ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania Securities AS i forbindelse med aksjehandel samt at kvaliteten på rådgivningen skulle medført lavere kurtasje. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klagen gjelder kvaliteten på den rådgivning som er ytt kunden i forbindelse med aksjehandel gjennom Christiania Securities AS (Christiania), herunder at foretaket ikke har ivaretatt kundens interesser på beste måte. Videre hevder klager at foretaket har ytt klager lån i forbindelse med aksjehandelen uten at dette på forhånd har vært formalisert i noen avtale med kunden. Endelig hevder klager at den dårlige rådgivningen tilsier at kurtasjen som er betalt har vært for høy. Christiania bestrider klagers anførsler. II Klagers anførsler: Klager inngikk kundeavtale med Christiania 29. august 2005 og gikk inn med en egenkapital på kr Kunden inngikk avtalen på bakgrunn av Christianias introduksjonsbrev 3. juni 2005 som blant annet angir foretakets forretningsstrategi. Klager viser til at tross gode år på Oslo Børs i , har kunden tapt mye penger på aksjehandelen samtidig som Christiania hadde store kurtasjeinntekter. Utviklingen av kundeforholdet forverret seg betydelig utover i 2008 og i månedsskiftet juni/juli var hele egenkapitalen på kr tapt. Handlene kunden foretok baserte seg på anbefalinger fra Christiania. Kunden viser til at Christiania i 2008 har tjent ca. kr i kurtasje på dette kundeforholdet. Spesielt store tap oppstod etter at klager fikk ny megler fra 30. april Egenkapitalen var på dette tidspunktet kr Klager ble oppringt av megleren og anbefalt å kjøpe aksjer i Orkla 30. april 2008, tilsvarende et beløp mye høyere enn egenkapitalen, som allerede var investert i Telenor-aksjer. Klager hadde ikke tidligere vært eksponert utover sin egenkapital, men fikk likevel ikke noen spesifikk rådgivning/informasjon av megleren knyttet til denne store økningen i volum. Anbefalingene om å handle i store volum fortsatte i den kommende perioden og belåning ble i følge klager introdusert. Det vises til kontoutskrift fra handlekonto, hvor det er belastet lånerenter. Belåningen er også bekreftet i brev 12. august 2008 fra Christiania. Også telefonsamtaler med Christiania hhv. 2. juli (riktig dato for den aktuelle transaksjonen er 3. juli og Rådet legger følgelig denne dato til grunn i det følgende) og 7. juli 2008 bekrefter at foretaket har ytt klager lån. I den første samtalen ga foretaket klager beskjed om at de lånefinansierte aksjene klager satt med i StatoilHydro måtte rulleres. Den andre samtalen fikk klager beskjed om at 700 StatoilHydro måtte selges for å komme under lånerammen på Klager viser til at Christiania i henhold til egne forretningsvilkår er forpliktet til å ha en undertegnet rammeavtale for at det skal kunne ytes lån til kunden, og at slik rammeavtale ikke foreligger. Klager viser til at Christiania ikke hadde rett til å sette klager i gjeld og hevder videre at aksjekjøpene fra og med 30. april 2008 er utført i strid med foretakets forretningsvilkår og Norges Fondsmeglerforbunds etiske regler. Kunden viser til at de råd som har vært gitt fra Christiania har blitt fulgt konsekvent. Ettersom klager har valgt middels risikoprofil, mener klager at han burde forvente å sitte igjen med en gevinst noenlunde i samsvar med utviklingen på Oslo Børs. Klager viser til at i tillegg til at egenkapitalen er tapt, sitter han igjen med et krav fra Christiania på kr I samme periode ( ) har Christiania hatt kr i kurtasjeinntekter. Først mot slutten av kundeforholdet fikk klager lavere kurtasjesats ved at den ble redusert til 0,3 % og 0,1 % ved

3 tap. Klager mener at foretaket allerede i 2006 burde sett urimeligheten i at kunden betalte så høy kurtasje på bakgrunn av at kurtasjen var direkte årsaken til tapet dette året. Klager hevder foretaket har hovedfokus på å oppnå størst mulig kurtasje, og at dette er i strid med de etiske reglene. Klager hevder alle transaksjoner etter 30.april 2008 er gjort i strid med egen forretningsvilkår og etiske regler, og at de derfor er ugyldige. III Innklagedes anførsler: Christiania viser til at foretaket ikke garanterer for det økonomiske resultatet av finansielle investeringer gjort gjennom foretaket. Dette er uttrykkelig presisert i foretakets forretningsvilkår vedrørende risiko som kunden i følge Christiania har bekreftet å ha gjort seg kjent med ved signatur. Foretaket bekrefter at klager er klassifisert som ikke profesjonell. Det at kunden er klassifisert som ikke profesjonell innebærer imidlertid ikke at kunden kan delta risikofritt i aksjemarkedet. Foretaket viser til at klager ikke er blitt anbefalt investeringer i strukturerte produkter, derivater eller andre kompliserte produkter. Dersom en kunde mener at avtalt kurtasje er feil beregnet på en utført handel, så skal kunden reagere på dette umiddelbart etter mottak av sluttseddel. Christiania kan ikke se at dette er gjort ved noe tilfelle i dette kundeforholdet. Ved inngåelse av et kundeforhold gjennomføres en kredittsjekk, og som angir grunnlaget for hvor mye kunden kan handle for, kalt rammen. Etter at kunden har mottatt sluttseddel, skal kunden gjøre opp for de kjøpte aksjer på oppgjørsdag (T+3). Det som kunden omtaler som belåning, har i følge Christiania bakgrunn i at det oppstår et mellomværende ved gjennomføring av transaksjoner i verdipapirmarkedet med mindre kunden innbetaler et handelsbeløp i forkant av et kjøp. Kunden har over telefon bekreftet å ikke ha innbetalt slikt handelsbeløp. Dette er beskrevet nærmere i foretakets alminnelige forretningsvilkår. Videre viser Christiania til at kjøpte aksjer som ikke blir innbetalt, selges to til tre dager etter opprinnelig oppgjørsdag. Dette fremgår også av forretningsvilkårene. Christiania viser til at det i denne perioden før oppgjøret finner sted, vil bli et økonomisk mellomværende mellom partene. I internkontroll av saken har megler opplyst at kunden ved flere anledninger har ønsket å øke eksponeringen samt inneha større aksjeposter over natten fremfor å redusere posten ved nedsalg mot slutten av børsdagen. IV Etisk Råd bemerker: Klager innga skriftlig klage ved brev 23. oktober Christiania har inngitt tilsvar i brev 25. november Videre har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. I tillegg til dette har Christiania på forespørsel oversendt ytterligere informasjon samt lydopptak av relevante samtaler mellom klager og Christiania. Kundeforholdet har i følge det opplyste vært preget av at Christianias megler har initiert investeringene gjennom konkrete forslag og klare anbefalinger med hensyn til hvilke posisjoner klager bør ta. Klager har konsekvent fulgt Christianias anbefalinger og gitt ordre i

4 henhold til disse. Det er ikke noen indikasjoner på at Christiania har lagt noe utilbørlig press på klager i den forbindelse. Når det gjelder klagen på Christianias rådgivning, er spørsmålet hvorvidt Christiania har brutt verdipapirhandellovens (vphl.) krav til god forretningsskikk og/eller de etiske regler som gjelder for medlemmer av Norges Fondsmeglerforbund. Rådet vil innledningsvis påpeke utgangspunktet om at klager selv er ansvarlig for utfallet av sine egne investeringsbeslutninger og de ordrer som legges inn. Dette gjelder selv om ordrene legges inn etter konkrete råd/anbefalinger fra verdipapirforetaket. Verdipapirhandellovens regler om god forretningsskikk pålegger imidlertid en god del plikter på verdipapirforetaket. Sentralt her er at verdipapirforetaket ved ytelse av investeringsrådgivning blant annet skal foreta en egnethetsvurdering i forhold til den enkelte investering det rådgis om, jf. vphl fjerde ledd. Ved inngåelsen av kundeforholdet mellom klager og Christiania er det i kundeinformasjonsskjemaet krysset av for at klagers formål med investeringen er langsiktig sparing. Videre at klager ønsket middels risikoprofil med aktiv handel, både kortsiktig og langsiktig, samt bruk av finansieringsløsninger og noe bruk av derivater. Når det gjelder klagers erfaring og profesjonalitet, er det i kundeinformasjonsskjemaet krysset av for at klager har høy investeringserfaring med aksjer. Uavhengig av klagers profesjonalitetsgrad, må det således antas at klager i dette tilfellet hadde nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen, herunder at det ved aksjeinvesteringer alltid vil være risiko for tap av hele eller deler av den investerte kapital. Videre foretok Christiania en kredittvurdering av klager ved inngåelsen av kundeforholdet. Resultatet av denne vurderingen angir i følge foretaket selv rammen for hvor mye klager har anledning til å handle for; handlerammen. Forutsatt at eksponeringen i aksjemarkedet er innenfor den handlerammen Christiania har lagt til grunn, må det på bakgrunn av ovennevnte antas at investering i aksjemarkedet i utgangspunktet ikke har vært i strid med klagers investeringsmål og risikoprofil samt at de råd som gis i tilknytning til aksjeinvesteringene er egnet for kunden. Rådet viser blant annet til at det utelukkende synes å ha vært handlet i store og likvide selskaper notert på Oslo Børs. Klager hevder at foretaket i forbindelse med rådgivningen og påfølgende aksjekjøp, har ytt kunden lån uten at det er inngått Rammeavtale for belåning i forkant. Klager viser i den forbindelse til telefonsamtaler med Christiania henholdsvis 30. april, 3. juli og 7. juli 2008 hvor dette blant annet skal ha vært et tema. På bakgrunn av en konkret anbefaling fra megleren i telefonsamtale 30. april 2008 la klager inn kjøpsordre på Orkla. Klager viser til at dette var første gang aksjeeksponeringen overskred klagers egenkapital. Rådet har gjennomgått lydopptak av telefonsamtalen. Opptaket dokumenterer at Christianias megler foreslår investeringer ut over klagers handleramme. Transaksjonsoversikten viser at klager på tidspunktet for samtalen var eksponert i Telenor aksjer. Fra samtalen siteres følgende: ( ) Megler: Tenkte å foreslå på en ukes sikt å ta Orkla. Klager: Skal vi selge noe da? Megler: Nei jeg tenkte vi gjør sånn som jeg pleier gjøre for mine kunder da.. at vi bare tar det som et ukes skritt at vi selger innen en uke. Vi bare bruker denne rammen da, og satser på at vi får solgt før det er gått en uke og Så har vi et stop inne da

5 det er alltid greit... og.. og så vet vi det at hvis det skulle komme noe i markedet, så begrenser vi tapet at det blir kun et lite tap. Klager: Ok. Megler: (Snakker om stop nivå og at Orkla er en god kjøpsmulighet). Klager: Tidligere har jo jeg aldri handlet aksjer på kreditt. Megler: Nei ok nei, men jeg tenkte på at renten blir jo veldig liten hvis du tar det på opptil en uke. Det er egentlig veldig liten kostnad for deg egentlig sånn sett da. Å, du har ikke gjort det før da? Nei-nei, ok. Klager: Nei, det har jo bare vært innenfor den rammen jeg har hatt av kontanter, eller det jeg har på kontoen. Megler: Ok, men det er jo så det er jo de fleste... det er helt vanlig å gjøre det da for de som kjører trader så slipper du å overføre mer penger hit for en kortsiktig handel eller så slipper du å berøre andre midler kan du si da. Klager: Ja, altså for meg er det for så vidt helt greit altså, jeg ville bare gjøre deg oppmerksom på det da. Megler: Å ja, sånn ja. (Snakker om stop-nivå igjen og strategien videre i forhold til aksjen.) Klager: Ok da. Vi kan godt prøve det altså. Megler: Skal vi si Orkla og så en stop på 65 til å begynne med da, og så gir vi den en hel uke?... Så ringer jeg deg på fredag for eksempel, så kan vi da se litt an kursen.. ( ) Klager: Ok. Nei, men greit det. Megler: Så snakkes vi fredag da. Ok. Rådet har også gjennomgått lydopptak av telefonsamtale 3. juli Fra samtalen siteres følgende: Megler: I dag er vi kommet til den dagen vi må. rullere i Statoil.. på denne rammen... dette rammekjøpet ditt og da er beholdningen den er ukjent Etter først å ha presentert for klager at aksjene må rulleres, spør Christianias megler om klager har vært med på rullering før. Klager er ikke kjent med dette og Christiania forklarer dernest at rullering er kjøp/salg eller salg/kjøp av den samme aksjeposten i løpet av dagen. I samtalen kommer det frem at hensikten med rulleringen er å overskride handlerammen innenfor den såkalte sittetiden på syv dager, jf. uttalelsen sitert ovenfor om at klagers beholdning etter rulleringen vil være ukjent. Oppgjør eller salg for å komme innenfor rammen i henhold til ordinære oppgjørsrutiner, presenteres ikke for klager som noe alternativ. Rulleringen blir således ikke tilstrekkelig forklart i samtalen idet Christiania uttrykker seg på en måte som om klager ikke har noe valg. Klager blir i samtalen ikke gjort oppmerksom på at det påløper dobbel kurtasje som følge av rulleringen. Fra samtalen siteres videre: Klager: Ja, ja nei, men det er ikke noe jeg kan si fra eller til.. Vi får bare gjøre det da. Megler: Nei (...) Personlig så tror jeg det er helt riktig. (Begrunner hvorfor Christiania fortsatt har en anbefaling på STL) Men da gjør vi dette med dine 4500 aksjer i Statoil i løpet av dagen... til best mulig pris og slik at det også kanskje kommer til en ekstra fordel. Klager: OK. Megler: Ja, da gjør vi det. Rådet legger til grunn at når Christiania i de to ovennevnte samtalene snakker om ukeskritt og sittetid på syv dager, er det de 4 børsdagene fra handelsdag frem til oppgjør (T+3) samt dagene frem til eventuelt dekningssalg i tilfelle mislighold. Slikt dekningssalg foretas normalt

6 tre dager etter oppgjørsdag. Rådet viser i den anledning til Christianias forretningsvilkår pkt. 12 Mislighold hvor det blant annet fremgår følgende: Christiania Securities AS har ved mislighold rett, men ikke plikt til å: (..) 2. Utøve sin sikkerhetsrett i henhold til vphl (..) Dersom kunden ikke har betalt kjøpesummen innen tre 3 dager etter oppgjørsfristen kan Christiania Securities AS, med mindre annet er skriftlig avtalt, og uten ytterligere varsel, selge de finansielle instrumentene for kundens regning og risiko til dekning av Christiania Securities AS krav. (.) Rådet har også gjennomgått lydopptak av telefonsamtale mellom klager og Christiania 7. juli 2008, som i følge klager dokumenterer at det er ytt lån som forutsetter rammeavtale. I samtalen opplyser Christiania at klager må selge seg ned i STL for å komme innenfor rammen. Ordet låneramme som klager hevder blir brukt i samtalen, nevnes ikke. Rådet legger til grunn at den rammen Christiania her viser til, og som også i dette tilfellet var blitt overskredet, er rammen for hvor mye klager i henhold til foretatt kredittsjekk kunne handle for. Opptaket av denne telefonsamtalen dokumenterer at foretaket i dette tilfellet foretar nedsalg i tråd med Christianias forretningsvilkår pkt. 12, jf. ovenfor. Det er etter Rådets oppfatning ikke holdepunkter for at de handler Christiania har initiert og anbefalt overfor klager ikke har vært basert på en forventning om positiv avkastning for klager. Rådet presiserer at klager selv bærer risikoen for utfallet av sine investeringer. Dette gjelder også investeringer som foretas etter råd/anbefaling fra Christiania. Rådet finner det imidlertid dokumentert at Christianias megler i dette kundeforholdet bevisst har overskredet fastsatt handleramme og i praksis innvilget klager kreditt i strid med vphl Christiania opptrer etter Rådets vurdering også i strid med god forretningsskikk, jf. vphl , gjennom den handlemåten som er dokumentert. Det er i dette tilfellet funnet dokumentert at megler bevisst tillater klager å overskride fastsatt handleramme og reelt sett tillater handel på kreditt gjennom såkalt sittetid på syv dager og rulleringer for å skjule klagers faktiske beholdning. At Christiania også har kurtasjeinntekter på selve rulleringen i dette tilfellet, er etter Rådets vurdering i strid med foretakets forpliktelse til å ivareta kundens interesse på beste måte, jf. vphl I følge klager var 30. april 2008 første gangen eksponeringen overskred klagers egenkapital. Rådet legger på bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen således til grunn at Christianias rådgivning forut for dette tidspunkt ble utført i samsvar med god forretningsskikk og Norges Fondsmeglerforbunds etiske regler. Når det gjelder de ovenfor omtalte tilfellene etter 30. april 2008, er Rådet kommet til at Christiania har opptrådt i strid med god forretningsskikk samt Norges Fondsmeglerforbunds etiske regler i forbindelse med sin rådgivning og gjennomføringen av påfølgende handler på kundens vegne. Når det gjelder spørsmålet om kurtasjen isolert sett har vært rimelig i forhold til utførte tjenester, vil Rådet innledningsvis peke på at det i utgangspunktet ikke er sammenheng mellom kurtasjens størrelse og resultatet av en kundes investeringer. Videre faller det innenfor partenes avtalefrihet å avtale hvor mye kurtasje som skal betales for de tjenester som ytes. Det sentrale er at klager på en klar og forståelig måte er gitt informasjon om kurtasjens størrelse. Det er ikke indikasjoner på at klager i dette tilfellet ikke har vært kjent med hvilken kurtasjesats foretaket opererte med. Unntak fra dette kan tenkes dersom det foreligger uttrykkelig avtale om redusert kurtasje ved tap. Rådet finner ikke at det foreligger grunner som nevnt ovenfor og som derved skulle tilsi reduksjon i kurtasjen som sådan i dette tilfellet.

7 For den delen av klagen som knytter seg til kurtasjen isolert, er Rådet kommet til at klagen ikke kan føre frem. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klager gis delvis medhold. Oslo, 25. mars 2009

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR VERDIPAPIRFORETAKET PARETO WEALTH MANAGEMENT AS Sist endret 1. januar 2015 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM NORNE SECURITIES AS Norne Securities AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge

For ytterligere informasjon om kommunikasjon med Danske Bank, se punkt 27. 1.2 Hvilke tjenester Danske Bank har tillatelse til å yte i Norge Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter m.v. i Danske Bank Gjeldende fra 6. oktober 2014 (Basert på mønster anbefalt av Norges Fondsmeglerforbund) For ytterligere informasjon

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom Fondsfinans ASA (Basert på standard utarbeidet av Norges Fondsmeglerforbund) Gjelder fra 1. april 2011 Forretningsvilkår

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Disse forretningsvilkårene («Forretningsvilkårene») er utarbeidet henhold til lov om verdipapirhandel (vphl) med tilhørende forskrifter

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

1.2 Alminnelige forretningsvilkår

1.2 Alminnelige forretningsvilkår 1.2 Alminnelige forretningsvilkår Disse forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (vphl). Begrep som er definert i verdipapirhandelloven har tilsvarende

Detaljer