Råd om sparing / investering hva er utfordringen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd om sparing / investering hva er utfordringen?"

Transkript

1 Oslo, 14. oktober 2010 Eirik Bunæs NFF seminar: Nye rammebetingelser for Finansiell rådgivning Råd om sparing / investering hva er utfordringen?.informere, evt advare, i forhold til: Avkastning / forrentning / kostnader Risiko Likviditet / omsettelighet Side 2 1

2 Hvilke krav stilles til kommunikasjonen? Side 3 Hvordan foregår kommunikasjonen? Muntlig Skriftlig/ nettbasert Individuelt Kollektivt Side 4 2

3 Hovedformål med MiFID Ot prp nr 34: Hovedformålet med MiFID er å bidra til å utvikle og sikre de europeiske verdipapirmarkedenes effektivitet, integritet, samt oversiktlighet og å fremme investorenes tillit til markedet Økt konkurranse Investorbeskyttelse Side 5 Hva mer? Ny lov om verdipapirfond i d Investor Compensation Scheme Innskytergarantiordningen Norsk regelverk for Spesialfond (hedge fond) PRIPs regulering Side 6 3

4 Ny lov om verdipapirfond Utkast til ny lov er innrettet mot å: Gjennomføre nytt EU-direktiv for verdipapirfond i d (UCITS 4) Gjøre lov og forskrift enklere tilgjengelig modernisere struktur og oppbygning Ivareta investors interesser ved å sikre forståelig, relevant og sammenlignbar informasjon, innen de forpliktelser som følger av EØS avtalen Side 7 De viktigste endringene i UCITS direktivet Passporting av forvaltningsselskaper Adgang til å etablere og forvalte fond i annet EØS land, grensekryssende eller gjennom filial Krav til nøkkelinformasjon Key Investor Information Åpner for etablering av master feeder strukturer Master og feeder fond etablert i ulike EØS stater Forenklede notifikasjonskrav ved grensekryssende markedsføring, filialetablering og feederfond Korte frister Språkkrav Side 8 4

5 Forslag til endringer ut over det som følger av UCITS direktivet Etablering av andelshavermøte som besluttende organ i forhold til vedtektsendringer fusjoner Fjerne gjeldende bestemmelse om at Finanstilsynet skal vurdere om endringen er i andelshavernes interesse Adgang til å etablere andelsklasser (forutsetter nærmere utredning) fond for en bestemt krets lukkede fond Side 9 Er svanemerket truet? Viktig å sikre verdipapirfondets egenskaper, gjennom regelverk og forvaltningspraksis: et ukomplisert og velregulert produkt en likvid investering risiko utover markedsrisiko holdes på et minimum forståelig informasjon om avkastningsmuligheter og markedsrisiko Side 10 5

6 Kostnadsstruktur verdipapirfond Får vi oppleve flere lavprisfond? Indeksfond, d ETFer, annet? Er det mulig å tilby småkunder de laveste provisjonssatsene? Skalaproblematikk? Bør det i større utstrekning enn i dag åpnes for resultatbasert forvaltningsprovisjon? Asymmetrisk forvaltningsgodtgjørelse? Sterkere incentiver for forvalter? Mulig å kontrollere? Side 11 Side 12 6

7 Packaged Retail Investment Products (PRIPs) Horisontalt felles regelverk på tvers av sektorlovgivningen for bank/forsikring/verdipapir/vp-fond Utredning til EU-kommisjonen fra tverrfaglig arbeidsgruppe irprodukter Verdipapi irfond Verdipapi Bank Forsikring PRIPs Side 13 Hva er en PRIP? Utkast til definisjon: A PRIP is a product where the amount payable to the investor (periodic income and/or final payout) is exposed to: a) fluctuation in the market value of assets or b) payouts from assets through a combination or wrapping of those assets, or other mechanisms than direct holding Side 14 7

8 PRIPs sentrale spørsmål 1. Virkeområdet for et PRIPs regime 2. Krav til salgsprosessen 3. Krav til salgsmateriale Side 15 PRIPs krav til god forretningsskikk og håndtering av interessekonflikter MiFID foreslås benyttet som benchmark for den individuelle rådgivningen (jf verdipapirhandelloven til 10-16) Side 16 8

9 Konsesjonspliktig investeringsrådgivning Muntlig Skriftlig/ nettbasert Individuelt x Kollektivt Side 17 PRIPs krav til salgsmateriale Key Investor Information (KII) dokumentet t som skal benyttes ved markedsføring av verdipapirfond foreslås benyttet som standard behov for å sammenlikne alternative produkter pedagogisk utfordring Side 18 9

10 Nøkkelinformasjon (KII) Innhold identifisering i av fondet kort beskrivelse av investeringsmandat historisk avkastning eller forventet avkastning kostnader risikoprofil Side 19 Nøkkelinformasjon (KII) forts. Fremstilling lettlest t og forståelig for investor kortfattet Oppdatering skal revideres minst hver 12. måned forut for endringer i prospekt eller vedtekter Side 20 10

11 Krav til salgsmateriale Muntlig Skriftlig/ nettbasert Individuelt Kollektivt x Side 21 Analyser (investeringsanbefalinger) Verdipapirhandelloven ( 3-10 og forskrift ) stiller detaljerte og strenge krav til investeringsanbefalinger Side 22 11

12 Investeringsrådgivning Hvor går skjæringspunktet for lønnsomhet? Side 23 Investorbeskyttelse hva kreves av verdipapirforetaket? Testing av kunder Egnethetstest t t t (vp-forskr 10-16) 16) Hensiktsmessighetstest (vp- forskr 10-17) Informasjon til kunder Kundeavtale (vp-forskr 10-20) Strenge krav til håndtering av interessekonflikter Krav til dokumentasjon (vphl 9-11) Opptak av telefonsamtaler (ny forskriftsbest fra ) Side 24 12

13 .men, er det åpning for å differensiere etter oppdragets art?.trenger alle kundeavtaler ha samme form og detaljgrad? (jf vp forskr 10-20) Side 25 Innebærer de skjerpede kravene i regelverket at verdipapirforetakene / bankene har fått en høyere lønnsomhetsterskel og dermed en høyere kontraheringsbarriere? Hva betyr dette for småkundene? Virker regelverket etter sin hensikt? Side 26 13

14 Interessekonflikter hva styrer valgene? Produsent Kunde Distributør Side 27 Hovedregel: Ikke vederlag fra andre enn foretakets kunder men visse unntak jf vpforskr 10-8 Verdipapirforetak kan i forbindelse med at de yter investeringstjenester eller tilknyttede tjenester bare motta vederlag fra andre enn kunden dersom: 1. kunden før ytelsen av tjenesten gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes 2. vederlaget er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden og 3. ikke vil svekke foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på beste måte Side 28 14

15 Finanstilsynet Rundskriv 17/2010 Finansdepartementet og Finanstilsynet har vurdert hvilke krav regelverket om interessekonflikter stiller til verdipapirforetakenes avlønningssystemer, og har kommet til at: et avlønningssystem for investeringsrådgivere med en direkte kobling mellom avlønningen og kundens investeringer er i strid med verdipapirhandelloven. Det kan ikke utelukkes at andre varianter av avlønningssystemer er i strid med lovgivningen, og foretakene må her foreta en konkret vurdering av lønnssystemene opp mot lovens krav. Side 29 Investeringsrådgivning Vil flere foretak som tilbyr investeringsrådgivning, velge å basere sin inntjening på direkte fakturering av kunden? videreføre all mottatt returprovisjon til kunden? Hvor små kunder kan betjenes etter en slik modell? Hvilke modeller for provisjonsberegning vil vi få se? Hva med aktiv forvaltning? Side 30 15

16 .men, er rådene salgbare? eller må de fremstå som gratis? Side 31 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo 16

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer Bølgen av reguleringsreformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer v/anne Merethe Bellamy, Finanstilsynet, 28. oktober 2014 Jeg starter med litt orientering i dagens situasjon.

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy

Nytt siden sist regulering. Anne Merethe Bellamy Nytt siden sist regulering Anne Merethe Bellamy Nye krav i EØS Etter finanskrisen har strengere regulering og bedre tilsyn stått sentralt Nye fullharmoniserte regler («Single Rule Book») Økt bruk av forordninger

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45

Innhold. Velkommen til Finansnæringen 2011 4. Statusoversikt 5. Temaartikler 23 FNO 45 FINANSNÆRINGEN 2011 Innhold Velkommen til Finansnæringen 2011 4 Statusoversikt 5 Farten tilbake i norsk økonomi 6 Finansmarkedene preges av gjeldskrisen i Europa 8 En milliard BankAxept-transaksjoner 10

Detaljer

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning

Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nyhetsbrev Kapitalforvaltning Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs) Forordning om europeiske langsiktige investeringsfond ELTIF Nøkkelinformasjon for sammensatte investeringsprodukter

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fondsdagen 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Temaer Finanstilsynets strategi og prioriteringer Fondssparingens betydning i sparemarkedet Veksten i obligasjonsmarkedet Forvaltning av aksjefond

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 15. juni 2015 Høring - etablering av Merkur Market som alternativ markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis og andre finansielle instrumenter

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005)

Innst. O. nr. 88. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Beriktiget. Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innst. O. nr. 88 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 55 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om forsikringsformidling Til Odelstinget 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer