Lydopptak og personopplysningsloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lydopptak og personopplysningsloven"

Transkript

1 Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning Bestemmelser om lydopptak Personopplysningsloven regulerer lydopptak Hemmelige opptak og opptak til private formål Hva må til for at lydopptaket skal være lovlig Når kan lydopptak foretas Samtykke skal være aktivt, frivillig og informert Plikt til å informere om lydopptaket Rett til innsyn i lydopptaket Sletting av lydopptak Lydopptaket må oppbevares sikkert Lydopptak i ulike situasjoner Nødnummer-samtaler Kvalitetssikring, oppfølging og opplæring av arbeidstakere Dokumentasjon av avtaleinngåelse Sikkerhetshensyn, for eksempel ved trusler Innledning En virksomhet som gjør lydopptak, for eksempel opptak av telefonsamtaler med en kunde, må oppfylle visse vilkår etter personopplysningsloven. I denne veilederen finner du oversikt over hva virksomhet som er ansvarlig for lydopptaket (behandlingsansvarlig) må gjøre for at lydopptaket skal være lovlig. Du finner også oversikt over hvilke rettigheter den registrerte har, det vil si den som får opplysningene sine registrert når opptaket gjøres. Den registrerte kan enten være en kunde som ringer til en virksomhet, eller en ansatt i en virksomhet. Denne veilederen gjelder ikke for lydopptak som gjøres i forbindelse med kameraovervåking. Det er normalt ikke tillatt å ta opp lyd sammen med overvåkingsbilder. 2 Bestemmelser om lydopptak 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak 1

2 Personopplysningsloven har ikke spesifikke regler om lydopptak, men opptakene vil likevel kunne falle innenfor lovens rammer. I disse tilfellene må virksomheten som er ansvarlig for opptaket oppfylle visse vilkår og plikter. Personopplysningslovens gjelder: a) Lydopptak som foretas med elektroniske hjelpemidler, for eksempel ved hjelp av automatiske eller datamaskinbaserte opptakssystemer b) Lydopptak som systematiseres i et personregister I begge tilfeller er det en forutsetning at det er mulig å identifisere en bestemt person (jf. personopplysningsloven 2 nr. 1). Personopplysningsloven 3. Saklig virkeområde. Loven gjelder for a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister Personvernnemnda fattet et vedtak i 2005 om krav til sletting av lydopptak, og nemnda redegjør her for når lydopptak faller innenfor personopplysningslovens virkeområde. 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål Hemmelige opptak av samtaler man selv ikke tar del i, rammes av straffelovens bestemmelser, jf. straffeloven 145a. Men selv om man deltar i samtalen finnes det klare begrensninger i lovverket, blant annet i personopplysningsloven. Lydopptak gjort for private formål faller utenfor personopplysningslovens virkeområde (se personopplysningsloven 3 annet ledd). Med private formål menes for eksempel privatpersoners ønske om å dokumentere sine telefonsamtaler. Unntaket gjelder kun for privatpersoner. 3 Hva må til for at lydopptaket skal være lovlig 3.1 Når kan lydopptak foretas Virksomheten (den behandlingsansvarlige) må oppfylle kravet om ha hjemmel i lov eller ha samtykke fra den det skal gjøres lydopptak av, jr. personopplysningsloven 8. I visse tilfeller kan det også foretas opptak etter en nødvendighetsvurdering. Dette blir behandlet nærmere nedenfor. Virksomheten kan kun gjøre opptak til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i virksomheten. Formålet kan ikke være for vagt eller vidt angitt (personopplysningsloven 11, bokstav b). 3.2 Samtykke skal være aktivt, frivillig og informert Virksomheter som ønsker å foreta lydopptak av kundehenvendelser må hente inn samtykke fra kunden eller innringer før opptaket gjøres. Her vil hensynet til kunders personvern i all hovedsak veie tyngre enn fordelene som virksomheten vil oppnå ved å ta opp samtalen. Dette er særlig tilfellet når formålet med lydopptaket er opplæring av ansatte og kvalitetssikring. 2

3 For at samtykket skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt: 1. Samtykke skal gis som en aktiv og utvetydig handling. Den det skal tas lydopptak av kan enten meddele at han samtykker, eller bes om å taste inn et tall på telefonen for å bekrefte samtykker til lydopptaket. Passivitet, det vil si der den registrerte ikke må foreta seg noe, er ikke et gyldig samtykke. 2. Samtykke må være avgitt frivillig. Dette innebærer at den registrerte ikke kan utsettes for noen form for tvang, trusler, eller nevneverdig negative konsekvenser dersom vedkommende ikke samtykker. Slik Datatilsynet tolker bestemmelsene betyr dette at virksomheten ikke kan tilby dårligere løsninger for de som ikke samtykker til lydopptak. Virksomheten plikter å gi tilsvarende service, med hensyn til blant annet kvalitet og tilgjenglighet til de som ikke samtykker til lydopptak. 3. Samtykket skal være informert. For å oppfylle dette vilkåret må den registrerte gis tilstrekkelig informasjon slik at han vet hva han samtykker til. Vilkåret må sees i sammenheng med virksomhetens informasjonsplikt. 3.3 Plikt til å informere om lydopptaket Virksomheten skal på eget initiativ informere innringer om at det tas lydopptak. Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å informere om at samtalen kan bli tatt opp, når det faktisk blir foretatt lydopptak. Krav i personopplysningsloven 19 er følgende: Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) formålet med behandlingen, c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f. eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. 18, og retten til å kreve retting, jf. 27 og 28. Når det gjelder lydopptak plikter virksomheten i praksis å gi følgende informasjon til innringer: at virksomheten (navnet på behandlingsansvarlig) vil/ønsker å foreta et lydopptak formålet for lydopptaket behandlingsgrunnlaget for opptaket (når behandlingen baseres på samtykke, må det informeres om at det å avgi et samtykke er frivillig) hvor lenge lydopptakene blir lagret Øvrig informasjon som virksomhetens adresse, retten til innsyn og retten til å kreve retting kan virksomheten informere om på virksomhetens nettside. Virksomheten må i den forbindelse informere kunder om at øvrig informasjon er tilgjenglig på virksomhetens nettside. Det finnes visse unntak fra informasjonsplikten og innsynsretten som er hjemlet i personopplysningsloven 23. Unntaksregelen er relativt snever, og det er svært sjelden bestemmelsen vil være anvendelig for lydopptak. 3.4 Rett til innsyn i lydopptaket 3

4 Den registrerte har rett til å gjøre innsyn i lydopptak, jf. personopplysningsloven. 18 annet ledd. I utgangspunktet kan den registrerte kreve en skriftlig kopi hos den behandlingsansvarlige eller dennes databehandler, jf. lovens 24. Datatilsynet forstår bestemmelsen slik at den registrerte kan kreve en transkripsjon av lydopptaket. Dette kan være både tid- og ressurskrevende for virksomheten, og Datatilsynet har i praksis akseptert at innsynsretten oppfylles ved at virksomheten utleverer opptaket som en lydfil. Lydfilen som sendes til den registrerte må være av et alminnelig brukt standardformat. Den behandlingsansvarlige plikter å besvare innsynsbegjæringen fra den registrerte senest innen 30 dager fra henvendelsen ble mottatt, jf. lovens Sletting av lydopptak Lydopptakene skal slettes når formålet med behandlingen er oppfylt, jf. personopplysningsloven 28. Virksomheten må vurdere denne regelen konkret, delvis basert på egne erfaringer. Det betyr at virksomheten til enhver tid må vurdere om det virkelig er nødvendig å fortsatt lagre opptakene. Se mer under de enkelte eksemplene nedenfor. 3.6 Lydopptaket må oppbevares sikkert Opptakene må oppbevares i tråd med kravene til informasjonssikkerhet som følger av personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriften kapittel 2. Blant annet må virksomheten sørge for tilfredsstillende sikring av opptakene for å unngå uautorisert tilgang. 4 Lydopptak i ulike situasjoner Lydopptak kan være aktuelt i mange ulike situasjoner. Dersom opptakene skjer der det foreligger et ansettelsesforhold, må det tas hensyn til personvernet både til den ansattes og kunden som deltar i telefonsamtalen. Nedenfor følger noen eksempler på tilfeller hvor lydopptak kan være aktuelt: 4.1 Nødnummer-samtaler Opptak av anrop til nødsentraler vil kunne hjemles i personopplysningsloven 8 bokstav f) for behandling av opplysninger om de ansatte sin del. Bestemmelsen sier at et opptak kan iverksettes dersom den ansvarlige skal ivareta en berettiget interesse og hensynet til den enkeltes personvern ikke overstiger denne interessen. Her må behovet for effektivt å dokumentere de opplysninger som kommer inn til nødsentralen veies opp mot hensynet til innringer og de ansattes personvern. Den ansatte må få informasjon om formålet med opptakene, samt rutiner for lagring og sletting av opplysningene. Når det gjelder innringerne, vil samtykke være upraktisk, fordi det handler om helt spesielle situasjoner der liv eller helse kan stå på spill. Relevant behandlingsgrunnlag kan være behandling av personopplysninger for å ivareta den enkeltes vitale interesser, jf. 8 bokstav c. I slike tilfeller kan det også være aktuelt å gjøre unntak fra informasjonsplikten av hensyn til den enkelte. Opptakene skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet. Nødsentralen må derfor vurdere hvor lenge lagring av opptakene anses nødvendig, og ha rutiner for regelmessig sletting. 4.2 Kvalitetssikring, oppfølging og opplæring av arbeidstakere 4

5 På visse vilkår kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett beslutte at det skal gjennomføres lydopptak av de ansatte. Opptak av ansattes samtaler vil i utgangspunktet ikke kunne baseres på et samtykke fra den enkelte fordi arbeidstakere sjeldent vil oppleve en reell frivillighet i slike sammenhenger, jf. 8 første ledd. Arbeidsgiver skal i alle tilfeller benytte det minst inngripende tiltaket overfor den ansatte. Når formålet for lydopptaket er opplæring eller oppfølging av ansatte, vil man som regel kunne benytte alternative metoder, enn å foreta lydopptak, som for eksempel medlytt. Det vil si at den som står for opplæringen lytter til samtalen mens den pågår, uten at det blir foretatt lydopptak. Hvis formålet kan oppnås ved hjelp av medlytt, skal denne metoden alltid benyttes fremfor avlytting eller opptak. I de fleste tilfeller vil medlytt ikke omfattes av personopplysningsloven, ettersom det ikke behandles personopplysninger i lovens forstand. Dersom lydopptak fremstår som den eneste egnede metoden vil arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kunne pålegge lydopptak overfor ansatte. Lydopptak av ansatte vil i slike tilfeller kunne hjemles i personopplysningsloven 8 bokstav f. 4.3 Dokumentasjon av avtaleinngåelse Slike lydopptak skal baseres på samtykke fra den avtalen inngås me. Det må da klart fremkomme hva som er formålet med opptakene og hvor lenge de oppbevares. Virksomheten må gjøre en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. For at samtykket skal være frivillig, forutsettes det at den registrerte har valget mellom å bekrefte avtalen per sms, skriftlig eller si ja til lydopptak. I enkelte tilfeller vil det være praktisk umulig å innhente et frivillig samtykke, her kan lovens 8 bokstav f) være et alternativ. Ved bestilling av drosje vil det for eksempel være upraktisk å dokumentere avtalen på annen måte enn ved opptak. Når avtalen er bekreftet skriftlig, eller det er uomtvistet at avtale er inngått mellom partene, vil man normalt ikke ha behov for fortsatt oppbevaring av opptakene. De må da slettes. Lydopptak er direkte lovhjemlet i ett tilfelle: Lov om verdipapirhandel 9-7, samt tilhørende forskrift. I henhold til dette regelverk har alle verdipapirforetak en plikt til å foreta opptak i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer. 1 Datatilsynet gjør oppmerksom på at lydopptak ikke alltid vil være tilstrekkelig dokumentasjon for at det er inngått avtale med det innhold selger påberoper seg. Dette reguleres i utgangspunktet av avtaleretten, men for enkelte avtaler er det krav om skriftlighet. Dette gjelder blant annet for inngåelse av kredittavtale 2, kraftleveringsavtale 3 og for bytte av teletilbyder Sikkerhetshensyn, for eksempel ved trusler Opptak bør kun gjøres i helt spesielle tilfeller, og kun settes i gang dersom man havner i en reell trusselsituasjon. Medarbeidere som utsettes for trusler i en pågående samtale kan i slike situasjoner 1 Les mer om lydopptak i verdipapirforetak her: 2 Jf. finansavtaleloven 48 første ledd 3 Jf. forskrift nr. 301 av 3. november 1999 til energiloven 2-2 annet ledd 4 Jf. forskrift nr. 401 av 16. februar 2004 til ekomloven 3-6 5

6 igangsette opptak. Det forutsettes at virksomheten har utarbeidet rutiner for hvordan medarbeidere skal håndtere slike samtaler. Eventuelle opptak skal slettes dersom det ikke er aktuelt å bruke dem i etterforskningsøyemed. 6

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

NORDMA/HSH. Bransjenormer

NORDMA/HSH. Bransjenormer NORDMA/HSH Bransjenormer Innhold 1.0 Omfang...3 2.0 Nordma/HSH regler for telemarketing...3 3.0 Opplæring...4 4.0 Kvalitetskontroll...4 5.0 Bestemmelser for registrering av personopplysninger under kundesamtaler...4

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT

VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT VEILEDNING VED INNHENTING OG BRUK AV FORBRUKERES PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNETT INNHOLD OG FORMÅL Næringsdrivende benytter i økende grad Internett til å innhente og ta i bruk personopplysninger fra forbrukere.

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01209 Dato for kontroll: 22.11.2011 Rapportdato: 20.06.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Teletopia Gruppen AS, Servicebyrået AS, Tele Taxi Asker og Bærum AS Sted: Lysaker Utarbeidet

Detaljer

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner:

Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Følgende stod i oversendelsesbrevet til alle banker og finansinstitusjoner: Omgjøring av konsesjon for banker og finansinstitusjoners behandling av Personopplysninger Datatilsynet viser til konsesjonen

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av

Bransjenorm. Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger. Siste oppdatering: 14. november 2012. Utarbeidet av Bransjenorm Frivillige organisasjoner og behandling av personopplysninger Siste oppdatering: 14. november 2012 Utarbeidet av Norges Innsamlingsråd i samarbeid med Datatilsynet og Forbrukerombudet Frivillige

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen

Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Cloud computing: Rettslige utfordringer ved bruk av nettskyen Temaet for denne artikkelen er det rettslige rammeverket for nettskyen, og hvilke juridiske utfordringer en virksomhet må være oppmerksom på

Detaljer

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet

Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Kredittopplysningsbyrå AS 11/00252-7/MHN 30. november 2011 Konsesjon til å behandle personopplysninger kredittopplysningsvirksomhet Det vises til [selskapets] konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning

Advokaters bruk av Cloud-tjenester. Veiledning Advokaters bruk av Cloud-tjenester Veiledning Juni 2014 Innhold 1 Bakgrunn og mandat 2 2 Cloud computing - hva det er og hvilke tjenester som omfattes 3 3 kategorier av personinformasjon og andre typer

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00339-14/MAB Dato 7. mars 2012 Vedtak - registrering av brukermønster - IP-TV endelig kontrollrapport

Detaljer