KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER"

Transkript

1 KUNDEAVTALE HENSIKTSMESSIGHETSTEST OG KUNDEKONTROLL FOR IKKE-PROFESJONELLE KUNDER Verdipapirhandelloven pålegger verdipapirforetak som yter ordreformidling og ordreutførelse å søke og innhente opplysninger om kundens kunnskap om og erfaring fra aktuelle investeringsområder. Denne undersøkelsen er således pålagt ved lov og skal sette Nordic i stand til å vurdere om den påtenkte investeringstjenesten eller investeringsproduktet er hensiktsmessig for kunden. Etter hvitvaskingsloven er finansnæringen også pålagt å foreta kundekontroll for å forsikre seg om at deres kunder ikke misbruker det finansielle systemet til hvitvasking og/eller finansiering av terrorisme. Loven pålegger Nordic å innhente informasjon blant annet om kundeforholdets formål og tilsiktede art, midlenes opprinnelse og eierforhold. Nordic vil ikke benytte informasjonen oppgitt nedenfor til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt i henhold til den lovgivning foretaket er underlagt. KUNDEDATA 1 Fullt navn / Foretaksnavn Personnummer / Organisasjonsnummer Fast adresse / Forretningsadresse Er du / selskapet skattepliktig til annet land enn Norge? Statsborgerskap (personkunder) Nei Ja Spesifiser: Fødselssted og land (personkunder) Telefonnummer E-postadresse HVITVASKINGSKONTROLL 2.1 Vennligst oppgi opprinnelsen til de midlene du overfører i forbindelse med opprettelse av kundeforhold i Nordic 2.2 Vennligst oppgi kundeforholdet formål og tilsiktede art 2.3 POLITISK EKSPONERT PERSON Vennligst bekreft om du er en politisk eksponert person. Med politisk eksponert person menes en person som i løpet av de siste 12 måneder har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i annen stat enn Norge, eller er nært familiemedlem eller medarbeider til en slik person. 1 Nei Ja (Nordic vil kreve ytterligere opplysninger) 1 Se definisjoner i tilknytning til begrepet «Politisk eksponert person» på side 5

2 2.4 REELLE RETTIGHETSHAVERE (dersom kunden er et foretak) Kontrollerer en eller flere personer med 25 % eller mer foretaket/selskapet på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet? Reelle rettighetshavere er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer kunden. 2 Nei Ja (Vennligst fyll inn informasjon nedenfor) Navn: Fødselsnummer: Andel i %: Statsborgerskap: Navn: Fødselsnummer: Andel i %: Statsborgerskap: Navn: Fødselsnummer: Andel i %: Statsborgerskap: Navn: Fødselsnummer: Andel i %: Statsborgerskap: KUNNSKAP OG ERFARING (For kunden eller den som handler på vegne av kunden) 3.1 Utdannelse og arbeidserfaring Nåværende stilling/yrke Arbeidsgiver Utdannelse Erfaring fra finansiell sektor som krever kunnskap om derivater, aksjeog/eller råvarehandel? Ja/nei Varighet Stilling Kommentar 3.2 Investeringserfaring Ingen erfaring Noe erfaring God erfaring Noterte aksjer Unoterte aksjer og aksjer utenfor hovedindeksen Lånefinansiert aksjehandel CFD Warrants eller opsjoner Andre derivater (forwards, futures el.) Aksjefond (noterte/unoterte, verdipapirfond) Eiendomsfond Hedgefond eller alternative investeringsfond o.l. Valuta Obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter Shorthandel Annen relevant informasjon tilknyttet investeringserfaring 2 Se definisjon av begrepet «Reelle rettighetshavere» på side 5

3 3.3 Tidligere erfaring fra kjøp av investeringstjenester. Kundens svar vil inngå i en helhetsvurdering av kundens kompetanse. Ja Nei Ordreformidling Investeringsrådgivning Aktiv forvaltning Kjøp/tegning av finansielle instrumenter i forbindelse med emisjoner eller spredningssalg INFORMASJON OM NORDIC Et kundeforhold i Nordic innebærer et kundeforhold med alle våre tre selskaper. Hvert selskap har spesialisert seg på ulike produkter og tjenester, og vi anser det i kundens interesse å kunne bli tilbudt et så bredt spekter av investeringsprodukter og - tjenester som mulig. Du kan finne mer informasjon om de ulike selskapene og hvilke konsesjoner vi har på vår hjemmeside: Alle selskaper er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet. Kontaktinformasjon: Nordic Securities AS Nordic Investment Management AS Nordic Capital Management AS Org.nr: Org.nr: Org.nr: Bryggen 3-5, 5003 Bergen Grundingen 2, 0250 Oslo Grundingen 2, 0250 Oslo Tlf Tlf Tlf SAMTYKKE TIL REGISTRERING OG BRUK AV KUNDEOPPLYSNINGER Kunden gir samtykke til at opplysninger om Kunden kan registreres i Nordic sine kunderegister. Alle telefonsamtaler, e-post og annen skriftlig kommunikasjon med Kunden vil kunne bli loggført automatisk og registrert i kunderegisteret. Registeret kan også inneholde opplysninger om ligning og annen informasjon mottatt fra godkjente tilbydere av kredittopplysninger. Nordic kan foreta kredittsjekk uten forutgående samtykke fra Kunden i det enkelte tilfelle. Kunden samtykker til at andre selskaper i konsernet kan utveksle eventuelle opplysninger de måtte ha om Kunden innenfor rammen av gjeldende tillatelser og norsk lovgivning. Alle ansatte i Nordic er underlagt lovbestemt taushetsplikt og opplysningene vil være lagret på forsvarlig måte og vil kun være tilgjengelig for særskilt autoriserte personer. Informasjonen vil ikke bli gjort tilgjengelig for utenforstående. Registrerte personopplysninger vil likevel bli utlevert til offentlige myndigheter som følge av lovbestemt opplysningsplikt. Kunden har etter personopplysningsloven rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om Kunden. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan kunden kreve å få dem rettet, supplert eller slettet. Begjæring om innsyn rettes ved skriftlig henvendelse til Nordic. Nordic forplikter seg til å oppbevare og behandle personopplysninger i henhold til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr 31. Foretaket behandler personopplysninger med full diskresjon og i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, og har utarbeidet rutiner for informasjonssikkerhet og internkontroll.

4 KUNDEKLASSIFISERING Alle Kunder blir klassifisert etter verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift sine bestemmelser ved inngåelse av Kundeavtalen. På vår hjemmeside (www.thenordicgroup.no) vil du finne mer informasjon om de ulike kundekategoriene og hva det innebærer. Kunder er i henhold til denne kundeavtale klassifisert (iht MiFiD) som en ikke-profesjonell kunde, noe som innebærer at kunden får best mulig beskyttelse i henhold til lovgivningen.dette innebærer blant annet at kunden skal få informasjon fra Nordic om hvilke tjenester og produkter som tilbys, hva slags risiko disse har, samt priser og gebyrer. Under spesielle vilkår kan kunden søke om å bli omklassifisert til profesjonell kunde. Hvis du mener at klassifikasjonen som ikke-profesjonell ikke gjenspeiler ditt aktuelle kunnskaps- og erfaringsnivå med visse (eller hele tilbudet av) investeringsprodukter, kan du velge en annen klassifikasjon. Ta kontakt for mer informasjon rundt klassifisering. RISIKOADVARSEL Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter som Nordic tilbyr, er forbundet med risiko for tap. Kunden må selv vurdere risikoen ved å involvere seg i de aktuelle finansielle instrumenter eller markeder. Nordic er ikke ansvarlig for slike tap. Nordic garanterer således heller ikke for noe bestemt utfall av Kundens investeringer. Nordic tilbyr handel i finansielle instrumenter som innehar middels og/eller høy risiko. Kunden må være klar over at investeringer gjennom Nordic derfor vil variere i verdi, og Kunden må selv være klar over og tolerere slike svingninger i sin portefølje. Nordic tar intet ansvar for fall i Kundens verdier. Nordic tilbyr investeringstjenester knyttet til den del av kundens portefølje som kunden ønsker eksponert gjennom bruk av Nordic. Nordic tilbyr ikke finansiell rådgivning for øvrige deler av kundens portefølje. Alle ikke-profesjonelle investorer rådes til å oppsøke en egnet finansiell rådgiver dersom det er tvil om ønskede investeringer eller risikoprofil. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Kunden samtykker i å kunne motta sluttseddel og annen personlig informasjon pr. e-post, samt at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis på Nordic sin hjemmeside (www.thenordicgroup.no) når det anses hensiktsmessig og ikke annet er særskilt avtalt med Kunden. KUNDENS FORPLIKTELSER Det påligger kunden å holde Nordic oppdatert skriftlig (pr. brev eller e-post) hvis det forekommer vesentlige endringer i den informasjonen som er gitt i forbindelse med denne egnethetstesten. BEKREFTELSE Forretningsforholdet mellom Kunden og Nordic vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom kunden og Nordic samt Nordic sine forretningsvilkår. Jeg har lest og akseptert Nordic sine Alminnelige forretningsvilkår (tilgjengelige på Jeg samtykker til Nordic sine til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse. Jeg samtykker til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller Multilateral Handelsfasilitet (MHF) i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette. Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at jeg vil oppdatere disse opplysningene blir ved vesentlige endringer. Sted/dato/signatur kunde Sted/dato signatur (for Nordic)

5 Definisjoner i tilknytning til begrepet «Politisk eksponert person» A) Med høytstående offentlig verv eller stilling menes: 1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 2. Medlem av nasjonalforsamlingen 3. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes, 4. Medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank, 5. Ambassadør, chargé d affaires eller militær officer av høyere rang 6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, 7. Innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1-5 i en internasjonal organisasjon. B) Med nært familiemedlem menes: 1. Ektefelle eller partner som etter nasjonal 2. Barn lovgivning sidestilles med ektefelle, 3. Ektefelle eller partner til barn 4. Forelder C) Med nær medarbeider menes en fysisk person som er, 1. Reell rettighetshaver i en juridisk person eller formuesmasse i felleskap med en person som nevnt over i punkt A eller B, eller 2. er nær forretningsforbindelse eller personlig rådgiver til en person som nevnt over i punkt A eller B, eller 3. er eneste reelle rettighetshaver i en juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt over i punkt A eller B. Definisjon «Reelle Rettighetshavere» Fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende: 1. direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat, 2. utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i 1), 3. ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25 prosent eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, 4. har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, eller 5. utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.

6 TEGNINGS- OG INNLØSNINGSSKJEMA FOR VERDIPAPIRFOND 1. Generell informasjon Etternavn, fornavn: Adresse: Personnummer (11 siffer)/org.nr: E-post: Poststed: Postnr.: Telefonnummer: Reelle Rettighetshavere Dersom fysisk person har direkte eller indirekte kontroll på mer enn 25% av stemmene eller eiendeler i den juridiske personen, eller på annen måte kontrollerer den juridiske personen, må dette opplyses om. Nordic Capital Management AS vil behandle personlig informasjon i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Reelle rettighetshavere må registreres her: Navn: Personnummer (11 siffer): Adresse: Navn: Personnummer (11 siffer): Adresse: 2. Identifikasjonskontroll Type legitimasjon: Utstedt av: Kontrollnummer: Kontrollert (dato, signatur): Nordic Capital Management AS er pålagt ved lov å innhente bevis på identiteten til nye andelseiere i fond under forvaltning (identifikasjonskontroll). Videre er Nordic Capital Management AS pålagt å utføre identifikasjonskontroll dersom større transaksjoner finner sted, ved eventuelle mistenkelige transaksjoner, hvis det kan reises spørsmål eller tvil om identifikasjonskontroll som er utført på et tidligere tidspunkt eller om andre omstendigheter krever det. Gyldig legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort) kreves av kunden og for personer som skal handle på vegne av kunden. Juridiske personer må vedlegge original eller bekreftet kopi av firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder, samt gyldig legitimasjon for den som signerer på firmaets vegne og bekreftelse på signaturrett. Kopi bekreftet av finansinstitusjon, postkontor, politi, advokat eller registrert statsautorisert revisor godtas som gyldig legitimasjon.

7 3. Tegningsblankett ISIN nr. Fondets navn Andelsklasse Beløp Etableringsgebyr LU Nordic Multi Strategy UCITS NOK-R (ACC) (A SEB PRIME SOLUTIONS Fund) LU Nordic Multi Strategy UCITS (A SEB PRIME SOLUTIONS Fund) NOK-I (ACC) 4. Innløsningsblankett ISIN nr. Fondets navn Andelsklasse Beløp LU Nordic Multi Strategy UCITS NOK-R (ACC) (A SEB PRIME SOLUTIONS Fund) LU Nordic Multi Strategy UCITS (A SEB PRIME SOLUTIONS Fund) NOK-I (ACC) 5. Betaling Kunden betaler inn tegningsbeløpet til konto i DNB Bank ASA med kontonummer Innbetalingen skal spesifiseres med personnummer. 6. Viktig informasjon Nordic Capital Management AS er ordreformidler, og DNB Bank ASA vil utføre ordre og stå oppført i andelsregisteret på vegne av de reelle eierne. Nordic Capital Management AS/Nordic Investment Management AS/Nordic Securities AS opptrer som ordreformidler, og videreformidler ordre mottatt fra kunden om tegning eller innløsning av verdipapir-fondsandeler til DNB Bank ASA som vil foreta tegning eller innløsning av fondsandeler hos fondsforvaltningselskapet og vil stå oppført som forvalter på vegne av de reelle andels-eierne i andelsregisteret til verdipapirfondet. DNB Bank ASA vil føre et internt forvalterregister hvor de reelle andelseierne og deres beholdning av andeler fremkommer. Tillatelse til å motta informasjon om andelsbeholdning Ved signering av denne tegningsblanketten gir undertegnede DNB Bank ASA fullmakt til at Nordic Capital Management AS på forespørsel kan motta informasjon om beholdning av fondsandeler i verdipapirfond angitt i denne tegningsblanketten. Tegnings- og innløsningskostnader Kostnadene knyttet til tegninger og innløsninger av andeler i verdipapirfond som videreformidles av Nordic Capital Management består av et etableringsgebyr på opptil 3% av tegnet beløp. Det er ingen innløsningsgebyr. Eventuelle etableringsgebyr tilfaller Nordic Capital Management AS. For øvrig kan det finnes andre kostnader, herunder skatt, ved transaksjonene som ikke er betalt eller pålagt av Nordic Capital Management AS. Tegningsblanketten returneres til Nordic Capital Management AS per post, eller epost: Adresse: Nordic Capital Management AS, Grundingen 2, 0250 Oslo Epost:

8 7. Signaturer Undertegnede bekrefter å ha lest og er kjent med informasjonen gitt gjennom fondets prospekt, nøkkelinformasjon, vedtekter og på denne blanketten. Det bekreftes videre at tegner har mottatt og forstått informasjon hva angår produktets risiko, forventet avkastning, kostnader og Nordic Capital Management AS inntjening på produktet. Undertegnede bekrefter at personlige opplysninger og informasjon om reelle rettighetshavere er korrekte. Kunden Sted/dato: Underskrift: The Nordic Group Sted/dato: Underskrift: