Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune. Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: K-salen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe Medlem AP Jens Ivar Gynnild Medlem SV Gerd Beate Solberg Medlem KRF Per Bjarne Bonesvoll Medlem BFL Eli Moen MEDL SP Bjørn Hovstad MEDL SP Arnt Egil Aune MEDL H Jon Jarle Spjeldet Bjørn Hovstad V Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

2 Hovedutskrifter sendes til:

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 9/11 PS 10/11 PS 11/11 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Hovedopptak barnehager driftsmessige konsekvenser Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager 2011/ /946 Kommunedelplan fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2011 status i arbeidet PS 9/11 Referatsaker Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Vedtak PS 10/11 Hovedopptak barnehager driftsmessige konsekvenser Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommunestyre tilfører R-2 inntil kr ,- for å kunne etablere en bemanningsnorm på 2.8 i forhold til hovedopptak Helårsvirkning innarbeides i økonomiplan Midtre Gauldal kommune har som intensjon å gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass, men kan ikke gi garantier utover lovfestet rett. Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannen fremmet følgende nye innstilling: 1. Midtre Gauldal kommunestyre tilfører R-2 inntil kr ,- for å kunne etablere en bemanningsnorm på 2.8 i forhold til hovedopptak Finansiering i forbindelse med regnskapsavslutningen. Helårsvirkning forsøkes innarbeidet i økonomiplan Midtre Gauldal kommune har som intensjon å gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass, men kan ikke gi garantier utover lovfestet rett. Aina Midthjell Reppe fremmet følgende forslag: Bemanningsnormen endres til 3, 0. R2 må da tilføres ,-.

4 Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Reppe s forslag, ble Reppe s forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommunestyre tilfører R-2 inntil kr ,- for å kunne etablere en bemanningsnorm på 3,0 i forhold til hovedopptak Helårsvirkning innarbeides i økonomiplan Midtre Gauldal kommune har som intensjon å gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass, men kan ikke gi garantier utover lovfestet rett. PS 11/11 Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager 1. Ved etablering av nye, eller utvidelse av eksisterende private barnehager, må kommunen behandle dette individuelt ved hver henvendelse. De økonomiske konsekvenser av å imøtekomme etablering vil avhenge av størrelse på den nye barnehagen. 2. Ved søknad om økt tilskudd til kapitalkostnader må dette behandles individuelt basert på kommunens behov for barnehageplasser og barnehagens totale økonomi med hensyn til drift, uttak av utbytte etc. 3. Tilskudd til private barnehager i Midtre Gauldal i 2011: Hauka Soknedal villmarksbarnehage menighetsbarnehage Liøya barnehage Tilskudd Helplasser 0-2 år Tilskudd Helplasser 3-6 år Kapitaltilskudd Sum tilskudd private barnehager Åpen barnehage Liøya Sum tilskudd private barnehager Ved endring av barnegruppe med minimum 2 helplasser samlet for store og små barn vil økning eller reduksjon i tilskudd ved dette bli: a) 9/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i april. b) 4/12 av satsen pr. helplass for små eller store barn ved rapportering i september. Sum Nasjonale satser MGK 2011 April `9/12 September `4/12 Tilskuddssats drift barn 0-2 år --- per heltidsplass Tilskuddssats drift barn 3-6 år --- per heltidsplass Nasjonal sats kapitalkostnader per heltidsplass Ved årlig behandling av handlingsprogram med økonomiplan, med som første år, må det avsettes ressurser til:

5 a) Til refusjon av tapt foreldrebetaling ved søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling ved lav inntekt og reduksjon i foreldrebetaling for spesialpedagogisk hjelp. Dette utgjør for søskenmoderasjon kr.1165 pr. helplass pr. mnd. b) Til økt tilskudd til private barnehager dersom det forventes økning av barnetall i budsjettåret. Dette må vurderes og innarbeides i en samlet planlegging og budsjettering av det totale barnehagetilbudet i kommunen i økonomiplanperioden. c) Dersom regnskapsrapportering gir signaler om avvik i årsregnskap for kommunale barnehager. Ved over- eller underskudd i årsregnskap for kommunale barnehager skal dette avregnes i tilskudd til private barnehager påfølgende år. Forslag til retningslinjer er utarbeidet på bakgrunn av ovenstående vurderinger Rådmannens innstilling 1. Midtre Gauldal kommune vedtar etterfølgende lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av private barnehager. 2. De lokale retningslinjene gjelder fra Eventuell kostnadsøkning som følge av lokale retningslinjer inneværende år må behandles og vedtas i forbindelse med tertialrapport og innarbeides i økonomiplan Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune 1: Formål og virkeområde: Likeverdig tildeling av offentlig tilskudd 1. Retningslinjer for likeverdig behandling fastsettes av kommunestyret i Midtre Gauldal. 2. Revidering av retningslinjer a) Ved endring i lov eller forskrifter. b) Vurderes i forbindelse med behandling av handlingsprogram med økonomiplan i kommunestyret hvert år. c) Det gjennomføres drøfting med eiere av private barnehager ved eventuell revidering. 3. Samarbeid med private barnehager er strukturert gjennom: a) Barnehagenettverk ca. en gang pr. måned b) Samordningsmøte ved hovedopptak c) Felles utviklingsarbeid d) Felles kompetanseplan e) Retningslinjer for likeverdig behandling f) Samarbeidsavtale. 2: Kommunens ansvar

6 1. Midtre Gauldal kommune gir private barnehager godkjent før en likeverdig tildeling av offentlige tilskudd basert på kommunens kostnader ved egne barnehager jf. vedtak om 100 % kompensasjon. 2. Offentlig tilskudd til barnehager som søker ny eller utvidet godkjenning etter vil bli vurdert ut fra: a. Gjeldende økonomiplan i Midtre Gauldal kommune b. Kommunens behov for barnehageplasser for å ivareta barns rett til barnehageplass jf. barnehagelovens 12a. c. Kommunestyret behandler søknad og fatter vedtak. 3. Midtre Gauldal kommune har ingen kommunal familiebarnehage eller åpen barnehage og benytter nasjonal sats for beregning av tilskudd til denne type barnehager. 4. Midtre Gauldal kommune dokumenterer tilskudd gjennom å legge ved regneark med grunnlag og beregning av satser. 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 1. Kommunens beregningsmodell: a) Samlet driftskostnad for førskole (funksjon 201) og førskolelokaler (funksjon 221) legges til grunn i modellen. b) Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, minoritetsspråklige barn holdes utenfor. Dette utbetales etter søknad jf. kommunens prosedyrer for tildeling av slike tilskudd c) Tilskudd til private barnehager får fradrag for offentlig støtte til drift gjennom gratis husleie etc. dersom de har dette. d) Tapt inntekt ved søskenmoderasjon, redusert betaling ved lav inntekt eller reduksjon i foreldrebetaling for vedtatte timer til spesialpedagogisk hjelp refunderes på bakgrunn av søknad to ganger pr. år i juni og desember 4: Tilskudd til driftskostnader 1. Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en regnearkmodell basert på departementets veileder for beregning av tilskuddsatser til drift. a) Forslag til satser legges frem sammen med kommunens økonomiplandokument når dette legges ut til alminnelig ettersyn. b) Endelige satser vedtas umiddelbart etter at budsjett for kommunale barnehager er vedtatt og senest 1.februar. 2. Driftskostnader a) Midtre Gauldal kommune utmåler tilskuddssatser til drift basert på budsjetterte kostnader for kommunens egne barnehager og barnetall i årsmelding pr b) Driftskostnader utbetales basert på barnegruppen pr c) Det beregnes om noen av de kommunale barnehagene har med 25% høyere/lavere driftskostnader (ikke kapital) enn gjennomsnittet. Disse holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

7 3. Administrasjonskostnader a) Departementets modell for beregning av tiskuddssats ivaretar kravet om 4 % påslag av tilskuddet til driftskostnader for administrasjonskostnader (sektoruavhengige kostnader som regnskap, revisjon etc.). 5: Tilskudd til kapitalkostnader 1. Midtre Gauldal kommune utbetaler kapitalkostnader basert på nasjonal sats. 2. Ikke-kommunale barnehager plikter å melde fra til kommunen dersom barnehagens kapitalkostnader overstiger den nasjonale satsen på en slik måte at barnehagen blir tvunget til å redusere eller legge ned driften. Barnehagen kan søke kommunen om økt tilskudd til kapitalkostnader. 3. Midtre Gauldal kommune vil behandle alle søknader om økt tilskudd til kapital individuelt basert på: a) Dokumentasjon av barnehagens kapitalkostnader, driftsutgifter og inntekter inneværende år. b) Vurdering av barnehagens budsjett og regnskap foregående år. c) Kommunens samlede behov for barnehageplasser for å ivareta retten til barnehageplass. d) Barnehagens opptakskrets og andel barn fra andre kommuner. e) Barnehagens andel barn tatt opp uten rett til barnehageplass. 6: Reduksjon av kommunalt tilskudd 1. Ikke-kommunale barnehager rapporterer årsregnskap i den statlige Web-baserte rapporteringsløsningen Basil innen 15.april. 2. Midtre Gauldal kommune vil gjennom rapportering av årsmelding, årsregnskap og rapportering ved øvrige telletidspunkt føre kontroll med lønnskostnader pr. årsverk. 3. Midtre Gauldal kommune vil redusere tilskuddet tilsvarende barnehagens kostnadsbesparelse foregående år dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader pr. årsverk enn kommunens barnehager og eier har avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 4. Eventuell reduksjon vil bli trukket fra vedtatt tilskudd inneværende år. 7: Opplysningsplikt 1. Telletidspunkt a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Barnehagene rapporterer barnegrupper etter fastsatt skjema med frist for barnegruppe pr og for barnegruppe pr c) For å utløse endring i tilskudd må rapporten dokumentere en reduksjon eller økning i barnegruppe tilsvarende to helplasser eller mer. d) Endring i driftstilskudd inkl. admistrasjonskostnader utbetales tilsvarende satsen for store eller små barn fra rapporteringstidspunkt for antall måneder som gjenstår av året.

8 2. Større aktivitetsendringer a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Private barnehager som har større aktivitetsendring i løpet av året skal melde fra til kommunen. Avdelingsnormen på 18 helplasser for store barn eller 9 helplasser for små barn legges til grunn for å beregne barnehagens satser på nytt. 8: Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 1. Tilskudd skal utbetales forskuddsvis hvert kvartal a) Inntil endelig vedtak om tilskudd foreligger utbetales tilskudd tilsvarende siste kvartal foregående år. b) Ved endring ut fra telletidspunkt betales endret tilskudd fra og Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere antall barn som kan være samtidig og ukentlig oppholdstid. Ved telletidspunkt og skal det dokumenteres at oppmøte tilsvarer grunnlaget for tilskuddet. Dersom oppmøte over tid er vesentlig lavere, skal et lavere barnetall legges til grunn ved beregning av tilskudd videre. 3. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Dette prinsippet følges opp i forhold til private barnehager dersom det i løpet av året skjer endringer i grunnlaget for de kommunale barnehagene. 9: Vilkår for kommunalt tilskudd Midtre Gauldal kommune stille følgende vilkår for kommunalt tilskudd: 1. At barnehagen følger det til enhver tid gjeldende regelverk for drift av barnehage. 2. At barnehagen følger opp rapportering i tråd med regelverk, retningslinjer og kommunale rutiner for tilsyn. 3. At barnehagen minimum følger kommunens bestemmelser for leke- og oppholdsareal og arealutnytting. 4. At barnehagen har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende kommunens barnehager. 5. At barnehagen deltar i tiltak i fastsatt kompetanseplan og andre relevante kompetansehevingstiltak som kommunen tilbyr. 6. At barnehagen deltar og følger vedtatte rutiner for samordnet opptak. 7. At barnehagen følger felles plan for overgang barnehage skole. 8. At barnehagen følger rutinehåndbok, årshjul og frister for spesialpedagogisk arbeid. 9. Der det ønskes å benytte datasystemer, delta i arbeid med ulike prosedyrer og rutiner i tillegg til kommunens interne kompetansetiltak betaler barnehagen egenandel for tjenesten. 10: Tilbakebetaling 1. Det skal tilstrebes at korrekte opplysninger legges frem i forhold til barnetall, areal, regnskap etc. 2. Dersom barnehageeier har gitt feil opplysninger vil kommunen vurdere tilbakebetaling basert på konsekvenser for barnehagens videre drift og størrelse av eventuell tilbakebetaling. 3. Ved store konsekvenser for daglig drift kan tilbakebetaling fordeles over en lengre periode. 4. Dersom kommunen har feilen vurderes dette ut fra rimelighetsvurderingsprinsippet og barnehageeiers mulighet til å oppdage feilen.

9 11: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 1. Midtre Gauldal kommune gir tilskudd til barnehagen ut fra barnehagens melding om barnetall i årsmelding og ved evt. andre telletidspunkt uavhengig av barnets bostedsadresse og alder. 2. Barnehagen plikter ved opptak å ta opp barn fra opptakskrets nedfelt i vedtektene. Dersom barnehagen tar opp barn bosatt i andre kommuner plikter barnehagen umiddelbart å melde fra til kommunen om barnets navn, bosted, fødselsdato og tilbud. 3. Kommunen sender refusjonskrav basert på nasjonale satser til den kommunen barnet er bosatt og som etter forskriften skal finansiere tilbudet. 12: Klage til fylkesmannen Eventuell klage sendes: Midtre Gauldal kommune v/rådmann Rådhuset, 7290 Støren Klagen behandles av rådmann. Dersom kommunen opprettholder vedtaket sendes klagen videre fra kommunen til fylkesmannen. Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur Rådmannen fremmet følgende endring i innstillingens pkt. 3: Eventuell kostnadsøkning som følge av lokale retningslinjer inneværende år må behandles og vedtas i forbindelse med regnskap og forsøkes innarbeides i økonomiplan Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Midtre Gauldal kommune vedtar etterfølgende lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av private barnehager. 2. De lokale retningslinjene gjelder fra Eventuell kostnadsøkning som følge av lokale retningslinjer inneværende år må behandles og vedtas i forbindelse med regnskap og forsøkes innarbeidet i økonomiplan Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune 1: Formål og virkeområde: Likeverdig tildeling av offentlig tilskudd

10 1. Retningslinjer for likeverdig behandling fastsettes av kommunestyret i Midtre Gauldal. 2. Revidering av retningslinjer a) Ved endring i lov eller forskrifter. b) Vurderes i forbindelse med behandling av handlingsprogram med økonomiplan i kommunestyret hvert år. c) Det gjennomføres drøfting med eiere av private barnehager ved eventuell revidering. 3. Samarbeid med private barnehager er strukturert gjennom: a) Barnehagenettverk ca. en gang pr. måned b) Samordningsmøte ved hovedopptak c) Felles utviklingsarbeid d) Felles kompetanseplan e) Retningslinjer for likeverdig behandling f) Samarbeidsavtale. 2: Kommunens ansvar 1. Midtre Gauldal kommune gir private barnehager godkjent før en likeverdig tildeling av offentlige tilskudd basert på kommunens kostnader ved egne barnehager jf. vedtak om 100 % kompensasjon. 2. Offentlig tilskudd til barnehager som søker ny eller utvidet godkjenning etter vil bli vurdert ut fra: a. Gjeldende økonomiplan i Midtre Gauldal kommune b. Kommunens behov for barnehageplasser for å ivareta barns rett til barnehageplass jf. barnehagelovens 12a. c. Kommunestyret behandler søknad og fatter vedtak. 3. Midtre Gauldal kommune har ingen kommunal familiebarnehage eller åpen barnehage og benytter nasjonal sats for beregning av tilskudd til denne type barnehager. 4. Midtre Gauldal kommune dokumenterer tilskudd gjennom å legge ved regneark med grunnlag og beregning av satser. 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 1. Kommunens beregningsmodell: a) Samlet driftskostnad for førskole (funksjon 201) og førskolelokaler (funksjon 221) legges til grunn i modellen. b) Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, minoritetsspråklige barn holdes utenfor. Dette utbetales etter søknad jf. kommunens prosedyrer for tildeling av slike tilskudd c) Tilskudd til private barnehager får fradrag for offentlig støtte til drift gjennom gratis husleie etc. dersom de har dette.

11 d) Tapt inntekt ved søskenmoderasjon, redusert betaling ved lav inntekt eller reduksjon i foreldrebetaling for vedtatte timer til spesialpedagogisk hjelp refunderes på bakgrunn av søknad to ganger pr. år i juni og desember 4: Tilskudd til driftskostnader 4. Midtre Gauldal kommune har utarbeidet en regnearkmodell basert på departementets veileder for beregning av tilskuddsatser til drift. a) Forslag til satser legges frem sammen med kommunens økonomiplandokument når dette legges ut til alminnelig ettersyn. b) Endelige satser vedtas umiddelbart etter at budsjett for kommunale barnehager er vedtatt og senest 1.februar. 5. Driftskostnader a) Midtre Gauldal kommune utmåler tilskuddssatser til drift basert på budsjetterte kostnader for kommunens egne barnehager og barnetall i årsmelding pr b) Driftskostnader utbetales basert på barnegruppen pr c) Det beregnes om noen av de kommunale barnehagene har med 25% høyere/lavere driftskostnader (ikke kapital) enn gjennomsnittet. Disse holdes utenfor beregningsgrunnlaget. 6. Administrasjonskostnader a) Departementets modell for beregning av tiskuddssats ivaretar kravet om 4 % påslag av tilskuddet til driftskostnader for administrasjonskostnader (sektoruavhengige kostnader som regnskap, revisjon etc.). 5: Tilskudd til kapitalkostnader 1. Midtre Gauldal kommune utbetaler kapitalkostnader basert på nasjonal sats. 2. Ikke-kommunale barnehager plikter å melde fra til kommunen dersom barnehagens kapitalkostnader overstiger den nasjonale satsen på en slik måte at barnehagen blir tvunget til å redusere eller legge ned driften. Barnehagen kan søke kommunen om økt tilskudd til kapitalkostnader. 3. Midtre Gauldal kommune vil behandle alle søknader om økt tilskudd til kapital individuelt basert på: a) Dokumentasjon av barnehagens kapitalkostnader, driftsutgifter og inntekter inneværende år. b) Vurdering av barnehagens budsjett og regnskap foregående år. c) Kommunens samlede behov for barnehageplasser for å ivareta retten til barnehageplass. d) Barnehagens opptakskrets og andel barn fra andre kommuner. e) Barnehagens andel barn tatt opp uten rett til barnehageplass. 6: Reduksjon av kommunalt tilskudd 1. Ikke-kommunale barnehager rapporterer årsregnskap i den statlige Web-baserte rapporteringsløsningen Basil innen 15.april. 2. Midtre Gauldal kommune vil gjennom rapportering av årsmelding, årsregnskap og rapportering ved øvrige telletidspunkt føre kontroll med lønnskostnader pr. årsverk.

12 3. Midtre Gauldal kommune vil redusere tilskuddet tilsvarende barnehagens kostnadsbesparelse foregående år dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader pr. årsverk enn kommunens barnehager og eier har avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 4. Eventuell reduksjon vil bli trukket fra vedtatt tilskudd inneværende år. 7: Opplysningsplikt 3. Telletidspunkt a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Barnehagene rapporterer barnegrupper etter fastsatt skjema med frist for barnegruppe pr og for barnegruppe pr c) For å utløse endring i tilskudd må rapporten dokumentere en reduksjon eller økning i barnegruppe tilsvarende to helplasser eller mer. d) Endring i driftstilskudd inkl. admistrasjonskostnader utbetales tilsvarende satsen for store eller små barn fra rapporteringstidspunkt for antall måneder som gjenstår av året. 4. Større aktivitetsendringer a) Midtre Gauldal kommune ubetaler tilskudd ut fra størrelse på barnegruppene pr b) Private barnehager som har større aktivitetsendring i løpet av året skal melde fra til kommunen. Avdelingsnormen på 18 helplasser for store barn eller 9 helplasser for små barn legges til grunn for å beregne barnehagens satser på nytt. 8: Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 4. Tilskudd skal utbetales forskuddsvis hvert kvartal a) Inntil endelig vedtak om tilskudd foreligger utbetales tilskudd tilsvarende siste kvartal foregående år. b) Ved endring ut fra telletidspunkt betales endret tilskudd fra og Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere antall barn som kan være samtidig og ukentlig oppholdstid. Ved telletidspunkt og skal det dokumenteres at oppmøte tilsvarer grunnlaget for tilskuddet. Dersom oppmøte over tid er vesentlig lavere, skal et lavere barnetall legges til grunn ved beregning av tilskudd videre. 6. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Dette prinsippet følges opp i forhold til private barnehager dersom det i løpet av året skjer endringer i grunnlaget for de kommunale barnehagene. 9: Vilkår for kommunalt tilskudd Midtre Gauldal kommune stille følgende vilkår for kommunalt tilskudd: 1. At barnehagen følger det til enhver tid gjeldende regelverk for drift av barnehage. 2. At barnehagen følger opp rapportering i tråd med regelverk, retningslinjer og kommunale rutiner for tilsyn. 3. At barnehagen minimum følger kommunens bestemmelser for leke- og oppholdsareal og arealutnytting.

13 4. At barnehagen har lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende kommunens barnehager. 5. At barnehagen deltar i tiltak i fastsatt kompetanseplan og andre relevante kompetansehevingstiltak som kommunen tilbyr. 6. At barnehagen deltar og følger vedtatte rutiner for samordnet opptak. 7. At barnehagen følger felles plan for overgang barnehage skole. 8. At barnehagen følger rutinehåndbok, årshjul og frister for spesialpedagogisk arbeid. 9. Der det ønskes å benytte datasystemer, delta i arbeid med ulike prosedyrer og rutiner i tillegg til kommunens interne kompetansetiltak betaler barnehagen egenandel for tjenesten. 10: Tilbakebetaling 1. Det skal tilstrebes at korrekte opplysninger legges frem i forhold til barnetall, areal, regnskap etc. 2. Dersom barnehageeier har gitt feil opplysninger vil kommunen vurdere tilbakebetaling basert på konsekvenser for barnehagens videre drift og størrelse av eventuell tilbakebetaling. 3. Ved store konsekvenser for daglig drift kan tilbakebetaling fordeles over en lengre periode. 4. Dersom kommunen har feilen vurderes dette ut fra rimelighetsvurderingsprinsippet og barnehageeiers mulighet til å oppdage feilen. 11: Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 1. Midtre Gauldal kommune gir tilskudd til barnehagen ut fra barnehagens melding om barnetall i årsmelding og ved evt. andre telletidspunkt uavhengig av barnets bostedsadresse og alder. 2. Barnehagen plikter ved opptak å ta opp barn fra opptakskrets nedfelt i vedtektene. Dersom barnehagen tar opp barn bosatt i andre kommuner plikter barnehagen umiddelbart å melde fra til kommunen om barnets navn, bosted, fødselsdato og tilbud. 3. Kommunen sender refusjonskrav basert på nasjonale satser til den kommunen barnet er bosatt og som etter forskriften skal finansiere tilbudet. 12: Klage til fylkesmannen Eventuell klage sendes: Midtre Gauldal kommune v/rådmann Rådhuset, 7290 Støren Klagen behandles av rådmann. Dersom kommunen opprettholder vedtaket sendes klagen videre fra kommunen til fylkesmannen.

Lokale retningslinjer

Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer for likeverdig behandling og finansiering av ikke-kommunale barnehager i Midtre Gauldal kommune Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre sak 20/11, 11.04.11. Gjeldende fra 11.04.11.

Detaljer

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager

Lokale retningslinjer for likeverdig behandling private barnehager Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2011/946-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Berit Stornes Lokale retningslinjer for likeverdig behandling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Edvin Heggvold MEDL AP Eli Moen MEDL SP Nils Kjetil Enodd MEDL BFL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Edvin Heggvold MEDL AP Eli Moen MEDL SP Nils Kjetil Enodd MEDL BFL Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.04.2011 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Lokale retningslinjer Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikkekommunale barnehager i Ringerike kommune Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE

VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL GODKJENTE IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2012 sak 72/2012. Revidert i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stig Rune Kroken Saksmappe: 2011/1132-3844/2011 Arkiv: Lokale retningslinjer for utmåling av kommunalt tilskudd til ikkekommunale barnehager. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/381 223 A10 &00 Grete Oshaug KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BANREHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: Lokal forskrift for

Detaljer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer

Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer Forskrift om likeverdig behandling rundskriv Udir-6-2013 Karianne Åsheim og Kari Smith-Meyer 10. oktober 2013 Endringer i barnehageloven fra 01.01.13 Sikrer at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift

Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager i Stjørdal kommune, Forskrift 2015-10-09-1166 Formål og virkeområde Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 10/5849-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. Sørum kommunes satser for drift per heltidsplass

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2017 NES KOMMUNE Innhold 1. Hjemmelshenvisning side 3 2. Formål.. side 3 3. Hvem retningslinjene gjelder for.. side 3 4. Vedtak og utbetalinger.. side 3 5. Telletidspunkt...

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen

Saksfremlegg. Arkivsak: 11/ Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Saksfremlegg Arkivsak: 11/4578-1 Sakstittel: KOMMUNAL FINANSIERING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2012 K-kode: A10 Saksbehandler: Mona Nicolaysen Innstilling: 1. For 2012 benytter Sørum kommune minimumssatsene

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER GJELDENDE FRA 01.01.16 1. HJEMMELSHENVISNING Retningslinjene

Detaljer

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune

Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Inderøy kommune Til skuddsåret 2015 Lov om barnehager, 14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig

Detaljer

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

«LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Utvidet informasjon om «LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Gjeldene retningslinjer er fra 2011. Det er foretatt mange endringer i regelverket siden 2011. De nye

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER

LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER 2018 LOKALE RETNINGSLINJER PRIVATE BARNEHAGER Innhold 1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR... 3 4. VEDTAK OG UTBETALINGER... 3 5. TELLETIDSPUNKT...

Detaljer

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015

Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Høringsutkast: Lokale retningslinjer for samarbeid mellom kommunen og ikkekommunale barnehager i Hurdal kommune tilskuddsåret 2015 Endringer fra 2014 er markert i kursiv. Tillegg fra 2014 er markert med

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2017 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap-

Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endringer i forskrift om likeverdig behandling -fra budsjett til regnskap- Endring i forskrift om likeverdig behandling -ikrafttredelse 1. januar 2015-4 første ledd skal lyde: Kommunen skal gi tilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /226

Ørland kommune Arkiv: /226 Ørland kommune Arkiv: 223-2011/226 Dato: 25.01.2011 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Murvold Risvik Saksnr Utvalg Møtedato Komite for oppvekst - Ørland kommune Kommunestyret - Ørland kommune Lokale retningslinjer

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling

UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV. Saksbehandlersamling UTDANNINGSDIREKTORATETS PRESISERINGER AV FORSKRIFT OG RUNDSKRIV Saksbehandlersamling 30.11.12 1 Barnehageloven 14 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager

Detaljer

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet

Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer i forhold til årets hovedopptak knyttet til kapasitet Saksframlegg Arkivnr. A10 Saksnr. 2012/824-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Hovedopptak barnehager 2012, utfordringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER. Lokal forskrift for Modum kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 07.03.2011 Sak: 15/11 Saksprotokoll Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 11/381 Tittel: KOMMUNAL FORSKRIFT OM OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BANREHAGER BEHANDLING:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: A11 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/433-9 Kommunale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den 5.4.2011, sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 01.12.2014 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av

Detaljer

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager

Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager Verdal kommunes lokale retningslinjer for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 2016 Statlige føringer: Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager I medhold av Forskrift

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER»

LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» LOKALE RETNINGSLINJER ETTER «FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER» Innledning Tildeling av tilskudd til ikke - kommunale barnehager i Modum skal skje i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og

Detaljer

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager i Ørland kommune. Utkast 18.10.2016 2 Innhold 1 Innledning...4 2 Ordinært kommunalt tilskudd...4 2A: Beregning og kunngjøring

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 346, Rådhuset Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Ingrid

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/1323 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011

Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Ny forskrift om likeverdig behandling 2011 Dypdykk i aktuelle tema Praktisk tilnærming Telletidspunkt Barn per 15.12 iht årsmeldingen - pliktig Antall barn, barnas alder og oppholdstid Rapportering i BASIL

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested:, Budal oppvekstområde Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stine Skårvold Leder AP

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Arnt

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2015 MED HØRINGSINNSPILL - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Ved Jon Kristian Sørmo 7 Tilskudd til familiebarnehager Kommunen skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager per heltidsplass. Driftstilskuddet

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir

Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir Tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Udir-7-2014 4 Tilskudd til driftskostnader Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal beregnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1227 TILSKUDD IKKE-KOMMUNAL BARNEHAGE 2018 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager Dato FOR-2015-10-09-1166 Departement Kunnskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 11 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2010-10-29-1379

Detaljer

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015

Finansiering av private barnehager 2016. Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Finansiering av private barnehager 2016 Barnehagesamling Son spa 18.november 2015 Om forskriften - innhold Bygger i hovedsak på samme premisser som tidligere forskrift to år gamle kommuneregnskap En del

Detaljer

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet

Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet Lokale retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Sola kommune Vedtatt i Formannskapet 15.12.15 Innledning Kommunen, kommunale barnehager og eiere av private barnehager har alle sammen oppdraget

Detaljer

Dagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER.

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Arkivsaksnr.: 11/100-1 Arkivnr.: A10 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV OFFENTLIGE TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER. Hjemmel: Forskrift om likeverdig

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager

Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager Finansieringsmodell nasjonal sats - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/932 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2013. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1412 202 A10 Grete Oshaug NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I RAMMEFINANSIERT SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 14/38 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2014. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer hadde

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT

SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT SAMARBEIDSAVTALE BARNEHAGEDRIFT mellom GRATANGEN KOMMUNE ( kommunen ) og NGS MONTESORRI AS, org nr 913624904 ( barnehagen ) Avtalen gjelder f.o.m. 01.08.2014 og inntil videre. Vedtatt i kommunestyret i

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 346, Midtre Gauldal rådhus Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Beate

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Normann Merket

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager Moss kommune Det kongelige kunnskapsdepartement KD 12 JUL2010 PB 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: 2010/01965 Vår ref.: 10/224921TM Dato: 09.07.2010 Høring om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 FORSLAG Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Brit Inger Aune MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 LRY Kommunestyret /11 LRY KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.01.2011 005/11 LRY Kommunestyret 10.02.2011 003/11 LRY Saksansv.: Liv Hilde Rybråten Arkiv:K1-233, K2- A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite Levekår Haraldreina skole Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune.

Samarbeidsavtale. mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Samarbeidsavtale mellom X barnehage og Kongsberg kommune. Avtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom den enkelte private barnehage og Kongsberg kommune. Vedtatt av kommunestyret 22.02.2017 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Gerrit Andre Pallin Lorier MEDL HØYRE Kristin Storbekkrønning NESTL SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Kaasen Enlid Leder

Detaljer

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012

Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 - helhetlig barnehagesatsing i Verdal kommune MÅL: Gjennom tidlig, tverrfaglig og samordnet innsats vil vi sikre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Trond Are Anti Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2016/2754-1 Saksbehandler: Trond Are Anti Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 56/2016 24.11.2016 Kommunestyret

Detaljer

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler.

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av regneeksempler. Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-05/2011 31.10.2011 1. BAKGRUNN Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehageloven

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 7290 Støren Arkivnr. A1 Saksnr. 04/00695-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget 030/04 07.06.04 Kultur- og opplæringsutvalget 039/04 06.09.04 Kommunestyret 051/04

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/123 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr:

SAMARBEIDSAVTALE. mellom. Verdal kommune. barnehage. Organisasjonsnr: SAMARBEIDSAVTALE mellom Verdal kommune og barnehage Organisasjonsnr: MÅL Livskvalitet og vekst Forebygging og tidlig innsats Fokus på grunnleggende ferdigheter hos barna Tildeling av ressurser til spesialpedagogisk

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.08.2015 Sak: 185/15 Tittel: Saksprotokoll - Høring - finansiering av private barnehager Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/25573 Vedtak: Formannskapet avgir

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested:, Budal oppvekstsenter Dato: 20.01.2014 Tidspunkt: 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Arnt

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 13.01.2011 Formannskapssalen, Rakkestad kulturhus kl: 19.00 SAKLISTE: Godkjenning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Lenvik ORD AP Aina Midthjell Reppe MEDL AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapsalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Egil Enge Medlem

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER FRA 1.1.2016 Dagsamling Førde 10.11.2015 Seniorrådgiver Per Arne Sandvold 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd

Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd Likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd En innledende oversikt over forskrift og beregningsmodell Seminar for Fylkesmennene - KD 21.1.2009 Trond Erik Lunder 1. Likeverdig behandling

Detaljer

Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalg for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Rådhuset Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 13:30 Utvalg for oppvekst og kultur Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen Leder AP Gerd Beate Solberg

Detaljer