SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/598 Arkivnr.: 233 SAK: KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER 2010 I II III Saksdokumenter (vedlagt): Regneark for beregning av tilskudd 2010 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Barnehageloven Forskrift til barnehageloven Veileder til beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Juridisk bakgrunn. Alle godkjente barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd, jf Barnehageloven 14. Økonomisk likeverdig behandling er både et mål i seg selv og et virkemiddel for å nå full barnehagedekning, lavere foreldrebetaling og god kvalitet i barnehagetilbudet. Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd (FOR ) gir nærmere regler om kommunens plikt til å sørge for likeverdig behandling. Hovedregel for likeverdig behandling defineres som at kommunen skal sørge for kostnadsdekning i alle godkjente barnehager. Det betyr at kommunen skal dekke kostnader til drift av barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra og med 1. august 2005 ble det også et krav om at uavhengig av kostnadsnivået i barnehagen skal kommunens tilskudd sørge for at den samlede offentlige finansieringen (summen av statstilskudd og kommunal finansiering) utgjør minst 85 prosent av det som tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar. For høsten 2010 (fra 1.august) er minimumsfinansieringen økt til 88% av samlet kostnad for kommunal barnehage. Kravet om kostnadsdekning gjelder ikke ubegrenset. I følge forskift om likeverdig behandling har kommunen ikke plikt til å dekke kostnadsvekst som overstiger ordinær pris- og kostnadsvekst for kommunesektoren. Forskriften sier videre at kommunen ikke har plikt til å gi tilskudd slik at den samlede offentlige finansieringen overstiger det tilsvarende barnehage eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlig tilskudd. Kommunen har ikke plikt til å dekke differensen mellom foreldrebetalingen i en ikkekommunal barnehage og kommunens egne barnehager, dersom foreldrebetalingen settes lavere i den ikke-kommunale barnehagen.

2 Saksbehandling. Kommunalt tilskudd for 2010 skulle normalt sett vært ferdigbehandlet i løpet av første halvdel av Det er uheldig for de berørte barnehager og for Alstahaug kommune at denne beregningen ikke foreligger før året er omme. For 2010 har Alstahaug kommune utbetalt et forskudd på kr 2,912 mill. Utbetalingen til de 5 ikke-kommunale barnehagene ble fordelt på 4 utbetalinger. Det er tatt forbehold om at eventuelt for mye utbetalt forskudd vil bli avregnet i For beregning av tilskudd er det i tillegg til forskrift og merknader til forskrift, brukt Kunnskapsdepartementets regneark for beregning av kommunalt tilskudd. Alstahaug kommune har avsatt kr fra 2010 på fond for ferdigstillelse av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Økonomisk ramme. Det er forutsatt i barnehagereformen at kommunene nominelt skal bruke like mye ressurser til barnehageformål i 2010 som i Statlige skjønnsmidler skulle i 2010 dekke opp for kommunens økte kostnader. Alstahaug kommune fikk i 2010 kr mill i øremerkede skjønnsmidler til barnehagedrift. Skjønnsmidlene skal dekke merkostnader i forhold til redusert foreldrebetaling, styrke likeverdig behandling av kommunal og ikke-kommunale barnehager og stimulere til økt aktivitet i barnehagesektoren. Kommunene fikk midlene ut fra innmeldt aktivitet. Departementet har signalisert at fra 2011 vil alle tilskudd til drift av barnehager i kommunene være inkludert i kommunenes rammetilskudd. For 2010 overførte staten driftstilskudd per barn i barnehage basert på alder og oppholdstid via kommunen. Satsene for private barnehager var høyere enn satsene for offentlig barnehager. Beregning av kommunalt tilskudd Gruppering av barnehagene for likeverdig sammenligning. Kommunens finansieringsplikt overfor ikke-kommunale barnehager begrenses oppad til å sørge for lik offentlig finansiering som i tilsvarende kommunale barnehage. Med tilsvarende barnehage menes at kommunen ved utmåling av tilskudd kan gruppere barnehager som ut fra driftsform har like kostnadssituasjoner. I merknadene til forskriften 3, er det gitt noen føringer for å gruppere barnehager som ut fra driftsform har like kostnadssituasjoner Det er bare vesentlige forskjeller i kostnadssituasjoner som kan legges til grunn for slik gruppering av barnehager. Det er i beregnet tilskudd for 2010, ikke gjort en gruppering av de kommunale barnehagene.

