ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon om det investerte produktets egenskaper samt om konsekvensene ved innløsning før forfall. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm 1

2 Saken gjelder investering i Sparebanken Pluss Vekstmarkeder Asia AIO ( AIO ). Klagers investering ble gjort via Pareto Spar, en tidligere avdeling i Pareto Securities AS. Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og manglende informasjon om det investerte produktets egenskaper samt om konsekvensene ved innløsning før forfall. I II Klager har anført: Klager investerte NOK 1 million i AIO. Investeringen var lånefinansiert. Klager hadde avstemt med Pareto Spar at klager når som helst kunne gå ut av produktet uten andre kostnader enn lånekostnader, kurtasje og snittkurs. Klager ble informert om at det ikke ville påløpe ytterligere kostnader. Klager hadde tidligere gjort en investering i en BMA gjennom et annet verdipapirforetak hvor han måtte ut med ekstra kostnader. Som en naturlig følge av dette var det uaktuelt for klager å gjøre en slik investering igjen. Klager var i forbindelse med investeringen i AIO sikker på at det var gjennomsnittlig kurs han skulle forholde seg til. I forhold til den gjennomsnittlige kursen viste det seg høsten 2007 at det ville påløpe et tap på ca NOK , selv om gjennomsnittskurs da var ca 13 % i pluss. Disse opplysningene mottok klager etter å ha byttet kunderådgiver fra Pareto Securities AS til Pareto Universalfond AS. Dersom klager hadde kunnet realisere produktet på dette tidspunktet ville dette i så fall ha dekket inn både lånekostnader og kurtasjen pluss/minus noen hundrelapper. På grunn av den høye kostnaden med å realisere lot klager investeringen gå videre. AIO-prospektet gir ingen konkret pekepinn om konsekvensene ved å gå ut før forfall utover at dette ikke er anbefalt. Klager mener seg således forledet til å kjøpe dette produktet på grunnlag av feilaktig informasjon. Klager sitter igjen med en investering som klager kunne vært ute av uten ytterligere tap, dersom innklagede ikke hadde holdt tilbake opplysninger om at det måtte betales en underkurs ved utgang før forfall. Klager hevder at innklagede har rådet klager til å bruke penger i et rent sjansespill uten en skikkelig klargjøring av konsekvensene. Klager har verken ved den muntlige kontakt med innklagede eller gjennom tegningsmaterialet blitt klart og entydig informert om begrensningen ved at en eventuell oppside for de fem beste aksjene i porteføljen utover 35 % avkastning faller bort. 35 % avkastning tilsvarer en årlig avkastning på under 10 %. Dette er således en vesentlig begrensning ved produktet som innklagede burde ha opplyst om på en tydelig måte. En slik opplysning ville hatt betydning ved tegningen og sannsynligvis resultert i at klager ikke ville ha inngått avtalen og gjort låneopptak slik han ble anbefalt. I tillegg opptrådte innklagede svært aktivt for å få til en avtale med klager som ikke hadde nok kompetanse til å vurdere et uoversiktlig og på flere punkter uriktig tegningsmateriale. I tillegg anføres det i den forbindelse at klager har betalt høye gebyrer og således måtte kunne forvente at tilrettelegger av prospektet ville kunne tilby det som er presentert på forsiden av prospektet, hvor det oppgis 100 % eksponering mot eventuell kursoppgang i 15 aksjer med virksomhet rettet mot vekstmarkeder, samt gevinstsikring på de 5 beste aksjene til en sluttavkastning på 35 % Klager bemerker i tillegg at klagers kundeforhold er blitt overført til Pareto Universalfond AS etter at investeringen ble foretatt. Dette er gjort uten at klager har visst at Pareto Universalfond AS er et annet selskap enn innklagede. 2

3 Klager krever at han blir løst fra avtalen og at innskutt kapital erstattes klager med tillegg av renter og omkostninger. III Innklagede har anført: Klagers investering ble foretatt via Pareto Spar. Dette var en tidligere avdeling under Pareto Securities AS som ble lagt ned i desember Pareto Universalfond AS valgte av den grunn å ta kontakt med en rekke av Pareto Spar sine tidligere kunder. Pareto Universalfond AS og Pareto Securities AS er to selvstendige selskap, slik at det kun er den delen av klagen som retter seg mot Pareto Securities AS som vil bli kommentert. Klagen mot Pareto Securities AS gjelder mangelfull informasjon knyttet til rådgivningen forut for investeringen. Klager mottok tegningsmaterialet for produktet, herunder tegningsblankett, i forkant av investeringen. Innholdet i dette informasjonsmateriellet må således være kjent for klager. I tegningsblankett datert 28. mars 2006, signert av rådgiver etter fullmakt fra klager på telefon, erkjenner klager å være kjent med samtlige vilkår for produktet. Informasjon om produktets sammensetning og egenskaper, samt produktets risiko og avkastningspotensial er detaljert beskrevet i tegningsmaterialet. På side 2 i tegningsmaterialet fremgår det at produktet er satt sammen av en kurv med 15 internasjonale aksjer som er eksponert mot veksten i de nye markedene. De 15 utvalgte aksjene er nærmere beskrevet på side 3 i tegningsmaterialet. Videre fremgår det på samme side at investor ved forfall av obligasjonen vil få utbetalt 100 % av tegningsbeløp pluss en eventuell avkastning som er avhengig av utviklingen til 15 aksjer eksponert mot vekstmarkedene. På side 4 i tegningsmaterialet er det detaljert beskrevet hvilken avkastning klager kan forvente seg avhengig av sluttavkastningen på de utvalgte aksjene i aksjekurven. Det anføres at klagers argumentasjon synes å basere seg på beskrivelsen av investeringsproduktets egenskaper på forsiden av prospektet. Pareto Securities AS anfører at de enkelte deler av teksten i samme setning må leses i sammenheng. Det blir åpenbart en uriktig tilnærmingsmåte for tolkning av tekstens meningsinnhold å plukke teksten fra hverandre og vurdere enkelte ord isolert sett. Når det gjelder innløsning før forfall, fremgår det uttrykkelig av tegningsmaterialet på side 3 at kursen vil avhenge av prisen på delkomponentene i finansmarkedene og at kursen kan være over eller under pari kurs (100,00): Innløsning før forfall: Vi oppfordrer alle investorer til å ha en investeringshorisont tilsvarende produktets løpetid, dvs 3,5 år. Ved behov vil det imidlertid være mulig å få innløst innskuddet tidligere. Kursen man da vil få vil avhenge av prisen på delkomponentene i finansmarkedet der og da, og kan selvfølgelig være over eller under pari kurs (100,00). Klagers påstand om at tegningsmaterialet ikke gir noen konkret pekepinn på konsekvensen ved å gå ut før forfall, må derfor avvises. Det medfører heller ikke riktighet at årsaken til at klager ble påført tap hvis innløsning skjedde før forfall skyldes at produktet inneholdt et derivatelement, som anført av klager. Som nevnt ovenfor kunne kursen på produktet like gjerne vært over som under pari kurs, da kursen avhenger av kursutviklingen på de 15 utvalgte aksjene i aksjekurven. Det blir således feil å karakterisere snittkurs som en kostnad som anført av klager. De totale kostnadene knyttet til produktet vil være 3

4 tegningsomkostninger samt rentekostnader som følge av at klagers investering ble lånefinansiert. Pareto Securities AS forstår videre klager slik at han har tatt forbehold i forbindelse med sin tegning om å kunne gå ut når som helst i løpetiden ved dårlig utvikling til pari kurs minus kurtasje. Det vil si tegning basert på andre vilkår enn det som fremgår avtegningsmaterialet. Pareto Securities AS kan ikke finne støtte for klagers påstand om forbehold. Når det gjelder klagers påstand om at han ikke fikk opplyst produktets verdi tross flere henvendelser til Pareto Universalfonds AS, fremgår det uttrykkelig av tegningsmaterialet at kursinformasjon er tilgjengelig på Kolonnen til høyre ( kurs ) hvor kursinformasjon fremgår, er nærmere forklart i særskilt fotnote; Antatt kurs som man vil oppnå dersom man ønsker å realisere strukturen. Klagers tegning har skjedd basert på prospektet hvor betingelsene knyttet til innløsning før forfall er klart angitt, jfr. lånesøknad og tegningsblankett. Det må forventes at investor setter seg inn i det informasjonsmateriale vedkommende blir forelagt ved investeringen. Det må også normalt anses å være investors egen risiko om han unnlater å sette seg inn i informasjonen som blir gjort tilgjengelig ved investeringen. Prospektet kan heller ikke anses å være særlig omfangsrikt eller komplisert for en normal leser. I den grad det er uklart hvordan teksten på første side er å forstå, gir det også en særlig oppfordring for leseren å sette seg nærmere inn i de deler av den etterfølgende teksten i prospektet som uklarheten knytter seg til. Forsiden av prospektet må således leses i sammenheng med teksten i prospektet for øvrig. Det vises særlig til mekanismen med gevinstsikring på side 4 som er klart og presist beskrevet. Som det fremgår på side 4 får klager en fortjeneste tilsvarende 35 % av verdistigning på de 5 beste aksjene uavhengig av den virkelige avkastningen i perioden. Dette kan slå både negativt og positivt ut for investor. Videre fremgår det uttrykkelig at dersom den totale avkastningen (på hele aksjeporteføljen) er negativ på forfallstidspunktet vil investor likevel være sikret 100 % av innskutt beløp (ekskl. tegningsomkostninger). Klager har i tillegg anført at han har betalt høye gebyrer i forbindelse med investeringen. Til dette bemerker innklagede at de gebyrer klager betalte i forbindelse med investeringen fremgår uttrykkelig på side 4 og side 6 i prospektet, samt i tegningsblanketten. Klager var således kjent med gebyrene som påløp i forbindelse med investeringen. Klagers krav avvises. IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 8.mai Pareto Securities AS har inngitt tilsvar i brev 27. mai I tillegg har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Klagen er rettet mot Pareto Securities AS og gjelder i all hovedsak mangelfull informasjon ved rådgivningen i forkant av investeringen i Sparebanken Pluss Vekstmarkeder Asia AIO Videre har klager til støtte for klagen blant annet vist til informasjon mottatt fra Pareto Universal Fonds AS i etterkant av selve investeringstidspunktet. Som anført av innklagede, er Pareto Universal Fonds AS et selvstendig selskap adskilt fra Pareto Securities AS. Rådet presiserer at det utelukkende er den delen av klagen som knytter seg til 4

5 investeringsrådgivningen utført av Pareto Securities AS (heretter benevnt Pareto), som er gjenstand for Rådets vurdering i denne saken. Når det gjelder klagers anmodning om erstatning, ligger det utenfor Rådets kompetanse å treffe beslutning om at erstatning eller annen kompensasjon skal ytes, jf. behandlingsreglene 4-1 første ledd. Rådet presiserer at beslutning i en klagesak kun skal angi om klageren har fått medhold eller ikke. Sentralt i Rådets vurdering hva angår investeringsrådgivningen og hvorvidt Pareto har opptrådt i strid med verdipapirhandelloven eller Norges Fondsmeglerforbunds etiske normer, er blant annet hvorvidt klager har fått tilstrekkelig og korrekt informasjon vedrørende investeringen. Dette faktum fremstår som noe uklart på bakgrunn av at partene gjennom sine respektive anførsler har anført noe avvikende oppfatninger av hvilken informasjon klager har fått om produktets egenskaper og konsekvensene ved å selge seg ut av investeringen før forfall. Som utgangspunkt for Rådets vurdering nevnes at Etisk Råds avgjørelser bygger på dokumentbasert saksbehandling gjennom skriftlige innlegg fra partene. Rådet står her i en annen situasjon enn for eksempel en domstol hvor partene kan avhøres muntlig, og hvor det føres vitner. Det følger av dette at Rådet til en viss grad må se bort fra påstander fra partene om hva som har vært sagt under den muntlige rådgivningssituasjonen, med mindre det ikke er avvik mellom partenes fremstilling eller det foreligger andre omstendigheter som tilsier at den ene parts fremstilling med tilnærmet sikkerhet må anses som korrekt. På de punkter der det foreligger avvik mellom partenes fremstilling av hva som er kommunisert muntlig, må Rådet således basere sin vurdering på den skriftlige dokumentasjonen som foreligger i saken. Rådet legger til grunn at tegningsmaterialet for det investerte produktet, herunder tegningsblankett, ble mottatt av klager i forkant av investeringen. Videre legges til grunn at klager ved signatur har bekreftet å være kjent med samtlige vilkår for det investerte produktet. Under henvisning til nevnte informasjonsmateriale, finner ikke Rådet holdepunkter for at materialet inneholder uriktige eller villedende opplysninger om produktets egenskaper slik klager har anført. Rådet viser herunder til at informasjonen knyttet til forståelsen av helt sentrale egenskaper ved det investerte produkt må leses i sammenheng og at enkeltord eller begrep ikke kan tolkes for seg. Etisk Råd kan heller ikke se at informasjonen som gis knyttet til investeringsproduktets egenskaper er formulert på en måte som gjør det vanskelig for leseren å få en helhetlig forståelse av hvordan produktet er sammensatt og hvordan avkastningen beregnes. Tilsvarende fremkommer det av informasjonsmateriellet (jf. sitat i pkt. III ovenfor) at konsekvensene ved innløsning før forfall vil avhenge av kursen på underliggende aksjer, samt at det kun er på forfallstidspunktet at innskutt kapital (eksklusive tegningsomkostninger) er garantert. Generelt anføres at det må kunne forventes at klager i forbindelse med en så vidt stor investering setter seg inn i sentrale forhold vedrørende investeringen i tegningsmaterialet. Eventuell unnlatelse av å sette seg inn i denne informasjonen, må i utgangspunktet være klagers risiko. Med henvisning til at Rådet som nevnt ovenfor må vurdere klagen på bakgrunn av sakens skriftlige dokumentasjon, er det lagt avgjørende vekt på at investeringsproduktets egenskaper, herunder produktets avkastningsberegning, er beskrevet i tegningsmaterialet som klager ved signatur har bekreftet å ha mottatt og gjort seg kjent med. Rådet finner ikke holdepunkter for klagers anførsel om at Pareto har gitt feilaktig og villedende informasjon vedrørende investeringsproduktets egenskaper eller konsekvensene ved innløsning før forfall. 5

6 Rådet kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at innklagede har brutt gjeldende regelverk, herunder kravet til god forretningsskikk eller de etiske reglene, gjennom sin rådgivning. Rådet har på denne bakgrunn kommet til at klagen ikke kan føre frem. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klager gis ikke medhold. Oslo, 11. januar

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge

Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge Sparebanken Pluss BMA Pareto Aksje Norge 100 % eksponering mot Norges beste aksjefond de siste årene. Garanti for 100 % av innskutt beløp* Tegningsperiode: 21. februar 2005 18. april 2005 Tilrettelegger:

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjensidige Forsikring ASA/ ACE European Group Ltd. Magni Elsheim, Andreas Wahl og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av skadeforsikringer. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved gjennomføringen

Detaljer

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning pof-2007-4.book Page 103 Monday, November 26, 2007 1:22 PM Den 1. november 2007 trer konsesjonsbestemmelsene i ny lov om verdipapirhandel i kraft. Fra da av blir investeringsrådgivning konsesjonsbelagt

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/4 Innklaget virksomhet: Klager: Kommunene Re, Sande, Hof, Stokke, Lardal, Nøtterøy og Larvik, Re-Nett AS Saksnummer: 2009/4 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl

OSLO TINGRETT. Tingrettsdommer Christofer Heffermehl OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 8. juli 2011 Saksnr.: Dommer: Meddommere: Saken gjelder: 10-050925TVI-OTIR/04 Tingrettsdommer Christofer Heffermehl Finansanalytiker Finn Arne Fadum Finansanalytiker

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer