LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALE RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN OG IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER I NES KOMMUNE Vedtatt første gang av Opplæringsutvalget den , sist vedtatt i Utvalg for oppvekst, helse og omsorg Behandles i utvalg for oppvekst, hele og velferd Retningslinjene er gjeldende fra Hjemmelshenvisning: Det vises til Lov om barnehager 14: Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager og Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikkekommunale barnehager. Tildeling av kommunalt tilskudd til private barnehager i Nes kommune skjer i tråd med den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager med tilhørende forskrifter samt lokale retningslinjer. Retningslinjene er hjemlet i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 7 Opplysningsplikt: Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer. Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen." Dette skrivet inneholder Nes kommunes lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikkekommunale barnehager. De lokale retningslinjene vedtas av hovedutvalg for oppvekst, helse og velferd. Revideres administrativt etter behov med bakgrunn i endringer/fortolkninger av gjeldende lovverk. Dersom kommunen fastsetter lokale retningslinjer, tilsier hensynet til forutberegnelighet at disse fastsettes før tilskuddsåret begynner, og ikke endres i løpet av tilskuddsåret. Intensjonen med adgangen til å fastsette rapporteringer i lokale retningslinjer, er at kommunen skal kunne fatte vedtak som tar høyde for endringer i de ikke-kommunale barnehagene gjennom året. 2. Barnehagene som omfattes av ordningen i Nes kommune: - Espira Furuholmen barnehage - Espira Kløverenga barnehage - Espira Opaker barnehage - Hoppensprett Aktivitetsbarnehage Fjellfoten - Hoppensprett barnehage Brårud - Husmo barnehage - Korsdalen barnehage - Korsdalen barnehage, avd Hagadalen - Læringsverkstedet Haga barnehage - Neskollen barnehage, Melkevegen - Neskollen barnehage, Tellusvegen - Tomteråsen barnehage - Udnes Naturbarnehage - Vormsund barnehage 1

2 Dersom det skulle komme søknader fra nye aktører om å starte barnehage i Nes, vil søknaden bli vurdert i forhold til behovet for ytterligere barnehageplasser. I henhold til forskriften er ikke kommunen forpliktet til å yte samme tilskudd til aktører som søker om godkjenning etter Rapportering som grunnlag for utbetaling av tilskudd, Jfr. Forskriftens 7, 1 ledd Eier av ikke-kommunal barnehage skal rapportere antall barn, alder og oppholdstid pr Dette gir grunnlaget for beregning av tilskudd for neste kalenderår. Utfylt skjema på telletidspunktet skal kun vise opphold til de barna som faktisk betaler for opphold i barnehagen på dette tidspunkt. Det utbetales ikke tilskudd til barn ut over barnehagens godkjenning, barnehagens vedtektsfestede arealnorm eller ut over Lov om barnehagers norm for pedagogisk bemanning, og som ikke er omfattet av den ikke-kommunale barnehagens opptakskriterier. Nes kommune forbeholder seg retten til å korrigere det kommunale tilskuddet dersom det avdekkes manglende samsvar mellom innrapporterte opplysninger og registrerte opplysninger i Visma barnehage. Dette innebærer at den enkelte ikke-kommunale barnehage er ansvarlig for at alle opplysninger i fagsystemet er oppdatert til enhver tid. Ved overføring til annen barnehage skal barnet registreres i begge barnehagene dersom det betales for begge plassene ved telletidspunktene. Foresatte kan da levere barnet i hvilken som helst av barnehagene i denne perioden. Barnehagen som barnet skal flytte fra forplikter seg imidlertid til å prøve å fylle plassen raskest mulig og frita foreldrene fra å betale i to barnehager. I h h t presisering fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus må kommunen selv definere 3- åringene som gruppe. I Nes kommune er barn som fyller 3 år i løpet av året definert som store hele tilskuddsåret jfr. parallell til definisjon av 3-åringer i forskrift om pedagogisk bemanning, herunder pedagogisk ressurs og areal. For å sikre en reell likeverdig behandling må kommunen også legge den samme definisjonen til grunn av 3-åringer ved telling og utmåling av tilskuddet til den enkelte ikke- kommunale barnehage. Det vil si at 3-åringer er å anse som store hele tilskuddsåret også i de ikke. kommunale barnehagene. Rapportering 15.12: Tilskuddet tildeles på grunnlag av opplysninger fra eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid pr 15. desember. Barnehageeier skal kontrollere at opplysningene om antall barn, barnas alder og oppholdstid er korrekte og i overensstemmelse med barnehagens godkjenning. Barnehageeier plikter å gi korrekte opplysninger. Kommunen skal som barnehagemyndighet kontrollere at opplysninger gitt av eier om antall barn, barnas alder og oppholdstid er i overensstemmelse med de faktiske forhold og med godkjenningen. Denne rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. 2

3 Fagsystem Visma Smart Client: Eier av ikke-kommunale barnehage skal den 20. i hver måned ajourføre antall barn og oppholdstid i fagsystemet Visma smart klient. Barnehagen skal fortløpende orientere kommunen om ledig kapasitet. Slike endringer viser variasjoner og kapasitetsutnyttingen i den enkelte barnehage fra måned til måned. Kommunen får på denne måten god oversikt og fører løpende tilsyn med barnetall, alderssammensetning og pedagogressurs i forhold til barnehagenes godkjenning. Det samme ajourholdet brukes i forbindelse med kommunens plikt til å opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med beregning og utbetaling av kontantstøtte. Barnehagen forplikter seg til å ta inn det antallet barn den har fått tilskudd for i opptaksåret. Barn født i 2012 (gjeldende for 2015) regnes i denne sammenheng som store barn (over 3 år) hele tilskuddsåret. 4. Plikt til rapportering om store aktivitetsendringer, Jfr. Forskriftens 3, 4. ledd og 7, 2. ledd Alle barnehager skal melde fra om store aktivitetsendringer som opprettelse eller nedleggelse av avdeling/større gruppe. Det kan søkes spesielt om økonomisk kompensasjon. Dokumentasjon på antall barn og økte kostnader aktivitetsendringen gjelder, må fremlegges. Søknaden må sendes barnehageadministrasjonen innen 2 måneder etter at endringen har funnet sted. En slik søknad må være innenfor dagens godkjenning av barnehagen. 5. Plikt til rapportering om nedleggelse av barnehage Barnehager som besluttes nedlagt, skal umiddelbart melde fra om dette til Nes kommune. Barnehager som har fått utbetalt forskudd på det kommunale tilskuddet for et lengre tidsrom enn barnehagen skal være i, plikter å betale tilbake det overskytende. Dersom en eier velger å avvikle driften, er ikke barnehageeier lenger berettiget til offentlig driftstilskudd. Det gis driftstilskudd ut den siste driftsmåneden. Barnehagen må sørge for rutiner slik at årsregnskap blir avlagt i BASIL og også evt årsmelding Kostra pr Kunngjøring og utbetaling, Jfr Forskriftens 4, 4. ledd: Forslag til tilskuddssatser kunngjøres i forbindelse med at kommunens årsbudsjett legges fram til offentlig ettersyn, og endelige satser kunngjøres umiddelbart etter at kommunens detaljbudsjett er vedtatt. Utbetaling av driftstilskudd gjøres kvartalsvis med forskudd i januar. 7. Plikt til rapportering av utenbygds barn med barnehageplass, Jfr Forskriftens 11 Barnehager med barn som er bosatt i andre kommuner skal rapportere dette, og Rapporteringen må vise riktig bostedsadresse fra tidspunkt til tidspunkt da dette gir grunnlag for Nes kommunes krav om refusjon fra barnets bostedskommune. Barnas bosted påvirker ikke det kommunale tilskuddet som barnehagen har krav på, forutsatt at opptaket er gjort med bakgrunn i barnehagens opptakskriterier. 3

4 ANDRE FORHOLD MED TILKNYTNING TIL KOMMUNALT TILSKUDD TIL ORDINÆR DRIFT AV BARNEHAGEN. TILSKUDD SOM KOMMER I TILLEGG 1. Opptak, Jfr Lov om barnehager 12 Samordnet opptak skjer i tråd med Avtale om samordnet opptak mellom Nes kommune og private barnehager. I tillegg til egne vedtekter skal barnehagen tilstrebe at barn med rett til plass i barnehage etter barnehageloven 12a, får plass. 2. Refusjon for tapt oppholdsbetaling 2.1 Redusert foreldrebetaling: Kommunen yter refusjon for søskenmoderasjon til alle barnehager 30 % for barn nr 2 og 50 % reduksjon for barn nr 3 og flere. Barnehagen får kompensert reduksjonen i foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon etter spesifisert rapport til kommunen per halvår med frister for innsending: 15.6 og Fristene må overholdes for å få utbetalt tilskudd i gjeldende regnskapsår. 2.2 Reduksjon i foreldrebetaling pga lav betalingsevne, Jfr Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 3 3.ledd. Nes kommune tilbyr familier med samlet årlig brutto inntekt under kr mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. De private barnehagene plikter å ha tilsvarende ordning. Nødvendig dokumentasjon for søknad er Lønns- og stønadsoppgave samt lønnsoppgave fra arbeidsgiver. Skjema fås ved henvendelse til barnehagen eller lastes ned fra Nes kommunes hjemmesider. Søknad om redusert foreldrebetaling skal underskrives av foresatte og sendes Nes kommune vedlagt nødvendig dokumentasjon. Når vedtak er fattet får barnehagen kompensert dokumentert reduksjon i foreldrebetalingen etter søknad om refusjon rettet til kommunen. Refusjon gis ikke med tilbakevirkende kraft, dvs før nødvendig dokumentasjon er mottatt. Barnehagen plikter å påse at eventuelle endringer i forutsetningene for redusert foreldrebetaling meldes umiddelbart. Foreldre må minimum levere nødvendig inntektsdokumentasjon i forkant av nytt barnehageår. 2.3 Barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens 5-7 Barn som etter vedtak mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage har rett til fradrag i foreldrebetalingen for den tid som det spesialpedagogiske tilbudet gis i form av direkte hjelp til barnet. Den enkelte barnehage sender refusjonskrav til kommunen for hvert halvår, i juni og desember. 3. Ekstra ressurser ift barn med nedsatt funksjonsevne: Ifølge barnehageloven 13 første ledd skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved opptak i barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. En slik tilrettelegging kan medføre ekstrakostnader for barnehageeier. Barnehagene sender gjeldende søknadsskjema med dokumentasjon til kommunen. Det vil per halvår fattes vedtak om tildelinger ut fra søknadenes innhold og gjeldende økonomiske rammer. Med bakgrunn i vedtaket vil økonomisk kompensasjon bli oversendt barnehagen medio september og medio mars. 4. Tilsyn: Alle barnehager i Nes må påregne stedlige tilsyn ihht Lov om barnehager Kap. IV 16, minimum annethvert år. I tillegg kommer et årlig elektronisk tilsyn. Ihht forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager, må barnehagene i Nes påregne etterspørsel etter dokumentasjon eller tilsyn med bakgrunn i grunnlaget for tilskuddsberegningen. 4

5 5. Forventninger og krav: Nes kommune krever at alle barnehager i Nes følger lov om barnehager med alle tilhørende forskrifter. Det forventes at alle barnehagene følger Lov om barnehager 12 «rett til barnehageplass». Nes kommune vil forplikte de ikke-kommunale barnehagene i Nes til å ha likeverdige lønns- og arbeidsforhold som i de kommunale barnehagene i henhold til Forskriftens 9. Det vises videre til forskriftens øvrige krav og rettigheter for kommunen og ikke-kommunale barnehager. Alle punktene i Lokale retningslinjer for Nes kommune er med forbehold om eventuelle endringer eller justeringer i Lov/forskrift/rundskriv 5

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

I. Barnehagane i Sirdal er kommunale, og ligger administrativt til oppvekst og levekår.

I. Barnehagane i Sirdal er kommunale, og ligger administrativt til oppvekst og levekår. Øvre Sirdal barnehage Tonstad barnehage BARNEHAGEÅRET 2015/2016 Barnehagane i Sirdal. Orientering til foresatte. I. Barnehagane i Sirdal er kommunale, og ligger administrativt til oppvekst og levekår.

Detaljer

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN 11 1369 STABEKK TELEFON 67 58 14 08 TELEFAX 67 58 08 48 styrer@stabekktunet.no www.stabekktunet.no Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1

Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 Harstad kommune Dok.id.: I.6.6.1-2 Side: 1 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HARSTAD Sist revidert i kommunestyret 14.4.2011. 1 Innledning Harstad kommune er eier av de kommunale barnehagene i Harstad

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR SNIKKEDALEN FAMILIEBARNEHAGE AS 1. Selskapets firma, eierforhold og forvaltning Selskapets firma er Snikkedalen Familiebarnehage as. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE FROLAND KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FROLAND KOMMUNE Vedtatt i k-sak 27/2008, den 6. mars 2008 Gjeldende fra 01.02.2008 Revisjonsansvarlig: Rådmannen v/skole-barnehagefaglig Sist revidert:

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - SOLA KOMMUNE Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: rune.moen@sola.kommune.no Innsendt av: RUNE MOEN Innsenders e-post:

Detaljer

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage

Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage Vedtekter for Egenes Idrettsbarnehage 1. Eierforhold Barnehagen drives som et aksjeselskap(as). Barnehagen eies av Svein Aase, adresse Hitraveien. 2. Formål Formål for barnehage Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.09 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer