Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID"

Transkript

1 Konsesjonskrav og søkeprosess under MiFID v/bernt Olav Steinland Felix Konferansesenter, Aker Brygge 20. juni 2007

2 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak Innholdsmessige krav Hvilke investeringstjenester og tilknyttede tjenester som skal tilbys Opplysninger som viser at organisatoriske krav og operasjonelle krav er oppfylt Vedtekter, driftsplan og interne rutiner Driftsplanen skal beskrive foretakets planlagte virksomhet og redegjøre for tjenestene som skal tilbys, finansielle instrumenter, markeder, budsjettert resultat- og balanseregnskap for de 3 første driftsårene, organisasjonskart, samt opplysninger om finansiering Side 2

3 Søknad om tillatelse som verdipapirforetak - Organisasjonsform Allmennaksjeselskap, aksjeselskap eller kredittinstitusjon Aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge I unntakstilfeller kan også andre organisasjonsformer godkjennes Foretakets firmaattest må vedlegges søknaden Side 3

4 Verdipapirforetakets ledelse Egnethetsvurdering Hvem? Styret og ledelsen Aksjeeiere med betydelig eierandel (lempeligere krav) Innholdsmessige krav Kravet om relevant erfaring to av de siste fem årene fjernes. Neppe ment som noen oppmykning av egnethetsvurderingen Krav om relevante kvalifikasjoner og yrkeserfaring CV, politiattest og utfylt egenerklæringsskjema skal vedlegges søknaden (styret og ledelsen) Side 4

5 Verdipapirforetakets ledelse Egnethetsvurdering Innholdsmessige krav Som hovedregel skal verdipapirforetaket ledes av minst to kvalifiserte personer Kredittilsynet kan unnta fra hovedregelen Unntak er særlig aktuelt for verdipapirforetak som kun tilbyr investeringsrådgivning Unntak forutsetter at verdipapirforetaket treffer alternative foranstaltninger som sikrer at hensynet til god og fornuftig ledelse ivaretas For aksjeeiere med betydelig eierandel er vurderingstema om de anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket Side 5

6 Krav til organisering av verdipapirforetaket Foretaket skal innrette sin virksomhet slik at foretaket har tilstrekkelige og betryggende retningslinjer og rutiner som skal sikre etterlevelsen av foretakets forpliktelser etter lov og forskrifter Det er foretaket selv som har ansvaret for at det oppfyller kravene til den interne organiseringen av virksomheten. Styret og daglig leder har ansvaret for å utarbeide interne retningslinjer og instrukser Utfyllende og detaljerte regler i forslag til MiFID-forskriften I det følgende gis en kort gjennomgang av aktuelle rutiner som må vedlegges søknaden Side 6

7 Rutiner for håndtering av interessekonflikter Taushetspliktsinstrukser og chinese walls mellom avdelinger vil her være relevant (se bl.a. Kredittilsynets rundskriv nr. 39/95) Nærmere regler om interessekonflikter er gitt i forslag til MiFID-forskriften som blant annet angir at verdipapirforetak skal ha skriftlige retningslinjer for å håndtere interessekonflikter og hva retningslinjene skal omfatte Omfattende krav til rutiner og prosedyrer ved utarbeidelse og distribusjon av investeringsanalyser Side 7

8 Rutiner for kontinuitet og regelmessighet beredskapsplanlegging Rimelige tiltak som skal sikre kontinuitet og regelmessighet i investeringstjenestevirksomheten Rutiner for opprettholdelse av foretakets viktigste oppgaver og funksjoner ved systemsvikt eller andre feil, herunder sikre gjenetablering i tilfelle større driftsforstyrrelser Side 8

9 Eventuelle rutiner om utkontraktering Betryggende tiltak slik at operasjonell risiko begrenses til et minimum når foretaket benytter seg av tredjepart til utføring av operasjonelle funksjoner Egnede rutiner for å kunne vurdere oppdragstakers utførelse Verdipapirforetaket beholder det fulle ansvaret for virksomheten, herunder ansvaret for de utkontrakterte tjenestene Utkontraktering skal meddeles Kredittilsynet Side 9

10 Rutiner om informasjonsbehandling, administrasjons- og regnskapsrutiner, kontroll og sikkerhetsordninger mv. Rutiner for hvordan de enkelte tjenester skal utføres Stillingsinstrukser Fullmaktsoversikter Rutiner for kontroll og sikkerhetsrutiner skal bl.a. omfatte edb-området Rutiner for økonomistyring herunder avstemming av foretakets ulike konti Rutiner iht. forskrift av 14. desember 2006 nr 1506 om kapitalkrav for blant annet verdipapirforetak Side 10

11 Rutiner for interne kontrollmetoder Policynotat om internkontroll og rutiner som implementerer internkontrollforskriften (skal vedtas av styret) Retningslinjer og prosedyrer for å avdekke risiko for at foretaket ikke oppfyller forpliktelsene etter verdipapirhandelloven ( compliance ) Retningslinjer og prosedyrer for risikostyring, herunder grenser for risikoeksponering Side 11

12 Rutiner for interne kontrollmetoder Instruks om ansattes egenhandel Etiske retningslinjer Håndtering av kontroll med evt. filialer Side 12

13 Rutiner for listeføring Lister over alle investeringstjenester, herunder alle utførte transaksjoner Listene skal oppbevares i minst fem år PS! Dagens regelverk har kun krav om utførte transaksjoner (MiFID medfører en utvidelse på dette punktet) Side 13

14 Rutiner om ansattes adgang til å være medlem av styrer mv. Instrukser for de ansatts adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representasjonskap Instrukser for de ansattes adgang til å ha bestemmende innflytelse i selskaper Reglene skal også gjelde for styremedlemmer som har bestemmende innflytelse i verdipapirforetaket Side 14

15 Rutiner for oppbevaring av kunders finansielle instrumenter og kundemidler Kundenes finansielle instrumenter skal holdes atskilt fra foretakets finansielle instrumenter Kundemidler skal holdes atskilt fra foretakets midler Ifølge Kredittilsynets praksis bør det fremgå i en rutine dersom foretaket ikke skal oppbevare finansielle instrumenter eller midler tilhørende kundene Ytterligere krav til tiltak for beskyttelse av kunders aktiva fremgår av forslag til MiFID-forskriften Side 15

16 Klassifisering av kunder Foretaket skal ha hensiktsmessige skriftlige retningslinjer og rutiner for kategoriseringen av kunder Foretaket skal klassifisere sine kunder som henholdsvis - Ikke-profesjonelle kunder - Profesjonelle kunder - Kvalifiserte motparter Sondringen mellom ikke-profesjonell og profesjonell kunde har betydning i forhold til reglene om investorbeskyttelse i MiFID-forskriften. Kvalifiserte motparter er særlig profesjonelle motparter som ikke engang trenger den beskyttelse MiFIDs generelle investorbeskyttelsesregler gir Side 16

17 Andre organisatoriske krav og krav til rutiner Rutiner for krav til og beregning av sikkerhet ved inngåelse av avtaler om lån av finansielle instrumenter, handel med derivater og kredittgiving Forslag til MiFID-forskriften kapittel 2 inneholder generelle organisatoriske krav foretaket til en hver tid skal oppfylle, eks. dokumenterte beslutningsprosedyrer Lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv og forskrift av 10. desember 2003 nr 1487 om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger 10 fjerde ledd fastsetter at foretaket skal opprette forsvarlige interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelsen av undersøkelsesplikten som påhviler foretaket i hht hvitvaskingsregelverket. I tillegg skal det fastsettes rutiner for legitimasjonskontroll Side 17

18 Startkapital Dagens krav til startkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til euro videreføres som et utgangspunkt Startkapital må bekreftes av revisor Unntak fra lovens krav følger av forslag til MiFID-forskriften 1-4 Verdipapirforetak som kun kan yte investeringstjenestene mottak og formidling av ordre, aktiv forvaltning og/eller investeringsrådgivning euro Dette gjelder selv om foretaket håndterer kunders finansielle instrumenter eller midler Side 18

19 Startkapital Verdipapirforetak som kun kan yte investeringstjenestene mottak og formidling og/eller investeringsrådgivning, og som ikke kan håndtere kunders finansielle instrumenter eller midler euro Alternativt kan kravet til startkapital i disse siste tilfellene oppfylles ved at det tegnes ansvarsforsikring Det er foreslått av arbeidsgruppen til MiFID-forskriften at også en kombinasjon av selskapskapital og ansvarsforsikring kan tillates Verdipapirforetaket må i tillegg til en hver tid oppfylle kravene til ansvarlig kapital Side 19

20 Begrensede konsesjoner? Adgang til å gi begrensede konsesjoner knyttet til bestemte finansielle instrumenter, eks tjenester knyttet til varederivater Vil ha betydning for egnethetsvurderinger av foretakets faktiske ledelse Usikkert hvordan Kredittilsynet vil behandle en søknad om begrenset konsesjon Har i dag fast praksis for at begrensede konsesjoner ikke gis Side 20

21 Søknadsprosessen saksbehandlingstid Senest seks måneder etter at søknaden er mottatt Fristen regnes fra det tidspunkt søknaden er komplett Generelt lang saksbehandlingstid av konsesjonssøknader i Kredittilsynet. Ekstra press i forbindelse med MiFID En gjennomarbeidet søknad, med fullstendige rutiner og driftsplan mv. vil redusere saksbehandlingstiden Merk at Kredittilsynet har endret praksis slik at det nå må søkes om medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond før konsesjon kan gis Side 21

22 Kontaktinformasjon Oslo Støperigaten 2 Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Tel.: Fax: Trondheim Kjøpmannsgata 52 Postboks Trondheim Tel.: Fax: Besøk oss på: E-post: Moskva Altufevskoye Schosse, 1/7 Beta Center Moscow Russia Tel: Side 22

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Nordic Capital Management AS ( NCM ) i samsvar med krav i lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER APOLLO MARKETS AS - RUTINE FOR UTØVELSE AV INVESTERINGSTJENESTER Apollo Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven 2-1 (1) nr:

Detaljer

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden

Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden Rundskriv Verdipapirforetakenes avlønningssystemer og vederlag fra andre enn kunden RUNDSKRIV: 17/2010 DATO: 05.07.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET Postboks

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER

RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER RETNINGSLINJER FOR BEGRENSNING AV INTERESSEKONFLIKTER Apollo Markets AS driver virksomhet etter en forretningsmodell som har innebygget potensiale for interessekonflikter. Dette vil kunne oppstå enten

Detaljer