ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klager tegnet seg i emisjon i EOC Limited ( EOC ) 28. september Innklagede fungerte som distributør for emisjonen, som ble gjennomført i forbindelse med notering av EOCs aksjer på Oslo Børs. Tegningskursen i emisjonen var kr 22 per aksje, og notering fant sted 3. oktober Klager ble tildelt aksjer i emisjonen. Etter notering falt aksjekursen noe, og omsetningen i aksjen var lavere enn hva klager og innklagede på forhånd hadde håpet. Klager hevder at innklagede i sin rådgivning i forbindelse med tegningen benyttet overdrevne og ubegrunnede salgsargumenter og for øvrig opptrådte i strid med markedsføringsloven. Klager krever handelen omgjort. Innklagede avviser klagers krav. II Klagers anførsler: Klager ble introdusert for aksjen av innklagede på e-post den 21. september Klager ble senere samme dag oppringt av innklagede som fulgte opp sin tidligere henvendelse med en rekke salgsargumenter. Klager hevder at innklagedes råd til klager om å investere i EOC var basert på overdrevne og ubegrunnede salgsargumenter. Videre hevder klager at innklagede benyttet villedende markedsføring i strid med markedsføringsloven og at innklagede for øvrig har opptrådt i strid med god forretningsskikk. I sin markedsføring overfor klager i e-post av 21. september 2007 benyttet innklagede formuleringene Pareto mener dette er et GULL- CASE!! og Årets happening på Oslo Børs. Selv om klager har forståelse for at man ikke på forhånd kan garantere utviklingen i aksjekurs, mener han at de salgsargumenter som ble benyttet gikk over grensen for hvordan en investering i EOC forsvarlig kunne fremstilles for klager som privatkunde. Etter tegningen har det i følge klager vært så godt som ingen omsetning i aksjen, og kursen har sunket rundt 20 %. Klager krever handelen omgjort med umiddelbar virkning. III Innklagedes anførsler: EOC ble notert på Oslo Børs den 3. oktober 2007 med en tegningskurs på 22 kr pr aksje. Aksjekursen har falt noe siden noteringen, og aksjen har ikke vært gjenstand for den omsetning man hadde håpet. I perioden fra notering av EOC og frem til klagen ble fremsatt har imidlertid hovedindeksen på Oslo Børs falt med 2,5 %. Generelt falt mindre selskaper og nynoterte selskaper kraftig i samme periode. Dette er ikke unormalt, da denne type aksjer ofte er mer følsomme for svingninger enn hovedindeksen. EOC hadde fra notering og frem til dato for innklagedes tilsvar (11. desember 2007) falt fra 22 kr til 21 kr (en nedgang på 4,5 %), som er temmelig representativt for sammenlignbare selskaper. Innklagede er på lengre sikt minst like positive til EOC-aksjen i dag som før børsintroduksjonen. Innklagedes tro på EOC kan i følge innklagede belyses ved at EOC etter noteringstidspunktet har fremlagt bedre tall enn forventet og at både det franske fondet Amiral Gestion og norske Odin Forvaltning har kjøpt større aksjeposter i selskapet. Innklagedes vurdering er at markedet foreløpig ikke har maktet å ta til seg den informasjonen som er offentliggjort om EOC. Innklagede mener også at EOCs fremtidige kontrakter tilsier at selskapet er verdt mer, men at disse kontraktene antakelig ikke er blitt diskontert av aksjemarkedet ennå. Innklagede tilbakeviser klagers påstand om at aksjekursen har falt 20 % og at det ikke har vært omsetning i aksjen. På det laveste har aksjen vært omsatt til kr 18, som utgjør 18 % under noteringskurs. Dette var kun i et kort tidsrom den 20. november 2007, ellers har aksjekursen vært høyere. Dersom man ser på volumet i aksjen, hadde innklagede regnet med en høyere omsetning, men det har likevel vært fullt mulig for en aktiv investor, noe klager i

3 følge innklagede er, å selge aksjen etter at den ble ervervet på høyere kurs enn tegningskursen på 22 kr. Det har blant annet vært omsatt aksjer på nivåer på kr 22 eller høyere pr aksje. Aksjen har ikke falt mer enn resten av markedet, og det har vært mer enn nok volum for klager til å selge seg ut på nivåer med gevinst. Innklagede bestrider videre at informasjon gitt kunden i prospekt og e-postkorrespondanse vedrørende EOC ikke stemmer, og peker på at all faktainformasjon som ble gitt om EOC var korrekt. Innklagede innrømmer imidlertid at de to ovenfor siterte setningen om gull-case og årets happening isolert sett kan oppfattes som useriøse og svulstige. Dette var uttrykk som hadde blitt ytret på tilretteleggers presentasjon hos innklagede for å understreke at tilrettelegger mente dette var et svært spennende selskap og en svært spennende emisjon. Uttrykkene ble benyttet uten noen form for kvantifisering av forventninger, men var generelle. Formuleringene var ment å gi utrykk for at tilrettelegger hadde stor tro på selskapet og at innklagede stilte seg bak denne oppfatningen. Innklagede oppfatter det som spekulativt og illojalt av kunden å trekke frem disse to uttalelsene for å underbygge at innklagede skal ha brutt relevant regelverk. Det kan slik innklagede ser det, ikke ha vært disse to uttalelsene klager har bygget på når klager besluttet å tegne aksjer i EOC. Alt tegningsmateriale ble gjort tilgjengelig for klager, og klager har i sin klage bekreftet at han gjennomgikk dette materialet. Innklagede peker videre på at de aller fleste av selskapene som har vært børsintrodusert i 2007 har sunket i verdi etter noteringstidspunktet. Innklagede trodde imidlertid at dette selskapet ville være en happening ettersom det i motsetning til mange av sine konkurrenter fremsto som attraktivt priset. Tilretteleggers og innklagedes anbefalinger må dessuten vurderes på lengre sikt. Det fremgikk dessuten av telefonsamtalene mellom megler og klager at innklagedes anbefalinger kun var basert på hva innklagede trodde og håpet om utviklingen i EOC Innklagede kan på ovennevnte bakgrunn ikke se at de har meddelt uriktige opplysninger eller bedrevet villedende markedsføring. IV Etisk råd bemerker: Klager innga klage ved e-post 20. november Innklagede har inngitt tilsvar i brev 11. desember Innklagede har på forespørsel fra Etisk Råd oversendt lydopptak av de samtaler som fant sted mellom innklagede og klager i forbindelse med tegningen av aksjer. Klager har fått oversendt innklagedes tilsvar 11. desember 2007, men har ikke gitt kommentarer til tilsvaret. Etisk Råd legger til grunn at klager er en aktiv og erfaren aktør i aksjemarkedet, hvilket klager også bekrefter i samtale med innklagede, jfr nedenfor. Det sentrale spørsmålet i saken er om innklagede har gitt klager uriktig eller villedende informasjon om investeringen i EOC, eller på annen måte opptrådt i strid med markedsføringsloven eller god forretningsskikk. Markedsføringsloven 2 første og annet ledd har følgende ordlyd: Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

4 Det samme gjelder enhver annen framgangsmåte som kan ha slik betydning for etterspørsel eller tilbud, såframt den gjennom sin utforming eller på grunn av omstendigheter ellers er egnet til å villede forbrukere. I tillegg stiller reglene om god forretningsskikk, i dagjeldende verdipapirhandellov 9-2, blant annet krav til at verdipapirforetak opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet. Etisk Råd kan ikke se at det er dokumentert at noe av den faktuelle informasjon som ble gitt om EOC fra innklagedes side har vært ukorrekt. At innklagede i sine samtaler med klager var positiv til aksjen, kan i utgangspunktet heller ikke sies å være i strid med markedsføringsloven eller reglene om god forretningsskikk, så lenge den positive holdningen som uttrykkes synes å være basert på forsvarlig vurdering av informasjon om selskapet, i analyser, prospekt eller lignende materiale. Spørsmålet blir så om innklagede gikk for langt da innklagede i e-post til klager den 21. september 2007 avsluttet teksten om emisjonen med å skrive i fete bokstaver og med stor font: Pareto mener dette er et GULL-CASE!! og Årets happening på Oslo Børs. Innklagede har slik det fremgår ovenfor innrømmet at uttalelsene isolert sett fremstår som useriøse og svulstige, noe Rådet er enig i. Rådet er av den oppfatning at uttalelser og markedsføringsutsagn av denne typen bør unngås, og at slike uttalelser bør gis en mer saklig og nøktern utforming enn det som er tilfelle i denne saken. Når dette er sagt, finner Rådet det likevel korrekt å legge vekt på at klager neppe kan antas å ha basert sin aksjeinvestering utelukkende på nevnte uttalelser. Dette fordi det fremgår av lydbåndopptak den 24. september 2007 at klager ikke har lest den aktuelle e-posten fra innklagede. I denne samtalen, som er den første samtalen mellom klager og innklagede vedrørende deltagelse i emisjonen, spør innklagede eksplisitt om klager har lest mailen, og dette svarer klager benektende til. Innklagede oppsummerer i samtalen caset og eiendelene i EOC på en etter Rådets oppfatning stort sett nøktern måte. Riktignok uttaler innklagede at oppsiden er kjempestor og at Pareto kaller det årets happening vi tror ikke det er feil, men sett i sammenheng med annen informasjon som gis, og klagers erfaring, så tviler Rådet på at disse utsagnene alene har vært ledende for innklagedes tegning i emisjonen. I denne samtalen antyder klager i nokså tydelige ordelag at han akter å tegne seg for 1,5 millioner kroner. På spørsmål fra innklagede om klager har lyst å være med svarer klager jeg kan frigjøre meg for 1,5 millioner kroner og bekrefter overfor innklagede at det betyr at han kan tegne seg for dette beløpet. Imidlertid avsluttes samtalene med at klager ønsker å tenke seg om. Det fremstår for Rådet som klart at klager er svært nær å ha tatt en avgjørelse om å tegne seg for et betydelig beløp, uten at utsagnene i mailen er lest av klager. Det fremkommer heller ingen opplysninger i senere i samtaler mellom innklagede og klager frem mot tegningstidspunktet som tilsier at klager har bygget på uttalelsene i mailen ved avgjørelsen om å foreta investeringen. I disse samtalene er det vesentlig diskusjon knyttet til vederlag ved salg av andre aksjer som klager skal benytte til oppgjør for de aksjer som skal tegnes i EOC-emisjonen. Uttalelsene i mailen fremstår dessuten både etter sin ordlyd og etter sin presentasjon som klare markedsføringsutsagn, som en aktiv og erfaren investor bør vite at det må legges begrenset vekt på. Det kan i denne sammenheng trekkes en parallell til det tilsvarende prinsipp som antas å gjelde innenfor alminnelig avtale- og obligasjonsrett, nemlig at det er rom for en del alminnelig skryt og lovprisninger før et utsagn rammes av f.eks avtl 33, 36

5 eller lojalitetsprinsippet i avtaleforhold. Innklagede bekrefter selv i lydbåndopptaket overfor klager at han har vært i markedet lenge og at han klarer å gjøre opp sine egne meninger om slike investeringer. Det vises her til utdrag fra lydbåndopptaket av 26. september 2007 kl 16.18: Innklagede: Klager: Innklagede: Erfaringsmessig med disse IPO`ene - også litt dette selskapet som går på en såpass lav kurs i og med at det stod mellom 22 og 24 kr kan du si og at når de da valgte 22 kr så er det godt mulig å tro at den fort stiger litt i starten. Ja, nei da. Men det vet jo sikkert du også, du har jo vært med lenge, og klarer å gjøre opp dine egne meninger i det gamet her for så vidt. Klager: Jo da, joda, så det, men jeg har ikke fått satt meg så veldig mye inn i, jeg skal ta å få lest meg opp litt i kveld, jeg skal ta å benytte litt tid på de også før jeg hiver inn pengene mine. Innklagede: Klager: Ja. Men også tar jeg sikte på å - for da skal jeg være hjemme - litt roligere på morningen i morgen så da skal jeg gi deg svaret på det i morgen tidlig. Så da skal jeg gi deg en sum. Som det fremgår av samtalen uttaler innklagede at han skal lese seg opp på caset. En analyse av EOC datert 9. september 2007 skrevet av Pareto var vedlagt mailen av 21. september. I mailen oppfordres for øvrig mottakerne som ønsker å tegne seg i emisjonen til å ta kontakt med sin megler i Færder som da vil oversende prospektet. Det er på det rene at klager må ha lest mailen senest 27. september 2007 kl fordi han da responderer på mailen fra innklagede fra 21. september Klager uttaler i klagen at han satte seg inn i selskapet så godt han kunne før inntreden. Etter Rådets oppfatning tyder også denne uttalelsen på at klager har vektlagt annen informasjon enn uttalelsene i mailen sendt klager 21. september. Til tross for innklagedes uheldige uttalelser i e-posten som ble sendt klager, finner Rådet etter å ha sett disse i sammenheng med den øvrige kommunikasjonen mellom partene, herunder den ovenfor siterte telefonsamtalen, at klager ikke kan anses å ha blitt villedet av de nevnte formuleringene. På bakgrunn av det ovenstående har Rådet kommet frem til at klagen ikke kan gis medhold. Selv om Rådet i dette konkrete tilfelle ikke anser uttalelsene om "GULL-CASE" og "årets happening" som lovstridige eller i strid med de Etiske normene, vil rådet på generelt grunnlag presisere at lovprisninger av denne og lignende type lett vil bli ansett som useriøs og etter omstendighetene tillegges vekt av potensielle tegnere. De kan også rette et uheldig fokus mot meglerforetaket som kommer med slike uttalelser. Etisk Råd mener derfor at det er all mulig grunn til å være tilbakeholden med slike og lignende markedsføringsteknikker

6 Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, den 19. mai 2008

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM --- --- Avsagt: Saksnr.: 30.09.2011 i Borgarting lagmannsrett, 10-176553ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Lagdommer Tilkalt dommer, sorenskriver Einar Kaspersen Einar Høgetveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 11-108280TVI-OTIR/07. Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe OSLO TINGRETT DOM Avsagt: i Oslo tingrett 14. november 2012 Saksnr.: 11-108280TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Janne Tennøe Saken gjelder: Krav om vinningsavståelse etter aksjesalg. Staten v/finanstilsynet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 28. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00436-A, (sak nr. 2011/1053), sivil sak, anke over dom, Halvor Lognvik Harald Lognvik (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen til prøve)

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet.

1. Kravet. Saken gjelder innkreving av to ubetalte fakturaer for tannlegebehandling. 2. Saksforholdet. Sandefjord, 19. mai 2015: Vedtak i sak 244-2014. Klager: NN. Innklaget: Inkassotjenester AS, Postboks 254 Lilleaker, 0216 Oslo. Saken gjelder: Om kravet er korrekt inkassovarslet, om adgangen til å beregne

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis

Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis Kredittilsynets «midlertidige forbud» mot shorthandel i finansaksjer og grunnfondsbevis Per Kristian Ramsland 1 Innledning Kredittilsynet sendte den 08.10.08 en pressemelding med overskriften «Midlertidig

Detaljer