KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji"

Transkript

1 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for verdipapirforetaket. Veiledning til utfylling av kvartalsoppgaven for verdipapirforetak (KRT-1008) 1.1 Rapporteringsperiode Årstall Rapporteringsperiode Velg Opplysninger om foretaket Organisasjonsnummer Foretakets navn Postadresse Postnummer Poststed Er foretaket kredittinstitusjon (som er verdipapirforetak) eller utenlandsk foretak som driver investeringstjenestevirksomhet gjennom filial? 1.3 Henvendelser kan rettes til Navn Telefonnummer E-postadresse 1.4 Opplysninger om antall ansatte (inkl. leiet hjelp) Administrasjon Antall Meklere, analytikere, corporate-personale, forvaltere, ordreformidlere, investeringsrådgivere Intern analyse/kontroll Oppgjør Andre Total Endringer i personale (inkl. leiet hjelp) Ansettelser Antall Avganger Skjemaversjon: 34396

2 2. Utført virksomhet dette kvartal Velg for aktuelle instrumenter 2.1 Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde 2.2 Utførelse av ordre på vegne av kunde Finansielle instrumenter Aksjer, egenkapitalbevis Obligasjoner, sertifikater Standardiserte opsjoner Ikke-standardiserte opsjoner Terminer (futures, FRA, andre) Valutarelaterte instrumenter Varederivatkontrakter Andre finansielle intrumenter Andre instrumenter Varekontrakter 2.3 Foretakets egenhandel Finansielle instrumenter Aksjer, egenkapitalbevis Obligasjoner, sertifikater Standardiserte opsjoner Ikke-standardiserte opsjoner Terminer (futures, FRA, andre) Valutarelaterte instrumenter Varederivatkontrakter Andre finansielle intrumenter Andre instrumenter Varekontrakter 2.4 Aktiv forvaltning Aksjer, egenkapitalbevis Obligasjoner, sertifikater Standardiserte opsjoner Ikke-standardiserte opsjoner Andre finansielle intrumenter 2.5 Investeringsrådgivning 2.6 Emisjonsvirksomhet

3 2.6.1 Tilrettelegging Tegningssted Garantideltagelse 2.7 Drift av multilateral handelsfasilitet

4 3. Tall for utførelse av ordre på vegne av kunde 3.1 Kjøp av finansielle instrumenter Dette kvartal Norske aksjer og egenkapitalbevis Utenlandske aksjer og lignende Norske sertifikater og obligasjoner Utenlandske sertifikater og obligasjoner Sum Salg av finansielle instrumenter Dette kvartal Norske aksjer og egenkapitalbevis Utenlandske aksjer og lignende Norske sertifikater og obligasjoner Utenlandske sertifikater og obligasjoner Sum 0

5 4. Resultatregnskap Investeringstjenester og tilleggstjenester. 4.1 Driftsinntekter Kurtasjehandel egenkapitalinstrumenter Dette kvartal Nettohandel egenkapitalinstrumenter Kurtasjehandel gjeldsinstrumenter Nettohandel gjeldsinstrumenter Resultat market making (nettoføres) Handel med andre finansielle instrumenter Feilslutninger (gevinst) Kredittgivning Inntekter fra emisjons- og rådgivningsvirksomhet Inntekter fra mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning Inntekter fra drift av multilateral handelsfasilitet Aktiv forvaltning Andre inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Sum inntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester Alminnelig kapitalforvaltning (gevinst) Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Feilslutninger (tap) Dette kvartal Tap på fordringer Alminnelig kapitalforvaltning (tap) Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader Dette kvartal Renteinntekter ifbm. for sent oppgjør fra kunder Renteinntekter ifbm. kredittgivning Finansinntekter fra egne aktiva (renter, utbytte og lignende) Finansinntekter konsern Finanskostnader konsern Andre finansinntekter/-kostnader (netto) Resultat av finansinntekter/-kostnader

6 0 4.3 Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 4.5 Ordinært resultat Ekstraordinære poster Dette kvartal Sum ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære kostnader Ekstraordinært resultat Skattekostnad på ekstraordinært resultat 4.8 Delårsresultat Disponering av resultat Avsetning til fond for vurderingsforskjeller Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag

7 5. Balanse og kontroll av ansvarlig kapital 5.1 Anleggsmidler Utsatt skattefordel Goodwill Andre langsiktige fordringer Bygninger, maskiner, inventar og lignende Aksjer i datterselskaper Andre finansielle instrumenter Fordringer på eiere og selskap i samme konsern Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer på eiere og selskap i samme konsern Fordringer ifbm. kredittgivning Fordringer på kunder ifbm. uoppgjorte handler Fordringer på andre verdipapirforetak ifbm. uoppgjorte handler Andre fordringer Finansielle instrumenter Kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Resultat hittil i år Sum egenkapital Langsiktig gjeld Utsatt skatt Gjeld til eiere og selskap i samme konsern Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld

8 0 5.6 Ansvarlig lånekapital 5.7 Kortsiktig gjeld Kassekredittgjeld Innvilget grense Gjeld til eiere og selskap i samme konsern Gjeld til andre verdipapirforetak ifbm. uoppgjorte handler Gjeld til kunder Betalbar skatt Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Forklaring av differanse mellom Sum eiendeler (5.3) og Sum gjeld og egenkapital (5.8). Feltet har plass til 255 tegn. Dersom du har behov for mer plass. må du sende inn teksten som vedlegg. 5.9 Merknader til postene i resultatregnskapet, balansen og endring i egenkapitalen Feltet har plass til 255 tegn. Dersom du har behov for mer plass. må du sende inn teksten som vedlegg Attestasjoner fra revisor (for årets andre og fjerde kvartal, jf. veiledning) Revisjonsselskap Revisors navn Er revisors attestasjoner innsendt? Hvis nei, angi dato for innsending (dd.mm.åååå) 5.11 Beregning av fjorårets faste kostnader Årlig Sum inntekter Negativt resultat før skatt Positivt resultat før skatt Variabel bonus til ansatte, og variabel avkastning til evt. indre selskap Kurtasje betalt til ordreformidlere Variable avgifter betalt til børser, autoriserte markedsplasser, verdipapirregistre og oppgjørssentraler

9 Ekstraordinære kostnader Valutatap ved omregning av regnskap i utenlandsk valuta Andre variable kostnader Sum fjorårets faste kostnader Krav til ansvarlig kapital % av fjorårets faste kostnader Post * 0,25 Årlig 0

10 6. Opplysninger om klientmidler/-gjeld 6.1 Klientmidler/-gjeld Klientmidler aktiv forvaltning Klientmidler annen virksomhet Klientgjeld aktiv forvaltning Klientgjeld annen virksomhet Netto klientmidler/-gjeld Forklaring av differanse mellom klientmidler og klientgjeld 0 7. Opplysninger om trekkrettigheter i bank m.v Kredittgivende institusjons oppsigelsestid på kassekreditt (dager) Høyeste overtrekk på kassekreditt i løpet av kvartalet

11 8. Opplysninger om aktiv forvaltning 8.1 Forvaltet kapital Egenkapitalinstrumenter og tilhørende derivater Gjeldsinstrumenter og tilhørende derivater Andre finansielle instrumenter Bankinnskudd Sum forvaltet kapital Transaksjoner Dette kvartalet Kjøp av egenkapitalinstrumenter i perioden Salg av egenkapitalinstrumenter i perioden Transaksjonsvolum egenkapitalinstrumenter 0 Summen av transaksjonsvolumet omhandlet i post og Kjøp av gjeldsinstrumenter i perioden Salg av gjeldsinstrumenter i perioden Transaksjonsvolum gjeldsinstrumenter i perioden 0 Summen av transaksjonsvolumet som er omhandlet i post og Kjøp av andre finansielle instrumenter i perioden Salg av andre finansielle instrumenter i perioden Transaksjonsvolum andre finansielle instrumenter i perioden Summen av transaksjonsvolumet som er omhandlet i post og Andel av samlet transaksjonsvolum utført av verdipapirforetaket eller annet verdipapirforetak i samme konsern (oppgi beløp i NOK) 8.3 Kunder Antall kunder Porteføljeverdi for største kunde Porteføljeverdi for den minste kunden

12 9. Andre opplysninger 9.1 Verdipapiroppgjøret (VPS/Norges Bank) Dersom foretaket er deltaker i verdipapiroppgjøret i andre land skal opplysningene i post 9.1 også gis for hvert av disse. Opplysningene gis i kommentarfeltet Høyeste debetsaldo i kvartalet Bunngarantiens størrelse Antall dager det er stilt tilleggssikkerhet i løpet av kvartalet Garantistens oppsigelsestid på bunngarantien Navn på garantist Er foretaket deltaker i verdipapiroppgjøret i andre land? Hvis ja, gi opplysninger i kommentarfeltet 9.2 Lån til aksjonærer Er det ytt lån til selskapets aksjeeiere eller personer som er likestilt med aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven 8-7? Hvis ja, er det stilt sikkerhet for alle lån? 9.3 Rettslige forhold Hvis ja, legg dokumentasjon som vedlegg til dette skjemaet Er det tatt ut forliksklage, stevning eller pågår det på annen måte sak for domstol mot virksomheten? Antall vedlegg: 9.4 Internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Utarbeides regnskapet etter IFRS-forordningens system? 9.5 Kommentarer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009

Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Vedlegg til rundskriv 13/2009 fra Kredittilsynet Gjelder f.o.m. 30.09.2009 Veiledning til rapportering av ansvarlig kapital og risikoeksponering for oppgjørssentraler 1 Ansvarlig kapital og risikoeksponering

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde.

Notekrav dersom regnskapslovens bestemmelser er fraveket for å gi et rettvisende bilde. Utarb. /sign: de: Gj.gått /sign: Side: Side 1 av 21 Sjekkliste Noteopplysninger for mellom og foretak Noteopplysninger for mellom og foretak (Noteopplysninger som er spesielle for foretak er markert med

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest

ÅRSRAPPORT 2013. Macama Scandinavian Development. Constructive Development Bøhler Invest ÅRSRAPPORT 2013 Macama Scandinavian Development Constructive Development Bøhler Invest 1 INNHOLD SANDAKERVEIEN 56 2 3 Hovedbegivenheter 2013 og fremtidsutsikter...4 Selskapsstruktur og forretningsområder...6

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer