Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse"

Transkript

1 Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november Omfang Retningslinjene beskriver hvilke ordninger Nordea har for å sikre oppfyllelse av sine overordnede forpliktelser til å utføre kundeordrer på best mulig måte, samt de viktigste tiltak Nordea tar for å gjennomføre ordningene. Målet med retningslinjene er å sikre best mulig utførelse eller formidling av kunders ordre i finansielle instrumenter. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank AB (publ) (sammen og hver for seg Nordea ) har vedtatt disse Retningslinjene. Retningslinjene beskriver hvordan Nordea skal sikre best mulig utførelse og formidling av kunders behov. Retningslinjene gjelder for de kundene Nordea har klassifisert som ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder. Der det er nødvendig, skiller Retningslinjene mellom ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder, for eksempel når det gjelder ordrehåndtering. 1

2 Retningslinjene gjelder ikke for motparter klassifisert som kvalifiserte motparter. For slike transaksjoner følges Nordeas Etiske retningslinjer og vanlig markedspraksis. Som en generell regel dekker disse Retningslinjene mange forskjellige finansielle instrumenter, dvs. aksjer, obligasjoner, derivater (opsjoner, futures og warrants), verdipapirfond og strukturerte produkter. Retningslinjene gjelder for transaksjoner hvor Nordea utfører ordre på vegne av kunden. Dette er den vanligste formen for ordreutførelse for aksjer, fondsandeler, derivater og andre finansielle instrumenter som handles på et regulert marked, en multilateral handelsfasilitet (MTF) eller et annet organisert marked. Retningslinjene gjelder ikke når kunden forespør om en pris for egen regning og risiko og hvor Nordea er motpart til transaksjonen. Dette er den mest brukte ordningen når man handler blant annet obligasjoner, sertifikater og andre renteinstrumenter, valutaprodukter og OTC-derivater. Nordea kan registreres som systematisk internaliserer (SI) for systematisk å kunne tilby kundene kurser. Prisingen baseres på markedsverdien eller verdien av underliggende eiendeler, eller andre relevante markedsfaktorer. Prisingen tar også hensyn til kostnader og risiko knyttet til Nordeas forretningsmodell i forbindelse med instrumentet, motpartsrisiko og den operasjonelle risiko, samt bruken av Nordeas kapital til å gjennomføre handlene med kundene. Selv om Retningslinjene ikke gjelder i slike tilfeller, følges Nordeas Etiske retningslinjer og vanlig markedspraksis, samt kravet om å behandle kunder rettferdig. 1.1 Spesifikke instrukser I de tilfeller hvor Nordea aksepterer spesifikke instrukser fra en kunde om ordreutførelse, vil Nordea følge disse instruksene. I slike spesielle tilfeller, må kundene være klar over at slike instrukser kan være til hinder for at Nordea kan følge den fremgangsmåten som er beskrevet i disse Retningslinjene for å oppnå best mulig resultat. Videre vil Handelsreglene i vedkommende marked også kunne være til hinder for slike instrukser gitt av kunden. Eksempler på spesifikke instrukser er at en kunde ber Nordea om å utføre en ordre på en bestemt markedsplass eller at en kunde selv bruker et system med direkte tilgang til 2

3 markedet (Direct Market Access (DMA)) som elektronisk sender ordre for utførelse til en eller flere markedsplasser. Når Nordea mottar spesifikke instrukser fra en kunde, vil Nordea, som beskrevet ovenfor, følge disse instruksene. Retningslinjene vil imidlertid fortsatt gjelde for den delen av ordreutførelsen som ikke omfattes av de spesifikke instruksene. 2 Best mulig ordreutførelse Nordea skal sikre best mulig ordreutførelse i henhold til disse Retningslinjene og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Nordea har slike rutiner og prosedyrer som med rimelighet kan forventes å føre til beste ordreutførelse og gjør det som med rimelighet kan forventes for å følge disse rutinene og prosedyrene. Nordea garanterer ikke at det alltid kan oppnå beste ordreutførelse i hver transaksjon. Nordeas ordninger for å oppnå beste ordreutførelse er basert på: valg av egnede markedsplasser for ordreutførelse kundeklassifisering, dvs ikke-profesjonelle eller profesjonelle kunder vurdering av hvordan ordren kan utføres på best mulig måte for å sikre best mulig ordreutførelse og oppfyllelse av eventuelle spesifikke instrukser som gjelder for ordren valg av egnede meglere. 2.1 Valg av egnet markedsplass Nordea gjør alt som med rimelighet kan forventes for å velge markedsplass som gjør det mulig å oppnå best resultat. Faktorer som må vurderes når egnede markedsplasser skal velges, er først og fremst markedsplassenes likviditet (dvs. marginer, dybde, markedsandel, etc.) og sannsynligheten for både utførelse og oppgjør, men også andre forhold Nordea vurderer som relevant for utvelgelsen. En oppdatert liste over markedsplasser Nordea bruker i denne sammenheng finnes på 3

4 Der Nordea-konsernet ikke har medlemskap på markedsplassen som er relevant for ordren, vil ordren bli videreformidlet til en annen megler. Megleren vil utføre ordren på denne markedsplassen, eller alternativt videreformidle ordren til en annen tredjepart. Vanligvis er megler en kredittinstitusjon, et verdipapirforetak eller liknende mellommann. 2.2 Kundeklassifisering Kunder som omfattes av disse Retningslinjene, klassifiseres enten som ikkeprofesjonelle eller profesjonelle kunder. For å sikre best mulig resultat for en ikke-profesjonell kunde, skal Nordea når den utfører ordre vurdere alle faktorer som vil gjøre det mulig å oppnå best mulig resultat basert på totale kostnader, vurdert ut fra prisen på det finansielle instrument og kostnadene knyttet til ordreutførelsen. Disse forhold tas ikke i betraktning hvis kunden har gitt en spesifikk ordre. Ordre fra ikke-profesjonelle kunder utføres med mål om å oppnå best mulig vilkår for kunden. Best mulig vilkår hensyn tar prisen på instrumentet og eventuelle gebyrer til markedsplass, clearing og oppgjør. Slike gebyrer inkluderes normalt i prisen som kunden får oppgitt på instrumentet. Nordea har som mål å utføre ordren til best mulig pris på instrumentet. Når Nordea utfører ordrer fra profesjonelle kunder, er instruksene fra kundene ofte mer sammensatt. Derfor foretas det en utvidet vurdering for å oppnå best mulig resultat for kunden (se 2.3 Vurdering). Ved for eksempel store ordrer som kan ha en innvirkning på kursen på verdipapiret, vil ordren ofte bli utført over en periode i stedet for i én transaksjon. 2.3 Vurdering Når Nordea skal bestemme hvordan en ordre skal utføres, tas det hensyn til følgende (i tillegg til kundeklassifisering): kundens spesifikke instruks ordretype og ordrestørrelse hvilken pris ordren sannsynligvis kan utføres til 4

5 tid og sannsynlighet for både utførelse og oppgjør og andre forhold Nordea mener er relevant for utførelsen av den enkelte ordre. Nordea forbeholder seg retten til å bruke eget skjønn når det gjelder prioriteringen av punktene på denne listen. Hurtighet, sannsynlighet for utførelse og oppgjør, ordretype og ordrestørrelse, påvirkning på markedet og eventuelle andre implisitte transaksjonskostnader vil bare bli vurdert/prioritert som viktigere faktorer enn den direkte prisen og kostnadene på produktet, når disse faktorene er avgjørende for å kunne oppnå best mulig samlet vederlag til en ikke-profesjonell kunde. 2.4 Meglere Meglere som Nordea velger å formidle ordre til er nøye utvalgt. Utvelgelsen skjer gjennom jevnlige vurderinger av meglernes evne til å oppnå best mulig ordreutførelse. Videre deres evne til å gjøre Nordea i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til relevant lovgivning, forskrifter og disse Retningslinjene. En oppdatert liste over meglere Nordea benytter i denne sammenheng ligger på Ved valg av meglere vil Nordea i tillegg til ovennevnte faktorer for eksempel å foreta en generell vurdering av meglerne og Nordeas tillit til meglerne. I tillegg tas det hensyn til hvilke markedsplasser meglerne har tilgang til. Nordea kan etter eget skjønn gi meglerne spesifikke instrukser, for eksempel om å utføre ordren på et bestemt marked. 3 Håndtering av ordre 3.1 Mottak og formidling av ordre Når Nordea mottar en ordre fra en kunde, kan Nordea velge å utføre ordren selv eller formidle ordren til et annet Nordea selskap eller til en annen megler/finansinstitusjon for utførelse. Når Nordea formidler ordre, vil Nordea benytte meglere som har konkrete og tilstrekkelige ordninger som er nødvendige for å sikre at kravene til best mulig 5

6 ordreutførelse blir oppfylt. Etter å ha mottatt en ordre som omfattes av disse Retningslinjene, vil Nordea normalt sende ordren direkte til den eller de markedsplass(ene) som velges i overensstemmelse med disse Retningslinjene. Beslutningen om hvordan en ordre eventuelt skal sendes til flere markedsplasser, er avhengig av mange faktorer, for eksempel ordretype, annen instruks og markedsplassens egnethet for denne typen ordre eller tilgjengelighet for den spesifikke ordretype. Nordea kan sende en ordre til en enkelt markedsplass eller en enkelt megler eller velge å bruke automatiske ordresystemer eller algoritmeløsninger for ordreutførelse, avhengig av ordretype. Ved bruk av automatiske ordre og/eller algoritmeløsninger for ordreutførelse er vektingen av hvordan en ordre sendes til forskjellige markedsplasser dynamisk, og vil kunne avhenge av flere variabler som for eksempel type verdipapir, ordreinstruks og markedsforhold. En ordre vil kunne bli endret i gyldighetsperioden, for eksempel ved å endre allokeringen av volum på de forskjellige markedsplassene, dersom dette vurderes som ønskelig for å oppnå best mulig resultat. 4 Verdipapirfond Når Nordea mottar tegnings- og innløsningsordrer fra kunder som gjelder verdipapirfond, vil Nordea utføre eller formidle slike ordrer ved å plassere ordrene hos fondsforvaltningsselskapet eller tilsvarende, hos en megler eller en annen mellommann for utførelse i overensstemmelse med fondets vedtekter eller tilsvarende. Dersom fondets andeler er godkjent for handel på et regulert marked eller MTF, se "Best mulig ordreutførelse" ovenfor. 5 Aggregering og allokering Nordea kan aggregere en kundes ordre med en annen kundes ordre eller med en transaksjon for egen regning dersom det ikke er sannsynlig at aggregeringen av ordre og transaksjoner generelt vil være ugunstig for den eller de kunde(r) som får ordre aggregert. Aggregeringen vil kunne være ugunstig i relasjon til en spesifikk ordre. 6

7 En aggregert ordre som har blitt utført i sin helhet, vil bli allokert til gjennomsnittskursen. Når en aggregert ordre bare delvis er utført vil allokeringen være forholdsmessig til gjennomsnittskursen. Når en kundeordre er blitt aggregert med en av Nordeas transaksjoner for egen regning, og den aggregerte ordren bare delvis er utført, vil kunden normalt gis prioritet i allokeringen. 6 Etiske retningslinjer Nordea er medlem i følgende organisasjoner og overholder alle anbefalte etiske retningslinjer: Danish Securities Dealers Association (Børsmeglerforeningen) Federation of Finnish Financial Services Norwegian Securities Dealers Association Verdipapirforetakenes Forbund)) Swedish Securities Dealers Association (Svenska Fondshandlareföreningen) 7 Gjennomgang av Retningslinjene For å sikre best mulig resultat ved utførelse og formidling av ordre, går Nordea regelmessig og på en dokumenterbar måte gjennom sin strategi, Retningslinjer for ordreutførelse, markedsplasser som benyttes til utførelse og meglere som Nordea formidler ordre til. Dette gjøres årlig eller på et hvilket som helst tidspunkt dersom det skjer betydelige endringer som påvirker Nordeas evne til å oppnå best mulig resultat ved utførelse eller formidling av ordre. Nordea foretar videre regelmessig kontroll og gjennomgang, på dokumenterbar måte, av hvor hensiktsmessige og effektive bankens systemer og rutiner for ordreutførelse er. Kvaliteten på megleres ordreutførelse testes jevnlig, og hvor nødvendig vil eventuelle mangler korrigeres og rettes opp umiddelbart. 7.1 Oppdatering av Retningslinjene Kundene skal alltid ha enkel tilgang til Retningslinjene for ordreutførelse med vedlegg. 7

8 Endringer og oppdateringer publiseres på Nordeas nettside Endringene og oppdateringene gjelder fra den dag de offentliggjøres på nettsiden. 8 Forbehold og forhold som ligger utenfor Nordeas kontroll Ved systemfeil, uregelmessigheter, avbrudd eller uvanlige markedsforhold kan Nordea utføre ordrer på andre markedsplasser eller formidle ordrer til andre meglere enn de som er spesifisert på listen som ligger på Ved uvanlige forhold som skissert ovenfor, kan Nordea også utføre eller formidle ordre i henhold til andre vurderinger enn det som er spesifisert i disse Retningslinjene. I slike tilfelle vil Nordea så langt det er mulig, utføre kundens ordre på en alternativ måte, som er i kundens beste interesse, og til de best mulige vilkår for kunden. 9 Samtykke For at Nordea skal kunne utføre ordre for kunder, må kundene samtykke til disse Retningslinjene. Dersom kunden ikke allerede har bekreftet Retningslinjene, samtykker kunden til Retningslinjene ved å legge inn en ordre for utførelse gjennom Nordea. 8

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR INVENTO KAPITALFORVALTNING AS FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET... 3 1.1 KONTAKTINFORMASJON... 3 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER... 3 1.3 HAR TILLATELSE TIL Å YTE FØLGENDE INVESTERINGSTJENESTER 3 1.4 TILSYNSMYNDIGHET... 3 2 HVA FORRETNINGSVILKÅRENE

Detaljer

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond

Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutine for behandling av ordre, registrering av ordre, aggregering, allokering og beste resultat, verdipapirfond Rutinenr.: 0 Navn: Behandling av ordre, aggregering, allokering og beste resultat Avdeling:

Detaljer

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003

Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 1 Alminnelige Forretningsvilkår Cosmos Markets AS Org.no.: 989 362 003 August 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KORT OM FORETAKET 1.1 KONTAKTINFORMASJON 1.2 TILKNYTTEDE AGENTER 1.3 COSMOS MARKETS AS TILLATELSE

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 4 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 5 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 5 Kapittel 2. Definisjoner... 7 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse

Ytterligere informasjon om investeringstjenester. Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Ytterligere informasjon om investeringstjenester Retningslinjer for Ordrer og Ordreutførelse Innledning I "Ytterligere informasjon om investeringstjenester" gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige

Detaljer

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Utdrag fra Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)... 3 Del 1. Formål, virkeområde og definisjoner... 4 Kapittel 1. Formål og virkeområde... 4 Kapittel 2. Definisjoner... 6 Del 2. Generelle bestemmelser...

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS

Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS Alminnelige forretningsvilkår i Eika Kapitalforvaltning AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Foretaket... 2 2. Hva forretningsvilkårene gjelder... 3 3. Kundeklassifisering... 3 4. Kundens ansvar for opplysninger

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

NRP Securities ASA NRP

NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA NRP NRP Securities ASA Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 00 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR Disse forretningsvilkår er utarbeidet

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april 2000. Skandiabanken er et heleid datterselskap

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår,

Alminnelige forretningsvilkår, Alminnelige forretningsvilkår, Gjeldende fra 9. mars 2010 Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for Union Corporate AS ( Union ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring

Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Plus500CY Ltd. Policy for Bestillingsutføring Policy for Bestillingsutføring Denne Policy for Bestillingsutføring er en del av Kundens avtaler som definert i Brukeravtalen. 1. FORRETNINGSDRIFT 1.1. Vi

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester

Ytterligere Investeringsinformasjon. Investeringstjenester Ytterligere Investeringsinformasjon Investeringstjenester Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen

Detaljer

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS

Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Retningslinjer for ordreutførelse i RS Platou Finans Shipping AS Dette skrivet omfatter retningslinjer for å oppnå best mulig resultat for ordreutførelse av finansielle instrumenter som er påkrevet etter

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM GLOBAL MARKETS AS ORGANISASJONSNUMMER: 999 321 993 (heretter kalt Global Markets eller Foretaket ) Global Market AS Dronning

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA

Forretningsvilkår. Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom Optimum ASA Fullstendige forretningsvilkår på www.optimum.no 2 FORRETNINGSVILKÅR Alminnelige forretningsvilkår

Detaljer

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no

Kundevilkår. Norne Securities AS. www.norne.no Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Innholdsfortegnelse Forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter... 5 Vilkår for aksjehandel på internett... 17 Informasjon om kundeklassifisering...

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006

Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006. av 10. august 2006 Nr. 23/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1287/2006 2010/EØS/23/41 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NRP SECURITIES ASA NRP Securities ASA NRP Haakon VII s gt. 1 Postboks 1358 Vika N-0113 Oslo Telefon: +47 22 00 81 81 Telefax: +47 22 01 79 69 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer