NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden OSLO Saken gjelder: Rådgivning i forbindelse med salg av grunnfondsbevis (MING) Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Odd-Arne Pedersen Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen 1

2 I Klagen omhandler rådgiving i forbindelse med salg av 5000 grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt Norge (heretter omtales som MING). Den 25. mai 2005 fikk klager en relativ klar anbefaling fra megler om ikke å selge MING på bakgrunn av en nylig publisert analyse fra innklagede meglerforetak. Analysen, som var datert 24. mai 2005, inneholdt en relativ klar kjøpsanbefaling på MING med en forventet stigning på 11 % (3 mnd horisont) samt med et kursmål på NOK 295,-. På dette tidspunktet ble MING handlet til kurs NOK 266,- Tiltross for denne kjøpsanbefalingen, anbefalte megler den 26. mai 2005 klager å selge MING med den begrunnelse at det kunne være lurt å sikre gevinst. Den 27. mai og 30. mai 2005 solgte klager sine 5000 MING til kurs NOK 275,-. Klagers grunnfonndsbevis var forøvrig kjøpt den 3. mars 2005 til kurs NOK 268,-. Kort tid etter salget viste det seg at MING, slik ovennevnte analyse antydet, steg betydelig i verdi. På det tidspunktet klager påklaget forholdet ovenfor innklagede, 3.august 2005, hadde sluttkursen på MING steget til NOK 334,-. Det vil si en økning på 21 % siden klager solgte sine MING. Klager hevder at innklagede anbefalte ham å selge MING i den hensikt å tilgodese egne eller foretakets interesser på bekostning av klagers interesser og mener av den grunn at det foreligger kritikkverdige forhold hos innklagede. Klagers anførsler: II Klager opplyser at han onsdag 25. mai 2005 ringte innklagede megler i forbindelse med salg av 5000 tegningsretter i MING. Klager opplyser videre at bakgrunnen for salget av tegningsrettene var at han ikke hadde råd til å binde opp mer kapital i verdipapirer. Imidlertid opplyser klager at han ville beholde de underliggende grunnfondsbevisene i MING, da han mente MING hadde en god fremtidig utvikling, noe han også fikk bekreftet av sin megler. Denne antagelsen fikk ham bekreftet, da megler den 25. mai 2005 utrykkelig presiserte at han i alle fall ikke burde selge MING. I henhold til klager ble han oppringt av sin megler to dager senere, 27. mai 2005, hvor han ble forespurt om han ville selge sine MING. Under klagebehandlingen har klager opplyst at han oppfattet situasjonen som noe merkelig; hvordan kunne det ha seg at noe som var uklokt 25. mai skulle være klokt 27. mai. Klager antok imidlertid at megler hadde fått rede på forhold ved bankens økonomi og fremtidige potensiale som kunne medføre kursnedgang i MING. I den forbindelse påpekes det at megler tidligere ovenfor klager hadde gitt uttrykk for at han hadde god kjenneskap til bankens drift. På bakgrunn av meglers markedsoversikt og erfaring sammenholdt med meglers ønske om å yte kundens beste, valgte klager å følge meglers råd om salg av 5000 grunnfondsbevis i MING. Klager hevder at det er meglers bidrag til salget av MING som klager finner kritikkverdig. Klagers kritikk retter seg i all hovedsak mot det faktum at megler anbefalte klager å selge MING tiltross for at innklagede hadde utgitt en analyse (datert 24. mai 2005) med en klar kjøpsanbefaling på MING. Klager hevder videre at han aldri ble gjort kjent med MING analysen datert 24. mai Videre hevdes det fra klager at han i forbindelse med salget ble overkjørt fra pågående megler. I tillegg påpekes det at når megler initierer salg overfor en ikke-profesjonell kunde må megler være underlagt et rådgiveransvar som påfaller den største aktsomhet. 2

3 Videre hevder klager at den innklagede megler på tidspunktet for klagers salg av MING kjente eller burde ha kjent til den voldsomme kursoppgangen som fant sted kort tid etter salget. Ifølge klager bekreftes denne kunnskapen av meglers utsagn på telefon til klager den 25. mai I tillegg hevder klager at han har mistanke om at hensynet til egne interesser har gått foran klagers interesser. I den forbindelse nevnes at det er mer (økonomisk) tjenlig for innklagede (både megler og foretaket) at verdipapirene skifter eier flere ganger enn at samme eier skal nyte godt av hele oppgangen. Klager viser her til at foretaket må ha interesse av alle transaksjoner som utløser kurtasje. Videre indikerer klager at en annen mulighet for meglers salgsanbefaling ovenfor klager kan skyldes ønske om å tilgodese en annen kunde. Uansett hvilken motivasjon som ligger bak konkluderer klager med at megler etter eget initiativ handlet til ugunst for klager vel vitende om snarlig kursoppgang. Klager mener innklagede i den forbindelse har brutt kravet til god meglerskikk ved å tilgodese foretaket (eventuelt andre kunder) på bekostning av klager, jf. innklagedes alminnelige forretningsvilkår punkt 19. Dersom interessekonflikter ikke kan unngås, vil DnB NOR Markets sørge for at kundenes interesser går foran foretakets interesser, samt at enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. Klager nekter videre for at han selv har gitt uttrykk for gevinstsikring som bakgrunn for salget av MING. Videre viser klager til at utbytte og verdien av tegningsrettighetene, som utgjorde størstedelen av den totale gevinsten i MING, allerede var sikret. Klager anmoder om Rådets vurdering av det ovennevnte forholdet. III Innklagedes anførsler: Innklagede hevder prinsipalt at klager har oversittet reklamasjonsfristen, jf. innklagedes forretningsvilkår punkt 14. Det vises her til at klager solgte sine grunnfondsbevis den 27. mai 2005, mens at forholdet først ble påklaget den 3. august Med andre ord tok det ca. 2 måneder fra salget av MING før han rettet en klage mot innklagede. Innklagede finner dette noe underlig i og med at klager åpenbart burde ha hatt de samme meninger om saken i hele perioden. Subsidiært benekter innklagede at innklagede megler har handlet kritikkverdig i den aktuelle sak. Klagers påstand om å ha blitt overkjørt av megler tilbakevises på det sterkeste. Det vises her til fremlagte lydopptak som inneholder samtaler mellom megler og klager. Når det gjelder klagers anførsel om at megler endret oppfatning med hensyn til MING fra 25. mai til 26. mai, viser innklagede til at grunnfondsbevisene ble handlet på svært ulike nivåer. Den 25. mai ble MING handlet på nivåer så lavt som 262,- mens man den 26. mai hadde i utsikt å kunne oppnå 275,-. Dette innebærer en verdistigning på 5 % på ett par dager og er ifølge innklagede bakgrunnen til at megler endret oppfatning med hensyn til MING. Ifølge innklagede var salget initiert fra megler i den hensikt å sikre kunden en god gevinst på nærmere en kvart million - da fremtiden var umulig å forutse. Det vises i den forbindelse til de fremlagte lydopptak, hvor megler redegjør for bakgrunn for sitt forslag om at kunden bør vurdere å selge MING for å sikre en god gevinst, noe kunden aksepterer. 3

4 Videre anfører innklagede at megler ovenfor klager opplyste om analysen som ble publisert 24. mai 2005 og som inneholdt en relativ klar kjøpsanbefaling på MING. Fra dette tidspunktet var analysen forøvrig offentlig tilgjengelig informasjon. Videre avviser innklagede på det sterkeste klagers anførsel om at megler har ønsket å tilgodese innklagede selv eller andre kunder på bekostning av klager. Innklagede hevder at det ikke foreligger noen form for interessekonflikt som medfører brudd på god forretningsskikk, jf vphl 9-2. Det vises blant annet til at salget delvis skjedde mot børs og delvis mot en annen kunde. Sistnevnte kundes kjøpsordre var mottatt av en annen megler og kunden var heller ikke en av innklagede megler faste kunder. Klagers påstand om at megler med sin trønderske bakgrunn skulle tilsi en særlig innsikt i MING tolker innklagede dithen at det spekuleres i hvorvidt innklagede megler satt med innsideinformasjon og benyttet denne informasjonen på en utilbørlig måte. Innklagede anser klagers utsagn på dette punkt som rene spekulasjoner og tar sterk avstand fra disse. Innklagede avviser ethvert økonomisk ansvar for den inntrufne hendelsen, da innklagede ikke kan se at megler har opptrådt klanderverdig. Det vises til at kunden selv er helt ut ansvarlig for alle handler som gjennomføres på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som er gitt fra innklagede samt at innklagede ikke garanterer utfallet av noen handel, jf. innklagedes forretningsvilkår punkt 6. Videre vises det til at verdipapirmarkedet er volatilt og at meglere og analytikere aldri kan være sikker på fremtidig kursutvikling. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage til Etisk Råd ved brev 27. august 2005 med henvisning til brev til innklagede av 3. august Innklagede innga tilsvar ved brev 14. oktober 2005 med henvisning til brev av 11. august I tillegg til dette har partene kommentert hverandres anførsler i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Innledningsvis bemerkes at forholdet ikke er foreldet i henhold til behandlingsreglene 3-2. Det må aller først vurderes hvorvidt klager, slik som antydet av innklagede, har oversittet reklamasjonsfristen, jf innklagedes alminnelige forretningsvilkår punkt 14. Klager solgte de aktuelle grunnfondsbevis, henholdsvis den 27. mai og 30. mai Imidlertid ble klage først sendt til innklagede den 3. august 2005 og Etisk Råd den 27. august Det gikk således ca. 9 uker fra salget av MING før klage ble rettet mot innklagede. Rådet må her vurdere om saken skal avvises på grunnlag av oversittet reklamasjonsfrist, jf. innklagedes alminnelige forretningsvilkår punkt 14, 5. ledd. Ifølge forretningsvilkårene må klager hvis han ønsker å bestride ansvar for handelen meddele dette til innklagede innen rimelig tid etter det tidspunkt kunden fikk eller burde fått kunnskap om det forhold som påberopes. Det er på det rene at klager ikke umiddelbart etter salget av MING kunne forutse at kursen på de aktuelle grunnfondsbevisene på kort tid ville øke betydelig i verdi. Tiltross for at kursen begynte å stige relativt umiddelbart etter salget, må det legges til grunn at kursen må ha nådd ett visst nivå før det kunne forventes at klager eventuelt burde reagert på den positive 4

5 kursutviklingen i MING. På tidspunktet for innsendelsen av klage til innklagede, den 3. august 2005, hadde kursen på MING steget til NOK 334,-. Med andre ord en økning på NOK 59,- eller 21 % siden salget i mai på NOK 275,-. Det er umulig og heller ikke nødvendig for Rådet å legge til grunn det nøyaktige skjæringstidspunktet for når klager fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap om forholdet - og således når tidsfristen rimelig tid begynte å løpe. Etter en samlet vurdering velger Rådet å legge til grunn at klager har reklamert innen rimelig tid og således overholdt reklamasjonsfristen i den konkrete sak, jf. innklagedes forretningsvilkår punkt 14, 5. ledd. Det sentrale vurderingstemaet i den aktuelle sak vil være hvorvidt det strider mot god forretningsskikk at megler anbefalte klager å selge sine grunnfondsbevis tiltross for at det forelå en motstridende analyse - med en relativ klar kjøpsanbefaling på MING. I den forbindelse har klager anført en rekke grunnlag for sitt krav, som Rådet i den videre drøftelsen vil ta stilling til. Det rettslige grunnlaget for vurderingen vil være verdipapirhandelloven (vphl) 9-2 første ledd litra 6. Verdipapirforetaket skal utøve sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk Foretaket skal herunder påse at kundens interesser og markedets integritet ivaretas på best mulig måte ved at det: (6): bestreber seg på å unngå interessekonflikter ved bla å sørge for at kundens interesser går foran foretakets interesser, samt at enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. Innledningsvis vil Rådet knytte noen kommentarer til klagers anførsel om at en annen kunde kan ha blitt tilgodesett på bekostning av klager. I henhold til innklagede skjedde salget delvis mot børs og delvis mot en annen kunde. Sistnevnte kundes kjøpsordre var mottatt av en annen megler og kunden var forøvrig ikke en av innklagedes megler faste kunder. På bakgrunn av de fremlagte lydopptak og sakens dokumenter forøvrig finnes det ingen holdepunkter som tilsier at en annen av innklagedes kunder, i forbindelse med klagers salg av 5000 MING i mai 2005, ble tilgodesett på bekostning av klager. Klagers påstand må på dette punkt avvises. Videre vil Rådet relativt kort kommentere klagers påstand om at klager ikke var blitt gjort kjent med at det forelå en positiv analyse på MING på det tidspunktet han solgte de aktuelle MING i slutten av mai I lydopptakene fra 25. mai 2005 er det på det rene at megler gjør klager kjent med at det nylig har kommet ut en analyse med kjøpsanbefaling på MING. Utdrag fra lydopptak 25. mai 2005: Klager: Har du god tro videre på grunnfondsbevis? Megler: Hvert fall MING - Ny analyse kommet ut i dag. Klager: Er det klokt å beholde de grunnfondsbevisene jeg har? Megler: Jeg ville beholdt de 5000 grunnfondsbevisene du har i MING, men riktig av deg å selge tegningsrettene i MING bare tull å eksponere seg for mye. Rådet finner således også på dette punkt grunn til å avvise klagers påstand om at han ikke var blitt gjort kjent med ovennevnte MING analyse. Rådet må videre ta stilling til hvorvidt klager ble overkjørt av innklagede megler, slik som antydet av klager. 5

6 Utdrag fra lydopptak 26. mai 2005: Megler: Nå får du en veldig bra kurs (på MING) - den har steget mye på ett par dager det er kanskje ikke helt feil å ta den ut nå - du har jo en pen gevinst! Klager: Jeg overveier det faktisk altså, jeg gjør det. Megler: Jeg begynner å vurdere nå har jeg vært ganske knallhard med å sitte i ro - når du kommer på disse kurser kursen har ikke gått høyere enn 273,-. Hvis vi får solgt på 275,- Klager: Jeg syntes jeg har gjort det bra. Megler: Ja, det er det jeg mener. På ett eller annet tidspunkt, selv om aksjer og grunnfondsbevise ser ut til å gå videre, skal man sette foten ned å si at dette er bra! For dette tilfelle har det vært veldig bra. Klager: Jo, jeg syntes det Megler: Derfor fant jeg ut at jeg skulle ringe deg. Skal vi prøve på 275,-? Klager: Jeg slår til faktisk. Megler: Da prater jeg med deg senere i dag eller i morgen. Hvis vi ikke får det til i dag, prøver vi i morgen. Klager: Fint det. Utdrag fra lydopptak 27. mai 2005: Megler: Jeg fikk ikke gjort noe i går - skal vi prøve samme opplegg i dag - selge på 275,- hvis vi må gå ned så ringer jeg deg. Utgangspunktet prøver vi å selge på 275,-. Klager: Jeg har ett par spørsmål - det skal være slik intern tegning av aksjer blant ansatte i MING til kurs 160,- Tror du det har noe betydning for kursen fremover? Megler: Nei, skal aldri si aldri utgangspunktet er det et svært lite antall de får kjøpt på ansatte betingelser - på rabatt Klager: Det er jo aksjer det er ikke så rent lite. Megler: Det var jo ganske mye - ikke positivt på mellomlang sikt når de kommer på markedet - kan få et salgspress mest sannsynelig kurspress. Klager: Det har jeg ikke tenkt på så andre spørsmålet hvis det blir overgang til rød grønn regjering vil det ha betydning på kursen? Megler: Vanskelig å si helt generelt på kursen, men det er jo ikke kapitalister som sitter i regjering tradisjonelt ønsker de å kjempe for at det skal betales mest mulig skatt på utbytte og kapitalinntekter generelt ikke positivt - på andre siden det skjer jo ikke over natta. Klager: Mulig jeg kommer tilbake å kjøper opp igjen senere. Megler: Håper at vi kan få til det. Klager: Stå på - prøv å få de solgt til 275,- eller bedre! Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptakene er det ingenting som tyder på at megler på noen måte overkjørte klager til å selge sine MING. Lydopptakene fra 26. mai og 27. mai 2005 gir heller inntrykk av at megler kommer med en salgsanbefaling på MING - som klager forøvrig står fritt til å følge eller forkaste. Klager gir imidlertid uttrykk for at han syntes han har gjort det bra og at han selv også overveier salg av MING for å sikre gevinst. Det et således ingen videre diskusjon mellom megler og klager med hensyn til hvorvidt klager skal selge sine MING. Klager, som Rådet forventer var kjent med den positive MING analysen, stiller heller ingen spørsmål til megler vedrørende bakgrunnen for at han i løpet av natten har endret oppfatning på MING fra hold til selg. Rådet er således av den oppfatning at det ikke foreligger tilstrekkelig holdepunkter som skulle tilsi at klager ble overkjørt av innklagede megler i forbindelse med det aktuelle salget av MING. Videre må Rådet vurdere nærmere hvorvidt innklagede megler har tilgodesett innklagede (foretaket) eller seg selv - i form av økonomisk vinning - på bekostning av klager. 6

7 Som antydet av klager er det en kjensgjerning at foretaket har en økonomisk vinning ved enhver transaksjon (kjøp og salg av verdipapirer) som kunden utfører; gjennom kurtasjeinntekter. Videre er det kjent at meglers bonusutbetaling bl.a. beregnes på bakgrunn de kurtasjeinntekter den enkelte megler skaffer foretaket. Dette argumentet alene innebærer imidlertid ikke at meglers salgsanbefaling av MING ovenfor klager medfører at foretakets interesser (via opptjente kurtasjeinntekter) tilgodeses på bekostning av kunden. I de fleste tilfeller og som det klare utgangspunkt vil megler gi råd overfor kunder i tråd med de(n) analyse(r) som er utarbeidet på det aktuelle verdipapiret. Det kan i den forbindelse være hensiktmessig å sitere et utdrag fra den aktuelle MING analysen fra 24. mai 2005; Lave tap og solide andre inntekter bidro til sterke resultater for sparebanksektoren 1. kvartal. Grunnfondsbevisene har utviklet seg vesentlig bedre enn børsen generelt hittil i år (12% vs 7%), men det har vært store forskjeller mellom bankene. SpareBank 1 Midt-Norge vurderes nå som billig og selskapet oppgraderes fra HOLD til KJØP Vi anbefaler kortsiktig switch fra Sparebanken Vest og SpareBank1 Rogaland til SpareBank1 Midt- Norge. SpareBank 1 Midt-Norge fremstår som en soleklar favoritt innen sektoren. Selskapet er priset med solid rabatt ift de andre grunnfondsbankene og utsiktene fremover er gode.. Videre i analysen uttales følgende; vi forventer solid inntjening fra SpareBank 1 Midt-Norge fremover. Kursmål heves fra NOK 260,- til NOK 295,-. Hvis man legger en objektiv fortolkning til grunn, må analysen etter Rådets oppfatning anses å inneholde en relativ klar kjøpsanbefaling. Imidlertid kan det være helt legitime grunner for at megler, tiltross for at det foreligger en positiv analyse på et selskap, likevel råder kunden å selge sine verdipapirer. Hvert kundeforhold må vurderes konkret og en rekke faktorer kan få betydning for vurderingen; herunder bl.a. kundens risikoprofil, investeringshorisont samt gevinstsikring. Det må blant annet vurderes hva som var meglers intensjon med å råde kunden til å selge MING på det aktuelle tidspunktet. Som det fremgår av lydopptakene og sakens dokumenter forøvrig var meglers begrunnelse for salgsanbefalingen av MING å sikre en god gevinst for klager ifølge innklagede en gevinst i størrelsesorden en kvart million. I samtale 26. mai 2005 viser megler blant annet til at grunnfondsbevisene hadde steget mye på ett par dager og at klager etter salget ville sitte igjen med en pen gevinst. Ifølge innklagede ble MING den 25. mai handlet på nivåer så lavt som 262,- mens man den 26. mai hadde i utsikt å oppnå 275,-. Når det gjelder forholdene rundt gevinstsikringen hevder klager imidlertid at han ikke hadde ytret et spesifikt ønske om verdisikring ved salget av MING. Dette er forøvrig ikke i samsvar med de opplysninger som fremgår av lydopptakene, hvor klager uttrykkelig ovenfor megler gir uttrykk for at han ønsker å selge for å sikre gevinst. Således må klagers påstand på dette punkt avvises. Imidlertid hevder klager at størstedelen av gevinsten allerede er sikret gjennom utstedte tegningsretter og utbetalt utbytte. Det er grunn til å se hen til klagers totale gevinstberegning som følge av investeringene i MING. For ordens skyld påpekes at gevinstoversikten ikke er bestridt av partene. 7

8 Tabell 1 Gevinstberegning av klagers investeringer i MING Kjøp av MING 3.mars 2005 til kurs 268, ,00 Salg av MING 27/30.mai 2005 til kurs 275, ,00 Post 1: Gevinst etter kurtasje før utbytte og tegningsretter ,00 Post 2: Salg av MING tegningsretter 25. mai 2005 til kurs 17, ,00 Post 3: Utbytte i MING (utbetalt april NOK 20,00 pr grunnfondsbevis (4000) ,00 Gevinst før hensyntatt grunnfondsbevis mottatt i fondsemisjon ,00 Post 4: Salg av MING 27/30. mai 2005 til kurs 275,-* ,00 Post 5: Salg av MING tegningsretter 25. mai 2005 til kurs 17, ,50 Post 6: Utbytte i MING (utbetalt april NOK 20,00 pr grunnfondsbevis (1000) ,00 Total gevinst - hensyntatt grunnfondsbevis mottatt i fondsemisjon ,50 * Klager mottok 1000 nye grunnfondsbevis som følge av en fondsemisjon vedtatt 17. mars På dette tidspunktet satt klager med 4000 MING, som var kjøpt 12. februar 2004 og ble solgt 29. oktober Som det fremgår av tabellen ovenfor sitter klager igjen med en gevinst (etter kurtasjeutgifter) på ca ,- etter salget av MING. Imidlertid er det riktig, som påpekt av klager, at store deler av gevinsten allerede var sikret på salgstidspunktet 27. mai og 30. mai 2005, nærmere bestemt NOK ,-. Dette skyldes at utbytte på NOK 20,- (vedtatt 16. mars 2005) ble utbetalt 5. april 2005, jf post 3 og 6. I tillegg solgte klager den 25. mai 2005 de 5000 tegningsrettene han mottok i forbindelse med en fortrinnsrettsemisjon vedtatt 29. april 2005 jf post 2 og 5. Den usikrede gevinsten på salgstidspunktet var således differansen mellom salgskursen på 275,- og kjøpskursen på 268,-. Dette utgjorde en usikret gevinst for 4000 MING på ,- (jf. post 1). I tillegg satt klager med en usikret gevinst på 1000 MING som han mottok i forbindelse med ovennevnte fondsemisjon i Som det fremgår av tabellen ovenfor utgjorde denne posten ved salget ,- (jf. post 4). Under klagebehandlingen har klager opplyst at han antok megler endret sin oppfatning på MING på grunnlag av at han hadde mottatt ny informasjon vedrørende MING som tilsa salg av grunnfondsbevisene. Rådet finner det noe underlig at klager ikke konfronterte megler med dette i samtale den 26. mai 2005 hvis det er riktig slik klager hevder - at han allerede på dette tidspunktet trodde megler satt med ny informasjon vedrørende MING. De fremlagte lydopptak viser at klager hadde en god og balansert dialog med megler, hvor klager blant annet i samtale 27. mai 2005 relativt fritt stilte spørsmål vedrørende spesifikke forhold som kunne påvirke kursen på MING. Da var det etter Rådets oppfatning nærliggende for klager å stille spørsmål til megler vedrørende meglers endrede oppfatning på MING i løpet av svært kort tid. Etter Rådets oppfatning bærer forholdet preg av at klager på salgstidspunktet tok en selvstendig avgjørelse om å selge MING, etter anbefaling fra megler og at han på dette tidspunktet kjente til MING analysen. Videre legger Rådet til grunn at klagers hensikt med å selge de aktuelle grunnfondsbevisene i mai 2005, var et ønske om å sikre gevinst, noe som også tydelig fremgår av lydopptakene. Rådet er av den oppfatning at det ikke har fremkommet tilstrekkelig holdepunkter i saken som tilsier at innklagede megler i forbindelse med klagers salg av MING, har tilgodesett seg selv eller foretaket på bekostning av klager. Det er på det rene at klager gikk glipp av en betydelig kursgevinst ved å selge sine MING i slutten av mai Det skal samtidig påpekes at kursutviklingen i MING økte i mye større grad enn hva som var antatt i den aktuelle MING analysen. I henhold til analysen (datert 24. 8

9 mai 2005) var det forventet en 11 % økning i løpet av en 3 måneders periode samt et kursmål på NOK 295,-. Tre måneder senere, på tidspunktet klage ble sendt til Etisk Råd, 27. august 2005, hadde sluttkursen på MING imidlertid steget til NOK 350,-. Det vil si en økning på 27 %, dvs 17 % mer enn hva som var forventet i analysen. Denne kraftige kurstigningen i løpet av relativt kort tid er naturligvis meget synbar for klager i ettertid, men kunne ikke forventes av megler i slutten av mai Det er på det rene at megler er underlagt en særlig opplysningsplikt ovenfor klager med hensyn til handel i finansielle instrumenter, men når det gjelder den endelige avgjørelsen med hensyn til denne type handel ligger imidlertid ansvaret ene og alene på klager. Det vises her til innklagedes alminnelige forretningsvilkår punkt 6: Kunden er inneforstått med at alle handlinger eller beslutninger som kunden gjennomfører etter at det er innhentet informasjon, råd eller anbefaling fra DnB NOR skjer etter kundens eget skjønn og avgjørelse og at kunden selv er helt ut ansvarlig for beslutningene. Det er på det rene at analysene er meglernes verktøy i tilknytning til deres rådgivning ovenfor kunder. Imidlertid er det ikke ønskelig fra Rådets side at det etableres en praksis som innebærer at megler i forbindelse med sin rådgivning må være bundet av de analyser som er utarbeidet internt i foretaket i frykt for å bryte normen god forretningsskikk - i tilfelle hans anbefaling ikke går i forventet retning. Etter en gjennomgang av de fremlagte lydopptak og sakens dokumenter forøvrig er Rådets oppfatning at den gevinst klager gikk glipp av ved salget av MING i mai 2005 ikke kan lastes innklagede meglers opptreden. Det foreligger således ikke brudd på god forretningskikk hos innklagede. På bakgrunn av ovenstående har Rådet kommet frem til at innklagede i den ovennevnte sak ikke har opptrådt kritikkverdig. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen tas ikke til følge Oslo, den

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP)

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9. Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/9 X Innklaget: DnB Nor Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Tegning av aksjer i Skeie Drilling & Production ASA (SKDP) Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/20 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411 Vika 0115 OSLO Pareto Private Equity AS Postboks 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/2 Klager: A Innklaget: Handelsbanken Markets v/advokatfirma Lowzow

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 2/1991 Klager: A Prosessfullmektig: Innklaget:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/3 Klager: A Innklaget: Sparebanken NOR Divisjon konsernkunder Postboks

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg

Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Vår ref.: Dato: 11/1823-16- 06.07.2012 Uttalelse i klagesak - spørsmål om diskriminering ved boligsalg Sakens bakgrunn En eiendom ble lagt ut for salg i september 2011. X og familien var på visning der

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/7 Klager: A Innklaget: Orion Securities ASA Nedre Lundsvei 1 4630 KRISTIANSAND

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 16/1997 Saken gjelder: Sundal Collier

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/8 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities ASA

Detaljer