Fortrinnsrettsemisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon"

Transkript

1 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl mars 2012 kl norsk tid Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gis du fortrinn til å delta i en emisjon for å styrke egenkapitalen i banken. For hvert egenkapitalbevis som du eide ved utløpet av 6. mars 2012, er du blitt tildelt 0,3 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 26 kroner per nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden, vil etter tegningsperioden bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier skal forholde deg til emisjonen enten du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis eller du ønsker å avstå.

2 Kjære egenkapitalbeviseier SpareBank 1 SMN skal gjennomføre en egenkapitalutvidelse på inntil 1000 millioner kroner. Dette vil gjøres gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på 740 millioner kroner, en rettet emisjon på inntil 60 millioner kroner mot ansatte i konsernet samt en rettet emisjon i hovedsak mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN på inntil 200 millioner kroner. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, har du fortrinnsrett til å delta i fortrinnsrettsemisjonen i banken. Banken ønsker gjennom emisjonsforslagene å styrke kjernekapitalen og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet. Banken ser det som verdifullt at de ansatte i konsernet gis anledning til å tegne egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon. I tråd med bankens strategi ved etableringen av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN gjennomføres det en rettet emisjon mot stiftelsen. SpareBank 1 SMNs mål er en kjernekapitaldekning på 11 prosent, et mål som ble revidert høsten 2011 på bakgrunn av varslede økte regulatoriske krav til kapitaldekning. Gjennom de planlagte emisjonene forventes kjernekapitaldekningen å øke til 11,7 prosent. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium etablert av SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities. SpareBank 1 SMN er markedsleder i bankens markedsområde i Trøndelag og Nordvestlandet. Banken er en del av SpareBank 1-alliansen, og presterer på nivå med de beste bankene i Norden. Det er viktig for SpareBank 1 SMN å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk regional bank. Vi håper at du fortsatt slutter opp om banken og som egenkapitalbeviseier deltar i den kommende emisjonen. Trondheim, 7. mars 2012 Med vennlig hilsen Finn Haugan, konsernsjef SpareBank 1 SMN

3 Om SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern med en forvaltet kapital per 1. januar 2012 på 124 milliarder kroner (inkl. 22 milliarder overført til SpareBank 1 Boligkreditt) fordelt på privatkunder og bedriftskunder. Konsernet er markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert med i alt 54 kontorer i 43 kommuner i Trøndelag og på Nordvestlandet. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet har ca 1100 ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap. SpareBank 1 SMN er også største aksjonær i BN Bank med en eierandel på 33 prosent. SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank 1-alliansen som er Norges nest største finansgruppering. I SpareBank 1-alliansen inngår kjente produktleverandører som Odin Forvaltning, SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring samt meglerhuset SpareBank 1 Markets. Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til USA, Canada, Australia, Japan eller andre land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen. Informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. For fullstendig informasjon om emisjonen vises det til prospektet. Det er risiko knyttet til en investering i SpareBank 1 SMN. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet kan bestilles hos SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities. Se kontaktinfo på siste side. 3

4 Om emisjonen 6. mars 2012 vedtok representantskapet i sparebanken å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere. Emisjonsprovenyet på 740 millioner kroner vil bli benyttet til å styrke kjernekapitalen og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet. SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere av emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 6. mars 2012, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2012, har fått tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid bare være sikret tildeling av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 12. mars til 26. mars 2012 kl Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 12. mars kl og avsluttes 26. mars kl norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 26. mars kl norsk tid. 4

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis eller selge tegningsrettene dine gjennom SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning.! Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 26. mars 2012 kl norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen fristen for tegning Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 26. mars 2012 kl norsk tid 5

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis (0,3 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis) du var eier av per utløpet av 6. mars 2012, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2012 og registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 12. mars 2012, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning En tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 26 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli kreditert din VPS-konto 12. mars 2012 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå og gi ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Det er også mulig å tegne seg i emisjonen og registrere seg for salg av tegningsretter via Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og tegning over internett får du her:!www.smn.no/info, eller 6

7 Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Kjøpe/selge tegningsretter Ring SpareBank 1 Markets, tlf SpareBank 1 SMN Markets, tlf Swedbank First Securities, tlf Web Eier Tegne nye egenkapitalbevis Web Tegningsblankett i prospekt kan også sendes inn per faks eller post til en av tilretteleggerne. Se informasjon på siste side i denne brosjyren. 7

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Sjekk hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten, som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 12. mars til 26. mars 2012 kl 17.30, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar (tildelte og kjøpte tegningsretter). Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke ønsker å benytte til tegning, før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 26. mars 2012 kl norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til en av tilretteleggerne enten via faks eller post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via nettsidene til Spare- Bank 1 Markets (www.sb1markets.no), SpareBank 1 SMN (www.smn.no/info) eller Swedbank First Securities (www.first.no). Tegningen må være mottatt innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen 3. april De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca 12. april

9 5! Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten SpareBank 1 kan SMN sendes til en av TEGNINGSBLANKETT tilretteleggerne per faks eller per post. Se siste side i brosjyren Offentlig fortrinnsrettsemisjon adresser og faksnumre til tilretteleggerne. Mars 2012 Fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av prospektet datert [8. mars 2012] ( Prospektet ). Tegning av nye egenkapitalbevis finner sted fra og med [12. mars] til og med [23. mars 2012] kl. 17:30 norsk tid. Tegning må skje i form av korrekt utfylt tegningsblankett som må være et av tegningsstedene i hende innen kl den [23. mars 2012]. Tegning kan også gjøres over internett ved å følge linken fra internettsiden til et av tegningsstedene ( Tegningsstedene ). Tegningssteder er: SpareBank 1 Markets AS SpareBank 1 SMN Markets Utdrag av viktige felter fra den Olav fysiske Vs gt. 5, Pb tegningsblanketten Vika Oslo Fax: +47 [ ] Søndre gate 4, Pb Sluppen 7467 Trondheim Fax: +47 [XX XX XX XX] Antall tegningsretter du er blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og VEILEDNING FOR TEGNEREN er uten verdi ved utløpet av Egenkapitalbeviseiere tegningsperioden. i SpareBank 1 SMN per [6. mars 2012], slik det fremkommer i VPS [12. mars 2012], vil motta Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir tegningsperioden, da de vil være verdiløse etter tegningsperiodens utløp. rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved investere i SpareBank 1 SMN. utløpet av tegningsperioden. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis x 26 kroner). Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1, Pb Vika 0250 Oslo Fax: +47 [ ] [X,X] tegningsretter per egenkapitalbevis eiet ved utgangen av [6. mars 2012], rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt [1] nytt egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Tegningskurs er NOK [XX,XX] per egenkapitalbevis. Tegningsrettene er registrert i VPS og vil være børsnoterte og fritt omsettelige i tegningsperioden. NB! Tegningsrettene må benyttes til tegning av egenkapitalbevis eller selges i Det er anledning til å tegne flere egenkapitalbevis enn man har tegningsretter til (overtegning), samt å tegne uten tegningsretter. Tildelingskriteriene fremgår av Prospektets avsnitt Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er mottatt av Tegningsstedene. Ved å signere tegningsblanketten bekrefter tegneren å ha lest Prospektet og være berettiget til å tegne nye egenkapitalbevis på de vilkår som er fastsatt der. Tegneren bekrefter at han/hun har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere omstendighetene og risiki ved en beslutning om å Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. [29. mars 2012]. Betaling for de tildelte egenkapitalbevisene forventes å skje ca. [3. april 2012]. For at beløpet skal være disponibelt for belastning må det være dekning på tegnerens belastningskonto ca. [2. april 2012]. Tegneren gir, ved å signere tegningsblanketten, SpareBank 1 Markets AS en engangsfullmakt til å belaste en norsk bankkonto for det beløp som skal betales for de tildelte egenkapitalbevisene. Tegnere som ikke har norsk bankkonto eller som tegner for et beløp som er større en NOK 5 millioner, må kontakte et av Tegningsstedene for å få informasjon om innbetaling. Forsinket betaling belastes med gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, for tiden 8,75% p.a. Levering av de tildelte egenkapitalbevisene vil skje når kapitalforhøyelsen er fullt innbetalt og registrert i Foretaksregisteret, noe som forventes å skje ca. [11. april 2012]. De nye egenkapitalbevisene kan ikke omsettes før de er levert den enkelte Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egentegners VPS-konto. kapitalbevisene (kontoen vil belastes 3. april 2012). Regulatoriske forhold: I overensstemmelse med EUs Markets in Financial Instruments -direktiv ( MiFID ), oppstiller norsk rett krav relatert til finansielle investeringer. I denne forbindelse må Tegningsstedene klassifisere alle nye kunder i én av tre kategorier: kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Alle Sørg for at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut. SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN Tegnerens VPS-konto: Antall tegningsretter: Tegner antall nye egenkapitalbevis (inkl. overtegning): VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NB! Bare for tegnere med norsk bankkonto. Jeg/vi gir med dette SpareBank 1 Markets AS en engangsfullmakt til å belaste min/vår norske bankkonto for det tildelte beløp (antall tildelte egenkapitalbevis x tegningskurs): tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen som ikke er eksisterende kunder av et av Tegningsstedene, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Tegnere kan gjennom skriftlig henvendelse til et av Tegningsstedene be om å bli kategorisert som profesjonelle kunder dersom de oppfyller vilkårene i verdipapirhandelloven. For nærmere informasjon om kundekategorisering finnes informasjon tilgjengelig på hjemmesidene til Tegningsstedene se under. Tegneren bekrefter å kunne vurdere fordelene og risikoen knyttet til en beslutning om å investere i Selskapet ved å tegne Nye Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et fullstendig tap av, en investering i de Nye Egenkapitalbevis. 1 Innbetalingsbeløp per egenkapitalbevis: NOK 26 = (For tegningssted: Løpenr.): Totalbeløp å betale: (Bankkonto - 11 siffer) I samsvar med vilkårene i Prospektet, tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall nye egenkapitalbevis som angitt ovenfor. 4 2 NOK 3 Sted og dato Må være datert i tegningsperioden OPPLYSNINGER OM TEGNEREN Fornavn: Etternavn/firma: Gateadresse (for privatpersoner: boligadresse): 5 Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningsblanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. VED ENDRINGER I FASTE OPPLYSNINGER, MÅ KONTOFØRER KONTAKTES: Postnummer og sted: Fødselsnummer (11 siffer)/organisasjonsnummer (9 siffer): MÅ FYLLES UT Nasjonalitet: E-post-adresse/Telefonnummer (dagtid): Denne tegningsblanketten må leses i samsvar med, og kan bare distribueres sammen med Prospektet. Dersom det ikke er samsvar mellom informasjon i tegningsblanketten og i Prospektet, gjelder informasjonen i Prospektet. Tegneren vil ikke bli ansett som en kunde av Tegningsstedene med hensyn til noen annen transaksjon med mindre og fram til fullstendig kunderegistreringsskjema er fylt ut og mottatt av Tegningsstedene. Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302, se Prospektets avsnitt For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen, se Prospektet. Forretningsvilkår: Tegningen av de Nye Egenkapitalbevisene reguleres av Tegningsstedenes standard forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, dokumenter om kundeklassifisering samt dokumenter om risiko som er tilgjengelig på følgende hjemmesider: SpareBank 1 Markets SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities Kun gjennomføring: Denne tegningsblanketten har utelukkende som formål utføring/gjennomføring av ordre i Fortrinnsrettsemisjonen ( execution only ), jf. verdipapirhandelloven (6), ettersom Tegningsstedene ikke er i posisjon til å ta stilling til hvorvidt en investering i egenkapitalbevisene vil være hensiktsmessig for investoren. Tegneren vil dermed ikke nyte godt av beskyttelsen som ligger i relevante bestemmelser i samsvar med verdipapirhandelloven. 9

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/ eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 SMN vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden, gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 6. mars 2012, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere per utløpet av 9. mars 2012, tildeles automatisk tegningsretter. Tegningsrettene vil vises på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 12. mars Du får tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 6. mars 2012, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av tilretteleggerne innen 26. mars 2012 kl norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 26. mars 2012 kl Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningrettene vil bli notert på Oslo Børs med tickerkode MING T og kan omsettes i tegningsperioden fra 12. mars til 26. mars 2012 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bli bestemt av tilbud og etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 10

11 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 26. mars 2012 kl ved å kontakte SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak. I tillegg er det mulig å legge inn ordre om salg av tegningretter på Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 12. mars Tegningsperioden er fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne per post eller faks (se adresser og faksnumre bakerst i denne brosjyren), eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på link til tegning via VPS fra en av tilretteleggernes hjemmesider (www.smn.no/info, eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 26. mars 2012 kl norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet 3. april Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 SMN? En beskrivelse av risikoen ved å investere i SpareBank 1 SMN er omtalt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på www. smn.no/info og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe en av tilretteleggerne på telefon (se telefonnumre nedenfor). 11

12 For spørsmål, ta kontakt med: SpareBank 1 SMN Markets Søndre gate 4 Postboks 4796 Sluppen 7467 Trondheim Telefon: eller Telefaks: E-post: SpareBank 1 Markets Olav Vs gate 5 Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Telefon: Telefaks: Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 Pb Vika 0115 OSLO Telefon: Telefaks:

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS

Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA. fremsatt av. Video Transportation Network AS Tilbud om kjøp av samtlige utestående aksjer i Network Electronics ASA fremsatt av Video Transportation Network AS Tilbudspris: NOK 7,00 i kontanter per aksje Akseptperiode: Fra og med 27. desember 2007

Detaljer

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS

Opplysninger om kunde. Legitimasjonskontroll. Avtalevedtakelse. Signatur kunde. Signatur Agasti Wunderlich Capital Markets AS Versjon 3 Opplysninger om kunde Navn Click here to enter text. Personnummer/Organisasjonsnummer Click here to enter text. Adresse Click here to enter text. E-post Click here to enter text. Telefonnummer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR. For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR For investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre i finansielle instrumenter I INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel

Detaljer

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner

Organisasjonsnr NO 982 463 718. Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Organisasjonsnr NO 982 463 718 Offentlig aksjekapitalforhøyelse og institusjonell plassering av inntil 372.151.899 aksjer pålydende 6 kroner Forventet pris: Mellom 50 kroner og 68 kroner pr aksje Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR NRP FINANS AS SIST ENDRET 1. OKTOBER 2013 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer