ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1"

Transkript

1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Tom Kristoffersen Randi Nordstrøm

2 I Klagen omhandler tap i forbindelse med uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes systemer for internettbasert aksjehandel. Den 23. januar 2008 kjøpte klager 650 aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ( REC ) til kurs kr 144,50 per aksje. Da aksjen samme dag begynte å synke, la klager inn salgsordre på alle aksjene til kurs kr 135 per aksje. Klager la kort tid etter inn ordre om annullering av salgsordren. På dette tidspunktet var imidlertid ordren allerede utført, noe klager som følge av driftsforstyrrelser ikke fikk beskjed om. Klager la deretter inn ny salgsordre på REC-aksjene til kurs kr 139 per aksje. Begge salgsordre ble utført. Dagen etter ble klager kontaktet av en ansatt hos innklagede ettersom det sto 650 REC-aksjer i minus på klagers konto. Klager fikk beskjed om at posisjonen ville bli lukket. Innklagede foretok deretter kjøp av 650 REC-aksjer til kurs kr 151 per aksje for klagers regning for å dekke posisjonen, noe som medførte at klager satt igjen med et tap på totalt kr Klager hadde ikke inngått noen kreditt- eller shorthandelavtale med innklagede. II Klagers anførsler: Klager inngikk 21. august 2007 avtale med innklagede om å benytte sistnevntes tjenester ved aksjehandel på internett. I papirene klager mottok fra innklagede i den forbindelse, lå det også mulighet for å tegne kreditt- og shorthandelavtaler. Disse ble imidlertid ikke signert eller returnert innklagede, slik at klager ikke hadde noen mulighet til å handle på kreditt. Den 23. januar 2008 kjøpte klager 650 aksjer i REC til kurs kr 144,50 per aksje. Imidlertid begynte kursen å falle samme dag, og klager la derfor inn salgsordre på kurs kr 135 per aksje. Senere samme dag så klager melding om driftsforstyrrelser og forsinkelser hos innklagede. Da klager trykket på knappen for annullering av salgsordren, ble han møtt med beskjeden Pending på skjermen. I følge klager forsøkte han også å ringe innklagede for å annullere salgsordren, men uten å nå frem. Klager tolket beskjeden Pending slik at annulleringsordren var mottatt av systemet. Klager la deretter inn en ny salgsordre på 650 REC-aksjer til kurs kr 139 per aksje. Senere på dagen så klager at 650 REC-aksjer var solgt og at pengene var kommet inn på klagers handlekonto. Morgenen dagen etter, ringte en person fra innklagede og spurte om klager hadde foretatt shorthandel, noe klager benektet da han ikke hadde inngått noen kreditt- eller shorthandelavtale med innklagede. I følge klager ga personen som ringte fra innklagede beskjed om at det hadde vært noe rot med systemet og at hun ville stenge posisjonen. Dette tolket klager dit hen at det var skjedd en feil hos innklagede og at de ville rydde opp i dette. Klager ble først senere samme dag oppmerksom på at det var solgt totalt REC-aksjer og at det deretter var foretatt kjøp av 650 REC-aksjer til kurs kr 151 per aksje. Dette medførte et tap for klager på kr som han krever dekket av innklagede. Klager anmoder om Rådets vurdering av ovennevnte forhold.

3 III Innklagedes anførsler: Innklagede tilbyr verdipapirhandel hovedsakelig via internett, men også ved telefonkontakt med megler. Forholdet mellom innklagede og dets kunder reguleres på avtalerettslig grunnlag gjennom innklagedes Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto. Klager har privat og gjennom selskap vært kunde hos innklagede siden november 1999 og bør derfor kjenne godt til de regler som gjelder og de systemer som anvendes ved handel over internett. Ettersom ingen elektroniske handelssystemer kan garantere 100 % driftssikkerhet, stiller de allmenne bestemmelsene krav om at kunden må kontakte innklagede når det oppstår feil og videre at de ordre kunden selv legger inn i systemet må kontrolleres. Innklagede viser til punkt E.3 i de allmenne bestemmelsene, der følgende fremgår: For å kunne legge ordre i handelssystemet må tilstrekkelige midler eller tilstrekkelig kredittramme både for ordren samt kurtasje være tilgjengelig i/på depotet/kontoen når ordren inngis. Foretaket kan etter forgodtbefinnende helt eller delvis unnlate å iverksette en ordre dersom det ikke er tilstrekkelige midler eller tilstrekkelig kredittramme for ordren i/på depotet/kontoen. Kunden er bundet av oppdrag som iverksettes, selv om det ikke finnes dekning på konto eller verdipapirene ikke finnes i depotet, selv om det i Foretakets handelssystem finnes sperrer som søker å forhindre at slike oppdrag iverksettes. Videre viser innklagede til punkt G.10 i de allmenne bestemmelsene, der det blant annet heter: Kunden er inneforstått med at det kan forekomme driftsavbrudd eller andre forstyrrelser i Kundens, Foretakets eller andres datasystem (soft- eller hardware), tele- eller elsystem som benyttes under denne Depot-/kontoavtale, samt at slike feil/avbrudd kan medføre eksempelvis: at Kunden ikke kan inngi elektroniske ordre; at Kundens elektroniske ordre ikke kommer frem til Foretaket, eller at de kommer frem for sent, eller at utførelsen av disse forsinkes; at Kundens elektroniske ordre ellers ikke kan iverksettes som forutsatt, eller at informasjon (så som informasjon om ordrestatus, depot-/kontoinformasjon og kursinformasjon) som Foretaket tilbyr elektronisk ikke er tilgjengelig for Kunden eller er feilaktig. Om feil eller skade foreligger etter forrige ledd, har Foretaket i alminnelighet mulighet til å ta i mot ordre muntlig per telefon. Muntlig ordre per telefon kan kun inngis til den tid som er angitt på Foretakets hjemmeside. Dersom feil eller skade etter forrige ledd skulle medføre at elektroniske ordre ikke kan inngis, og et stort antall kunder samtidig forsøker å inngi ordre muntlig per telefon, kan muligheten til å inngi ordre på sistnevnte måte av praktiske årsaker være sterkt begrenset. Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av feil eller forstyrrelser (ikke begrenset til nevnte

4 eksempler) som nevnt i første avsnitt, herunder slik skade som kan oppstå som følge av det som er angitt i andre avsnitt. Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket heller ikke ansvarlig for skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av eventuelle feil eller mangler i kursinformasjon, nyhetsmateriale, analysemateriale, opplysninger om innholdet på Kundens depot, bekreftelser av ulike slag og/eller andre tilleggstjenester. Foretaket er ikke ansvarlig for indirekte skade (som f.eks. uteblitt gevinst, inntekt eller tap av data), med mindre den indirekte skaden skyldes at Foretaket har utvist grov uaktsomhet. Hvis Kunden oppdager feil eller forstyrrelser som nevnt ovenfor i dette punkt, er Kunden forpliktet til å melde dette til Foretaket omgående. Om så ikke skjer, taper Kunden sin rett til å kreve erstatning, å heve oppdraget samt å gjøre gjeldende annet krav som bygger på feilen eller forstyrrelsen. Da innklagede 23. januar 2008 opplevde driftsproblemer som blant annet påvirket systemene for ordreinnleggelse og avslutningsrapportering, ble dette kommunisert med samtlige av innklagedes kunder, noe klager også har bekreftet. Klagers første ordre om å selge 650 REC-aksjer til kurs kr 135 per aksje kom inn kl 15:15 og fikk umiddelbart status Pending. Status Pending er på innklagedes internettside definert som følger: Ordren kontrolleres slik at tilgjengelige midler finnes eller at aksjene finnes på depoet. Når en ordre har denne status kan den ikke tas bort eller endres. Ordren kan tas bort eller endres først når den har fått en annen ordre id. Ordren ble avsluttet klokken 15:19, men grunnet driftsforstyrrelsene, ble ikke avslutningen rapportert til klager. Kl 15:22 la klager inn annullering av den aktuelle salgsordren. Annullering kunne ikke finnes sted da ordren alt var avsluttet, og salgsordren ble stående merket med Pending på klagers skjerm. Kl 15:57 la klager inn sin andre salgsordre på 650 REC-aksjer til kurs kr 139 per aksje. Denne ble gjennomført og avsluttet samme minutt. Dagen etter ble tilbakekjøp av 650 REC-aksjer for klagers regning foretatt ettersom klager ikke hadde inngått noen shorthandelavtale. Innklagede kan av sine logger ikke se at klager har forsøkt å kontakte innklagede per telefon på noen av de telefonnumre klager har oppgitt som kontaktinformasjon. Slik innklagede ser det, har klager i henhold til punkt E.3 i de allmenne bestemmelsene, ansvar for begge ordre som er lagt inn. Videre anser innklagede at klager må ha hatt informasjon om at noe var galt da han mottok meldingen om driftsforstyrrelser kombinert med at den første salgsordren ble stående med status Pending over lengre tid. Således var klager forpliktet til å kontakte innklagede i henhold til G.10 i de allmenne bestemmelsene. Når klager valgte i stedet å legge inn ny ordre, må han selv ha ansvar for dette.

5 IV Etisk Råd bemerker: Klager innga klage ved brev 7. februar Innklagede har inngitt tilsvar i brev 27. februar I tillegg til dette har partene blitt forelagt hverandres anførsler og gitt anledning til å kommentere disse i samsvar med behandlingsreglene for Etisk Råd 3-3 tredje ledd. Etisk Råd har også i brev 23. mai 2008 bedt Nordnet besvare konkrete spørsmål knyttet til Nordnets system, driftsforstyrrelsen og hvilke tiltak som ble iverksatt for å avhjelpe problemene. Spørsmålene ble besvart i brev fra Nordnet 2. juni Rådet legger til grunn at klager privat og gjennom selskap, har vært kunde hos Nordnet siden november 1999 og at han således er en erfaren bruker av Nordnet sitt elektroniske aksjehandelssystem. Videre legger Rådet til grunn at klager er gjort kjent med og/eller har akseptert Nordnets forretningsvilkår (Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto hos Nordnet Bank NUF (2007:2)). Rådet vil innledningsvis påpeke at internetthandel er basert på elektroniske kontroller, herunder elektronisk dekningskontroll når en kunde skal selge aksjer. Blant annet muliggjør fraværet av manuelle kontroller lavere kostnader for den enkelte kunde ved kjøp og salg av aksjer, sammenlignet med tradisjonelle meglerforetak hvor kontakten mellom kunden og verdipapirforetaket skjer manuelt. Den dagen da driftsforstyrrelsene inntrådte (23. januar 2007) ble ca ordre kontrollert i Nordnet sitt elektroniske system. Den første ordren som klager la inn ble gjennomført på et tidspunkt da visse deler av systemet ble restartet etter at andre deler av systemet hadde hatt driftsproblemer. Ordren ble kontrollert og gjennomført, men som følge av restarten ble ikke klagers depotkonto oppdatert slik at neste (likelydende) ordre også gikk gjennom. I følge Nordnet ville systemet avvist denne ordren dersom driftsforstyrrelsene ikke hadde oppstått. Rådet har ikke grunnlag for å anta at årsaken til driftsforstyrrelser skyldes uaktsomhet hos innklagede og har heller ikke grunnlag for å anta at de tiltak innklagede gjennomførte for å rette opp problemene, var uforsvarlige eller inadekvate. Feil ved innklagedes elektroniske tjenester er omhandlet i forretningsvilkårene G.10 a) første ledd: Kunden er inneforstått med at det kan forekomme driftsavbrudd eller andre forstyrrelser i Kundens, Foretakets eller andres datasystem (soft- eller hardware), tele- eller elsystem som benyttes under denne Depot-/kontoavtale, samt at slike feil/avbrudd kan medføre eksempelvis: at Kunden ikke kan inngi elektroniske ordre; at Kundens elektroniske ordre ikke kommer frem til Foretaket, eller at de kommer frem for sent, eller at utførelsen av disse forsinkes; at Kundens elektroniske ordre ellers ikke kan iverksettes som forutsatt, eller at informasjon (så som informasjon om ordrestatus, depot-/kontoinformasjon og kursinformasjon) som Foretaket tilbyr elektronisk ikke er tilgjengelig for Kunden eller er feilaktig. I samme bestemmelse fjerde ledd heter det: Dersom Foretaket har utvist normal aktsomhet, er Foretaket ikke ansvarlig for skade som Kunden eller annen pådrar seg som følge av feil eller forstyrrelser (ikke begrenset til nevnte eksempler) som nevnt i første avsnitt, herunder slik skade som kan oppstå som følge av det som er angitt i andre avsnitt.

6 Innklagede har altså fraskrevet seg ansvar for den type feil klagen omhandler, og Rådet har som nevnt over, ingen grunn til å tro at driftsforstyrrelsen hos Nordnet den 23. januar 2008 skyldes uaktsomhet hos innklagede. Rådet vil i tillegg peke på at Nordnet sendte ut melding til sine kunder om driftsforstyrrelser som kunne føre til forsinkelser, og at klager var kjent med denne meldingen. Klager fikk da han forsøkte å annullere salget opp meldingen pending på sin dataskjerm, og denne meldingen ble stående en stund. At han forsøkte å ta telefonisk kontakt med Nordnet, tyder på at han var usikker på om annulleringen hadde gått i orden. At han uten å ha fått kontakt med Nordnet, likevel legger inn salget på nytt slik at det oppstår underdekning på handlekontoen, kan ikke legges innklagede til last. Rådet kan på bakgrunn av det ovenstående ikke se at det er dokumentert forhold på innklagedes side som gir klager grunnlag for klagers erstatningskrav. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: Klagen gis ikke medhold. Oslo, den 23. juni 2008

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/7 Klager: X Innklaget: Carnegie ASA Saken gjelder: Klage på manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker

Person A - finansanalytiker Person B daværende administrerende direktør og finansanalytiker Person C - finansanalytiker Norske Finansanalytikeres Forening - Etisk Komité Sak 3/2000 Vedtak av 3. november 2000 1. Innledning Saken gjelder spørsmål om mulige brudd på NFFs etiske regler pkt 3.3 Aktsomhetskrav, pkt 3.4 Interessekonflikt

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004

KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 KONTRAKT MED KONTO-/KORTINNEHAVERE FRA 01.03.2004 1. Avtalens parter Den person/firma denne kontrakt er inngått med, er heretter kalt konto-/ kortinnehaver. Kortutsteder og kredittgiver er Nordea Bank

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1

Netfonds Bank. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg. Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg Side 1 Forsikringsvilkår for kapitalforsikring med investeringsvalg 1 Forsikringsavtalen Netfonds Kapitalforsikring er en kapitalforsikring

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer