NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD"

Transkript

1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/13 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Påstander om anbefaling om aksjehandel utover kundens økonomiske evne mv Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr. juris) (leder) Asbjørn Wangerud Jan-Tore Aschim Odd Arne Pedersen Saken har sitt utspring i et kundeforhold mellom klager og megler A hos innklagede. Kundeforhold har strukket seg over 2 og et halvt år, og kom i stand som følge av at A kontaktet klager og tilbød handel. Kundeforholdet var svært aktivt, og klager og A hadde i perioden samtaler på tilnærmet daglig basis. Det er i perioden foretatt mange og hyppige I 1

2 handler, og til dels omfatter klagers investeringer også store beløp. Etter hvert ble det også opprettet en kredittkonto for aksjehandel. Handlene knytter seg til en rekke aksjer i en rekke forskjellige selskaper, herunder både børsnoterte selskaper og selskaper hvis aksjer er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste. Størsteparten av handlene er imidlertid foretatt i selskapene Infocus ASA ( Infocus ) og Opticom ASA ( Opticom ). Det er på det rene at klager på de handler som har vært utført undertiden har hatt store tap. Medio 2002 var tapene av en slik karakter at det oppstod underdekning på klagers handelskonto hos innklagede. Gjennom Nordea konsernets bankavdeling ble klager innvilget et lån på kroner Beløpet dekket utestående hos innklagede. For øvrig er handlene og klagers utestående hos innklagede under kundeforholdet alltid blitt gjort opp. Tvisten for Rådet er hvorvidt A i sin kunderelasjon med klager brøt sine lovmessige og etiske plikter ved ikke i tilstrekkelig grad ivareta klagers interesser. Klagers anførsler: II Klager hevder at megler har opptrådt i strid med (i) plikten til å ivareta kundens interesser, (ii) plikten til å ikke forlede kunden til kjøp eller salg utelukkende for å oppnå egen fortjeneste, og (iii) plikten til å ikke foreta handler når kunden ikke har betalingsevne. Kundeforholdet med innklagede ble innledet ved at A tok kontakt med klager per telefon, og inviterte til trading. Gjennom kundeforholdet var det videre A som var den aktive part. A ringte klager på tilnærmet daglig basis, og oppmuntret klager til handler. Dette til tross for at klager stadig led store tap. Klager hevder å ha liten innsikt i aksjemarkedet, og har i hele perioden klagen omfatter slitt med store helseproblemer og dårlig hukommelse etter et hjerneslag. Disse problemene ble megler fortalt om. I april 2002 var tapene særlig store, og det oppstod som følge av dette også underdekning på klagers handelskonto hos innklagede. Klager hevder at megler på dette tidspunkt tok initiativ til et lån stort kr som klager fikk innvilget hos Nordea bank. Lånet ble gitt med klagers hus som sikkerhet, og gikk til dekning av innklagedes tilgodehavende. Det anføres at A senest på dette tidspunkt må ha skjønt at klager var blakk. Til tross for dette oppmuntret A likevel til videre handel, samtidig som han også ba klager ta opp nytt lån. Innklagede har nå fremsatt et krav på kr Klager har ikke nedlagt noen særskilt påstand. Innklagedes anførsler: III Innklagede har vist til at klager i perioden februar 2000 til august 2002 har handlet ofte, og til dels også for store beløp. Klager har imidlertid alltid gjort opp sitt mellomværende. Hva gjelder A s rolle i transaksjonene, hevdes det at det ikke er belegg for klagers påstander om at det er megler som har vært den aktive og pågående part. Tvert i mot har megler forsøkt å ivareta klagers interesser ved å mane til forsiktighet, både med hensyn til hvilke selskaper og hvilket volum klager ønsket å være eksponert i. Det er vist til at megler blant annet frarådet klager å starte trading i Opticom på bakgrunn av stor risiko og manglende analysedekning, og også til flere samtaler der A er tilbakeholden når klager har villet kjøpe, og undertiden også direkte fraråder kjøp. Klager har gitt et relativt klart inntrykk av å ha en viss innsikt i aksjer og aksjemarkedet. Klager har flere ganger overfor A fortalt og gitt uttrykk for at han følger godt med på hva som skjer i markedet, herunder at han deltar i ulike internettbaserte diskusjonsfora relatert til aksjehandel. Klagers helsetilstand har ikke vært kjent for innklagede eller A, utover at klager skal ha fortalt A om tidvise helseproblemer knyttet til astma. 2

3 Hva gjelder den økonomiske situasjon og klagers påstand om at innklagede oppmuntret til handel til tross for at klager sa han ikke hadde midler, bemerker innklagede at klager gjentatte ganger overfor megler ga uttrykk for at han disponerte andre midler enn det som var tilgjengelig på handelskontoen. Klager har blant annet gitt uttrykk for at det var plassert midler i både forsikringer og fond, men at dette var midler han nødig ville realisere. Innklagede bestrider at det var A som initierte klagers låneopptak. Dette var et spørsmål klager selv brakte på bane, idet han trengte likviditet, men samtidig ikke ville frigjøre de nødvendige fondsmidler. Dette fremgår også av fremlagte samtaler mellom A og klager. For øvrig bemerkes det at A, på klagers ønske om lån, var behjelpelig med å sette klager i forbindelse med en lånesaksbehandler hos Nordea Bank Norge ASA. Innklagede er imidlertid en egen juridisk enhet som ikke er underlagt Nordea Bank Norge ASA, og ansatte hos innklagede har ingen myndighet eller innflytelse når det gjelder etterlevelse av retningslinjer for kredittgivning i Nordea Bank Norge ASA. Innklagede har på alle punkter vist til samtaler som etter innklagedes oppfatning understøtter ovennevnte anførsler. På denne bakgrunn har innklagede anmodet om at klagen ikke tas til følge. Etisk Råd bemerker: IV Klager innga klage ved (udatert) brev i september Innklagede innga tilsvar ved brev datert 15. oktober I tillegg til dette har partene i samsvar med behandlingsreglene 3-3 tredje ledd blitt gitt anledning til å kommentere hverandres anførsler. Etisk Råd finner innledningsvis grunn til å knytte noen kommentarer til selve behandlingen av klagen. Klagen har medført en omfattende bevisførsel for Rådet. Det er fremlagt et betydelig antall opptak av samtaler mellom partene fra hele tidsrommet for kundeforholdet, og samtalematerialet dekker også et stort antall handler. Totalt har Rådet gjennomgått drøyt 280 samtaler. Både innklagede og klager har i liten grad opplyst saken gjennom skriftlige prosedyrer og anførsler. Dette gjelder imidlertid særlig klager. Begge parter har imidlertid for så vidt tatt forbehold om å komme tilbake med utfyllende bemerkninger, dersom Rådets gjennomgang av samtalematerialet skulle tilsi en slik utdypning. Klagers anførsler er sparsomme, men slik Rådet har oppfattet det knytter klagen seg i realiteten til det generelle forholdet mellom klager og klagers megler hos innklagede - A. Av denne grunn har en forsvarlig behandling i Rådet forutsatt en gjennomgåelse av materialet i sin helhet. Rådet finner det naturlig at avgjørelsen legger avgjørende vekt på det som fremkommer i samtalene, og anser derfor saken som tilstrekkelig opplyst på bakgrunn av det materialet som er fremlagt. Av hensyn til partene finner Rådet grunn til å fremheve at omfanget av materiale har medført at behandlingen av klagen har tatt lang tid. Dette beklages. Hva gjelder sakens realiteter, knytter disse seg til de handler klager foretok gjennom innklagede i løpet av kundeforholdet. Klager har for så vidt klaget på samtlige handler, gjennom å hevde at innklagede skulle ha frarådet handler generelt og lånefinansiert handel når han var illikvid spesielt. Klager har imidlertid særlig fremhevet handler i Telenor ASA i mars 2002, samt en rekke handler i Opticom i 2002 og Infocus i 2000 og Omfanget av handlene som er innklaget tatt i betraktning, finner Rådet det mest i samsvar med klagen å knytte avgjørelsen til det generelle forholdet som forelå mellom klager og innklagede. Rådet vil derfor i liten grad gå nærmere inn på enkelthandler og de vurderinger som lå til grunn for de enkelte investeringsbeslutninger. Rådet har heller ikke funnet grunn til å vurdere enkelte samtaler spesielt. Den sentrale anførselen fra klagers side er at innklagede og A ikke har oppfylt sin plikt til å ivareta hans interesser, gjennom om å forlede ham til kjøp og gjennomføre handler utover 3

4 hans betalingsevne. Rådet bemerker at innklagede og A etter de etiske normer 1-1 og 4-1, så vel som verdipapirhandelloven, jfr 9-2, vil ha en plikt til å ivareta kundens interesser på best mulig måte. Hvor langt denne plikten strekker seg, må vurderes konkret. Det sentrale innhold i plikten i nærværende sammenheng må være at kunden skal veiledes eventuell frarådes - visse valg. Dersom kunden, etter å ha mottatt den fornødne rådgivning, likevel handler i strid med meglers råd vil det i utgangspunktet måtte være kundens egen risiko. I spesielle tilfelle - med bakgrunn i kundens historikk og handlingsmønster kan det imidlertid reises spørsmål om en frarådning må formuleres så eksplisitt at det ikke kan være tvil om at kunden har oppfattet alvoret i situasjonen. I tilslutning til dette kan det også reises spørsmål om den konkrete situasjon kan være av en slik karakter at megler ikke bare må fraråde kunden å foreta en eller flere investeringer, men plikter å nekte å utføre en ordre eller en strategi, eventuelt som et resultat av en tilrådning om at kunden går ut av markedet i kortere eller lengre periode. Dette kan komme på spissen i tilfelle der kunden er spesielt pågående og ikke synes i stand til å forstå sitt eget beste, f eks fordi han er ensidig fokusert på å handle videre for å rette opp tidligere lidte tap. Etter Rådets oppfatning er det klart at det normalt skal svært mye til før en megler skal kunne nekte å utføre en ordre for kunden, fordi ordren etter meglers oppfatning ikke er anbefalingsverdig. På den annen side kan ikke Rådet utelukke at det kan tenkes å oppstå situasjoner der en megler må ta skritt for å forhindre at en kunde foretar konkrete enkelthandler. I nærværende sak har Rådet ikke funnet at det forelå omstendigheter som tilsa at klager, burde blitt nektet å foreta konkrete enkelthandler. Rådet legger i den forbindelse vekt på at klager i en rekke av de samtalene som er forelagt Rådet selv fremstår som den aktiv part. Klager synes på ingen måte å bli (rå)solgt aksjer av megler. For det tilfelle at klagers risikoprofil i forhold til hans personlig forhold har vært høy, skyldes dette etter Rådets vurdering ikke innklagedes rådgivning, men klagers egne valg og ønsker valg som flere ganger står i direkte motstrid til meglers anbefalinger. Det forhold at klager i mange sammenhenger har vært den aktive part, reiser i dette saksforholdet særlige problemer. Etter Rådets mening - basert på lydopptakene har megler i for stor grad vært passiv i forhold til forslag og synspunkter klager har kommet med. Slik passivitet kan etter forholdene innebære at kunden ikke får den veiledning han har krav på etter de Etiske Normene, jfr 1-1 nr 1, nr 2 og nr 5, jfr også vphl 9-2 nr 2. Rådet viser til det som er fremholdt foran om at forholdene i spesielle tilfelle kan tilsi aktiv handling, enten ved at megler presiserer alvoret i en frarådning, ved å nekte å utføre en ordre eller en strategi, eller ved å tilråde at kunden går ut av markedet i en kortere eller lengre periode. Det skal normalt svært meget til for at megleroppdraget kan tilsi at megler har omsorgsplikter på dette nivået, og begrunnelsen må i tilfelle ligge i det konkrete kundeforholdet. Etisk Råd vil vise til at kundeforholdet mellom megler og klager i dette tilfellet har utviklet seg på en meget spesiell måte. Selv om klager har handlet i aksjer før megler tok kontakt med klager, fremstår klager ikke som noen erfaren aksjehandler da forholdet mellom megler og kunde ble etablert. Det alt vesentlige klager synes å ha lært om aksjehandel, med unntak for visse samtaler med kjente o l, synes nettopp å relatere seg til de to og et halvt årene kundeforholdet med megler vedvarte. I løpet av denne perioden har megler og klager nærmest vært i daglig kontakt. Dette har gitt eller i alle fall burde ha gitt megler spesiell innsikt i klagers forhold, herunder evnen til å foreta selvstendige valg og vurdere risiki ved aksjehandel. Rådet vil videre understreke at hyppigheten av og innholdet i de aktuelle lydopptak viser at klager foretar raske og til dels umotiverte endringer av beslutninger. En rekke av disse endringene skjer innenfor samtaler eller i løpet av påfølgende samtaler og til dels i strid med meglers råd og anbefalinger. Det kan fra tid til annen være vanskelig å få grep om kundens rasjonale for de enkelte beslutninger. Det er Rådets oppfatning, jfr nedenfor, at megler burde ha sett denne helt spesielle siden ved klagers opptreden. Langt på vei fremstår det for Rådet som om klager har oppfattet megler som en tillitsperson om ikke som venn så iallfall som fortrolig samtalepartner - som ikke bare ble informert om 4

5 klagers aksjer og aksjehandel, men også om hans personlige forhold som sykdom, båthold, familie, daglige gjøremål mv. (Det bemerkes i parentes at det likevel ikke er grunnlag for å hevde at megler har kjent til at kunden har lidt av noen alvorlig sykdom). Det er karakteristisk for de mange telefonsamtalene at klager aldri presenterer seg for megler, men i en personlig tone går rett på og spør hvordan det går i dag. Opptakten til samtalene og innholdet i dem etterlater et inntrykk av at klager har oppfattet det slik at megler ikke har så meget annet å gjøre enn nettopp å behandle klagers forespørsler og gi klager råd. De fleste samtalene avsluttes også på vennskapelig vis med Ha det no, vi snakkes i morgen, som om kunden forventet en slags spesialoppfølgning fra megler hver dag. Det er også karakteristisk at hvis megler og klager var konfrontert med et spesielt problem f eks vedrørende kursutviklingen eller stillingen på klagers kredittkonto, ble dette diskutert på slutten av samtalen uten at det ble inntatt noe standpunkt til hvordan problemet skulle løses. I stedet førte dette til at partene ble enige om å komme tilbake til saken i neste samtale. I mange tilfelle kom partene ikke tilbake til problemet - det forble uløst inntil de igjen ble konfrontert med det ved en senere anledning. Denne holdningen med å ufarliggjøre problemer ved å linke dem opp mot en hyggelig avslutning på telefonsamtalene, og derved også å skyve dem foran seg, er noe en kunde i utgangspunktet må ta på egen kappe. Slik forholdene utviklet seg i dette klientforholdet, der kunden synes å ha gitt megler en spesiell tillitt og forventet spesiell oppfølgning får megler imidlertid et eget ansvar for å følge opp og avklare uavklarte forhold. Opptakene viser at for mange til dels prekære spørsmål ikke ble avklart når de burde, eller overhodet ikke fikk sin avklaring. Rådet vil komme tilbake til dette nedenfor, i og med at uklarhetene spesielt var knyttet til klagers beholdning av aksjer og forpliktelser på den nevnte kredittkonto. Klagers forventninger til meglers rådgivning, jfr foran, må ses i lys av det megler etter hvert burde ha oppfattet om klagers forhold. Rådet har ikke grunnlag for å hevde at klager ikke har forstått at aksjehandel mer generelt kan innebære en betydelig risiko, eller at klager mer generelt ikke har forstått hva som har skjedd når handler er blitt inngått. Men opptakene gir likevel et klart bilde av at klager er helt eller tilnærmet uten oversikt over sentrale forhold knyttet til egen handel. Dette gjelder f eks viten om beholdningen av aksjer, lidte tap og de forpliktelser som påhvilte ham, særlig hva angår belastningen av den kredittkonto som etter hvert ble opprettet. Opptakene viser at klager i situasjoner hvor han tydeligvis er uten oversikt over de nevnte forhold har stilt megler konkrete spørsmål i den hensikt å oppnå klarhet. I flere tilfelle viser meglers svar at ikke han heller har hatt oversikt over de nevnte forhold. Det er på det rene at kunden selv har en plikt til å følge opp og holde seg orientert om de handler han inngir ordre om, beholdning og forpliktelser. På den annen side må det være klart at megler i et kundeforhold som dette der han var klar over at klager i stor grad var uvitende om de nevnte forhold og kundeforholdets øvrige historikk tatt i betraktning, jfr foran hadde en foranledning til å sette seg mer detaljert inn i både lidt tap, eksponering og forpliktelsene som følge av kreditthandelen, slik at megler på et tidligere tidspunkt kunne ha respondert og skaffet avklaring. Et annet eksempel på klagers manglende forståelse er den utstrakte day-trading som etter hvert fant sted. Klager synes ikke å ha forstått hvilken risiko det innebærer å gå inn og ut av markedet i samme aksje på samme dag, noe som i dette tilfellet i stor grad ble gjort for å forsøke å dekke allerede oppståtte tap. Megler gir riktignok ved et par anledninger uttrykk for at det er knyttet stor risiko til slik handel, men det synes som om informasjonen overhodet ikke tas ad notam av klager, samtidig som den synes fremsatt på et tidspunkt som gjør at det er for sent i forhold til allerede pådratte tap. Resultatet ble at klager i en periode led store tap på day-trading, i en situasjon der megler etter Rådets oppfatning burde ha forstått at klager ikke hadde noen egentlig forståelse av de risiki dette innebar. Etter Rådets oppfatning burde megler etter hvert som tiden gikk ha forstått at klagers kunnskaper befant seg på overflaten, og at han ikke rettet seg etter forskjellige slags følere og forsiktig rettledning fra meglers side. På bakgrunn av båndopptakene, mener Rådet at megler også burde ha forstått at klager etter hvert fikk et ganske indifferent forhold til risiki ved aksjehandel, ettersom det altoverskyggende ble å forsøke å oppnå gevinst for å dekke over 5

6 tidligere inntrådte, betydelige tap. Når dette kobles sammen med det som foran er sagt om at klager oppfattet megler som en person han kunne ha særlig tillitt til, er det Rådets oppfatning at meglers omsorgsforpliktelser skjerpes. Slik Rådet ser det, inntrer det et slags skjæringspunkt i saken den 3. januar Om ikke tidligere, burde det om ikke før så iallfall på dette tidspunkt ha vært klart for begge parter at klager var i minus. Slik Rådet oppfatter opptakene blir klager på dette tidspunkt i stadig større grad fortvilet. Klager synes svært opptatt av å forsøke å hente det tapte inn igjen, og gjør det klart for megler at han vil handle videre til tross for situasjonen. Ved enkelte anledninger oppfordrer megler klager til å ta det mer med ro, uten at dette førte til noen endring i klagers ønske om videre handel eller meglers rådgivning.. Rådet vil peke på at klager etter hvert led meget betydelige tap. Likevel fortsatte klager intensivt å handle i aksjer. Det hele kuliminerte med at klager opptok lån og solgte de siste, frie midler han hadde i fond, for å benytte dem til aksjehandel. Opptakene gir ikke grunnlag for den slutning at det var megler som oppfordret klager til låneopptaket og realisasjonen av fondsmidlene, men megler var klar over at det skjedde, samtidig som han i det minste burde ha vært klar over at klager ville bli blakk, hvis disse midlene ble tapt, jfr vphl 9-2 nr 4. Til tross for kunnskap om disse forhold, fortsatte megler å handle aksjer på klagers vegne, til alle klagers midler til slutt var tapt. Etter Rådets oppfatning burde megler historikken og hans kunnskap om klager tatt i betraktning - på et tidspunkt før låneopptaket og realisasjonen av fondsandelene ha foreslått en fullstendig stans i all handel, og tatt kundeforholdet opp til vurdering med sine overordnede. Det er for Rådet uklart om megler har tatt opp forholdet til klager med sine overordnede. Rådet har forespurt innklagete om dette, uten å ha fått noe klart svar. Dette er ikke avgjørende for Rådets bedømmelse, fordi det er Rådets oppfatning at selv om slik kontakt med overordnede ikke ble tatt, burde megler ha opptrådt mer aktivt for å fraråde klager å handle så intensivt med lånte midler i et fallende marked. Megler burde ha forstått at det var en overhengende risiko for at de allerede pådratte tap ikke kunne rettes opp igjen ved handel med de lånte midlene/midlene frigjort fra fond, og at en følge av dette ville bli at klager kom til å bli stående på bar bakke økonomisk. Rådet viser til at opptakene vanskelig kan forstås på annen måte enn at klager ikke hadde flere disponible midler enn de fondsmidlene som ble frigjort. Rådet vil på dette punkt fremholde at Rådet er klar over at hovedregelen er den at det er kunden selv som har ansvaret og risikoen for sin egen finansielle stilling, jfr Bergo, Børs og verdipapirrett (1997) fremkommer det på side 338 i denne forbindelse: Kundene må i større grad forutsettes å selv holde orden på sine egne interne forhold, herunder påse at kundens økonomi og eventuelle interne limits og fullmaktsforhold tillater en aktuell investering. Denne hovedregel kan imidlertid ikke opprettholdes ubetinget i et kundeforhold som dette, der kunden etter hvert virker helt indifferent i forhold til risikoperspektivet, fordi det altoverskyggende er å investere videre for å vinne igjen for tidligere pådratte tap, jfr vphl 9-2 nr 4. Enkelte av opptakene kan tyde på at megler selv på sett og vis anså seg medvirkende til at tapene etter hvert hadde blitt så store, at han fikk en slags egeninteresse i å gjøre det siste, mulige for å rette opp tapene å handle videre i markedet. I en slik situasjon burde megler meget sterkere ha betonet behovet for en endring i investeringsstrategi, ved at klager før tapene ble fatale, trakk seg fra markedet enten for godt eller for en tid. Rådet vil legge til at det ikke har funnet grunnlag for å anta at megler har lagt vekt på et ønske om egen vinning, jfr kurtasjen knyttet til klagers betydelige antall handler, når han ikke har kommet med en klarere frarådning enn tilfellet er. På bakgrunn av ovenstående har Rådet ingen klar formening om en slik sterkere anbefaling om å trekke seg fra markedet helt og fullt eller i en periode kunne ha ført til at klagers tap ville ha blitt redusert. Det er likevel ikke avgjørende for Rådets oppfatning om megler i denne spesielle saken har hatt en særlig omsorgsforpliktelse overfor klager med innhold som foran presisert. Etisk Råd har etter dette fattet følgende vedtak: 6

7 Innklagede kritiseres for å ha overtrådt de Etiske Normer 1-1, jfr 4-1, jfr vphl 9-2, ved ikke på et tidspunkt før realisasjonen av de siste fondsmidlene og låneopptaket, å ha betonet sterkere overfor klager, at klager burde trekke seg fra markedet helt og fullt eller i en periode, eventuelt å ha nektet å formidle videre handel på klagers vegne, helt og fullt eller i en periode. Oslo, den 25. mars

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 3/1996 Klager: A Innklaget: Den norske Bank

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/3 Klager: X Innklaget: SpareBank 1 Nord-Norge Markets Saken gjelder: Saken gjelder klage på megler, som angivelig ga misvisende opplysning vedrørende klagers ubenyttede

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/19 X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage over kvaliteten på den rådgivningen klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/8 Klager: A Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/1 Klager: A og B v/ advokat C Innklaget: Christiania Markets Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/3 Klager: A Innklaget: DnB Markets Stranden 21 0021 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/22 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/3 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0254 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/13 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av manglende gjennomføring av salgsordre som klager hadde lagt

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/28 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager var ikke klar over nylig spleis i selskapet da klager la inn ordre om

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/6 Klager: A Innklaget: Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Christiania

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/10 Klager: A Innklaget: Gjensidige NOR Equities Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 22/1997 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/6 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/3 Klager: A Innklaget: Saga Securities ASA, Postboks 1770 Vika,

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6. Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i ulike enkeltaksjer. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/6 Klager: X Innklaget: Orion Securities ASA Postboks 236 Sentrum 0103 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler innklagedes rådgivning i forbindelse med klagers handler i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19. Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/19 Klager: X Innklaget: Cosmos Markets AS Rådhusgata 15 3211 SANDEFJORD Saken gjelder: Påstand om mangelfull rådgivning i forbindelse med valutaspotforretninger. Etisk

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/18 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Saken gjelder generell klage mot ABG Sundal Collier ASA (ABGSC) basert på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/3 Klager: A Innklaget: Norse Securities Postboks 1474 Vika 0116 Oslo Saken

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/21 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til tvangssalg av aksjer kjøpt på kreditt som følge av at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/23 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Postboks 728 Sentrum 0105 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder kvaliteten på investeringsrådgivning foretatt av Christiania

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/11 Klager: X Innklaget: Handelsbanken Capital Markets Saken gjelder: Klage på rådgivning ved kjøp av aksjer, og hvorvidt og på hvilket tidspunkt klager burde solgt seg

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/5 Klager: A Innklaget: Christiania Securities ASA Postboks 728

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/29 Klager: X Innklaget: Agilis Færder Securities ASA Stranden 3A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder størrelsen på kurtasjen som totalt er betalt til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 Oslo Saken gjelder: Tap som følge av uønsket shorthandel som følge av driftsforstyrrelser i innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5. Klager: Bryggen Bergen ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2015/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/1 Klager: A Innklaget: Nordea Securities NUF Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/10 Klager: A Innklaget: Sparebank 1 Midt-Norge Kapitalmarked Søndregate

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis )

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7. Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/7 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Dekningshandel som følge av omvendt split ( spleis ) Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3. Klager: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/3 Klager: X Innklaget: RS Platou Markets AS Saken gjelder: Klage på anbefaling om å investere i et gearingsertifikat, som i henhold til klagen var et uegnet råd hensett

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/11 Klager: A AS Innklaget: Sundal Collier & Co ASA Postboks 1444

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/28 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder klage på Nordnet Bank ASA relatert til tvangsavvikling av finansielle

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/8 Klager: X Innklaget: Agilis Group AS Stranden 3 A, Aker Brygge 0250 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til Agilis Group AS håndtering av klagers kundeforhold i

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/10 Klager: A Innklaget: Terra Fonds ASA Postboks 2349 Solli 0201

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9. Klager: Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/9 Klager: X Innklaget: SEB Enskilda AS Saken gjelder: Klage på rådgivning i forbindelse med investeringer i finansielle instrumenter Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14. Klager: Christiania Securities AS. Manglende effektuering av stop-loss ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/14 Klager: X Innklaget: Christiania Securities AS Saken gjelder: Manglende effektuering av stop-loss Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof. dr.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/2 Klager: X Innklaget: Nordnet Securities Bank NUF Sørkedalsveien 10D

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/11 Klager: X Innklaget: Nordea Markets Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder inndekning etter salg av aksjer i Tandberg Data samtidig med at

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2004/6 Klager: A Innklaget: First Securities ASA Postboks 1441 Vika 0115 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10. Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/10 Klager: X Innklaget: Pareto Securities AS Postboks 1411, Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Klager hevder at Pareto Securities AS har gitt feilaktig og mangelfull informasjon

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet

NORGES FONDSMEGLERFORBUND. ETISK RÅD Klagerådet NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD Klagerådet AVGJØRELSE I SAK NR. 2002/11 Klager: A Innklaget: A. Sundvall ASA Postboks 657

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR 2000/28 Saken gjelder: Oppdraget til Sundal Collier & Co ASA vedrørende

Detaljer

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997

AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 31/1997 Klager: A Innklaget: Christiania Markets, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo Saken gjelder: Dobbeltsalg av aksjer Etisk Råd er satt med

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/7 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 OSLO Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8. Klager: 0021 Oslo. Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/8 Klager: Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Manglende fraråding fra innklagedes side i forbindelse med derivathandel Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/7 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/5 Klager: A Innklaget: DnB Markets, Postboks 1171 Sentrum, 0107

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/27 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt det er inngitt bindende ordre i forbindelse med kjøp av

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9. Klager: Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/9 Klager: Innklaget: DNB Markets Saken gjelder: Mangelfull rådgivning i forbindelse med derivathandel med gearing Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/25 Klager: Norse Securities AS, Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/2 Klager: X Innklaget: Nordea Bank Norge ASA Postboks 1166 Sentrum 0107 OSLO Saken gjelder: Klager gjør gjeldende at innklagede ikke har oppfylt de plikter som klager

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/6 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Sørkedalsveien 10D Postboks 33

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11. Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/11 Klager: X Innklaget: Warren Wicklund Asset Management ASA Postboks 656 Sentrum 0106 Oslo Saken gjelder: Klagen omhandler investering i aksjeindeksobligasjoner Etisk

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/22 Klager: A Innklaget: Orkla Enskilda Securities AS Postboks 1724

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen.

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10. Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/10 Klager: X Innklaget: Acta Kapitalforvaltning ASA Saken gjelder: Klagen gjelder klage på produkt og rådgivningen. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2005/4 Klager: A Innklaget: DnB NOR Markets Stranden 21 0021 OSLO Saken gjelder:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1998/3 Klager: A A/S, B A/S og C A/S Innklaget: Carnegie ASA Postboks

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/5 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen er knyttet til den rådgivning som er ytt fra innklagedes

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/8 Klager: A Innklaget: Norse Securities ASA Postboks 1474 Vika

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2011/17 Klager: X Innklaget: CMC Markets UK PLC Oslo Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Saken gjelder: Klage på foretakets håndtering av stop-buy ordre i forbindelse med

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/3 Klager: A Innklaget: Sparebanken NOR Divisjon konsernkunder Postboks

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 16/1997 Saken gjelder: Sundal Collier

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/15 Klager: X Innklaget: ABG Sundal Collier ASA Postboks 1444 Vika 0115 OSLO Saken gjelder: Saken gjelder hvorvidt innklagede har utført sine plikter etter verdipapirhandelloven

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/1 Klager: X Innklaget: Nordnet Bank NUF Postboks 33 Majorstuen 0330 OSLO Saken gjelder: Klagen gjelder påstand om at Nordnet Bank NUF (Nordnet) foretok ulovlig tvangssalg

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2003/9 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10. Klager: Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo. Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/10 Klager: X Innklaget: Færder Securities ASA Stranden 3A Aker Brygge 0250 Oslo Saken gjelder: Tegning i emisjon Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1. Klager: Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo. Saken gjelder: Short handel av aksjer ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/1 Klager: X Innklaget: DnB Markets Aker Brygge, Stranden 21 0021 Oslo Saken gjelder: Short handel av aksjer Etisk Råd er satt med følgende medlemmer: Geir Woxholth (Prof.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for innkjøp av spylevogn for Hammerfest kommune. Klagenemnda fant at klager var rettmessig avvist, jf forskriften

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/9 Klager: A Innklaget: Norse Securities

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer