Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010"

Transkript

1 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode Mai 2010 kl Handel i tegningsretter mai 2010 kl NB: Tegningsretter som ikke benyttes, vil bli slettet og være verdiløse

2 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til aksjonærer i Renewable Energy Corporation ASA ( REC ) som er registrert med norsk adresse i VPS 4. mai Brosjyren må ikke videresendes til land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i REC. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i REC, oppfordres til å lese prospektet og må eventuelt benytte tegningsblanketten inntatt der eller benytte linken på som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Informasjonen i denne brosjyren er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for emisjonen. Det er betydelig risiko tilknyttet en investering i REC. En beskrivelse av risikofaktorer er inntatt i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet som kan lastes ned fra RECs webside, eller bestilles hos DnB NOR Markets, telefon , Nordea Markets, telefon , eller SEB Enskilda, telefon REC REC ble stiftet 3. desember 1996 og har vokst til å bli en integrert leverandør innen solenergiindustrien. REC ønsker å spille en ledende rolle i utviklingen av et bærekraftig energimarked. Visjonen er å utvikle selskapet til verdens ledende leverandør av konkurransedyktige solenergiløsninger. RECs virksomhet består av de tre forretningssegmentene REC Silicon, REC Wafer og REC Solar. REC Silicon er en av de største produsentene av polysilisium og silangass i verden. REC Wafer er blant verdens største produsenter av wafere til produksjon av solceller. REC Solar er en sterkt voksende produsent av både solceller og solcellepaneler. REC har over ansatte i 10 land. 2

3 Kjære aksjonær Den 31. mars i år annonserte vi en fortrinnsrettsemisjon i REC. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som aksjonær kan benytte dine tildelte tegningsretter. Nærmere detaljer og beskrivelse av vilkår i emisjonen og risikofaktorer ved en investering i REC finner du i prospektet. Fortrinnsrettsemisjonen gjennomføres i tilknytning til en restrukturering av gjelden i selskapet, hvor eksisterende banklån og garantifasiliteter blir erstattet for å unngå å komme i brudd med låneavtalene og for å styrke selskapets kapitalstruktur. REC er inne i de avsluttende fasene av et investeringsprogram på 25 milliarder kroner. Det er avgjørende at vi opprettholder fremdriften i prosjektene og at vi dermed får mulighet til å gjennomføre kostnadsreduksjoner på tvers av alle forretningsområder. Den nye kapitalstrukturen forventes å bidra til dette. Emisjonen er på visse vilkår garantert fulltegnet av store aksjonærer i REC, inkludert Orkla/Elkem, Folketrygdfondet, og et banksyndikat bestående av DnB NOR Markets, Nordea Bank Norge og SEB. Tilretteleggere for emisjonen er DnB NOR Markets, Nordea Markets og SEB Enskilda. Vi i REC ser nå frem til å sette alle ressursene inn på å utvikle REC som en verdensledende leverandør av solenergi smart energi for en renere fremtid. Oslo, mai 2010 Ole Enger Administrerende direktør og konsernsjef 3

4 Emisjonen i korte trekk REC besluttet i ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2010 å gjennomføre en emisjon for å styrke selskapets kapitalstruktur. Emisjonen vil tilføre selskapet brutto ca. 4 milliarder kroner i ny egenkapital. Orkla/Elkem og Folketrygdfondet har inngått en betinget avtale om å garantere og tegne seg for sin pro rata andel (til sammen prosent) i emisjonen. DnB NOR Markets, Nordea Bank Norge og SEB har, på visse vilkår som er nærmere beskrevet i prospektet, garantert tegning av de resterende aksjene, i den utstrekning disse ikke tegnes av eksisterende aksjonærer eller andre. Et av vilkårene for dette er at Orkla/Elkem og Folketrygdfondet tegner seg i henhold til deres garanti. Vilkårene gjelder frem til innbetalingsdatoen for emisjonen. Dersom vilkårene ikke oppfylles, kan dette føre til at emisjonen ikke blir gjennomført og at tegningsrettene mister sin verdi. 4

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i REC har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten: 1. benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid, eller 2. selge tegningsrettene dine gjennom DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere alternativ 1 og 2 ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke vil benytte til tegning. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 20. mai 2010 klokken norsk tid, vil bli slettet og være verdiløse. Dersom du ønsker å tegne deg for nye aksjer, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden. Dersom du ønsker å selge tegningsrettene dine, må dette skje innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av tegningsperioden. 5

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 1 tegningsrett for hver 2. REC-aksje du var registrert som eier av i VPS 4. mai For aksjer i REC kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er ervervet 29. april 2010 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er ervervet 30. april 2010 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Rett til tegning 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne 1 ny aksje i REC for 12,10 kroner. Tegning for flere aksjer enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere aksjer enn du har tegningsretter til, og i så fall hvor mange flere aksjer du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Det kan ikke gis noen garanti for at nye aksjer vil bli tildelt på bakgrunn av overtegninger. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto rundt 5. mai 2010 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av tegningsperioden. DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Du må levere inn en tegningsblankett eller benytte online-løsningen for å tegne nye aksjer. Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende aksjonær eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, benytte online-løsningen for å tegne nye aksjer Mer informasjon og online tegning 6

7 Slik går du frem A. Dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne aksjer: 1. Avklar hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 6. mai til klokken norsk tid 14. mai. 2010, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall aksjer du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall aksjer du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som ikke blir benyttet, før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut klokken norsk tid 14. mai Fyll ut og send inn tegningsblankett (som forklart på neste side) eller lever tegning online Tegningsblanketten sendes inn til DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda enten via faks eller per post. Norske statsborgere kan også foreta tegning på internett ved å følge linken på RECs webside, som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Tegningsblanketten må være mottatt av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering DnB NOR vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen rundt 28. mai Det er ventet at de nye aksjene kan omsettes på Oslo Børs fra rundt 31. mai 2010, og du kan fra da av handle disse aksjene som du normalt handler aksjer. B. Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter: 1. Kontakt DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak og gi instruksjon om salg av de tegningsretter du ønsker å selge. Husk at fristen for å selge eller kjøpe tegningsretter er klokken norsk tid 14. mai

8 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye aksjer på internett ved å følge linken på RECs webside, som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Husk at tegningen må være mottatt av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes pr faks eller post til: DnB NOR Markets DnB NOR Verdipapirservice 0021 Oslo Faks: Nordea Markets Nordea Bank Norge Securities Services - Issuer Services Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Faks: SEB Enskilda SEB Enskilda Filipstad Brygge 1 Postboks 1363 Vika 0113 Oslo Faks:

9 Renewable Energy Corporation ASA FORTRINNSRETTSEMISJON TEGNINGSBLANKETT Verdipapirnr. ISIN NO Generell informasjon: Vilkårene og betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen av Nye Aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ( Selskapet ) vedtatt av Selskapets generalforsamling 29. april 2010 fremgår av prospekt datert [30]. april 2010 ( Prospektet ). Uttrykk definert i Prospektet skal gis tilsvarende Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten: hovedkontor. 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. meningsinnhold i denne Tegningsblanketten. Innkalling til og protokoll (med vedlegg) fra den ekstraordinære generalforsamlingen, Selskapets vedtekter samt årsregnskaper for de siste tre år er tilgjengelige på Selskapets Tegningsprosedyre: Tegningsperioden løper fra og med 6. mai 2010 til 20. mai 2010 kl (norsk tid). Korrekt utfylte Tegningsblanketter må være mottatt av en av Tilretteleggerne senest 20. mai (norsk tid) på et av følgende Tegningssteder: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Faks: ; Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice Utstedertjenester, Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Faks: ; eller SEB Enskilda AS, Filipstad Brygge 1, Postboks 1363 Vika, N-0113 Oslo, Faks: Den enkelte tegner er ansvarlig for riktigheten av informasjonen som påføres Tegningsblanketten. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden og/eller ufullstendige eller ukorrekte Tegningsblanketter kan bli forkastet av Selskapet eller Tilretteleggerne etter deres eget forgodtbefinnende. Norske statsborgere kan tegne Nye Aksjer ved å benytte linkene på or som vil viderekoble tegneren til VPS online tegningssystem. Hverken Selskapet eller Tilretteleggerne (eller Tegningsstedene) kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgangen, utilgjengelige internettlinjer eller servere eller andre logistiske eller tekniske problemer som kan medføre at tegninger ikke mottas av et Tegningssted i tide, eller at slike overhodet mottas. Tegningen er bindende og ugjenkallelig, og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at den er mottatt ved et av Tegningsstedene. Ved å signere og inngi denne Tegningsblanketten bekrefter den respektive tegner å ha lest Prospektet og at vedkommende er kvalifisert til å 2. Fyll inn totalt antall aksjer du ønsker å tegne. 1 tegningsrett gir rett til å tegne 1 ny aksje. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere aksjer enn du har tegne seg for Nye Aksjer på de vilkår som der er fastsatt. tegningsretter til. Du Tegningskurs: er imidlertid Tegningskursen sikret i Fortrinnsrettsemisjonen tildeling er NOK 12,10 kun per Nye for Aksje. det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. Tegningsretter: Eksisterende Aksjonærer som er registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS per 4. mai 2010 vil bli tildelt Tegningsretter i samme forhold som deres registrerte aksjeinnehav i Selskapet per nevnte dato. Selskapet vil utstede én Tegningsrett per to eide Aksjer i Selskapet, avrundet ned til nærmeste hele antall Tegningsretter. Hver Tegningsrett vil, betinget av gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én Ny Aksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning av Nye Aksjer før utløpet av Tegningsperioden vil falle bort uten kompensasjon til eieren, og vil følgelig være uten verdi. Tildeling av Nye Aksjer: Tildeling av de Nye Aksjene vil bli foretatt på basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet. Styret forbeholder seg retten til å avrunde, forkaste eller redusere enhver tegning av Nye Aksjer som 3. Fyll inn total sum du tegner ikke baseres på Tegningsretter. for (antall Det vil ikke aksjer bli utstedt brøkdeler x 12,10 av Nye Aksjer. Tildeling av færre Nye Aksjer enn antallet tegnede aksjer påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å bli tildelt og betale for de tildelte Nye Aksjer. kroner). Melding om tildelte Nye Aksjer samt det korresponderende tegningsbeløp som skal betales av hver Tegner, er forventet å bli gitt i brev fra VPS på eller omkring 25. mai Betaling: Oppgjør for Nye Aksjer tildelt en tegner forfaller til betaling på 28. mai 2010 ( Betalingsdatoen ).. Ved signatur på denne Tegningsblanketten gir tegnere med norsk bankkonto DnB NOR Bank ASA en ugjenkallelig 4. Fyll inn bankkontonummer engangsfullmakt som til å belaste skal den nedenfor belastes spesifiserte bankkontoen for for betaling for de Nye Aksjene tildelt tegneren, for overføring til Selskapets emisjonskonto. DnB NOR Bank ASA har bare fullmakt til å belaste av de nye aksjene rundt kontoen 28. én gang, mai men forbeholder seg retten til å gjøre inntil tre debiteringsforsøk. Fullmakten vil være gyldig i inntil syv virkedager etter Betalingsdatoen. Tegneren gir videre DnB NOR Bank ASA fullmakt til å innhente bekreftelse fra tegnerens bank på at tegneren har disposisjonsrett over den spesifiserte kontoen, samt på at det er tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke betalingen. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på en tegners 5. Dater og signer tegningsblanketten, bankkonto, eller dersom det av andre grunner og fyll ikke er mulig inn å debitere øvrige kontoen når et debiteringsforsøk gjøres i henhold til fullmakten fra tegneren, vil tegnerens betalingsforpliktelse bli ansett for å være misligholdt. Betaling med engangsfullmakt er kun tilgjengelig for tegnere som er tildelt Nye Aksjer for et beløp som ikke overstiger NOK 5 millioner og som er innehavere av en norsk bankkonto. Tegnere som tegner seg for et beløp som overstiger NOK 5 millioner gir ved signatur på denne feltene nederst på tegningsblanketten. Tegningsblanketten DnB NOR Bank ASA fullmakt til å belaste den spesifiserte bankkontoen manuelt på eller etter Betalingsdatoen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for Nye Aksjer tildelt dem skjer med tilgjengelige midler på eller før Betalingsdatoen. Tegneren må i forkant av slik betaling kontakte DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, telefonnummer for ytterligere detaljer og instrukser. VENNLIGST SE SIDE 2 AV DENNE TEGNINGSBLANKETTEN FOR ØVRIGE BESTEMMELSER SOM OGSÅ GJELDER FOR TEGNINGEN TEGNINGSDETALJER Tegners VPS-konto Antall Tegningsretter Antall tegnede Nye Aksjer (For megler: Konsekutivt nr.) (inkludert overtegning) VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NO Tegningskurs per aksje NOK 12,10 Tegningsbeløp å betale NOK 3. UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO) Min/vår norske bankkonto for belastning av betaling for tildelte Nye Aksjer (antall aksjer x NOK 12,10). (Norsk bankkonto nr. 11 siffer) I samsvar med vilkårene og betingelsene som angitt i Prospektet og denne Tegningsblanketten, tegner jeg/vi meg/oss 4. ugjenkallelig for det antall Nye Aksjer som angitt ovenfor og gir DnB NOR Bank ASA fullmakt til å belaste (ved bruk av engangsfullmakt eller manuelt som beskrevet ovenfor) den spesifiserte bankkontoen for betaling for Nye Aksjer tildelt meg/oss. Ved signatur på denne Tegningsblanketten aksepterer tegnere som avgir betalingsfullmakt vilkårene og betingelene for Betaling gjennom Engangsfullmakt Verdipapirhandel inntatt på side 2 av denne Tegningsblanketten. Sted og dato Må være datert i tegningsperioden INFORMASJON OM TEGNEREN VPS-kontonr. Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Fornavn Etternavn/selskap Gateadresse Postnr/distrikt/land Fødsels-og personnummer / organisasjonsnummer Norsk bankkonto for utbytte 5. Nasjonalitet Telefon dagtid 9

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i REC vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt 1 ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte online-løsningen. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var registrert som aksjonærer i REC i VPS 4. mai 2010, tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i REC kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er ervervet 29. april 2010 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er ervervet 30. april 2010 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Du får tildelt 1 tegningsrett for hver 2. aksje du var registrert som eier av 4. mai Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai tegningsrett gir deg rett til å tegne 1 ny aksje i REC. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte online-løsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 20. mai 2010 klokken norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid eller solgt tegningsrettene dine innen 14. mai 2010 klokken norsk tid, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai 2010 vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til klokken norsk tid 14. mai 2010 ved å kontakte DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak. Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av 10

11 tegningsperioden. Det er også viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning av aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid for ikke å bortfalle og dermed bli verdiløse. 7. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPSkonto rundt 5. mai Tegningsperioden er fra 6. mai 2010 til 20. mai 2010 klokken norsk tid. 8. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til DnB NOR, Nordea Markets, SEB Enskilda eller tegne aksjer online ved å gå inn på som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Tegning online er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 9. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPSkonto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere 1 aksje per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. 10. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye aksjer i emisjonen DnB NOR Bank ASA en ugjenkallelig fullmakt til å debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 28. mai Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, som ytterligere beskrevet i prospektet. 11. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende når den er mottatt. 12. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i REC? En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i REC er inntatt i prospektet. 13. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på RECs webside, Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe DnB NOR Markets på telefon , Nordea Markets på telefon eller SEB Enskilda på telefon

12 Renewable Energy Corporation ASA

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS

TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS TILBUD OM KJØP AV SAMTLIGE AKSJER I A. L. INDUSTRIER AS FREMSATT AV MØLLERGRUPPEN EIENDOM AS TILBUDSPRIS NOK 22,50 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN FREDAG 9. MARS 2012

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner

Organisasjonsnr 923 609 016. Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Organisasjonsnr 923 609 016 Offentlig tilbud og institusjonelt tilbud av inntil 437.917.120 aksjer pålydende 2,50 kroner Forventet pris: Mellom 66 kroner og 76 kroner per aksje Bestillingsperiode: For

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer