enn makspris Flere barn enn det barnehagen er godkjent for Tilskudd til annet enn det ordinære tilbudet skal holdes utenfor beregningen Tilskudd til for eksempel barn med særlige behov, eller annen økonomisk støtte som ikke går til det ordinære tilbudet i barnehagen, skal holdes utenfor beregningen av tilskudd etter 1 og skal heller ikke trekkes fra ved til deling av tilskudd. 39

40 Tilskuddssatser fra Satser heltidsplass Ordinær barnehage Familiebarnehage Åpen barnehage Per heltidsplass Til drift små barn Til drift små barn Åpn.tid: 6-15 t Per heltidsplass Til drift store barn Til drift store barn Åpn.tid: Over 15 t Per heltidsplass Til kapital - byggeår Til kapital en sats (inkl. over) Drift: Satser fra : Tilskudd til driftskostnader basert på to år gamle regnskap i kommunens barnehager med indeksregulering. Forholdstall store / små barn: Nå 1,8. Påslag pensjonskostnader: Ordinære barnehager. 13 % av lønn. Familie og åpne barnehager: 6 % Påslag administrasjon: 4,3 % påslag til administrasjonskostnader Kapital (renter og avskrivninger): Satser fastsatt av departementet. Ordinære: gruppert etter byggeår. Familie: En sats Åpne: samlet sats for drift og kapital 40

41 12 Rapportering av barn i private barnehager Hvert år per for ordinære og familiebarnehager Tilskudd basert på rapportering året før tilskuddsåret Flere rapporteringer kan fastsettes i lokale retningslinjer for alle typer barnehager Rapportering ved store aktivitetsendringer for alle Rapportering i åpne barnehager om ukentlig oppholdstid og hvor mange barn det er plass til innenfor godkjenningen. 41

42 Lokale retningslinjer Kommunen kan etter andre ledd fastsette At de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkt Når slik rapportering skal skje Hva som skal til for at tilskuddet skal endres Retningslinjene fastsettes før tilskuddsåret starter og kan ikke endres i løpet av tilskuddsåret. 42

43 Store aktivitetsendringer Private barnehager skal etter tredje ledd rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer, og tilskuddet skal da beregnes på nytt. Konkret vurdering: Ta hensyn til barnehagens størrelse og barnetall Eksempel: opprettelse eller nedleggelse av avdeling Kan ikke fastsette en fast grense Vurdere den enkelte endringen konkret Plikten gjelder både ved økning og reduksjon i antall barn 43

44 Treåringer og vedtak framover i tid Ved rapportering ved flere telletidspunkt og ved store aktivitetsendringer skal følgende gjelde: Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapportert i tilskuddsårets sju første måneder, utløser dette tilskudd for småbarnsplass. Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapportert i årets fem siste måneder, utløse dette driftstilskudd for storbarnsplass resten av året. Vedtakene gjelder fra det aktuelle tidspunkt og tiden framover. Dvs.: Nye vedtak, ikke omgjøring. 44

45 Tilbakebetaling og klage 13 Tilbakebetaling av tilskudd Kommunen kan vedta krav om tilbakebetaling hvis barnehagen har mottatt for høyt tilskudd på grunn av egne feil 14 Klage til Fylkesmannen Ved vedtak etter: 1 Vedtak om tilskudd 4 Tilskudd ved ekstra høye pensjonskostnader 6 Kapitaltilskudd ordinære barnehager 9 Vedtak om sats 13 Tilbakebetaling av tilskudd 45

46 Refusjon og kommunesammenslåing 15 Refusjon for barn fra andre kommuner Kommuner som har private barnehager med barn folkeregistrert i andre kommuner, har krav på refusjon. Refusjon: Nasjonale satser for drift og kapital. 16 Kommunesammenslåing Tilskudd ut fra den gamle kommunens regnskap og barnetall i to år etter sammenslåingen. 17 Ikrafttredelse Fra Tidligere forskrift oppheves samtidig 46

47 Nærmere om refusjon Barnets hjemkommune har ansvaret for at barnet blir tilbudt plass i barnehage Det skal refunderes dag for dag i de månedene barna begynner eller slutter i den private barnehagen Eks: Barnet har heldeltidsplass i en kommunal barnehage i hjemkommunen, men går i en privat barnehage i en annen kommune ikke refusjon Barnet har deltidsplass i både kommunal barnehage i egen kommune og privat barnehage i en annen kommune som ikke overlapper hverandre - refusjon 47

48 Tilskuddsberegning 2016 Kostnader og inntekter til drift År Kostnader til ordinær drift for basistilbudet i kommunale barnehager iht. kommuneregnsk Uttrekk av administrasjonsutgifter Uttrekk av alle pensjonsutgifter i basistilbudet iht. kommuneregnskapet Uttrekk av arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiftene i kommuneregnskapet prosent påslag for pensjon på totale lønnsutgifter i basistilbudet Arbeidsgiveravgift på påslaget for pensjon 2014 KOSTNADER TIL ORDINÆR DRIFT FOR BASISTILBUDET I KOMMUNENS BARNEHAGER Påslag for administrasjonskostnader; 4,3 % av kostnader til ordinær drift 2014 KOSTNADER TIL DRIFT OG ADMINISTRASJON FOR BASISTILBUDET Påslag for sist justerte faktor for pris- og kostnadsvekst (deflator) (2015: 2,9 %) + Påslag for pris- og kostnadsveksten (deflator) i statsbudsjettet for tilskuddsåret. (2016: 2,7 %) - Fradrag for foreldrebetaling etter barnetall fra regnskapsåret og makspris for tilskuddsåret (2016: Kr 2.655) ( 2015: Kr 2580) Fradrag for kostpenger fra regnskapsåret indeksregulert til tilskuddsåret 2016 (2013x1,029x1,027) GRUNNLAG FOR BEREGNING AV TILSKUDDSATSER FOR

49 Oppgave Tidspunkt Innhold Årshjul Beregne tilskuddssats Aug. sep. -15 Regnskap og barnetall for 2013 Budsjettering Sep. okt. -15 Forslag til kommunebudsjett Vedtak om tilskuddssats 31.Oktober 2015 Tilskuddssatser for store og små barn i ordinære, familie- og åpne barnehager Budsjettvedtak Desember -15 Vedtatt årsbudsjett Utbetaling av forskudd på Januar -16 ¼ av samlet driftstilskudd året før driftstilskudd Kommunen godkjenner barnehagens årsmelding 19.Januar 2016 Årsmelding med barnetall per er grunnlag for vedtak om tilskudd Beregning og utbetaling av tilskudd til drift og kapital Februar mars 2016 Vedtak med dokumentasjon «uten ugrunnet opphold» Ny tilskuddsberegning ved vedtatte telletidspunkt Iht. komm. Retn.linjer Vedtak med dokumentasjon ved endringer i barnetall mv Ny tilskuddsberegning ved Når endring har Rapportering fra barnehagen etter 12 «store aktivitetsendringer» skjedd Klagesaksbehandling Hele året Saksbeh. av klage før ev. oversend. til Fylkesmannen. 49

50 50

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

Forskrift om tilskudd til private barnehager

Forskrift om tilskudd til private barnehager Forskrift om tilskudd til private barnehager Utskriftsdato: 26.12.2017 05:22:48 Status: Gjeldende Dato: 9.10.2015 Nummer: FOR-2015-10-09-1166 Utgiver: Kunnskapsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Kommuneøkonomiseminar 9.april 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE

NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE NYE REGLER FOR TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Fagsamling Trondheim 16.juni 2015 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 181 384 per

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd

Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Forslag til forskriftstekst tildeling av tilskudd til private barnehager 3 femte ledd Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell: Ordinære barnehager,

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018

Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om sats til private barnehager i Verdal kommune for 2018 Vedtak om driftstilskuddssats Verdal kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 186 114 per

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017

Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om sats til private barnehager i Levanger kommune for 2017 Vedtak om driftstilskuddssats Levanger kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 195.700

Detaljer

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune

Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for 2018 som tidligere tilhørte Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» Deres ref: «REF» «ADRESSE» Vår ref: 12280/2017 «POSTNR» «POSTSTED» Saksnr: 2017/2334 Dato: 21.11.2017 Nytt vedtak om sats driftstilskudd til private barnehager i Indre Fosen kommune for

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018.

Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om sats til private barnehager i Porsgrunn kommune for 2018. Vedtak om driftstilskuddssats Porsgrunn kommune har vedtatt at driftstilskuddssatsene for ordinære private barnehager er kroner 194.758

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016.

Vi har laget eksempler på utregninger av tilskudd til private barnehager for 2016. Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2016 Vi har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst og utdanningsavdelingen Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Gjennomgang av 3, 4, 5 og 6 i ny forskrift Vise regneeksempler knyttet til disse bestemmelsene

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst

ÅMLI KOMMUNE Oppvekst ÅMLI KOMMUNE Oppvekst DELEGERT VEDTAK Kommunestyret delegert 16/217 Saksbeh.: Ingeborg Heltzer Anderssen Direkte tlf.: 37185200 Klokkargarden barnehage E-post: ingeborg.heltzer.anderssen@amli.kommune.no

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bamble kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: lisbeth.prestholdt@bamble.kommune.no Innsendt av: Lisbeth Prestholdt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vestby kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.lovsjo@vestby.kommune.no Innsendt av: Trine Løvsjø Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - TYNSET KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mariann.hagen@tynset.kommune.no Innsendt av: Mariann Hagen

Detaljer

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Nasjonale tilskuddssatser - barnehager Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2018. Når satsene er vedtatt vil de tas inn i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager og

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: peggy@lund.kommune.no Innsendt av: Peggy Gursli Innsenders

Detaljer

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksbehandler: Arve Bjørndahl Vår dato: 14.10.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/6078 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om likeverdig

Detaljer

Ny forskrift fra 1.januar Cecilie Halland Aamot

Ny forskrift fra 1.januar Cecilie Halland Aamot Ny forskrift fra 1.januar 2016 Cecilie Halland Aamot Ny forskrift 1.1.16 KD ville ha en vurdering av om det burde foretas endringer i beregning av tilskudd? Ny modell med nasjonal sats eller videreføring

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fauske kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.lise.evenstrom@fauske.kommune.no Innsendt av: Inger-Lise

Detaljer

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale

Nytt finansieringssystem for ikkekommunale Nytt finansieringssystem for ikkekommunale barnehager Rammefinansiering fra 2011 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Bø Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: beate.darrud@bo.kommune.no Innsendt av: Beate Darrud Innsenders e-post:

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Gran kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mona.mikalsen@gran.kommune.no Innsendt av: Mona Mikalsen Innsenders

Detaljer

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Her gjør vi rede for vilkårene som barnehagen må oppfylle for å dekket sine pensjonsutgifter av kommunen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 17.03.2016

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Elvebakken Montessoribarnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: post@elvebakkenmontessoribhg.no Innsendt

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Trygge Barnehager as/fus barnehagene Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eli@tryggebarnehager.no Innsendt av:

Detaljer

Notat. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager - 2016

Notat. Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager - 2016 Kommunalavdeling oppvekst 29.10.2015 Sak nr. 2013/9888-8 Notat Til: Fra: Private barnehager Fagavdeling Barnehage, v/ann-iren Larsen Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Byrådssak 276/16.1 Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager LRS ESARK-03-201600938-50 Hva saken gjelder: På oppdrag av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland

Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Nytt rundskriv om forskrift om likeverdig behandling - Felles barnehagesamling- Fylkesmennene i Hedmark og Oppland Hva er gjort? Innarbeidelse av tolkninger Endring av struktur Klarere språk Fjerning av

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Vefsn kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: trine.fakvam@vefsn.kommune.no Innsendt av: Trine Fåkvam Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stange kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.bryhni@stange.kommune.no Innsendt av: Knut Bryhni Innsenders

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ålesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: astrid.ous.larsen@alesund.kommune.no Innsendt av: Astrid

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Aust-Agder Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmaalds@fylkesmannen.no Innsendt av: Line Duesund

Detaljer

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Svar fra Utdanningsforbundet Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet legger Utdanningsdirektoratet fram forslag til

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager Praktisering av sentral forskrift i Kongsberg kommune. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Denne utgave er

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Namsos Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Manuelt bekreftet av saksbehandler. Innsendt via: john.saur@namsos.kommune.no Innsendt av: John

Detaljer

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter Her gjør vi rede for vilkårene som barnehagen må oppfylle for å dekket sine pensjonsutgifter av kommunen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 29.03.2017

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Barnehagene i Helse Bergen Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: inger.johanne.klausen@helse-bergen.no Innsendt

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tomteråsen barnehage SA Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: tomterasen@barnehage.no Innsendt av: Nina F. Kristiansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Mandal Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: torill.hinna@mandal.kommune.no Innsendt av: Torill Hinna Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Halden kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: kirsten.mellingseter@halden.kommune.no Innsendt av: Kirsten

Detaljer

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillehammer Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bjorn.brandvold@lillehammer.kommune.no Innsendt av: Bjørn Brandvold

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tromsø kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: monica.johansen@tromso.kommune.no Innsendt av: Monica Johansen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østfold Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoskas@fylkesmannen.no Innsendt av: Karianne Åsheim Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lillesand kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: olemou@lillesand.kommune.no Innsendt av: Ole Morten Glastad

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Skodje Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: janne.aamelfot@skodje.kommune.no Innsendt av: nne Aamelfot Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Aurskog-Høland kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: anne.flaen@ahk.no Innsendt av: Anne Flaen Innsenders

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Arkivsak: 10/2478-2 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER K-kode: A10 &13 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Lervig Brygge Barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: bhg.lervigbrygge@laringsverkstedet.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Randaberg kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ajbl@randaberg.kommune.no Innsendt av: Anne-Jorunn Bjørkum

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Østre Toten kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: ane-kristin.naerboe@ostretoten.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Haugesund kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: maren.elise.monclair.pedersen@haugesund.kommune.no Innsendt

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Fra 1. januar

Detaljer

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor

Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor Dato:28.06.2010 Byrådssak 1278/10 Byrådet Høringsnotat - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor TRIK SARK-03-201001730-19 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Medbroen Drift AS (Medbroen gårdsbarnehage) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hjordis@medbroen.no Innsendt av:

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 10/5941-2 Dato: * HØRING - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomite oppvekst og utdanning

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Brønnøy Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: knut.johansen@bronnoy.kommune.no Innsendt av: Knut Johansen Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Levanger Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: hartvik.eliasson@levanger.kommune.no Innsendt av: Hartvik m. Eliasson

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sørum kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: katrine.karlsen@sorum.kommune.no Innsendt av: Katrine Karlsen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Napperød Naturbarnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: leif.ole.haugberg@gmail.com Innsendt av: Leif Ole

Detaljer

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune

HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune HØRING finansiering av private barnehager fra Askim kommune Spørsmål 1 6 er behandlet politisk og bystyret vedtok enstemmig Askim kommunes uttalelse på disse spørsmålene i sak 55/15. Øvrige spørsmål er

Detaljer

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning.

Forslaget som nå foreligger om å innføre en felles sats for pensjon vil fjerne det største uforutsigbare elemententet som gjenstår i dagens ordning. Røyken kommune Grønn, nær og levende Utdanningsdirektoratet Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EIVLIE A10 &13 29.06.2015 S15/5657-4 L24314/15 Høring - Finansiering av private barnehager Her er Røyken

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Tønsberg Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mvor@tonsberg.kommune.no Innsendt av: Marion Vørrang Innsenders e-post:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt dato: Representerer:: Ikke innsendt til Utdanningsdirektoratet. Uttalelsen er under utfylling. ikke

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Nærleiken barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: sveinung@narleik.no Innsendt av: Sveinung Nordtveit Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Eidsvoll kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rut.bergem@eidsvoll.kommune.no Innsendt av: Rut Bergem Innsenders

Detaljer

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Rundskriv Udir : Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Udir-7-2014: Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rundskriv Publisert: 18.09.2014 Sist endret: 23.09.2014 Fra 1. januar 2015 skal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret 98/2015 17.12.2015 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3075-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 14/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Hvaler kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: asen@hvaler.kommune.no Innsendt av: Astri Engblad Innsenders

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: fmoafbu@fylkesmannen.no Innsendt av: Fakra

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Stjørdal kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: roar.storset@stjordal.kommune.no Innsendt av: Roar Størset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer