Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010"

Transkript

1 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode Mai 2010 kl Handel i tegningsretter mai 2010 kl NB: Tegningsretter som ikke benyttes, vil bli slettet og være verdiløse

2 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til aksjonærer i Renewable Energy Corporation ASA ( REC ) som er registrert med norsk adresse i VPS 4. mai Brosjyren må ikke videresendes til land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i REC. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i REC, oppfordres til å lese prospektet og må eventuelt benytte tegningsblanketten inntatt der eller benytte linken på som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Informasjonen i denne brosjyren er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet, som representerer tegningsgrunnlaget for emisjonen. Det er betydelig risiko tilknyttet en investering i REC. En beskrivelse av risikofaktorer er inntatt i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet som kan lastes ned fra RECs webside, eller bestilles hos DnB NOR Markets, telefon , Nordea Markets, telefon , eller SEB Enskilda, telefon REC REC ble stiftet 3. desember 1996 og har vokst til å bli en integrert leverandør innen solenergiindustrien. REC ønsker å spille en ledende rolle i utviklingen av et bærekraftig energimarked. Visjonen er å utvikle selskapet til verdens ledende leverandør av konkurransedyktige solenergiløsninger. RECs virksomhet består av de tre forretningssegmentene REC Silicon, REC Wafer og REC Solar. REC Silicon er en av de største produsentene av polysilisium og silangass i verden. REC Wafer er blant verdens største produsenter av wafere til produksjon av solceller. REC Solar er en sterkt voksende produsent av både solceller og solcellepaneler. REC har over ansatte i 10 land. 2

3 Kjære aksjonær Den 31. mars i år annonserte vi en fortrinnsrettsemisjon i REC. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som aksjonær kan benytte dine tildelte tegningsretter. Nærmere detaljer og beskrivelse av vilkår i emisjonen og risikofaktorer ved en investering i REC finner du i prospektet. Fortrinnsrettsemisjonen gjennomføres i tilknytning til en restrukturering av gjelden i selskapet, hvor eksisterende banklån og garantifasiliteter blir erstattet for å unngå å komme i brudd med låneavtalene og for å styrke selskapets kapitalstruktur. REC er inne i de avsluttende fasene av et investeringsprogram på 25 milliarder kroner. Det er avgjørende at vi opprettholder fremdriften i prosjektene og at vi dermed får mulighet til å gjennomføre kostnadsreduksjoner på tvers av alle forretningsområder. Den nye kapitalstrukturen forventes å bidra til dette. Emisjonen er på visse vilkår garantert fulltegnet av store aksjonærer i REC, inkludert Orkla/Elkem, Folketrygdfondet, og et banksyndikat bestående av DnB NOR Markets, Nordea Bank Norge og SEB. Tilretteleggere for emisjonen er DnB NOR Markets, Nordea Markets og SEB Enskilda. Vi i REC ser nå frem til å sette alle ressursene inn på å utvikle REC som en verdensledende leverandør av solenergi smart energi for en renere fremtid. Oslo, mai 2010 Ole Enger Administrerende direktør og konsernsjef 3

4 Emisjonen i korte trekk REC besluttet i ekstraordinær generalforsamling den 29. april 2010 å gjennomføre en emisjon for å styrke selskapets kapitalstruktur. Emisjonen vil tilføre selskapet brutto ca. 4 milliarder kroner i ny egenkapital. Orkla/Elkem og Folketrygdfondet har inngått en betinget avtale om å garantere og tegne seg for sin pro rata andel (til sammen prosent) i emisjonen. DnB NOR Markets, Nordea Bank Norge og SEB har, på visse vilkår som er nærmere beskrevet i prospektet, garantert tegning av de resterende aksjene, i den utstrekning disse ikke tegnes av eksisterende aksjonærer eller andre. Et av vilkårene for dette er at Orkla/Elkem og Folketrygdfondet tegner seg i henhold til deres garanti. Vilkårene gjelder frem til innbetalingsdatoen for emisjonen. Dersom vilkårene ikke oppfylles, kan dette føre til at emisjonen ikke blir gjennomført og at tegningsrettene mister sin verdi. 4

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye aksjer i REC har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten: 1. benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid, eller 2. selge tegningsrettene dine gjennom DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere alternativ 1 og 2 ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke vil benytte til tegning. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 20. mai 2010 klokken norsk tid, vil bli slettet og være verdiløse. Dersom du ønsker å tegne deg for nye aksjer, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden. Dersom du ønsker å selge tegningsrettene dine, må dette skje innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av tegningsperioden. 5

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 1 tegningsrett for hver 2. REC-aksje du var registrert som eier av i VPS 4. mai For aksjer i REC kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er ervervet 29. april 2010 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er ervervet 30. april 2010 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Rett til tegning 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne 1 ny aksje i REC for 12,10 kroner. Tegning for flere aksjer enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere aksjer enn du har tegningsretter til, og i så fall hvor mange flere aksjer du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Det kan ikke gis noen garanti for at nye aksjer vil bli tildelt på bakgrunn av overtegninger. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto rundt 5. mai 2010 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av tegningsperioden. DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Du må levere inn en tegningsblankett eller benytte online-løsningen for å tegne nye aksjer. Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende aksjonær eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, benytte online-løsningen for å tegne nye aksjer Mer informasjon og online tegning 6

7 Slik går du frem A. Dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne aksjer: 1. Avklar hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 6. mai til klokken norsk tid 14. mai. 2010, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall aksjer du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall aksjer du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som ikke blir benyttet, før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut klokken norsk tid 14. mai Fyll ut og send inn tegningsblankett (som forklart på neste side) eller lever tegning online Tegningsblanketten sendes inn til DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda enten via faks eller per post. Norske statsborgere kan også foreta tegning på internett ved å følge linken på RECs webside, som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Tegningsblanketten må være mottatt av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du således beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering DnB NOR vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen rundt 28. mai Det er ventet at de nye aksjene kan omsettes på Oslo Børs fra rundt 31. mai 2010, og du kan fra da av handle disse aksjene som du normalt handler aksjer. B. Dersom du ønsker å selge eller kjøpe tegningsretter: 1. Kontakt DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak og gi instruksjon om salg av de tegningsretter du ønsker å selge. Husk at fristen for å selge eller kjøpe tegningsretter er klokken norsk tid 14. mai

8 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye aksjer på internett ved å følge linken på RECs webside, som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Husk at tegningen må være mottatt av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes pr faks eller post til: DnB NOR Markets DnB NOR Verdipapirservice 0021 Oslo Faks: Nordea Markets Nordea Bank Norge Securities Services - Issuer Services Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Faks: SEB Enskilda SEB Enskilda Filipstad Brygge 1 Postboks 1363 Vika 0113 Oslo Faks:

9 Renewable Energy Corporation ASA FORTRINNSRETTSEMISJON TEGNINGSBLANKETT Verdipapirnr. ISIN NO Generell informasjon: Vilkårene og betingelsene for Fortrinnsrettsemisjonen av Nye Aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ( Selskapet ) vedtatt av Selskapets generalforsamling 29. april 2010 fremgår av prospekt datert [30]. april 2010 ( Prospektet ). Uttrykk definert i Prospektet skal gis tilsvarende Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten: hovedkontor. 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. meningsinnhold i denne Tegningsblanketten. Innkalling til og protokoll (med vedlegg) fra den ekstraordinære generalforsamlingen, Selskapets vedtekter samt årsregnskaper for de siste tre år er tilgjengelige på Selskapets Tegningsprosedyre: Tegningsperioden løper fra og med 6. mai 2010 til 20. mai 2010 kl (norsk tid). Korrekt utfylte Tegningsblanketter må være mottatt av en av Tilretteleggerne senest 20. mai (norsk tid) på et av følgende Tegningssteder: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, N-0021 Oslo, Faks: ; Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice Utstedertjenester, Postboks 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Faks: ; eller SEB Enskilda AS, Filipstad Brygge 1, Postboks 1363 Vika, N-0113 Oslo, Faks: Den enkelte tegner er ansvarlig for riktigheten av informasjonen som påføres Tegningsblanketten. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden og/eller ufullstendige eller ukorrekte Tegningsblanketter kan bli forkastet av Selskapet eller Tilretteleggerne etter deres eget forgodtbefinnende. Norske statsborgere kan tegne Nye Aksjer ved å benytte linkene på or som vil viderekoble tegneren til VPS online tegningssystem. Hverken Selskapet eller Tilretteleggerne (eller Tegningsstedene) kan holdes ansvarlig for forsinkelser i postgangen, utilgjengelige internettlinjer eller servere eller andre logistiske eller tekniske problemer som kan medføre at tegninger ikke mottas av et Tegningssted i tide, eller at slike overhodet mottas. Tegningen er bindende og ugjenkallelig, og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at den er mottatt ved et av Tegningsstedene. Ved å signere og inngi denne Tegningsblanketten bekrefter den respektive tegner å ha lest Prospektet og at vedkommende er kvalifisert til å 2. Fyll inn totalt antall aksjer du ønsker å tegne. 1 tegningsrett gir rett til å tegne 1 ny aksje. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere aksjer enn du har tegne seg for Nye Aksjer på de vilkår som der er fastsatt. tegningsretter til. Du Tegningskurs: er imidlertid Tegningskursen sikret i Fortrinnsrettsemisjonen tildeling er NOK 12,10 kun per Nye for Aksje. det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. Tegningsretter: Eksisterende Aksjonærer som er registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS per 4. mai 2010 vil bli tildelt Tegningsretter i samme forhold som deres registrerte aksjeinnehav i Selskapet per nevnte dato. Selskapet vil utstede én Tegningsrett per to eide Aksjer i Selskapet, avrundet ned til nærmeste hele antall Tegningsretter. Hver Tegningsrett vil, betinget av gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én Ny Aksje i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning av Nye Aksjer før utløpet av Tegningsperioden vil falle bort uten kompensasjon til eieren, og vil følgelig være uten verdi. Tildeling av Nye Aksjer: Tildeling av de Nye Aksjene vil bli foretatt på basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet. Styret forbeholder seg retten til å avrunde, forkaste eller redusere enhver tegning av Nye Aksjer som 3. Fyll inn total sum du tegner ikke baseres på Tegningsretter. for (antall Det vil ikke aksjer bli utstedt brøkdeler x 12,10 av Nye Aksjer. Tildeling av færre Nye Aksjer enn antallet tegnede aksjer påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å bli tildelt og betale for de tildelte Nye Aksjer. kroner). Melding om tildelte Nye Aksjer samt det korresponderende tegningsbeløp som skal betales av hver Tegner, er forventet å bli gitt i brev fra VPS på eller omkring 25. mai Betaling: Oppgjør for Nye Aksjer tildelt en tegner forfaller til betaling på 28. mai 2010 ( Betalingsdatoen ).. Ved signatur på denne Tegningsblanketten gir tegnere med norsk bankkonto DnB NOR Bank ASA en ugjenkallelig 4. Fyll inn bankkontonummer engangsfullmakt som til å belaste skal den nedenfor belastes spesifiserte bankkontoen for for betaling for de Nye Aksjene tildelt tegneren, for overføring til Selskapets emisjonskonto. DnB NOR Bank ASA har bare fullmakt til å belaste av de nye aksjene rundt kontoen 28. én gang, mai men forbeholder seg retten til å gjøre inntil tre debiteringsforsøk. Fullmakten vil være gyldig i inntil syv virkedager etter Betalingsdatoen. Tegneren gir videre DnB NOR Bank ASA fullmakt til å innhente bekreftelse fra tegnerens bank på at tegneren har disposisjonsrett over den spesifiserte kontoen, samt på at det er tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke betalingen. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på en tegners 5. Dater og signer tegningsblanketten, bankkonto, eller dersom det av andre grunner og fyll ikke er mulig inn å debitere øvrige kontoen når et debiteringsforsøk gjøres i henhold til fullmakten fra tegneren, vil tegnerens betalingsforpliktelse bli ansett for å være misligholdt. Betaling med engangsfullmakt er kun tilgjengelig for tegnere som er tildelt Nye Aksjer for et beløp som ikke overstiger NOK 5 millioner og som er innehavere av en norsk bankkonto. Tegnere som tegner seg for et beløp som overstiger NOK 5 millioner gir ved signatur på denne feltene nederst på tegningsblanketten. Tegningsblanketten DnB NOR Bank ASA fullmakt til å belaste den spesifiserte bankkontoen manuelt på eller etter Betalingsdatoen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for Nye Aksjer tildelt dem skjer med tilgjengelige midler på eller før Betalingsdatoen. Tegneren må i forkant av slik betaling kontakte DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, telefonnummer for ytterligere detaljer og instrukser. VENNLIGST SE SIDE 2 AV DENNE TEGNINGSBLANKETTEN FOR ØVRIGE BESTEMMELSER SOM OGSÅ GJELDER FOR TEGNINGEN TEGNINGSDETALJER Tegners VPS-konto Antall Tegningsretter Antall tegnede Nye Aksjer (For megler: Konsekutivt nr.) (inkludert overtegning) VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NO Tegningskurs per aksje NOK 12,10 Tegningsbeløp å betale NOK 3. UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO) Min/vår norske bankkonto for belastning av betaling for tildelte Nye Aksjer (antall aksjer x NOK 12,10). (Norsk bankkonto nr. 11 siffer) I samsvar med vilkårene og betingelsene som angitt i Prospektet og denne Tegningsblanketten, tegner jeg/vi meg/oss 4. ugjenkallelig for det antall Nye Aksjer som angitt ovenfor og gir DnB NOR Bank ASA fullmakt til å belaste (ved bruk av engangsfullmakt eller manuelt som beskrevet ovenfor) den spesifiserte bankkontoen for betaling for Nye Aksjer tildelt meg/oss. Ved signatur på denne Tegningsblanketten aksepterer tegnere som avgir betalingsfullmakt vilkårene og betingelene for Betaling gjennom Engangsfullmakt Verdipapirhandel inntatt på side 2 av denne Tegningsblanketten. Sted og dato Må være datert i tegningsperioden INFORMASJON OM TEGNEREN VPS-kontonr. Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Fornavn Etternavn/selskap Gateadresse Postnr/distrikt/land Fødsels-og personnummer / organisasjonsnummer Norsk bankkonto for utbytte 5. Nasjonalitet Telefon dagtid 9

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i REC vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt 1 ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte online-løsningen. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var registrert som aksjonærer i REC i VPS 4. mai 2010, tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i REC kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at aksjer som er ervervet 29. april 2010 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens aksjer som er ervervet 30. april 2010 eller senere, ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Du får tildelt 1 tegningsrett for hver 2. aksje du var registrert som eier av 4. mai Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai tegningsrett gir deg rett til å tegne 1 ny aksje i REC. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye aksjer i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte online-løsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DnB NOR Markets, Nordea Markets eller SEB Enskilda innen 20. mai 2010 klokken norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 20. mai 2010 klokken norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid eller solgt tegningsrettene dine innen 14. mai 2010 klokken norsk tid, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 6. mai 2010 til klokken norsk tid 14. mai 2010 vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til klokken norsk tid 14. mai 2010 ved å kontakte DnB NOR Markets (telefon: 08940), Nordea Markets (telefon: ), SEB Enskilda (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak. Merk at perioden for handel i tegningsretter avsluttes tre handelsdager før utløpet av 10

11 tegningsperioden. Det er også viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning av aksjer innen 20. mai 2010 klokken norsk tid for ikke å bortfalle og dermed bli verdiløse. 7. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPSkonto rundt 5. mai Tegningsperioden er fra 6. mai 2010 til 20. mai 2010 klokken norsk tid. 8. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til DnB NOR, Nordea Markets, SEB Enskilda eller tegne aksjer online ved å gå inn på som vil viderebringe tegneren til VPS online tegningssystem. Tegning online er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 9. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPSkonto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere 1 aksje per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er innen 14. mai 2010 klokken norsk tid. 10. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye aksjer i emisjonen DnB NOR Bank ASA en ugjenkallelig fullmakt til å debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 28. mai Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, som ytterligere beskrevet i prospektet. 11. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende når den er mottatt. 12. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i REC? En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i REC er inntatt i prospektet. 13. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på RECs webside, Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe DnB NOR Markets på telefon , Nordea Markets på telefon eller SEB Enskilda på telefon

12 Renewable Energy Corporation ASA

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Tegningsperiode: 12. 26. mai 2011 kl 17.30 Bank. Forsikring. Og deg. Viktig informasjon Sparebank

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl 0900 25. mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS REGISTRERINGSPROSPEKT ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS org. nr. 910 301 268 utarbeidet i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer maksimum 1 220 730 aksjer hver pålydende NOK 1,00 mot et vederlag på

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA fredag 7. februar 2014 kl. 17.00

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Global Geo Services ASA

Global Geo Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Global Geo Services ASA Den 28. mai 2008 klokken 10:00 i Shippingklubben Haakon VII's gt 1 0112 Oslo Tlf: +47 23 23 98 00 Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA vil bli holdt onsdag i Karenslyst allé 2 i Oslo. Agendaen for møtet er inntatt i denne innkallingen.

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer