RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten mellom (i) Apollo Markets og/eller det ansatte på den ene side, og én eller flere kunder på den annen side, eller (ii) mellom kunder. 1.1 Bakgrunn for valg av forretningsmodell Internasjonal regulering på EU-nivå aksepterer selskapets forretningsmodell, kombinert med utvidede opplysningsplikter med hensyn til mulige interessekonflikter. God og detaljert kunnskap om markedet er viktig for at Apollo Markets skal tjene kundenes interesse. Det er viktig å ha god kunnskap om markedets puls, kundenes profil og deres markedssyn. Jevnlig handel er i den sammenheng en viktig informasjonskilde. 1.2 Formål Apollo Markets organisering og interne regelverk søker å redusere potensielle interessekonflikter så langt dette antas å være mulig. Selskapet har etablert interne kontrolltiltak for å håndtere de interessekonflikter som måtte oppstå. Gjennom krav til intern organisering og uavhengighet mellom avdelinger så langt dette er mulig, skal selskapet redusere potensialet for interessekonflikter som er innebygget i forretningsmodellen. Ledelse og ansatte i Apollo Markets skal være bevisst i forhold til de interesser de skal tjene, legge vekt på langsiktige kunderelasjoner og ha en kultur som understøtter dette og gir tillit utad. Det er vesentlig at selskapets analyser fremstår som objektive, rimelige og rettferdige, og at eventuelle interesser og interessekonflikter tydelig tilkjennegis. 1.3 Organisering Apollo Markets er og skal være organisert slik at risikoen for at det oppstår interessekonflikter reduseres så langt dette antas å være mulig. Der interessekonflikter faktisk foreligger, skal kunder opplyses om dette så langt bestemmelser om taushetsplikt ikke forbyr Apollo Markets å gi slike opplysninger. Kundene skal i slike situasjoner sikres en rettmessig og fair behandling, og Apollo Markets og de ansattes interesser skal stå tilbake for kundenes interesser. Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 1 av 6

2 1.4 Særlig om risiko for interessekonflikt knyttet til transaksjonsbasert inntekt I de tilfeller kunden betaler kompensasjon som er direkte knyttet til omsetning av verdipapir, foreligger det en særskilt risiko for at det oppstår interessekonflikter. Apollo Markets fokuserer sterkt på å minimere denne risikoen gjennom blant annet følgende: Foretakets visjon er å skape verdier sammen med kundene. Langsiktige relasjoner til kundene er sentralt for å oppnå dette. Compliance har sterk fokus på at omsetningshyppigheten ikke er for stor, på at råd som gis er til kundens beste, og på at øvrige forhold som har til hensikt å sikre kunden blir overholdt. Meglerne har som hovedregel kun anledning gi anbefalinger som er basert på Foretakets offisielle analyser eller vurderinger foretatt av analysesjef. Foretakets lønnsmodeller er utformet med tanke på å bidra til å redusere mulige interessekonflikter, og til at de som oppstår skal bli håndtert på en måte som er til kundens beste. 1.5 Definisjoner Analyseavdelingen Med analyse forstås en skriftlig fremstilling med informasjon om et verdipapir, en aksjeindeks eller en sektor, som publiseres på selskapets hjemmesider og/eller distribueres til kunder/prospects. Også en skriftlig fremstilling som inneholder teknisk analyse omfattes av definisjonen. Med morgenrapport/rapport forstås en skriftlig fremstilling som inneholder en samling og bearbeidelse av informasjon om utvalgte verdipapirer og aksjeindekser/eller -sektorer, og som publiseres på selskapets hjemmesider og/eller sendes til selskapets kunder/prospects. Også en skriftlig fremstilling som inneholder teknisk analyse av utvalgte verdipapirer og aksjeindekser/-sektorer omfattes av definisjonen. Adm. direktør i Apollo Markets forestår selskapets analyser og utarbeider selskapets morgenrapporter og andre rapporter, og benevnes analysesjef, analytiker eller ansvarlig analytiker Megleravdelingen Med megling forstås mottak og formidling av kjøps- eller salgsordre av finansielt instrument (verdipapir) fra kunde. Meglesjef leder megleravdelingen i Apollo Markets. Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 2 av 6

3 1.5.3 Compliance Med compliance menes å: Overvåke at gjeldende lovgivning, annen regulering og interne regler blir overholdt. Utarbeide og vedlikeholde interne regler og rutiner for Apollo Markets. Rådgi styret og ansatte med hensyn til spørsmål om compliance. Compliance-ansvarlig forestår compliance i Apollo Markets, og skal være ansatt i foretaket Informasjonssperrer (Chinese Walls) Med informasjonssperrer (Chinese Walls) menes ethvert tiltak som tar sikte på å hindre at konfidensiell informasjon, særlig kurssensitiv informasjon, som er kjent hos personer i en del av Apollo Markets skal tilflyte personer i en annen del av Apollo Markets. 2 Informasjonssperrer (Chinese Walls) 2.1 Forbudsliste eller andre tiltak Dersom det er grunnlag for å tro at kurssensitiv informasjon, jf vphl 2-1, har kommet andre ansatte i Apollo Markets til kunnskap, skal complianceansvarlig vurdere: Om selskapet informasjonen gjelder skal føres på forbudsliste. Om det skal innføres andre adekvate tiltak med sikte på å forhidre at informasjonen kan utnyttes av den eller de ansatte som har slik informasjon, av Apollo Markets selv eller Apollo Markets kunder. Oppføring på forbudsliste innebærer at: Ingen ansatte i Apollo Markets kan gi råd til kunder vedrørende handel i selskapets finansielle instrumenter, men kan utføre ordrer gitt av kunder. All egenhandel som ledd i Apollo Markets alminnelige kapitalforvaltning i de aktuelle finansielle instrumenter opphører. All egenhandel for ansatte, uansett eventuelt utløpt bindingstid, opphører inntil adm. direktør opphever restriksjonene. Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 3 av 6

4 3 Analyser og rapporter Analyser, morgenrapporter og andre rapporter skal reflektere analytikerens aktuelle oppfatning av vedkommende selskap eller bransje. Apollo Markets analyser og morgenrapporter/rapporter er utarbeidet med tanke på generell distribusjon og skal betraktes som markedsføringsmateriale som ikke er utarbeidet i samsvar med verdipapirlovgivningens regelverk for investeringsanalyser. Rapportene tar ikke hensyn til den enkeltes investeringsmål, finansielle stilling eller kompetanse. Apollo Markets investeringsrådgivning skal skje direkte til den enkelte kunde, og i tillegg til selskapets analyser, morgenrapporter, rapporter og andre relevante forhold, ta hensyn og tilpasses den enkelte kundes investeringsmål, finansielle stilling, kompetanse og andre krav som følger av lovgivning eller interne regler. Rapporter skal publiseres slik at alle som skal ha tilgang til rapporten får det på samme tidspunkt; ved at den legges ut på foretakets hjemmesider og/eller sendes til de som står på foretakets mailingliste for mottak av slike rapporter. Dette skal så langt praktisk mulig skje før Oslo Børs åpner for handel. 4 Egenhandel Dersom analytiker eier finansielle instrumenter ervervet før en analyse trer i kraft, gjelder følgende bestemmelser: Analytikere skal ikke handle i motsatt retning av siste anbefaling og kan ikke handle, selv om eventuelle bidningstider er utløpt, før de har gått minst en uke etter at vedkommendes analyse er offentliggjort. Analytikere kan benytte tegningsretter ved emisjon av aksjer i selskapet analytikeren er aksjonær i fra før, men kan ikke kjøpe nye tegningsretter. Disse bestemmelsene gjelder for aksjer, men ikke for fond, aksjeindekser og råvarer. 5 Opplysningsplikt i analyser, m.v. 5.1 Plassering av opplysninger Opplysninger som Apollo Markets gir i analyser eller rapporter etter bestemmelsene nedenfor skal inntas samlet på egnet sted i analysen eller rapporten. Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 4 av 6

5 5.2 Rapporter og analyser som omfatter flere selskap På analysens eller rapportens 1. side skal det inntas en erklæring om at analysen eller rapporten inneholder slike opplysninger og det skal opplyses hvor i analysen eller rapporten disse kan finnes. Dersom det er en rapport (f. eks. morgenrapport med analyse av flere verdipapirer) og ikke en analyse kun av ett selskap, kan det enten tas inn i rapporten på egnet sted, eller det kan tas inn en generell opplysning om muligheten for at Foretaket eller dets ansatte kan ha beholdning i selskap som omhandles. I så fall skal det opplyses hvor informasjon om de faktiske forhold kan finnes/hvem som kan kontaktes for slik informasjon. 5.3 Apollo Markets og de ansattes egne posisjoner Adm. direktør og compliance-ansvarlig i Apollo Markets er ansvarlig for å utarbeide liste over de ansatte i Foretaket og deres beholdninger av finansielle instrumenter. Listen skal omfatte alle ansatte i Apollo Markets. Ved opplysning om slike beholdninger skal det oppgis på hvilken dato listen er utarbeidet. 5.4 Analytikerens egne posisjoner Dersom analytikeren eller dennes nærstående, jf vphl 1-4, direkte eller indirekte, har beholdning i de finansielle instrumenter analysen omfatter, skal samlet størrelse på denne beholdningen opplyses i analysen. Apollo Markets skal også foreta en vurdering av om det er andre ansatte som skal navngis i analysen fordi vedkommende eier finansielle instrumenter i selskapet direkte eller indirekte, som ikke er av uvesentlig betydning for vedkommende privatøkonomi. Dersom dette er tilfelle skal størrelsen på vedkommendes beholdning opplyses. Relene ovenfor gjelder ikke beholdning av verdipapirer som er aksjefond, aksjeindeks, råvarer eller lignende. 5.5 Corporateoppdrag Apollo Markets vil ikke påta seg corporateoppdrag. Informasjon om virksomhetsområder gis på selskapets hjemmeside, men ikke i analyser eller rapporter. Selskapet har ikke vært tilrettelegger eller medtilrettelegger for utsteder i en offentlig eller privat emisjon, eller et videsalg, og vil heller ikke påta seg denne type oppdrag. Opplysning om dette vil derfor ikke bli gitt i analyser eller rapporter. Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 5 av 6

6 5.6 Andre ansattes opplysningsplikt om egne posisjoner Andre ansatte enn analytikere kan være opplysningspliktige overfor kunder om eget aksjeeie i forbindelse med rådgivning om kjøp eller salg i annenhåndsmarkedet, dersom den ansatte eier aksjer i selskapet som rådgivningen gjelder og aksjene har økonomisk verdi for den aktuelle ansatte som ikke er ubetydelig for vedkommende ( material interest ). I Apollo Markets interne retningslinjer inntas nærmere definisjoner av hva som skal anses som en opplysningspliktig person, samt hvordan en eventuell opplysningsplikt skal oppfylles. Det bør også tas stilling til hvorvidt ansatte som innehar slike posisjoner som nevnt i enkeltaksjer skal kunne opptre som megler i samme aksje. For å unngå at en ansatt, som har slike posisjoner som er nevnt ovenfor, skal komme i en vanskelig situasjon i forhold til sin rådgivning overfor sine kunder, skal Apollo Markets i sine interne retningslinjer fastsette at aktiv rådgivning fra vedkommende mht. kjøp eller salg utelukkende skal være basert på Apollo Markets offisielle anbefalinger og analyser samt evt. vurderinger gitt av analyseavdelingen. Dersom Apollo Markets ikke har utarbeidet analyser eller vurderinger knyttet til et selskaps aksjer, skal vedkommende kun utføre passiv ordreformidling/megling, og ikke gi råd til sine kunder. 5.7 Opplysninger til media Kun adm. direktør eller analysesjef kan kommentere en aksje eller et selskap i media. Den som kommenterer bør så langt det er praktisk mulig gi opplysninger om egne posisjoner i selskapet. Dersom Apollo Markets rutine for begrensning av interessekonflikter ikke er tilstrekkelig til å ivareta kundens interesser på en god måte, vil kunden bli opplyst om mulige interessekonflikter og det vil ikke bli gjennomført handler for kundens regning før slike opplysninger er gitt. Dokumentet er vedtatt av styret i Apollo Markets AS 1. juni 2011 og erstatter alle tidligere versjoner. Oddbjørn Windstad adm. direktør (sign.) Apollo Markets AS Retningslinjer for begrensning av interessekonflikter vedtatt 1. juni 2011 Side 6 av 6

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Erverv av aksjer som honorar.

Erverv av aksjer som honorar. Erverv av aksjer som honorar. (Rapport og anbefalinger fra Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite) Oslo 14. november 2000. 1 1. Innledning... 3 2. Klassifikasjon av aksjer som er mottatt som vederlag....

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Side 1 Innhold ETISKE RETNINGSLINJER 3 Innledning... 3 Virkeområde... 3 Etiske dilemma... 3 Navigasjonshjulet 4 Tilbakemeldingskultur... 4 Personlig ansvar og integritet... 5 Taushetsplikt

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer