VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING"

Transkript

1 VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: Besøksadresse: Fortunen 1, 5013 Bergen Postadresse: Postboks 622 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: Telefaks: E-post: Internett: 1 FORHOLDET MELLOM NORNE SECURITIES AS, SKUE SPAREBANK OG KUNDEN Norne Securities tilbyr en elektronisk løsning for handel av finansielle instrumenter og porteføljeoversikt over internett som Skue Sparebank gjør tilgjengelig for sine kunder gjennom sin nettbank. Norne Securities AS er kun ansvarlig for forhold som er beskrevet i disse Vilkår og Alminnelige forretningsvilkår. Skue Sparebank er ikke ansvarlig for tjenesten, med mindre Skue Sparebank har utvist uaktsomhet for forhold som ligger innenfor bankens eget funksjonsområde. Ved motstrid mellom Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett og Alminnelige forretningsvilkår, går bestemmelsene i disse Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett foran, jf. Alminnelige forretningsvilkår Punkt 3. 2 ANSVAR Verken Norne Securities AS eller Skue Sparebank er ansvarlige for tap som oppstår som følge av at er midlertidig ute av drift eller på annen måte ikke er tilgjengelig. I disse tilfellene vil Norne Securities AS søke å utføre ordren på beste måte ved at Kunden ringer inn ordren sin til Norne Securities AS, eller ved at kunden ringer ordren inn til Skue Sparebank som formidler ordren videre til Norne Securities. For øvrig vises til reguleringen av partenes ansvar i Alminnelige forretningsvilkår. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 1 av 6

2 3 HVEM KAN HANDLE GJENNOM NETTHANDELSLØSNINGEN PÅ INTERNETT? Norske aksjeselskaper, andre foretak og privatpersoner hjemmehørende både i Norge og i utlandet kan få tilgang til handel gjennom For norske aksjeselskaper og andre norske foretak forutsettes at selskapet/foretaket er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og har gyldig organisasjonsnummer, utøver virksomhet i Norge og ikke er satt under konkurs- og/eller gjeldsforhandling. For privatpersoner forutsettes at den fysiske personen er myndig og ikke er satt under konkurs- og/eller gjeldsforhandling. Privatpersoner hjemmehørende i land utenfor Norge kan i særskilte tilfeller få tilgang til å handle gjennom Kunder som handler på vegne av en aksjeklubb, organisasjon eller stiftelse som ikke er registrert i Enhetsregisteret og som dermed ikke har eget organisasjonsnummer må ha en fysisk person som står ansvarlig for avtalen og handel. Fysiske og juridiske personer som oppfyller vilkårene for å handle på etter denne avtale er benevnt Kunden i denne avtale. 4 BELASTNINGSKONTO I SKUE SPAREBANK Kunden må ha belastningskonto i Skue Sparebank for å kunne handle finansielle instrumenter gjennom Nettbank i Skue Sparebank. Kunden samtykker også i at Norne Securities AS foretar belastning mot den angitte belastningskonto. Ved kjøp av finansielle instrumenter samtykker Kunden til at Norne Securities AS får belastningsfullmakt på belastningskonto som er i samsvar med ordren. Det er kundens ansvar å ha tilstrekkelige midler på konto i forbindelse med handel. Ved salg av finansielle instrumenter vil salgsverdien fratrukket kurtasje, av finansielle instrumenter som er solgt, men enda ikke er tilgodesett på kundens belastningskonto vil bli medregnet som "tilleggsdekning" og være disponible for handel av nye verdipapirer umiddelbart etter salget er gjennomført. Ved handel via Nettbank i Skue Sparebank kan kjøpesummen ikke overstige NOK 3 millioner kroner pr. handel med mindre annet er avtalt særskilt med den enkelte kunde. Kunder som handler gjennom Skue Sparebank nettbankløsning gjør dette uten at Norne Securities kan utføre dekningskontroll mot kundens bankkonto hos Skue Sparebank. Alle kunder som handler gjennom Skue Sparebank netthandelsløsning får derfor en handelsramme på kr ved opprettelse. (Handelsrammen) Dersom en kunde ønsker å utvide rammen må kunden ta kontakt med Skue Sparebank som igjen 5 INSTRUERER NORNE SECURITIES TIL Å ØKE KUNDENS HANDELSRAMME. EGEN VPS- KONTO Det må opprettes en egen VPS-konto for handel på nett. Dette gjøres av Skue Sparebank. Norne Securities AS har handels- og spørrefullmakt på VPS-kontoen. Det er ikke adgang til å opprette handelsfullmakt til andre verdipapirforetak på kontoen. Det er ikke tillatt å nytte andre VPS-konti for handel i Norne Securities med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillatt å selge finansielle instrumenter som ikke er tilgjengelig på Kundens VPS-konto på handelsdagen med mindre annet er særskilt avtalt. Dersom dette likevel skjer, vil det bli foretatt et dekningskjøp for Kundens regning og risiko. Eventuelt utlegg eller arrest i VPS-kontoen vil bli ansett som et vesentlig mislighold som gir Norne Securities AS adgang til å heve avtaleforholdet med øyeblikkelig virkning. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 2 av 6