3 Regnskapsår for beregning. Hvilket regnskapsår som legges til grunn, er avhengig av om barnehagen har eksistert siden 2003, og om den i så fall har hatt mer eller mindre samme aktivitetsnivå fra og med Ved alle andre aktivitetsendringer enn opprettelse eller nedleggelse av ny avdeling, eller aktivitetsendring på en større gruppe som tilsvarer en avdeling, kan kommunen fortsatt legge regnskapstallene fra 2003 til grunn. 2 av de ikke-kommunale barnehagene brukes det andre regnskapsår som grunnlag for tildeling. Sandnessjøen barnehage AS ble åpnet Det er følgelig ikke mulig å beregne tilskudd ut fra 2003-tall for Sandnessjøen barnehage AS. Ved beregning av kommunalt tilskudd for denne barnehage er regnskapet for perioden 2009 lagt til grunn. Regnbuen barnehage hadde en større utvidelse av barnehagen i Regnskap for 2008 er derfor lagt til grunn for beregning av tilskuddet for denne barnehagen. Maksimalpris I 2010 var maksimalprisen kr ,- pr. måned i 11 måneder. Betaling for kost kan komme i tillegg. Alle kommunale barnehager i Alstahaug kommune gjennomførte maksimalpris på kr ,- pluss kost kr. 200 pr. måned i 11 måneder i De ikke-kommunale barnehagene gjennomførte følgende ordning: Posthornet barnehage: Kr ,- inkludert kost pr. måned i 11 måneder. Regnbuen barnehage: Kr ,- pluss kost kr. 250 pr. måned i 11 måneder. Segelbergan barnehage: Kr ,- pluss kr. 200 pr. måned i 11 måneder. Gråkallen barnehage: Kr ,- pluss kost kr. 200 pr. måned i 11 måneder. Sandnessjøen barnehage AS: Kr ,- pluss kost kr. 300,- i 11 måneder. Søskenmoderasjon. I forskriften om foreldrebetaling i barnehager som gjelder fra 1. mai 2004 står følgende: Kommunen skal sørge for at foreldre /foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % søskenmoderasjon for 3. og flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjonen skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjonen i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. For 2010 gjennomfører alle kommunale barnehagene i Alstahaug kommune 33 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. og flere barn. De ikke-kommunale barnehagene gjennomførte følgende ordning: Posthornet barnehage: I henhold til forskriften. Regnbuen barnehage: 30 % søskenmoderasjon. Segelbergan barnehage: I henhold til forskriften. Gråkallen barnehage: I henhold til forskriften. Sandnessjøen barnehage: 33 % søskenmoderasjon. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 3 slår fast at reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjon skal finansieres av det offentlige. Kommunen kan lage en egen finansieringsordning for søskenmoderasjon der nødvendig tilskudd utmåles og utbetales etter at hovedopptaket er avsluttet.

4 Dette er gjennomført for Godtgjøring for søskenmoderasjon vil også fremover holdes utenfor beregningen av tilskudd, og fra og med 2011 bli utbetalt forskuddsvis i januar og september. Avkorting av beregnet tilskudd. Avkorting ved lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd. 4 i forskriften gir kommunen anledning til å avkorte tilskuddet til ikke-kommunale barnehager dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier samtidig tar ut urimelig utbytte/budsjetterer med urimelig overskudd. Bemanning/lønnskostnader per årsverk: Departementet legger til grunn av avvik på mer enn 20 % fra nivået i kommunens barnehager er vesentlig. Utbytte/overskudd: Departementet legger til grunn at utbytte/overskudd som overstiger 10 % av egenkapitalen betraktes som vesentlig. Sandnessjøen barnehage AS leier lokaler, uteareal og lekeutstyr fra Talianca AS. Husleie som ligger over vanlig markedsleie kan betraktes som utbytte. Utbytte som overstiger 10 % av egenkapitalen betraktes som urimelig utbytte (Forskriften 4), og det kan gjøres avkorting i det kommunale tilskuddet for tilsvarende beløp når lønnskostnader pr. årsverk samtidig avviker mer enn 20 % fra nivået i kommunens barnehager. I beregning av kommunalt tilskudd for 2010 er det gjort avkorting for lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte i Sandnessjøen barnehage AS. Avkortingen er utført slik: Beregnet kommunalt tilskudd er redusert med det beløp av barnehagens husleiekostnader/overskudd som kan betraktes som utbytte, og som overstiger 10 % av beregnet egenkapital i pr Beregning av kommunalt tilskudd - resultat Beregnet tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2010 er beregnet til kr , - før avkorting. Tilskudd er beregnet med minimum 85 % for 7 mnd og 88 % for 5 mnd. Det gir en prosent på 86,75 for hele året. Se regneark i vedlegg. Avkorting er gjort for en av barnehagene i tråd med forskrift om vesentlig lavere bemanning/lønnskostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og samtidig urimelig utbytte.

5 Avkorting i tilskudd utgjør kr Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale utgjør totalt kr Utbetalt tilskudd for 2010 utgjør til sammen kr Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Avsatt på fond fra 2010 kr Tilskudd og utbetalinger er beregnet fordelt som følger: Økonomisk oversikt Segelbergan Posthornet Gråkallen Regnbuen Sandnessjøen Dekning 86,75% kr kr kr kr kr Ujustert tilskudd kr kr kr kr Kr Avkorting K r 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kommunalt driftstilskudd kr kr kr Kommunalt driftstilskudd kr kr kr Utbetalt tilskudd i Rest til utbetaling Kr kr kr kr kr IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Fagsjefens innstilling: Alstahaug formannskap vedtar at i beregningsgrunnlaget for sammenligning av kostnadsnivået mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager skal følgende gjelde: Grunnlag for beregning. For barnehager som har eksistert siden 2003 brukes regnskap for 2003 som grunnlag for beregning, jf forskrift. Sandnessjøen barnehage AS ble åpnet Ved beregning av kommunalt tilskudd for denne barnehage er regnskapet for 2009 lagt til grunn. Regnbuen barnehage hadde en større utvidelse av barnehagen i Regnskap for 2008 er lagt til grunn for beregning av denne barnehagen Søskenmoderasjon. Godtgjøring for søskenmoderasjon holdes utenfor beregningen av tilskudd, og utbetales forskuddsvis hvert halvår. Lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd. 4 i forskriften gir kommunen anledning til å avkorte tilskuddet til ikke-kommunale barnehager dersom barnehagen har vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk en det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier samtidig tar ut urimelig utbytte/budsjetterer med urimelig overskudd. I beregning av kommunalt tilskudd for 2010 er det gjort avkorting for lav bemanning/lave lønnskostnader og urimelig utbytte/overskudd i beregningen for Sandnessjøen barnehage AS. Kommunalt tilskudd i 2010.

6 Følgende kommunale tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i Alstahaug kommune i 2010: Segelbergan barnehage: kr Posthornet barnehage: kr Gråkallen barnehage: kr Regnbuen barnehage: kr Sandnessjøen barnehage AS kr Utbetalt tilskudd for 2010 utgjør til sammen kr Rest til utbetaling utgjør til sammen kr Utbetaling finansieres ved bruk av fond avsatt til barnehage. Økonomisk oversikt Segelbergan Posthornet Gråkallen Regnbuen Sandnessjøen Dekning 86,75% kr kr kr kr kr Ujustert tilskudd kr kr kr kr Kr Avkorting K r 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Kommunalt driftstilskudd kr kr kr Utbetalt tilskudd i Rest til utbetaling Kr kr kr kr kr Klageadgang. Vedtaket om kommunalt tilskudd er å betrakte som et enkeltvedtak etter Forvaltningslovens kapittel V. I loven er frist for å klage på vedtaket satt til 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part (Forvaltningslovens 29). Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Fagsjefens innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie H. Pettersen Fagsjef Hans Jan Aarsund Ass. Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: 12:00 16.15 Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra, Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Helge Johansen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 243 A1 Arkivsaksnr.: 11/2276 LOKAL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Rådmannens innstilling: Følgende lokale

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager

Stadfesting av vedtak om etterjustering av tilskudd for 2011 til Varden, Eigerøy, Lykkeliten og Raketten barnehager Deres ref.: Vår dato: 26.09.2012 Vår ref.: 2012/6747 Arkivnr.: 611 Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23 Stormyra 8088 BODØ Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 48/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler

Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011. 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler Rundskriv F-01/2011 Fylkesmenn og kommuner Nr. Vår ref Dato F-01/2011 Mai 2011 STATSTILSKUDD PÅ BARNEHAGEOMRÅDET 1 Innledning 2 Tilskudd til faste plasser i midlertidige barnehagelokaler 2.1 Innledning.....3

Detaljer

Tilskudd til private barnehager

Tilskudd til private barnehager Tilskudd til private barnehager Tromsø 19.november 2014 økonomirådgiver Asle Tjeldflåt, juridisk rådgiver Remi A. Møller og fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Kort om barnehagesektoren i Troms Per 15.12.13

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014

ØKONOMIFORSKRIFT FOR KOMMUNENS TILSYN PRIVATE BARNEHAGER OG. Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 ØKONOMIFORSKRIFT FOR PRIVATE BARNEHAGER OG KOMMUNENS TILSYN Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Endringer i barnehageloven fra 1.1.2013 Eksisterende 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Molde kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: grotoe@molde.kommune.no Innsendt av: Gro Toft Ødegård Innsenders

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Høringsnotat om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager.....

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer