FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA"

Transkript

1 FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot landets regler, eller krever registreringstiltak eller andre tiltak utover dem som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i NTS ASA ( NTS ). Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i NTS, oppfordres til å lese prospektet før tegning over internett eller ved innlevering av tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet og teknisk karakter og ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige tegningsgrunnlaget for emisjonen. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet datert 19. november 2014, som kan lastes ned fra Prospektet vil være tilgjengelig hos NTS ASA innen normal arbeidstid mandag til fredag innen en 12 måneders periode fra prospektets publiseringsdato, 20. november Besøksadressen til NTS ASA er Dampskipskaia, 7800 Namsos. Eksemplarer av prospektet er også tilgjengelig hos Arctic Securities AS, Haakon VII s gt 5, 0123 Oslo, Norge, i den samme 12 måneders perioden. 1

2 NTS ASA NTS ASA har over 130 års erfaring med transportvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap og opererer gjennom sine fire datterselskaper: Norsk Fisketransport Holding AS, Folla Sjøtransport AS, KB Dykk AS og NTS Miljø AS. Via datterselskapene sikrer selskapet seg tilstedeværelse i markeder relatert til maritim virksomhet og transport. NTS ASA er organisert og eksisterer i henhold til lovgivningen i Norge, med registreringsnummer i samsvar med og i henhold til den norske allmennaksjeloven. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren «NTS». BAKGRUNN Den 20. oktober 2014 annonserte vi planene for en garantert fortrinnsrettsemisjon i NTS ASA. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som aksjonær benytter dine tildelte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere detaljer og beskrivelse av selskapet samt vilkår og risikofaktorer ved å delta i fortrinnsrettsemisjonen finner du i prospektet. Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen, der eksisterende aksjonærer i NTS ASA får tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne nye aksjer, vil gi et bruttoproveny (brutto ny egenkapital til selskapet) på rundt 50 millioner kroner. Bakgrunnen for fortrinnsrettsemisjonen er overtakelse av virksomheten til Fosnavaag Wellboat AS som omfatter tre brønnbåter og om lag 35 sjøfolk. Transaksjonsverdien utgjør kr 500 mill., og er med å befeste Norsk Fisketransport som et av de ledende brønnbåtrederiene i verden. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av selskapets fem største aksjonærer; Namsos Invest AS, Trønderbilene AS, Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen. NTS ASA Namsos, 20. November 2014 Espen Ledang Administrerende direktør 2

3 EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på rundt 50 millioner kroner. De største aksjonærene i NTS deltar i garantikonsortiet for fortrinnsrettsemisjonen og vil bli allokert alle aksjer som ikke er tegnet innen utløpet av tegningsperioden. DU SOM AKSJONÆR HAR RETT TIL Å TEGNE OG FÅ TILDELT NYE AKSJER I FORTRINNSRETTSEMISJONEN Du som var aksjonær i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014, vil bli gitt tegningsretter som gir fortrinnsrett ved allokering av emisjonsaksjene. Eksisterende aksjonærer vil bli gitt 0,207 tegningsretter for hver eksisterende aksje som eies ved dette tidspunkt. Tegningskursen for de nye aksjene er kr 12 per aksje. Tegningsperioden starter 20. november 2014 og avsluttes 4. desember 2014 klokken 16:30. Din fortrinnsrett til å tegne nye aksjer har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller 2. selge tegningsrettene dine innen børsslutt 4. desember Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper. 3

4 DU FÅR TEGNINGSRETTER TILDELT AUTOMATISK Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 0,207 tegningsrett for hver aksje du eide i NTS ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne én (1) ny emisjonsaksje i NTS ASA til kr 12 per aksje. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og er omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. SLIK TEGNER DU EMISJONSAKSJER 1. Bestem antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt får du opplyst hos kontofører av VPS-kontoen, eller ved å gå inn på VPS-tjenester via internett. 2. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet emisjonsaksjer du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett på Tegningen må være Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link på som vil viderekoble deg til tegningssystemet. Betaling og levering Arctic Securities vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 15. desember De nye aksjene kan handles over Oslo Børs under tickeren «NTS» fra rundt 19. desember

5 TEGNINGSBLANKETTEN Link til tegningsblanketten finner du på vår internettside Du kan også tegne over internett via Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link gitt på Husk at tegningsblanketten må være Arctic Securities, i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til Arctic Securities pr. faks Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten:

6 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere eller et lavere antall emisjonsaksjer enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid kun sikret tildeling for det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall emisjonsaksjer i punkt 2 x 12 norske kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer for bankkonto som skal belastes for betaling av de nye emisjonsaksjene. 5. Fyll inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer/org. nummer og VPSkontonummer der du ønsker aksjene levert. SPØRSMÅL OG SVAR OM EMISJONEN 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i NTS ASA vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt en (1) emisjonsaksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var aksjonærer i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 (slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014), tildeles automatisk tegningsretter. For hver aksje du eide i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 får du tildelt 0,207 tegningsretter. 6

7 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 4. desember Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi samt at din eierandel vil vannes ut. 5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak. 6. Når kan jeg tegne meg for nye emisjonsaksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. Tegningsperioden er fra 20. november til 4. desember 2014 klokken 16: Kan jeg tegne meg for flere emisjonsaksjer enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere emisjonsaksjer enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs under tickeren «NTS S». Disse gir deg rett til å tegne ytterligere en (1) emisjonsaksje pr. kjøpte tegningsrett. Siste dag for å kjøpe tegningsretter er 4. desember Hvordan betaler jeg for de nye emisjonsaksjene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av de nye aksjene i emisjonen Arctic Securities en ugjenkallelig fullmakt til å debitere den angitte bankkonto opptil 3 ganger. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 15. desember Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 10. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen, selskapet og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på Arctic Securities AS sine nettsider 12 måneder fra prospektets dato, 19. november 2014, vil prospektet være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid både hos NTS ASA og Arctic Securities. 7

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

Relevante spørsmål og svar

Relevante spørsmål og svar Relevante spørsmål og svar Tilbyderne Hvem fremsetter tilbudet? Eieren av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. er et europeisk eiendomsselskap som heter PATRIZIA Immobilien AG (PATRIZIA). PATRIZIA

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Forenklet oppsummering av tilbudet

Forenklet oppsummering av tilbudet Oslo, 15. april 2015 Forenklet oppsummering av tilbudet Dette dokumentet er en forenklet oppsummering av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingens tilbud om å kjøpe

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09. PROSPEKT til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.04 Org.nr. 979 498 748 ISIN NO. 001 0077449-1 - 1. Erklæring fra

Detaljer