3 6 FINANSIELLE INSTRUMENTER Vilkårene omfatter kun aksjer, grunnfondsbevis, tegningsretter og børsnoterte verdipapirfond notert på Oslo Børs og/eller andre markeder. For andre finansielle instrumenter må det inngås tilleggsavtaler. Det forutsettes at Kunden tar kontakt med Norne Securities AS før kjøp av tegningsretter slik at det kan gjennomføres en hensiktsmessighetstest. Ved kjøp av tegningsretter kreves det utfylling av en tegningsblankett for deltagelse i selskapets emisjon dersom man ikke selger tegningsrettene igjen før utløpsdato. Etter utløpsdato vil kjøpte tegningsrettene bli verdiløse. Tegningsblanketten er tilgjengelig hos tilrettelegger, dvs. det verdipapirforetaket som forestår emisjonen. 7 KJØP- OG SALGSORDRE Ved å registrere en kjøps eller salgs ordre vil Kunden gi Norne Securities AS oppdrag om å utføre det kjøp eller det salg ordren omfatter. Kunden kan også registrere ordre per telefon, og det er utarbeidet egne prislister for handel gjennom meglerbordet slik at kurtasjen ved handel gjennom telefon da følger disse satsene. Dersom Kunden velger å registrere en ordre på telefon fordi ordren ikke kan registreres, og dette skyldes teknisk feil hos Norne Securities AS, skal Kunden betale tilsvarende kurtasje som om handelen var registrert på netthandelsløsningen. Kjøp- og salgsordre er gyldig i det oppgitte tidsrommet fastsatt av Kunden. Oppdrag om kjøp og salg som Kunden registrerer på netthandelsløsningen utenom åpningstidene til Oslo Børs anses mottatt av Norne Securities AS først når Oslo Børs åpner igjen. Når en ordre er mottatt av Norne Securities AS vil Kunden motta et ordrenummer som kvittering for mottatt ordre. Kun når Kunden mottar denne kvitteringen er oppdraget å regne som mottatt. Utførte oppdrag vil bli bekreftet i form av sluttseddel. Det er kun tillatt å kjøpe og selge aksjer i hele børsposter. Ved salg kan det gjøres unntak når Kunden selger restbeholdningen av aksjer i samme selskap og antall aksjer som selges ikke tilsvarer en eller flere børsposter. I slike tilfeller er restbeholdningen definert som odd-lots. Kunden forplikter seg til ikke å registrere ordrer som hver for seg eller til sammen er ment å skulle påvirke kursstrukturen i handelssystemet på en utilbørlig måte, som ikke har et forretningsmessig formål, eller som har til hensikt å forsinke eller hindre andre børsmedlemmers adgang til handelssystemet. 8 AUTOMATISK VIDEREFORMIDLING AV ORDRE, SÆRSKILT FOR AKSJER For at en ordre skal bli automatisk lagt inn i Oslo Børs sitt handelssystem samme børsdag må følgende vilkår være oppfylt.: Ordren må være registrert i Norne Securities AS handelssystem i Oslo Børs offisielle åpningstid på en børsdag. Kriteriene for automatisk ordreformidling må være tilfredstilt Ordre inngitt utenom offisiell åpningstid blir behandlet manuelt. Norne Securities AS har rett, men ingen plikt til å legge disse ordrene inn i Oslo Børs handelssystem i før-børs perioden. Ordre som skal være med i automatisk ordreformidling må tilfredsstille nærmere spesifiserte krav både når det gjelder kursavvik i forhold til siste omsetning, beløpsstørrelse og antall aksjer. Ordre som ikke tilfredsstiller kravene vil bli behandlet manuelt. Kunden er inneforstått med at en manuell behandling av ordrene kan ta lenger tid enn ordre som er med i automatisk ordreformidling. Norne Securities AS beslutter til enhver tid hvilke ordretyper og verdipapirer som er med i automatisk ordreformidling innenfor de rammer Oslo Børs fastsetter. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 3 av 6

4 Dersom det innføres børspause i et verdipapir Kunden har registrert ordre på, og Kunden ønsker å endre eller slette ordren i børspausen, er Kunden selv ansvarlig for å endre eller slette ordren. Ved suspensjon av et verdipapir Kunden har registrert ordre på vil Oslo Børs automatisk slette alle mottatte ordrer i verdipapiret, som ikke er utført, fra Oslo Børs og i Norne Securities AS sitt handelssystem. Når Oslo Børs opphever suspensjonen av verdipapiret igjen må Kunden selv legge inn ordren på nytt hvis Kunden ønsker å opprettholde sin ordre. 9 KURSINFORMASJON OG PORTEFØLJEOVERSIKT Norne Securities AS tilbyr kursinformasjon fra Oslo Børs med ca. 15 minutters forsinkelse uten kostnad. Norne Securities AS forbeholder seg retten til, uten forutgående meddelelse, helt eller delvis å forandre arten og sammensetningen av kursinformasjonen. Kunden kan som en tilleggstjeneste abonnere på kursinformasjon i sanntid. Denne tjenesten inngås ved særskilt avtale, og trekkes fra kundens belastningskonto. Abonnementet kan sies opp med 1 måneds oppsigelsesfrist. Norne Securities AS er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i informasjon og data som mottas og/eller formidles fra Oslo Børs eller andre leverandører. Kunden forplikter seg til ikke å videreformidle offentlig markedsinformasjon fra handelssystemet. Norne Securities AS kan ikke gjøres ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av feil eller mangler i denne informasjonen. Norne Securities AS tilbyr Kunden en porteføljeoversikt med informasjon basert på transaksjoner som er gjennomført gjennom Norne Securities AS. Det er Kundens ansvar å meddele om eventuelle uoverensstemmelser mellom porteføljeoversikt og VPS-beholdning. Det er særlig å bemerke at porteføljeoversikten ikke blir automatisk eller umiddelbart oppdatert ved gjennomføring av emisjoner, splitter og lignende hendelser som kan påvirke antallet verdipapirer i porteføljeoversikten. Norne Securities AS har ikke ansvar for riktigheten av opplysningene i porteføljeoversikten og kan ikke gjøres ansvarlig for tap eller skade, direkte eller indirekte, på grunn av eventuelle feil og/eller mangler i kursinformasjon og/eller porteføljeoversikt. Kunden kan få elektronisk tilgang til sin(e) VPS-konti ved å inngå avtale om Verdipapirtjenester gjennom VPS. 10 KURTASJE/PRISER For tjenester i henhold til denne avtale betales den kurtasje, samt de priser som Norne Securities AS til enhver tid fastsetter. Kurtasjen beregnes ut fra transaksjonsbeløpene. Kostnader som påløper Kunden som følge av tilleggsprodukter, følger de til enhver tid gjeldende priser og betingelser formidlet gjennom prisoversikt. Kurtasje og kostnader for tilleggstjenester vil bli trukket kundens belastningskonto. Kunden skal bære kostnader og utlegg som Skue Sparebank og Norne Securities AS har i forbindelse med oppdrag i henhold til denne avtale, samt kostnader og utlegg for å overvåke og inndrive fordringer hos Kunden. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 4 av 6

5 11 SIKKERHETSLØSNING Norne Securities AS skal sørge for at Kunden kan benytte tjenesten under forutsetning av at Kunden til enhver tid har tilfredsstillende og virusfritt datautstyr. Kunden logger seg på via Skue Sparebank sin nettbank. Pålogging med bruk av BankID krever at Kunden er registrert som BankID kunde hos Skue Sparebank. Kunden kan da benytte sin BankID for pålogging når Norne Securities AS har åpnet tjenesten for Kunden. Spørsmål vedrørende BankID løsning, som f. eks. glemt passord, må rettes til Kundens BankID utsteder. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til sikkerhetsinstrument eller passord ihht. vilkår stilt av BankID utsteder. Dersom Kunden har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med passord eller det av andre grunner er risiko for misbruk, skal Kunden snarest mulig varsle Skue Sparebank. 12 RUTINER VED ETABLERING AV FORRETNINGSFORHOLDET Eksisterende kunder i Nettbanken kan inngå avtale netthandelsløsning via Nettbanken. Etter å ha fylt ut kunderegistreringsskjema skal kunden lese gjennom og akseptere alminnelige forretningsvilkår og disse vilkår for netthandel av finansielle instrumenter. I tillegg skal kunden gi Norne eksklusiv spørre- og handelsfullmakt på VPS-konto i Skue Sparebank. Tjenesten vil normalt være tilgjengelig påfølgende virkedag etter at bestillingen er mottatt av Skue Sparebank. Kunder uten Nettbankavtale som ønsker handelstjenesten via internett, må først inngå ordinær Nettbankavtale. Ta kontakt med nærmeste kontor til Skue Sparebank. 13 RUTINER VED DRIFTSSTANS ELLER ANDRE FUNKSJONELLE PROBLEMER Kunden skal kontakte Skue Sparebank ved problemer med tilgang eller bruk av selve Nettbanken. Dersom Kunden som følge av feil i Nettbanken, er hindret fra å handle i Oslo Børs sin åpningstid, skal Skue Sparebank kontaktes. Ordren vil da bli formidlet av Skue Sparebank til Norne Securities AS mot kurtasje som tilsvarer handel gjennom Nettbanken. 14 FOR HANDEL VIA NETTBANKEN VIL VI GJØRE OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE: I forbindelse med ren ordreformidling og ren utførelse av ordre i ikke- komplekse instrumenter (som f. eks. aksjer notert på regulert marked) på kundens vegne avstår kunden fra individuell rådgivning. Videre er verken Norne Securities AS eller Skue Sparebank pliktig til å vurdere om den/det aktuelle tjenesten/finansielle instrumentet er hensiktmessig for kunden, herunder hvorvidt: Tjenesten oppfyller kundens investeringsformål. Kunden er økonomisk i stand til å bære den tapsrisiko som er knyttet til den aktuelle tjenesten. Kunden har den nødvendige erfaring og den nødvendige kunnskap til å forstå risikoen som er involvert med den aktuelle tjenesten/det finansielle instrumentet. Kunden må gjennomføre en test ihht. MiFID før det foretas i handel med komplekse instrumenter. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 5 av 6

6 15 OPPSIGELSE Avtalen om handel kan av hver av partene sies opp med 10 dagers varsel. Ved vesentlig mislighold har Norne Securities AS rett til å heve avtalen uten forutgående varsel og med umiddelbar virkning. Norne Securities AS har rett til ensidig å endre innhold og omfang av denne avtalen, herunder øke eller begrense antall verdipapirer som kan bli gjenstand for kjøp- eller salgsoppdrag over Norne Securities AS eller tilsvarende i henhold til denne avtale. Endringer uten vesentlig betydning for Kunden, vil ikke bli varslet og kan iverksettes umiddelbart. Endringer av betydning vil bli varslet og skal virke overfor Kunden fra og med den 15. dagen etter at Norne Securities AS i brev eller elektronisk har varslet Kunden. Om Kunden ikke godtar endringen har Kunden rett til å si opp denne avtalen senest med virkning fra endringenes ikrafttreden. 16 VERNETING, LOVVALG OG TVISTELØSNING Tvister som knytter seg til disse vilkårene er underlagt norsk rett. Bestemmelsene om verneting og tvisteløsning i Alminnelige forretningsvilkår gjelder tilsvarende. Vilkår for handel av finansielle instrumenter på Internett - Side 6 av 6

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann

Del B av kontoavtalen: Innholdsfortegnelse: 1. Kontoopprettelse legitimasjon. 2. Kontoavtale. 3. Opprettelse av konto for tredjemann 24.08.2012 09:13 Del B av kontoavtalen: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester - forbrukerforhold Disse vilkår gjelder for alle som er forbrukere. Med forbruker menes fysisk person når avtalens

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006

Vilkårsett. for Helseforsikringsproduktet Vertikal. Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vilkårsett for Helseforsikringsproduktet Vertikal Gitt av Lloyds of London For forsikring tegnet eller fornyet fra 01.10.2006 Vertikal Helseassistanse AS For morgendagens helsenorge Helseforsikring Veiledning

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014

Vertikal Helse. Forsikringsvilkår. pr. 1.1.2014 Vertikal Helse Forsikringsvilkår pr. 1.1.2014 Forsikringsgiver er Codan Forsikring Innholdsfortegnelse 1. Generelt om forsikringsvilkårene side 2 2. Bakgrunn side 2 3. Vertikal Helseforsikring side 2 4.

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Vertikal Helse Forsikringsvilkår

Vertikal Helse Forsikringsvilkår Vertikal Helse Forsikringsvilkår Forsikringsgiver er Codan Forsikring Generelt om forsikringsvilkårene Dette forsikringsvilkåret suppleres av LOV 1989-06-16 nr 69: Lov om Forsikringsavtaler (FAL) som gjelder

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer