NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Forsinket oppgjør, kredittgivning mv. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Jan-Tore Aschim Odd-Arne Pedersen I

2 Klager kom i kontakt med innklagede i februar 2002, og som følge av et tilbud til samtlige medlemmer av Aksjonærforeningen om gunstige handler etablerte klager et kundeforhold til innklagede 10. april samme år. Klager hadde tidligere handlet aksjer på egen hånd gjennom andre meglerforretninger, men var nå interessert i en større grad av oppfølging fra meglerens side enn tidligere. Det ble ikke inngått avtale om aktiv forvaltning. På tidspunktet for opprettelsen av kundeforholdet hadde klager en VPS-konto der verdien av innestående beløp seg til ca kroner. Aksjene på denne kontoen skulle selges, og senere handler gjennom innklagede skulle finansieres av de midler som ble tilgjengelige og som til enhver tid var tilgjengelige på kontoen. Innklagede ble gitt handels- og spørrefullmakt til kontoen. Innklagede foretok tidlig salg av de aksjer som var registrert på VPS-kontoen, og provenyet fra dette salget ble innbetalt til klagers klientkonto hos innklagede. I forbindelse med opprettelsen av kundeforholdet opplyste klager samtidig til innklagede at det var meningen å skyte inn ytterligere 7 millioner kroner som følge av en erstatningsbetaling som var ventet utbetalt. Det ble i tiden etter at klager ble registrert som kunde utført mange handler. Den 3. mai 2002 fikk klager bekreftet fra megler at det forelå et tap på kroner, og megler og klager ble da enige om å være mer forsiktige. I tiden etter dette økte omfanget av handlene, og tapene ble også større. Omfanget av handlene førte undertiden til at det oppstod negativ saldo på klagers klientkonto. Det utestående ble imidlertid raskt - innen et par dager - inndekket ved salg av aksjer på klagers VPS-konto hos innklagede, med unntak for perioden mellom 23. mai og 11. juni. I denne perioden var klagers saldo gjennomgående negativ. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, inndekket klager igjen det utestående ved å foreta salg av verdipapirer innestående på ulike VPS-konti. Klager ble på et tidspunkt tilbudt kredittfinansiering av ytterligere aksjekjøp, men avslo dette. Alle handlene ble utført etter forutgående ordre fra klager. Tvisten for Rådet er hvorvidt innklagede, ved å utføre ordre som oversteg de til enhver tid disponible midler, overtrådte gjeldende retningslinjer for kredittgivning og de standardvilkår som gjelder for avtaleforholdet mellom megler og kunden, samt den fullmakt innklagede var gitt ved opprettelsen av kundeforholdet. Klagers anførsler: II Ved inngåelse av kundeforholdet med innklagede var det enighet mellom partene at verdien av innestående papirer på en av klagers VPS-konti - ca kroner skulle benyttes til å finansiere de ordre som ble inngitt. Det er imidlertid på det rene at flere handler utført av innklagede medførte negativ saldo på klagers klientkonto hos innklagede. I perioden fra 23. mai 2002 og frem til 11. juni forelå det kontinuerlig negativ saldo på kontoen, men det ble likevel foretatt en rekke nye handler. Samtlige kjøp i denne perioden ble foretatt uten at klager ble informert om at det forelå overtrekk på kontoen. Når handler på denne måten ble foretatt til tross for at det ikke forelå disponible midler skyldes dette at megleren gikk utover sine fullmakter. Konsekvensen av dette er at det ble handlet på kreditt, men uten at det forelå avtale eller fullmakt om dette. Klager ble heller ikke varslet om at det ble handlet på kreditt. Som en følge av denne kreditten ble klager påført tap ved at dekningssalg måtte foretas for å dekke inn det utestående. Ettersom verdien av aksjene på klagers konto var lavere enn det utestående har innklagede videre ikke hatt betryggende sikkerhet for den kreditt som er blitt gitt. Dette må anses i strid med gjeldende regler. Det følger av verdipapirhandelloven at det skal utarbeides interne rutiner for krav til og beregning av sikkerhet i forbindelse med kredittgivning. Norges Fondsmeglerforbunds anbefaling til retningslinjer i tilknytning til kredittgivning ble heller ikke fulgt. Det stilles, blant annet, spørsmålstegn ved om det ble foretatt en foreskrevet kredittvurdering, beregning av belåningsverdi, fastsettelse av rammen for kredittgivningen, samt renteberegning. 2

3 Innklagede har også opptrådt i strid med sine egne standardvilkår, ettersom det ikke var inngått særskilt avtale vedrørende betaling. Det vises i denne forbindelse til vilkårenes pkt 9 første ledd, der det heter: "Ordinær oppgjørsfrist for norske finansielle instrumenter er fire børsdager (T+3)(handelsdag inkludert), med mindre annet er avtalt. Oppgjørsfristen beregnes fra og med handelsdag til og med oppgjørsdag." Ettersom det ble foretatt et betydelig antall kortsiktige handler, med kjøp og salg av aksjer innen samme dag, var det vanskelig for klager selv å holde oversikt over hvilke beløp som til enhver tid var disponibelt. Klager viser også til at han blant annet som følge av tap gjentatte ganger ba innklagede og megler om å være forsiktig slik at ytterligere tap kunne unngås. Klager bestrider ikke å ha meddelt innklagede at det kunne bli aktuelt å skyte inn 7 millioner kroner på et senere tidspunkt, men hevder å ha gjort det klart ved etableringen av kundeforholdet at beløpet på den aktuelle kontoen var den øvre rammen for de investeringer som skulle foretas. Når det så oppstod negativ saldo på klagers klientkonto innebærer det at det ble handlet for større summer enn det som var forutsatt. Innklagedes opptreden innebar en overtredelse av retningslinjer for kredittgivning og de standardvilkår som gjelder for avtaleforholdet mellom megler og kunden, og må dessuten anses i strid med kravet til god meglerskikk. Dersom innklagede og megler hadde gitt klager bedre informasjon, kunne tap av hele investeringskapitalen vært forhindret. Tap i den størrelsesorden som er oppstått ville ikke vært mulig uten meglers urettmessige kredittytelse. For øvrig bestrider klager at risikoen ved å være i aksjemarkedet ble diskutert ved starten av kundeforholdet, men viser til at han hadde vært rimelig aktiv på området i noen år. Innklagedes anførsler: III Innklagede har anført at risikoen ved å handle i aksjer ble diskutert før kundeforholdet ble etablert, og dessuten senere når en del av tapene hadde manifestert seg. Klager skulle uansett være kjent med at aksjeinvesteringer er risikobefengt gjennom flere år med aktiv trading. Alle handler som er utført for klager er utført etter, og i henhold til, forutgående ordre. Slike ordre ble inngitt hovedsakelig pr telefon, men også pr e-post. Tidspunktet for handlene, samt antall og kurs, ble innført i den manuelle ordreboken. Når handlene var sluttet ble det alltid gitt umiddelbar tilbakemelding til klager. Klager har fått tett oppfølging, både med hensyn til markedet generelt og de aktuelle aksjer spesielt. Klager har likefullt blitt oppfordret til selv å holde oversikt over de ulike handler mv, for derigjennom å kunne ha størst mulig grad av kontroll. Hva gjelder de tap som tidlig oppstod og klagers henvendelse i denne forbindelse, har innklagede anført at megler umiddelbart tok kontakt med klager, og at de sammen ble enige om at det var leit at penger var tapt. De var imidlertid enige om å fortsette samarbeidet. Også ved denne anledning ble risikoen ved å være i markedet diskutert. Hva gjelder negativ saldo på klagers klientkonto, bemerkes at det i slutten av mai ble oppdaget at klager lå med flere uoppgjorte handler. Etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet av innklagede, overførte klager andre aksjer til klientkontoen, som så ble solgt for å dekke det utestående. Det er således ikke tale om kredittgivning som kan være i strid med bestemmelser i lov eller etiske normer. Klagers påstand om at innklagede er ansvarlig for de tap som har oppstått er ubegrunnet. Klager har hatt god kjennskap til aksjemarkedet, og alle handler er utført etter avtale med klager. Klager har dessuten selv gjort det klart at han er fornøyd med den oppfølging han har fått av megler, og klager har også etter at de angjeldende forhold ble påberopt hatt kontakt med megler i forbindelse med markedsoppdateringer og kursinformasjon. 3

4 Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage ved brev 24. juni Innklagede innga tilsvar ved brev 17. juli I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. Saken dreier seg om hvorvidt innklagede ved gjennomføringen av handler for klager har overtrådt gjeldende krav til kredittgivning og god meglerskikk. Klager har påstått at innklagedes opptreden har medført at tapene forbundet med de aktuelle investeringer har blitt større enn nødvendig. Klager etablerte våren 2002 et kundeforhold til innklagede. Forholdet ble angivelig etablert blant annet fordi klager ønsket større grad av oppfølging fra meglerens side. Klager har anført at det ved etableringen ble gjort klart for innklagede at det kun var de til enhver tid innestående midlene på en opprettet klientkonto som skulle benyttes ved handlene - ved oppstarten ca kroner. Innklagede synes ikke å ha bestridt at det forelå en slik forståelse, og Rådet legger derfor dette til grunn i det videre. Det synes i saken ikke å være anført at en eller flere av handlene skulle være gjennomført uten at det forelå ordre om slik handel fra klagers side. Under saksforberedelsen ble det fra klagers side inngitt flere innlegg, utarbeidet av advokat, der klagers anførsler ble presisert. Verken av disse eller sakens øvrige dokumenter fremgår det at dette skulle være tilfellet. Innklagede har fremlagt kopier av den manuelt førte ordreboken, som også er oversendt klager. Innklagede har også vist til at klager umiddelbart etter at de ulike handlene var sluttet, ble kontaktet og informert om slutningene. Klager ble på vanlig måte også orientert gjennom utsendelse av sluttsedler. Disse forholdene synes ikke bestridt av klager. Rådet legger på bakgrunn av ovenstående til grunn at alle handlene som er utført er gjort etter forutgående ordre fra klager. Det første spørsmål Rådet skal vurdere er klagers påstand om at det er gitt kreditt, og at selskapet som følge av dette er påført et tap som kan legges innklagede til last. Kredittgivningen er anført å være i strid med generelle retningslinjer og god forretningsskikk, og dessuten forutsetninger oppstilt av klager ved etableringen av kundeforholdet. Innklagedes adgang til å yte kreditt er regulert av verdipapirhandelloven 8-2. I bestemmelsens første og annet ledd heter det: "Verdipapirforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare yte kreditt etter tillatelse fra departementet. Kreditt kan kun ytes til kjøp av finansielle instrumenter som handles gjennom foretaket. Foretak med tillatelse til å yte kreditt skal påse at det stilles betryggende sikkerhet for kreditten. Kreditten skal tilbakebetales i løpet av én måned etter at den er gitt. Innklagede er ikke kredittinstitusjon i lovens forstand, og innklagedes adgang til å gi kreditt vil derfor være underlagt de vilkår som oppstilles i bestemmelsen. Det vil imidlertid først være nødvendig å klargjøre hva som faktisk kan anses som "kreditt" i denne sammenheng. Etter Rådets oppfatning må bestemmelsen forstås slik at kreditt foreligger der foretaket aksepterer å levere verdipapirene til kundens verdipapirkonto uten samtidig å kreve endelig betaling. Det kan foreligge en avtale om slik utsatt betalingsforpliktelse, men det er ingen forutsetning for at bestemmelsen vil få anvendelse. Også faktisk kreditt, eksempelvis i form av en felles forståelse om tålt mislighold, vil kunne være underlagt reguleringen i verdipapirhandelloven (og undertiden de etiske normer). Det er av klager ikke anført at det ble inngått noen slik avtale om kreditt som kan være i strid med kredittgivningsreglene. Ordrene er inngitt på vanlig måte, og følgelig med oppgjør T + 3, jf innklagedes standardvilkår pkt 9. Det avgjørende vil derfor være om det faktum at det ikke var dekning på den oppgitte kontoen på oppgjørsdagen må medføre at det er gitt "kreditt". Det er på det rene at klager i kortere perioder, og i hele perioden mellom 23. mai og 11. juni, hadde negativ saldo hos innklagede samtidig som nye kjøp ble foretatt. Ettersom det også er klart at aksjene, til tross for manglende oppgjør, ble overført til klager, vil det kunne hevdes å 4

5 foreligge et faktisk kredittelement. Slik Rådet ser det kan imidlertid en slikt faktisk kredittelement vanskelig karakteriseres som kredittgivning som rammes av verdipapirhandellovens bestemmelse. Systemet for verdipapiroppgjør i VPS legger opp til automatisk levering av verdipapirene på investors konto uavhengig av korresponderende betaling. At det ikke var dekning på klagers konto, og at innklagede dermed gjorde opp for handlene overfor de aktuelle motparter, kan heller ikke være tilstrekkelig. Etter verdipapirhandelloven 11-1 påhviler det innklagede en selvstendig plikt til å foreta slik oppfyllelse. Det er videre lite som tyder på at det var meningen å gi klager henstand med betaling. Innklagede har anført at de straks de ble oppmerksom på underdekningen gjorde klager oppmerksom på forholdet. Klager på sin side sørget så umiddelbart for overføring av de nødvendige midler for å dekke inn det utestående. Under enhver omstendighet vil heller ikke formell betalingshenstand nødvendigvis være kreditt i lovens forstand. Det kan i denne sammenheng vises til Bechmann mfl, "Verdipapirhandelloven Kommentarutgave", der det på side 592 fremkommer: "Særskilt tillatelse til "yte kreditt" kreves imidlertid ikke for å gi kunder henstand med betaling pga. betalingsproblemer for en kortere periode, så lenge dette vurderes som økonomisk forsvarlig." Ettersom det ikke nødvendigvis anses som kreditt å gi formell betalingsutsettelse, kan det neppe gjelde noe annet for det reelle kredittelement som synes å være tilfellet i herværende sak. Det er heller ikke forhold som skulle tilsi at det ikke var økonomisk forsvarlig å utføre de handler det ble gitt ordre om, jf det faktum at klager på oppfordring inndekket det utestående beløp. Rådet vil videre bemerke at når klager selv inngir en ordre vil han også være ansvarlig for å fremskaffe de nødvendige midler for å gjøre opp for handelen innen den fastsatte oppgjørsfrist. Når det ikke var dekning for klagers handler på klientkontoen, og oppgjør ikke på annen måte ble foretatt på oppgjørsdagen, forelå det i realiteten mislighold av betalingsforpliktelsen fra klagers side. Slik Rådet oppfatter det, ble det i den nevnte periode riktignok ikke purret på oppgjør, og klagers mislighold kan derfor muligens tilskrives sviktende oppgjørsrutiner hos innklagede. Dette endrer imidlertid ikke Rådets oppfatning av at slikt manglende oppgjør i utgangspunktet ikke vil innebære at kunden kan anses å ha blitt innvilget kreditt. Det er i saken ikke grunn til å anta at misligholdet må anses tålt, i den forstand at det har vært innklagedes og/eller klagers intensjon å gi/få reell betalingsutsettelse. En slik forståelse er for det første ikke påstått å foreligge, og at klager idet innklagede gjorde ham oppmerksom på forholdet umiddelbart sørget for overføring av de nødvendige midler, taler også mot en slik konklusjon. At klager hadde midler til å dekke inn det utestående innebærer også at det ikke er grunnlag for å hevde at innklagede skulle ha innført en form for handelsstopp inntil klagers utestående var inndekket. Rådet er etter dette av den oppfatning at innklagede ikke kan anses å ha innvilget klager kreditt slik dette er å forstå i verdipapirhandelloven. Innklagede kan derfor ikke anses å ha opptrådt i strid med kredittgivningsregelverket, og dermed heller ikke med Fondsmeglerforbundets anbefalinger knyttet til retningslinjer for slik kredittgivning. Det er derfor ikke nødvendig for Rådet å gå nærmere inn på klagers anførsler vedrørende sistnevnte. Rådet vil bemerke at det under enhver omstendighet ikke nødvendigvis vil være slik at et eventuelt brudd på regelverket for kredittgivning ville gitt klager rett til å kreve å bli holdt skadesløs for tap som følge av investeringer han selv har valgt å foreta. Verdipapirhandellovens bestemmelse om kreditt er i utgangspunktet en del av det offentligrettslige regelverk som skal legge grunnlaget for et trygt og tillitsvekkende verdipapirmarked. Hvorvidt et brudd på en offentligrettslig bestemmelse skal få konsekvenser også for den privatrettslige gyldigheten av de underliggende avtaler og ordreinngivelser må uansett avgjøres ut fra en tolking av loven og den aktuelle bestemmelse, sammenholdt med generelle reelle hensyn. Selv om det vil kunne være en bi-effekt at den enkelte kunde beskyttes mot å bli innvilget kreditt, er dette ikke bestemmelsens primære formål. Rådet viser i denne forbindelse til dom avsagt av Høyesterett 30. mars 1993 inntatt i Rt 1993 side 312. Den sak Høyesterett behandlet har på flere områder paralleller til herværende sak, 5

6 og uttalelsen ville etter Rådets oppfatning fått tilsvarende betydning. Det ville derfor ikke være av betydning for gyldigheten av innklagedes og klagers avtaler at det skulle ha blitt gitt kreditt i strid med de retningslinjer som loven oppstiller. Det neste spørsmål Rådet skal ta stilling til, er hvorvidt klagers henstilling om ikke å ha handle for mer enn det avsatte beløp på annen måte kan medføre at innklagedes gjennomføring av klagers ordre kan anses som stridende mot god meglerskikk og Forbundets etiske normer, herunder prinsippet om å ivareta kundens tarv på beste måte. Særlig aktuell i denne sammenheng er etiske normer pkt 5-1 annet ledd, der det heter: "Formidlere må avstå fra å formidle kjøp av finansielle instrumenter dersom det er rimelig god grunn til å tro at kjøperens betalingsevne ikke står i forhold til det kjøp som skal foretas." Normen refererer seg til forholdene på tidspunktet for inngivelse og gjennomføring av ordre, og er ikke knyttet til oppgjørstidspunktet. Det forhold at en kunde har innestående penger på ordretidspunktet tilsier ikke at det samme vil være tilfelle på oppgjørstidspunktet (3 dager senere). Normen fastslår at megler må foreta en vurdering av ønsket om kjøp opp mot kundens betalingsevne - med andre ord en kredittvurdering. I denne sammenheng er det viktig å hensynta og vurdere alle de opplysninger som gis fra kunden og andre forhold. Det er slik Rådet ser det ikke bestridt at klager stilte til disposisjon verdipapirer tilsvarende kroner. Det synes også ubestridt at klager opplyste innklagede om at det ville bli tilført ytterligere midler som skulle skytes inn i markedet. Basert på de foreliggende opplysninger må det kunne legges til grunn at det ikke var grunn for innklagede til å tro at klager ikke hadde den nødvendige betalingsevne. Videre synes det også klart at klager faktisk hadde betalingsevne, all den stund overtrekket ved påkrav ble oppgjort ved øvrige av klagers midler. Det siste som skal vurderes av Rådet er hvorvidt angivelsen av det innestående beløp på den aktuelle klientkonto måtte anses som en handelsbegrensning. Slik Rådet ser det, kan det faktum at klager skal ha gitt megler instruks om ikke å handle for beløp utover det som stod inne på den angitte kontoen vanskelig anses som en absolutt handelsbegrensning. Skulle den ha vært det måtte det, etter Rådets oppfatning, kommet klarere til uttrykk. Ikke minst fordi en slik begrensning, skulle den ha noen mening, ville påføre megler en plikt til å la være å utføre ordre fra en kunde. I tillegg bemerkes at investorer kan benytte flere meglerforetak med tilsvarende belastningsfullmakter, slik at en sådan begrensning ville være svært vanskelig å overvåke på de aktuelle handelsdager (tidspunkt for ordreinngivelse). Endelig bemerkes at en slik "stående instruks" uansett vil kunne overstyres av kunden, f eks ved innleggelse av nye ordre. Slike ordre synes da også ha blitt innlagt av klager. Selv om instruksen, eller den forståelse om at det kun var de midler som var disponible på den aktuelle kontoen som skulle benyttes, ikke kan ha utgjort en absolutt handelsbegrensning, kan det spørres om den likefullt kan ha oppstilt en avtalemessig plikt for megler til å advare klager om at utførelse av de(n) aktuelle ordre(n) ville medføre negativ saldo. Rådet finner ikke å kunne oppstille en slik plikt for innklagede. Det foreligger i saken ikke andre opplysninger i denne forbindelse enn at det ved etableringen av kundeforholdet skal ha blitt informert om at de innestående verdiene skulle utgjøre rammen for investeringene. Etter Rådets oppfatning foreligger det ikke tilstrekkelige opplysninger til å kunne legge til grunn at innklagede har påtatt seg en plikt til å advare, eller på annen måte varsle, klager om hans kontostatus før ordrene ble gjennomført. Det må i stedet være utslagsgivende at alle handlene synes å være utført etter, og i henhold til, forutgående ordre fra klager. Det klare utgangspunkt er at det vil være kundens eget ansvar at det ikke gis ordre utover det beløp det er ønskelig å handle for. Klager er da også et selskap som, slik Rådet oppfatter det, i flere år har investert i verdipapirer og som skulle ha alle forutsetninger for å selv føre kontroll med sin eksponering. Rådet viser også til at klager har blitt behørig varslet om de handler som er utført, både via sluttseddel og ved direkte kontakt. Endelig skal det bemerkes at det uansett ikke er gitt hva som ville vært følgene av at en slik avtalemessig plikt eventuelt skulle være brutt. 6

7 Den klare hovedregel er at kunden selv har risikoen for tap og gevinst på de transaksjoner det gis ordre om. Innklagedes opptreden i forbindelse med de enkelte handler og ordreinngivelser har Rådet ingen opplysninger om. Det er derfor ikke grunnlag for å si at de råd som er gitt ikke har vært forsvarlige eller på annen måte har vært i strid med god meglerskikk. Slik saken fremstår for Rådet foreligger det derfor ikke forhold som skulle tilsi at ikke klager selv er ansvarlig for de tap som har oppstått. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge. Oslo, den 24. januar

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/8 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities ASA

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1997/30 Klager: A Innklaget: Orkla Finans (Fondsmegling) ASA, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Verdipapirforetakenes

Detaljer

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester

Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Tittel Retningslinjer for ytelse av investeringstjenester Vedtatt av: Styret Dato: 28. november 2018 Tidligere dok: N/A Skal revideres Årlig Tilgjengelig for: Alle Disse retningslinjer bygger på lov om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1991 Klager: A Innklaget: BB Fonds A/S

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/2 Klager: A Innklaget: Handelsbanken Markets v/advokatfirma Lowzow

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 16/1997 Saken gjelder: Sundal Collier

Detaljer