ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune

2 Innhold Sammendrag Innledning Om tilsynet med Fredrikstad kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Kommunens godkjenning av barnehager Rettslig krav Fylkesmannens observasjoner Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Frist for retting av lovbrudd... 9 Vedlegg 1: Oversikt over mottatt dokumentasjon Vedlegg 2: Oversikt over navn og funksjon på de som er intervjuet... 12

3 Sammendrag Fylkesmannen i Østfold har gjennomført tilsyn med Fredrikstad kommune som barnehagemyndighet. Tema for tilsynet er kommunens ansvar etter barnehageloven for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk. Fylkesmannen har undersøkt hvordan kommunen godkjenner barnehagene i kommunen, jf. barnehageloven 10 og 11. Det overordnede målet med tilsynet er å føre til en styrking av barnehagebarnas og barnehagenes rettsikkerhet. Dette gjøres ved å kontrollere at kommunen overholder rettslige krav. Dersom tilsynet avdekker lovstridig praksis, skal kommunen rette opp dette. Tilsynet er gjennomført ved å gjennomgå dokumentasjon fra Fredrikstad kommune og fra fem barnehager i kommunen. Videre har Fylkesmannen intervjuet personer fra kommunen og to av barnehagene. Kommunen har tidligere mottatt en foreløpig rapport, og har kommentert denne. Fylkesmannen har i tilsynsrapporten konkludert med to lovbrudd. 1. Fredrikstad kommune skal godkjenne barnehager i henhold til gjeldende regelverk, jf barnehageloven 10. a. Fredrikstad kommune må sørge for at kommunens vurderinger av egnethet fremkommer skriftlig av kommunens godkjenninger 2. Fredrikstad kommune skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf barnehageloven 8. a. Fredrikstad kommune må sørge for at barnehagene må være godkjent før driften settes i gang Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av de ulovlige forholdene. Kommunens frist for retting er Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting.

4 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra til dags dato gjennomført tilsyn med kommunens plikt til å godkjenne barnehager i Fredrikstad kommune. I denne tilsynsrapporten er det gitt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er Dersom lovbruddene ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Østfold vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn etter barnehageloven er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrift fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsyn Tema for tilsynet er kommunens ansvar etter barnehageloven 8 første ledd for å påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende regelverk. Tilsynet omfatter temaet: Kommunens overholdelse av barnehageloven 10 om godkjenning, jf 6 om virksomhetens plikt til å søke godkjenning Kommunens overholdelse av barnehageloven 11 om familiebarnehager og tilhørende Forskrift om familiebarnehager, jf 6 om virksomhetens plikt til å søke godkjenning Det overordnede målet med tilsynet er å føre til en styrking av barnehagebarnas og barnehagenes rettsikkerhet. Gjennom kontroll med kommunens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuell lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav vil bli fulgt og at det for øvrig legges opp til en forsvarlig virksomhet.

5 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Tilsynets gang Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn oversikt over nye og endrede godkjenninger, datert Dokumentasjon mottatt Varsel om tilsyn med pålegg om å sende inn dokumentasjon, datert Dokumentasjon mottatt Brev med dagsorden for tilsynet, datert Åpningsmøte og intervjuer Varsel om vedtak og foreløpig rapport Sluttmøte Frist for tilbakemelding på varsel om vedtak og foreløpig rapport Endelig rapport med frist for retting Avslutning av tilsyn evt. pålegg om retting 2.3 Om tilsynsrapporten Denne tilsynsrapporten inneholder frist for retting av ulovlig forhold avdekket under tilsyn, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil være et enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 3. Kommunens godkjenning av barnehager 3.1 Rettslig krav Barnehageloven 8 første ledd lyder: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageloven 6 om virksomhetens plikt til å søke godkjenning lyder: Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjenning som barnehage når: a) virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer b) og antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år, og

6 c) virksomheten utføres mot godtgjøring Virksomheter etter første ledd må være godkjent før driften settes i gang. I departementets merknader til barnehageloven 6 andre ledd står det at bestemmelsen slår fast at den endelige godkjenningen må foreligge før driften settes i gang. Endelig godkjenning kan gis når alle krav satt i barnehageloven og annet regelverk er oppfylt. Barnehageloven 10 om godkjenning lyder: Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. 1 og 2. Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 første ledd, og har ansvaret for å godkjenne barnehager etter barnehageloven 10 og 11. I merknader fra Ot.prp nr 72( ) til 10 første ledd fastslås det at kommunen er godkjenningsmyndighet. Kommunen skal ved behandlingen av søknad om godkjenning foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som kan utledes av 1, 1a og 2 om barnehagens formål og innhold. Barnehagens fysiske rammer, dvs. lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift. Av 1, 1a og 2 framgår det at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning. Bemanningsplanen må vise at driften vil bli forsvarlig og at barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og rammeplanens krav til barnehagens innhold. Det må framgå skriftlig at de hensyn som skal sikre barn et godt og forsvarlig barnehagetilbud er vurdert. På denne måten vil barnehagemyndigheten ha dokumentert de vurderingene som er gjort. Dette er viktig informasjon for barnehageeier, og et viktig grunnlag for kommunen ved senere arbeid, for eksempel i forbindelse med tilsyn. Barnehageloven 19 og forskrift 16. desember 2005 om politiattest i henhold til barnehageloven har regler om krav til tilfredsstillende politiattest. Det stilles krav om tilfredsstillende politiattest både fra personer som skal arbeide i barnehagen og fra andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. Etter forskrift om politiattest 2 første ledd skal ikke attesten være eldre enn tre måneder. For å sikre at barnehageeier som selv skal arbeide i barnehagen ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn er kommunen som godkjenningsmyndighet gitt myndighet til å kontrollere at tilfredsstillende attest foreligger, jf. forskrift om politiattest 4 annet ledd. Det er et krav om at tilfredsstillende attest fra barnehageeier skal foreligge før godkjenning gis. Kommunen kan også kreve attest fra eier av barnehagens lokaler og familiemedlemmer som er hjemme i barnehagens åpningstid. Godkjenningsmyndigheten må sørge for å gjøre påtegning i sine papirer om at tilfredsstillende attest er levert og kontrollert, jf. forskrift om politiattest 4 fjerde ledd. Påtegningen skal av hensyn til notoritet og kontroll dateres og signeres. Kommunen skal videre nekte godkjenning avbarnehage dersom det ikke legges fram tilfredsstillende politiattest for eier eller familiemedlemmer, jf forskriften 6 andre ledd.

7 3.2 Fylkesmannens observasjoner Det framkommer av kommunens delegasjonsreglement og bekreftes av intervjuene at i Fredrikstad kommune er godkjenningsansvaret etter lov om barnehager delegert til kommunalsjef for utdanning og oppvekst, som igjen har videredelegert ansvaret til fagsjef barnehage. Fagsjefen har i sin stab ansatte som gjennomfører godkjenningene og fatter vedtak sammen med fagsjef barnehage. Det fremkommer av dokumentasjon at kommunen har en skriftlig rutine med beskrivelse av kommunens håndtering av søknader om godkjenning. Rutinen gjennomgår punkt for punkt hvilke plikter kommunen og søker har ved godkjenning av nye og eksisterende barnehager. I rutinen er det beskrevet hvilke type vurderinger og dokumentasjon som må ligge til grunn før et vedtak fattes. Det fremkommer av intervju at godkjenningsprosessen ofte starter med en henvendelse fra eier av en barnehage som ønsker å etablere seg i kommunen. Kommunen orienterer da om hvilke krav som ligger til grunn for en godkjenning, samt informerer om eventuell kommunal finansiering av driften. Videre er brann, arbeidstilsyn og miljørettet helsevern med videre i prosessen. Kommunen opplyser at de har et tett samarbeid med miljørettet helsevern. De har samme arkiv-mappe som miljørettet helsevern og ser hverandres oppfølging av vilkår etc. Kommunen opplyser at de vurderer andre myndigheters krav og at dette står i vedtakene om godkjenning. Det fremkommer av kommunens rutine for godkjenning at kommunen skal foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som kan utledes av 1og 2 om barnehagens formål og innhold. I vedtak om godkjenning skriver kommunen ok under punktet barnehagens formål og innhold. Kommunen opplyser at ok betyr at vurderingen er gjort og funnet i orden. Kommunen skriver ikke konkret hva som er vurdert, men kommunen opplyser at dette vil fremkomme i skissene til årsplan som kommunen mottar som dokumentasjon før godkjenning. Kommunen opplyser videre at vurderinger tas opp i fagmøter de har regelmessig og at disse kan fremkomme av møtereferatene. Når det gjelder godkjenning av familiebarnehager står det beskrevet i rutinen at kommunen skal godkjenne organiseringen. Det fremkommer av intervju at det er en skrivefeil i rutinen og at den skal beskrive at kommunen skal godkjenne både organisering og egnethet. Videre skal avdeling for miljø og landbruk godkjenne det enkelte hjem og eventuelle baselokaler etter forskrift om miljørettet helsevern. Kommunen legger vekt på at familiebarnehager samarbeider med andre barnehager og følger opp at de har tilstrekkelig med veiledning fra førskolelærer. Ved godkjenning av barnehager skriver kommunen vedtak i form av et brev og fyller ut skjema F B fra Kunnskapsdepartementet. Både brev og skjema sendes barnehagen, og er ikke alltid skrevet på samme dato. Det fremkommer av dokumentasjon at en av barnehagene har godkjenningsvedtak som er datert i november 2013, men at oppstarten var i august Det fremkommer av intervju at kommunen var på befaring før barnehagen startet og at de var med i prosessen underveis. Imidlertid ble ikke ferdigbefaring og vedtak fattet før på et senere tidspunkt. Videre er det en annen barnehage hvor kun skjema er fylt ut ved oppstart i august 2013 og vedtak i brevform er fattet i november 2013 og mars Kommunen skriver i sin tilbakemelding på foreløpig rapport at de vil lage en ny rutine som sikrer godkjenning før driften settes i gang.

8 I rutinen for godkjenning står det beskrevet at kommunen skal kontrollere at tilfredsstillende politiattest skal foreligge før godkjenning. Videre at det skal lages en rutine for notoritet og kontroll som dateres og signeres. I kommunens vedtak om godkjenning er politiattest et punkt hvor kommunen skriver ok der de anser at dette er i orden. I to av vedtakene om godkjenning står det at dokumentasjon på politiattest skal ettersendes. I ett vedtak står det at politiattesten er for gammel, og at ny politiattest for eier skal ettersendes. Det fremkommer av intervju at kommunen nå har laget et system for å notere seg at politiattester er levert. Dette har det ikke vært klare rutiner på tidligere. Kommunen skriver nå en merknad på saken i saksbehandlingssystemet Ephorte om at politiattest fra barnehageeier er levert. Fredrikstad kommune dokumenterte i tilbakemelding på foreløpig rapport datert at de tre nevnte barnehagene hadde levert tilfredsstillende politiattest før godkjenning. Kommunen har også utearbeidet en rutine på området politiattest for å sikre en helhetlig forståelse. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Barnehageloven 10 slår fast at kommunen ved behandling av søknad om godkjenning skal foreta en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til de krav som kan utledes av 1, 1a og 2 om barnehagens formål og innhold. Av disse bestemmelsene framgår det blant annet at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barna muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Dette medfører krav til utforming, innhold og bemanning. Det fremkom av intervjuene at kommunen tar disse vurderingene opp i fagmøter og at de kan fremkomme av møtereferatene. Videre at kommunen mener at ok i vedtakene betyr at vurderingen er gjort og funnet i orden. Kommunen skriver ikke konkret hva som er vurdert, men de opplyser at dette vil fremkomme i skissene til årsplan som kommunen mottar som dokumentasjon før godkjenning. Fylkesmannen har fått ettersendt referat fra fagmøtene og sett på disse opp mot kravet om vurderinger etter barnehageloven 10. Det er et krav om at vurderinger som ligger til grunn for kommunens godkjenninger må foreligge skriftlig hos kommunen. Et slikt krav utledes av de kravene som stilles til vurdering i barnehageloven 10 og 11 sammenholdt med kravet til etterprøvbar og forsvarlig saksbehandling. Det vil ikke være mulig å sikre en etterprøvbar og forsvarlig behandling av godkjenningssøknadene uten at vurderingene nedtegnes skriftlig. Etter Fylkesmannens vurdering tilfredsstiller ikke vedtak eller referat fra fagmøter kravene om skriftlig vurdering av de krav som kan utledes av 1, 1a og 2 om barnehagens formål og innhold. Kommunen skriver i tilbakemelding på foreløpig rapport at de vil tydeliggjøre beskrivelser av formål og innhold, barnehagens fysiske rom, lokaler og uteområder, utforming og rammeplanens krav til innhold og legger ved vedtaks-malen som eksempel. Fylkesmannen ser av dette hva kommunen vil vurdere konkret ved godkjenning av ny eller endret barnehage. Kommunen må videre sørge for å nedtegne skriftlig hvilke vurderinger som faktisk er gjort i hver enkelt godkjenning. I forskrift om politiattest fremkommer det at kommunen ved godkjenning av privat barnehage skal påse at det foreligger tilfredsstillende politiattest for eier. Dette gjelder der eier selv skal arbeide i eller av andre grunner oppholder seg regelmessig i barnehagen. Kommunen kan også kreve politiattest fra eier av barnehagens lokaler eller fra familiemedlemmer som er tilstede i barnehagens åpningstid. I merknader til forskrift om politiattest 4 andre ledd står det at tilfredsstillende politiattest skal foreligge før godkjenning gis. I to av vedtakene der barnehagene godkjennes står det at dokumentasjon på politiattest skal ettersendes. I ett vedtak

9 står det at politiattesten er for gammel, og at ny politiattest for eier skal ettersendes. Ved utarbeidelse av foreløpig tilsynsrapport vurderte Fylkesmannens at dette var i strid med barnehageloven da man ikke hadde sett og vurdert politiattestene før godkjenning 10, jf forskrift om politiattest 4 andre ledd og 6 andre ledd. Kommunen dokumenterte imidlertid i tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport at tilfredsstillende politiattest var levert før godkjenning. Fylkesmannen vurderer dermed at kommunen har en praksis som er i tråd med regelverket når det gjelder politiattester ved godkjenning. Barnehageloven 6 annet ledd slår fast at den endelige godkjenningen må foreligge før driften settes i gang. Dette innebærer at kommunens godkjenningsvedtak må fattes før barnehagen åpner for barna. Fredrikstad kommune har i ett vedtak gitt godkjenning 3 måneder etter at barnehagen startet opp etter påbygg og rehabilitering. Videre er det i ett tilfelle kun gitt godkjenning i form av skjema, mens resten av vedtaket kom på et senere tidspunkt. Fylkesmannen kan ikke se at kommunen har oppfylt sine plikter som barnehagemyndighet etter barnehageloven 8 når det gjelder å påse at barnehagene er godkjent før driften settes i gang. 3.3 Fylkesmannens konklusjon På bakgrunn av det som er sagt over, anser Fylkesmannen at Fredrikstad kommune ikke oppfyller barnehagelovens krav når de godkjenner barnehager. Videre vurderer Fylkesmannen at kommunen ikke oppfyller kravene til myndighetsutøvelse etter barnehageloven 8 når det gjelder å påse at barnehagene er godkjent før driften settes i gang 4. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapittel 3 konstatert lovbrudd. I denne rapporten får Fredrikstad kommune frist til å rette det ulovlige forholdet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at det ulovlige forholdet er rettet og en redegjørelse for hvordan lovbruddet er rettet. Dersom forholdet ikke rettes innen den fastsatte rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil være et om enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler for dette, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18.

10 Følgende pålegg er aktuelle å vedta etter utløp av rettefristen i denne rapporten: 1 Fredrikstad kommune skal godkjenne barnehager i henhold til gjeldende regelverk, jf barnehageloven 10. a) Fredrikstad kommune må sørge for at kommunens vurderinger av egnethet fremkommer skriftlig av kommunens godkjenninger 2 Fredrikstad kommune skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf barnehageloven 8. a) Fredrikstad kommune må sørge for at barnehagene må være godkjent før driften settes i gang Tilsynsleder revisor revisor

11 Vedlegg 1: Oversikt over mottatt dokumentasjon Dokumentasjon mottatt før tilsyn: Oversikt over endringer og godkjenninger på barnehager i Fredrikstad kommune Delegasjonsreglement Administrative fullmakter Rutinebeskrivelse - godkjenning etter lov om barnehage Fredrikstad kommune UO Årsrapport 2012 Fredrikstad kommune UO Budsjett 2014, Handlingsplan Dokumentasjon fra Leie barnehage Dokumentasjon fra Gråtass barnehage avd. Fagen Dokumentasjon fra Nabbetorp barnehage Dokumentasjon fra Glombo barnehage Dokumentasjon fra Oksviken familiebarnehage Dokumentasjon mottatt under tilsynet: Vedtekter Glombo barnehage Vedtak om godkjenning Gråtass barnehage Ferdigattest Glombo barnehage Årsplan Glombo barnehage Søknadskjema - godkjenning av barnehage etter forskrift om miljørettet helsevern Ettersendt dokumentasjon, mottatt Referat fra fagmøter datert , , , , og Dokumentasjon mottatt ved tilbakemelding på foreløpig rapport datert Befaring ved Hundremeterskogen fam.bhg Politiattest ved Hundremeterskogen fam.bhg Tilbakemelding på politiattest ved Hundremeterskogen fam.bhg Godkjenning etter lov om barnehage ved Hundremeterskogen fam.bhg Politiattest ved Trosvikhagen familiebarnehage Tilbakemelding på politiattest ved Trosvikhagen familiebarnehage Endret godkjenning ved Trosvikhagen familiebarnehage Politiattest ved Oksviken familiebarnehage Politiattest 1 ved Oksviken familiebarnehage Politiattest 2 ved Oksviken familiebarnehage Vedtak om godkjenning etter lov om barnehage mal Rutine for politiattest (ettersendt )

12 Vedlegg 2: Oversikt over navn og funksjon på de som er intervjuet Navn Tittel Intervju Åpningsmøte Sluttmøte Kari Sørum Kommunalsjef x x x Gunn Glad Fagsjef barnehage x x x Kjersti Johansen Spesialkonsulent x x x Helga Synnøve Kasene Spesialkonsulent x Anne Cecilie Andresen Spesialkonsulent x Jon Petter Andersen Eier Gråtass barnehage x x Christina Andersson Styrer Gråtass barnehage x x Laila Brith Josefsen Styrere Nabbetorp barnehage x x x

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Horten kommune som barnehagemyndighet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 2 Om tilsynet med Horten kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune

TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN. Moss kommune TILSYNSRAPPORT BARNEHAGELOVEN Moss kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om godkjenning i samsvar med gjeldende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Hobøl kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Krav til godkjenning av barnehager. Hvor legger vi lista? Når er en godkjenning god nok?

Krav til godkjenning av barnehager. Hvor legger vi lista? Når er en godkjenning god nok? Krav til godkjenning av barnehager Barnehageloven 10 Regelverkssamling for kommunene Bergen 3. juni 2013 Johan Sverre Rivertz Hvor legger vi lista? Når er en godkjenning god nok? 6.Virksomhetens plikt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE

RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE Nesodden den 01.09.2013 RUTINE FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER I NESODDEN KOMMUNE Innhold Rutine for godkjenning av barnehager i nesodden kommune...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE GODKJENNING AV BARNEHAGER, KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER I samsvar med Lov om barnehager, 17.06.2015 Fastsatt i medhold av delegasjonsreglement punkt 4.1.13 Opprettet 19.12.2014 Revidert

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Godkjenning av barnehager. Tromsø fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Godkjenning av barnehager Tromsø 18.11.2014 fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Oversikt Hva er en godkjenning? Hva er relevante rettsgrunnlag ved godkjenning? Hvorfor har vi godkjenninger? Hvem skal søke om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved

Eidsvoll kommune. VEILEDER ved Eidsvoll kommune Kommunen som godkjenningsmyndighet Jf. barnehageloven 10 VEILEDER ved godkjenning av barnehager i Eidsvoll kommune Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010. INNHOLD 1.

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER

GODKJENNING AV BARNEHAGER GODKJENNING AV BARNEHAGER Kommunesamling for barnehageområdet Bergen 8. juni 2016 Johan Sverre Rivertz Innledning tema Godkjenningsplikten Vurderinger ved godkjenning Krav til godkjenningsvedtak Godkjenningens

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Halvdagssamling 11.12.14 Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Barnehageloven 8 jf. 16; Kommunens tilsyn med barnehager: Våler, Rygge, Rømskog og Aremark Barnehageloven

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Steinkjer kommune som barnehagemyndighet 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Steinkjer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Hof kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Hof kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 8. juli-7. november 2013 Arkivnr. 2013/1354 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Sissel Tveito Kari Evensen, utdanningsdirektør

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune

Fylkesmannen i Buskerud ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE. Drammen kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Drammen kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Stjørdal kommune som barnehagemyndighet - 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Stjørdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hole kommune 1 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200

15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 15 LOVUTKASTET Ny barnehagelov 200 Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området.

SAKSFREMLEGG. Vedlegg: Søknad av 15.12.2012 fra foreldre i Rognsund om opprettelse av barnehagetilbud i området. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-3 Arkiv: A10 Sakbeh.: Kariann Hætta Sakstittel: BARNEHAGETILBUD I KVALFJORD Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Søknad av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457

TILSYNSRAPPORT. Svelvik kommune som barnehagemyndighet. Arkivnr. 2014/3457 TILSYNSRAPPORT Svelvik kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2014/3457 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning.4 2 Om tilsynet med Svelvik kommune..4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Bjerkreim kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Bjerkreim

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/267-1 Arkiv: A10 Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: SØKNAD OM BARNEHAGETILBUD I ROGNSUND Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet - 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Inderøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Karmøy kommune Høsten 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Karmøy

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Øyer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Øyer kommune...

Detaljer

MED PRESTFOSS BARNEHAGE

MED PRESTFOSS BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED PRESTFOSS BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TIDSROM:1. SEPTEMBER 2014 TILSYN MED LINDESNES KOMMUNE KOMMUNENS ADRESSE: Lindesnes kommune FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Bodil Fjelde og Tor Øyvind Endresen

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Modum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Svelvik kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 23. oktober-26. november 2012 Arkivnr. 2012/945 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Helena Glede Fekete Kontaktperson

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sola kommune Stavanger

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE

TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11.11.2011 Vår ref: 2011/9497 KOMMUNEN SI ADRESSE: Haugesund kommune Rådhusgt.66 5504 Haugesund KOMMUNENUMMER: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

MED NERSTAD BARNEHAGE

MED NERSTAD BARNEHAGE Sigdal KOMMUNE Tilsyn med barnehager RAPPORT FRA TILSYN MED NERSTAD BARNEHAGE Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med barnehagene 2.1 Sigdal kommune fører tilsyn med barnehagene

Detaljer