Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene"

Transkript

1 Retningslinjer for utførelse av investeringsbeslutninger som sikrer beste resultat for KLP fondene

2 Bakgrunn KLP Fondsforvaltning AS (KLP FF) har utkontraktert forvaltningen av KLP fondene til KLP Kapitalforvaltning AS (KLP KF). I avtalen mellom selskapene er KLP KF pålagt å følge forskrift om verdipapirfond. I tillegg er KLP KF som verdipapirforetak på lagt å følge verdipapirforskriften. Begge disse forskriftene inneholder likeartede bestemmelser om Beste resultat. Nedenfor angis retningslinjene for dette for KLP KFs to forvaltningsseskjoner: Indeksnær forvaltning og Aktiv forvaltning. I tillegg til dette er retningslinje for overvåkning av beste resultat. Etter verdipapirfondsforskriften 2-28 og verdipapirforskriften er KLP KF forpliktet til å gjennomføre et hvert rimelig tiltak for å oppnå det beste resultatet for kunden, selskapet gjennomfører handler på vegne av kunder mot meglerforetak eller bank (presisering av den alminnelige plikten til å ivareta kundens interesser i reglene om god forretningskikk). Dette generelle kravet suppleres av mer detaljerte krav i forskriften om å vurdere beste resultat ut fra bestemte faktorer. I de tilfeller der en ordre plasseres, eller handel gjennomføres, i samsvar med spesifikk instruks fra en kunde, anses KLP KF å oppfylle sine forpliktelser til å ivareta kundens beste interesse. Forskriftsbestemmelsen stiller videre krav til interne retningslinjer for å sikre overholdelse av kravene om beste resultat. Disse retningslinjene bl.a. skal angi hvilke tiltak KLP KF har iverksatt i forhold til meglerforetak og banker som benyttes, for å sikre at disse har effektive prosedyrer, systemer og ordninger, slik at KLP KF kan oppfylle kravene om beste resultat overfor egne kunder. Forskriften krever konkret at KLP KFs retningslinjer på dette området også angir hvilke meglerforetak og banker som KLP KF benytter i handelen med finansielle instrumenter, brutt ned på hver type finansielt instrument. KLP KF skal etter forskriftsbestemmelsen i tillegg: - Foreta en vurdering av om retningslinjene inneholder alle rimelige tiltak for å sikre at selskapet oppfyller sine forpliktelser til å levere beste resultat ved handel mot meglerforetak eller bank. Vurderingen skal skje årlig eller når det forekommer endringer av vesentlig betydning for selskapets fortsatte evne til oppnå beste resultat for kundene. - Regelmessig overvåke om retningslinjene er effektive, herunder særlig resultatene av ordeutførelsen til de meglerforetak og banker som er angitt i retningslinjene, og sørge for nødvendige utbedringer. - Gi kunder hensiktsmessig informasjon om de retningslinjer foretaket har fastsatt for å ivareta kravene om beste resultat. A: Indeksnær forvaltning 1. STRATEGI FOR Å OPPNÅ BESTE RESULTAT FOR KUNDER Seksjon Indeksnær forvaltning handler flere typer aktivaklasser. For respektive aktivaklasser benyttes det ulike strategier for å oppnå beste resultat for kunden. Obligasjoner handles ikke over børs og har således ingen offisiell sluttkurs. Det er også stor forskjell i likviditeten i ulike obligasjonsmarkeder. Innen Indeksnær forvaltning er kostnadseffektivitet et avgjørende suksesskriterium. Uansett aktivaklasse, må alle forespurte motparter må være kvalifisert for handelens størrelse og sikkerhet for at handelen gjennomføres og gjøres opp uproblematisk. Valuta

3 Tre motparter blir forespurt om pris på ønsket volum og motpart med beste pris velges. Utvelgelsen av forespurte motparter baseres på de erfaringsmessig beste. For større ordre blir avgitte pristilbud loggført som erfaringsgrunnlag. For også å sikre sterkest mulig priskonkurranse over tid, får jevnlig nye motparter anledning til å gi pris på bekostning av motparter som erfaringsmessig har gitt de beste prisene. Aksjer Alle ordre for indeksnære aksjeporteføljer effektueres på handledagens sluttkurser. Dette er sammenfallende med prisfastsettelsesgrunnlaget for referanseindeksene. Med denne ordretypen minimeres differanseavkastningsrisikoen for kunden. Lavest mulig handelsomkostninger oppnås gjennom anbud av ordrene til to motparter. Motparten med lavest handelsomkostninger tildeles ordren. Obligasjoner For statsobligasjoner avtales en pris uttrykt i rentedifferanse målt mot en anerkjent referanseobligasjon. Prisen er transparent og ordren gis til motparter som erfaringsmessig eksekverer ordren hurtig og korrekt. Handelen må kunne effektueres på lokalmarkedets lukningstidspunkt. Reinvestering av kuponger handles i konkurranse i elektronisk handel. Selskapsobligasjoner handles om mulig i 1. håndsmarkedet fordi dette oftest gir bedre pris enn i 2. håndsmarkedet. Selskapsobligasjoner handles i konkurranse motpartene imellom. De motparter som viser best kurser blir tildelt ordren. Denne strategien er basert på at KLP KFs kunder innen Indeksnær forvatning er profesjonelle og at mandatet til porteføljeforvalterne er å skape en avkastning så nært opp til porteføljenes referanseindeks som mulig. Forvalterne blir vurdert og belønnet ut fra avkastningen på kundenes porteføljer etter påløpte kostnader til meglerforetak og banker. 2. OVERSIKT OVER MEGLERFORETAK OG BANKER SOM SKAL BENYTTES FOR ULIKE FINANSIELLE INSTRUMENTER Seksjonssjef Indeksnær forvaltning er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger en oversikt over meglerforetak og banker som benyttes for ulike finansielle instrumenter. Oversikten skal tas inn som vedlegg til disse retningslinjene. 3. EVALUERING AV RETNINGSLINJENE Seksjonssjef Indeksnær forvaltning skal en gang i året foreta en helhetlig vurdering av om retningslinjene for beste resultat inneholder alle rimelige tiltak for å sikre at selskapet oppfyller sine forpliktelser til å levere beste resultat ved handel mot meglerforetak eller bank. Vurderingen skal minst omfatte hvorvidt følgende endringer vil bidra til å ivareta kundenes interesser på en bedre måte: - legge til eller bytte ut meglerforetak eller banker som KLP KF handler gjennom - endre vektleggingen av faktorene som beste resultat vurderes ut i fra. - justere andre deler av de interne retningslinjene. Slik vurdering skal også foretas når det forekommer endringer av vesentlig betydning for seksjonens fortsatte evne til oppnå beste resultat for kundene.

4 B: Aktiv forvaltning 1. STRATEGI FOR Å OPPNÅ BESTE RESULTAT FOR KUNDER Porteføljeforvaltere i Seksjon Aktiv forvaltning skal i alle transaksjoner yte sitt ytterste for å oppnå beste resultat for kunden. Det skal vises særlig aktsomhet ved handel i papirer som ligger eller skal legges i flere kundeporteføljer. Forvalterne blir vurdert og belønnet ut fra avkastningen på kundenes porteføljer etter påløpte kostnader til meglerforetak og banker. I Seksjon Aktiv forvaltning vektlegges følgende faktorer ved vurdering av beste resultat: Høyest mulig pris ved salg og lavest mulig pris ved kjøp Lavest mulig kostnad hensyntatt en rimelig kompensasjon for investeringsideer og råd Hurtig eksekvering hensyntatt god prisoppnåelse av store og/eller illikvide poster Over tid bør følgende faktorer (ikke uttømmende) vurderes ved evalueringen av det enkelte meglerselskaps kurtasjeinntekt og handelsvolum i forhold til prestasjon: Selskapets renommé og våre kontaktpersoners integritet Kvalitet og hyppighet av analytiske innspill og investeringsideer Kvalitet og hyppighet av seminarer og selskapsbesøk Kvalitet og tilgjenglighet av informasjon (for eksempel på internettsider) Fordelingen av kurtasje og handelsvolum skal vurderes minst én gang per år og kriteriene for oppnåelse av beste resultat skal da også gjennomgås, jf. pkt. 3 nedenfor. Vekten den enkelte porteføljeforvalter legger på faktorene nevnt ovenfor vil avhenge av porteføljemandatet, men målsetningen skal alltid være å oppnå beste resultat over tid for kunden. Denne strategien er basert på at KLP KFs kunder innen aktiv forvatning er profesjonelle og at mandatet til porteføljeforvalterne er å skape meravkastning i forhold til porteføljenes referanseindeks. 2. OVERSIKT OVER MEGLERFORETAK OG BANKER SOM SKAL BENYTTES FOR ULIKE FINANSIELLE INSTRUMENTER Seksjonssjef Aktiv forvaltning er ansvarlig for at det til enhver tid foreligger en oversikt over meglerforetak og banker som benyttes for ulike finansielle instrumenter. Oversikten skal tas inn som vedlegg til disse retningslinjene. 3. EVALUERING AV RETNINGSLINJENE Seksjonssjef Aktiv forvaltning skal en gang i året foreta en helhetlig vurdering av om retningslinjene for beste resultat inneholder alle rimelige tiltak for å sikre at selskapet oppfyller sine forpliktelser til å levere beste resultat ved handel mot meglerforetak eller bank. Vurderingen skal minst omfatte hvorvidt følgende endringer vil bidra til å ivareta kundenes interesser på en bedre måte: - legge til eller bytte ut meglerforetak eller banker som KLP KF handler gjennom - endre vektleggingen av faktorene som beste resultat vurderes ut i fra. - justere andre deler av de interne retningslinjene. Slik vurdering skal også foretas når det forekommer endringer av vesentlig betydning for seksjonens fortsatte evne til oppnå beste resultat for kundene

5 Overvåkning av beste resultat 1. OVERVÅKNING AV BESTE RESULTAT Administrerende direktør skal påse at KLP KF foretar en regelmessig overvåkning av beste resultat basert på stikkprøvekontroll av handler som er gjennomført mot ulike meglerforetak og banker, opp mot selskapets retningslinjer for beste resultat. Administrerende direktør beslutter nærmere hvordan denne overvåkningen skal organiseres og gjennomføres. Resultatet av undersøkelsene som gjøres skal loggføres og meldes til Leder Compliance. 2. UTBEDRING Avdekker overvåkningen av beste resultat at de interne retningslinjene ikke følges eller at retningslinjene ikke godt nok ivaretar de hensyn som de er ment å ivareta, skal administrerende direktør sørge for nødvendige utbedringer.

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer

Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer Beskrivelse av hvordan OTC-systemet fungerer 1. Hvordan fungerer OTC-systemet for meglerne? OTC-systemet er et informasjonssystem for unoterte aksjer, og må ikke forveksles med en børs. I korthet fungerer

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

Erverv av aksjer som honorar.

Erverv av aksjer som honorar. Erverv av aksjer som honorar. (Rapport og anbefalinger fra Norges Fondsmeglerforbunds aksjemarkedskomite) Oslo 14. november 2000. 1 1. Innledning... 3 2. Klassifikasjon av aksjer som er mottatt som vederlag....

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Krav og retningslinjer Norges forskningsråd Juni 2013 1 Formålet med dokumentet 1.1 Dette dokumentet angir de krav og retningslinjer som ligger til grunn for

Detaljer

Øystein Olsen Sentralbanksjef

Øystein Olsen Sentralbanksjef Strategi 2014-2016 Strategi 2014-2016 for Vedtatt av s hovedstyre 4. desember 2013 NORGES BANK MOT 2016 utfører viktige samfunnsoppgaver og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Gjennom sentralbankvirksomheten

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer