Fortrinnsrettsemisjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon"

Transkript

1 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl mars 2012 kl norsk tid Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gis du fortrinn til å delta i en emisjon for å styrke egenkapitalen i banken. For hvert egenkapitalbevis som du eide ved utløpet av 6. mars 2012, er du blitt tildelt 0,3 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 26 kroner per nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden, vil etter tegningsperioden bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier skal forholde deg til emisjonen enten du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis eller du ønsker å avstå.

2 Kjære egenkapitalbeviseier SpareBank 1 SMN skal gjennomføre en egenkapitalutvidelse på inntil 1000 millioner kroner. Dette vil gjøres gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på 740 millioner kroner, en rettet emisjon på inntil 60 millioner kroner mot ansatte i konsernet samt en rettet emisjon i hovedsak mot Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN på inntil 200 millioner kroner. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, har du fortrinnsrett til å delta i fortrinnsrettsemisjonen i banken. Banken ønsker gjennom emisjonsforslagene å styrke kjernekapitalen og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet. Banken ser det som verdifullt at de ansatte i konsernet gis anledning til å tegne egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon. I tråd med bankens strategi ved etableringen av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 SMN gjennomføres det en rettet emisjon mot stiftelsen. SpareBank 1 SMNs mål er en kjernekapitaldekning på 11 prosent, et mål som ble revidert høsten 2011 på bakgrunn av varslede økte regulatoriske krav til kapitaldekning. Gjennom de planlagte emisjonene forventes kjernekapitaldekningen å øke til 11,7 prosent. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et konsortium etablert av SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities. SpareBank 1 SMN er markedsleder i bankens markedsområde i Trøndelag og Nordvestlandet. Banken er en del av SpareBank 1-alliansen, og presterer på nivå med de beste bankene i Norden. Det er viktig for SpareBank 1 SMN å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk regional bank. Vi håper at du fortsatt slutter opp om banken og som egenkapitalbeviseier deltar i den kommende emisjonen. Trondheim, 7. mars 2012 Med vennlig hilsen Finn Haugan, konsernsjef SpareBank 1 SMN

3 Om SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern med en forvaltet kapital per 1. januar 2012 på 124 milliarder kroner (inkl. 22 milliarder overført til SpareBank 1 Boligkreditt) fordelt på privatkunder og bedriftskunder. Konsernet er markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert med i alt 54 kontorer i 43 kommuner i Trøndelag og på Nordvestlandet. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet har ca 1100 ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap. SpareBank 1 SMN er også største aksjonær i BN Bank med en eierandel på 33 prosent. SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank 1-alliansen som er Norges nest største finansgruppering. I SpareBank 1-alliansen inngår kjente produktleverandører som Odin Forvaltning, SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring samt meglerhuset SpareBank 1 Markets. Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til USA, Canada, Australia, Japan eller andre land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen. Informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. For fullstendig informasjon om emisjonen vises det til prospektet. Det er risiko knyttet til en investering i SpareBank 1 SMN. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet kan bestilles hos SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities. Se kontaktinfo på siste side. 3

4 Om emisjonen 6. mars 2012 vedtok representantskapet i sparebanken å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere. Emisjonsprovenyet på 740 millioner kroner vil bli benyttet til å styrke kjernekapitalen og det finansielle grunnlaget for lønnsom vekst og utnyttelse av forretningsmuligheter i markedsområdet. SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere av emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 6. mars 2012, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2012, har fått tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid bare være sikret tildeling av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 12. mars til 26. mars 2012 kl Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 12. mars kl og avsluttes 26. mars kl norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 26. mars kl norsk tid. 4

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis eller selge tegningsrettene dine gjennom SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning.! Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 26. mars 2012 kl norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen fristen for tegning Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 26. mars 2012 kl norsk tid 5

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis (0,3 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis) du var eier av per utløpet av 6. mars 2012, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2012 og registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 12. mars 2012, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning En tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 26 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli kreditert din VPS-konto 12. mars 2012 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå og gi ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Det er også mulig å tegne seg i emisjonen og registrere seg for salg av tegningsretter via Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og tegning over internett får du her:! eller 6

7 Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Kjøpe/selge tegningsretter Ring SpareBank 1 Markets, tlf SpareBank 1 SMN Markets, tlf Swedbank First Securities, tlf Web Eier Tegne nye egenkapitalbevis Web Tegningsblankett i prospekt kan også sendes inn per faks eller post til en av tilretteleggerne. Se informasjon på siste side i denne brosjyren. 7

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Sjekk hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten, som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 12. mars til 26. mars 2012 kl 17.30, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar (tildelte og kjøpte tegningsretter). Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke ønsker å benytte til tegning, før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 26. mars 2012 kl norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til en av tilretteleggerne enten via faks eller post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via nettsidene til Spare- Bank 1 Markets ( SpareBank 1 SMN ( eller Swedbank First Securities ( Tegningen må være mottatt innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen 3. april De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca 12. april

9 5! Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten SpareBank 1 kan SMN sendes til en av TEGNINGSBLANKETT tilretteleggerne per faks eller per post. Se siste side i brosjyren Offentlig fortrinnsrettsemisjon adresser og faksnumre til tilretteleggerne. Mars 2012 Fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av prospektet datert [8. mars 2012] ( Prospektet ). Tegning av nye egenkapitalbevis finner sted fra og med [12. mars] til og med [23. mars 2012] kl. 17:30 norsk tid. Tegning må skje i form av korrekt utfylt tegningsblankett som må være et av tegningsstedene i hende innen kl den [23. mars 2012]. Tegning kan også gjøres over internett ved å følge linken fra internettsiden til et av tegningsstedene ( Tegningsstedene ). Tegningssteder er: SpareBank 1 Markets AS SpareBank 1 SMN Markets Utdrag av viktige felter fra den Olav fysiske Vs gt. 5, Pb tegningsblanketten Vika Oslo Fax: +47 [ ] Søndre gate 4, Pb Sluppen 7467 Trondheim Fax: +47 [XX XX XX XX] Antall tegningsretter du er blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og VEILEDNING FOR TEGNEREN er uten verdi ved utløpet av Egenkapitalbeviseiere tegningsperioden. i SpareBank 1 SMN per [6. mars 2012], slik det fremkommer i VPS [12. mars 2012], vil motta Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir tegningsperioden, da de vil være verdiløse etter tegningsperiodens utløp. rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved investere i SpareBank 1 SMN. utløpet av tegningsperioden. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis x 26 kroner). Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1, Pb Vika 0250 Oslo Fax: +47 [ ] [X,X] tegningsretter per egenkapitalbevis eiet ved utgangen av [6. mars 2012], rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt [1] nytt egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Tegningskurs er NOK [XX,XX] per egenkapitalbevis. Tegningsrettene er registrert i VPS og vil være børsnoterte og fritt omsettelige i tegningsperioden. NB! Tegningsrettene må benyttes til tegning av egenkapitalbevis eller selges i Det er anledning til å tegne flere egenkapitalbevis enn man har tegningsretter til (overtegning), samt å tegne uten tegningsretter. Tildelingskriteriene fremgår av Prospektets avsnitt Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er mottatt av Tegningsstedene. Ved å signere tegningsblanketten bekrefter tegneren å ha lest Prospektet og være berettiget til å tegne nye egenkapitalbevis på de vilkår som er fastsatt der. Tegneren bekrefter at han/hun har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere omstendighetene og risiki ved en beslutning om å Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. [29. mars 2012]. Betaling for de tildelte egenkapitalbevisene forventes å skje ca. [3. april 2012]. For at beløpet skal være disponibelt for belastning må det være dekning på tegnerens belastningskonto ca. [2. april 2012]. Tegneren gir, ved å signere tegningsblanketten, SpareBank 1 Markets AS en engangsfullmakt til å belaste en norsk bankkonto for det beløp som skal betales for de tildelte egenkapitalbevisene. Tegnere som ikke har norsk bankkonto eller som tegner for et beløp som er større en NOK 5 millioner, må kontakte et av Tegningsstedene for å få informasjon om innbetaling. Forsinket betaling belastes med gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, for tiden 8,75% p.a. Levering av de tildelte egenkapitalbevisene vil skje når kapitalforhøyelsen er fullt innbetalt og registrert i Foretaksregisteret, noe som forventes å skje ca. [11. april 2012]. De nye egenkapitalbevisene kan ikke omsettes før de er levert den enkelte Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egentegners VPS-konto. kapitalbevisene (kontoen vil belastes 3. april 2012). Regulatoriske forhold: I overensstemmelse med EUs Markets in Financial Instruments -direktiv ( MiFID ), oppstiller norsk rett krav relatert til finansielle investeringer. I denne forbindelse må Tegningsstedene klassifisere alle nye kunder i én av tre kategorier: kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder og ikke-profesjonelle kunder. Alle Sørg for at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut. SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN Tegnerens VPS-konto: Antall tegningsretter: Tegner antall nye egenkapitalbevis (inkl. overtegning): VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NB! Bare for tegnere med norsk bankkonto. Jeg/vi gir med dette SpareBank 1 Markets AS en engangsfullmakt til å belaste min/vår norske bankkonto for det tildelte beløp (antall tildelte egenkapitalbevis x tegningskurs): tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen som ikke er eksisterende kunder av et av Tegningsstedene, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Tegnere kan gjennom skriftlig henvendelse til et av Tegningsstedene be om å bli kategorisert som profesjonelle kunder dersom de oppfyller vilkårene i verdipapirhandelloven. For nærmere informasjon om kundekategorisering finnes informasjon tilgjengelig på hjemmesidene til Tegningsstedene se under. Tegneren bekrefter å kunne vurdere fordelene og risikoen knyttet til en beslutning om å investere i Selskapet ved å tegne Nye Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et fullstendig tap av, en investering i de Nye Egenkapitalbevis. 1 Innbetalingsbeløp per egenkapitalbevis: NOK 26 = (For tegningssted: Løpenr.): Totalbeløp å betale: (Bankkonto - 11 siffer) I samsvar med vilkårene i Prospektet, tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall nye egenkapitalbevis som angitt ovenfor. 4 2 NOK 3 Sted og dato Må være datert i tegningsperioden OPPLYSNINGER OM TEGNEREN Fornavn: Etternavn/firma: Gateadresse (for privatpersoner: boligadresse): 5 Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningsblanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. VED ENDRINGER I FASTE OPPLYSNINGER, MÅ KONTOFØRER KONTAKTES: Postnummer og sted: Fødselsnummer (11 siffer)/organisasjonsnummer (9 siffer): MÅ FYLLES UT Nasjonalitet: E-post-adresse/Telefonnummer (dagtid): Denne tegningsblanketten må leses i samsvar med, og kan bare distribueres sammen med Prospektet. Dersom det ikke er samsvar mellom informasjon i tegningsblanketten og i Prospektet, gjelder informasjonen i Prospektet. Tegneren vil ikke bli ansett som en kunde av Tegningsstedene med hensyn til noen annen transaksjon med mindre og fram til fullstendig kunderegistreringsskjema er fylt ut og mottatt av Tegningsstedene. Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302, se Prospektets avsnitt For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen, se Prospektet. Forretningsvilkår: Tegningen av de Nye Egenkapitalbevisene reguleres av Tegningsstedenes standard forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, dokumenter om kundeklassifisering samt dokumenter om risiko som er tilgjengelig på følgende hjemmesider: SpareBank 1 Markets SpareBank 1 SMN Markets og Swedbank First Securities Kun gjennomføring: Denne tegningsblanketten har utelukkende som formål utføring/gjennomføring av ordre i Fortrinnsrettsemisjonen ( execution only ), jf. verdipapirhandelloven (6), ettersom Tegningsstedene ikke er i posisjon til å ta stilling til hvorvidt en investering i egenkapitalbevisene vil være hensiktsmessig for investoren. Tegneren vil dermed ikke nyte godt av beskyttelsen som ligger i relevante bestemmelser i samsvar med verdipapirhandelloven. 9

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/ eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 SMN vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden, gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 6. mars 2012, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere per utløpet av 9. mars 2012, tildeles automatisk tegningsretter. Tegningsrettene vil vises på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 12. mars Du får tildelt 3 tegningsretter for hvert 10. egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 6. mars 2012, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av tilretteleggerne innen 26. mars 2012 kl norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 26. mars 2012 kl Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningrettene vil bli notert på Oslo Børs med tickerkode MING T og kan omsettes i tegningsperioden fra 12. mars til 26. mars 2012 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bli bestemt av tilbud og etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 10

11 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 26. mars 2012 kl ved å kontakte SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 SMN Markets, Swedbank First Securities eller et annet verdipapirforetak. I tillegg er det mulig å legge inn ordre om salg av tegningretter på Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 26. mars 2012 kl norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 12. mars Tegningsperioden er fra 12. mars 2012 til 26. mars 2012 kl norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne per post eller faks (se adresser og faksnumre bakerst i denne brosjyren), eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på link til tegning via VPS fra en av tilretteleggernes hjemmesider ( eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 26. mars 2012 kl norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet 3. april Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 SMN? En beskrivelse av risikoen ved å investere i SpareBank 1 SMN er omtalt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på www. smn.no/info og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe en av tilretteleggerne på telefon (se telefonnumre nedenfor). 11

12 For spørsmål, ta kontakt med: SpareBank 1 SMN Markets Søndre gate 4 Postboks 4796 Sluppen 7467 Trondheim Telefon: eller Telefaks: E-post: SpareBank 1 Markets Olav Vs gate 5 Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Telefon: Telefaks: Swedbank First Securities Filipstad Brygge 1 Pb Vika 0115 OSLO Telefon: Telefaks:

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl 0900 25. mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Kunde- og rådgivningsavtale

Kunde- og rådgivningsavtale Kunde- og rådgivningsavtale Avtale om Private Banking mellom SEB ( Banken ) og ( Kunden ) Søker Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Firmanavn: Foretaksnummer (9 siffer): Postadresse: Postnr:

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000

DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 TEGNINGSINNBYDELSE ISIN: NO 001 0130321 DnB ALL-STARS INDEKSOBLIGASJON 2002/2008 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 1.000.000.000 Tegningsperiode: 28. januar 8. mars 2002 Innbetalingsdato:

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn. Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA

INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn. Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA INNKALLING Til Ordinær generalforsamling Scancode AS Org.nr. 977359899 Dato: 30. april 2013 TID: 11.00 STED: Terrassen,

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Tegningskursen på kr 66 per grunnfondsbevis innebæ rer en rabatt i forhold til markedskursen per 27. mars 2007 på 15,4 %.

Tegningskursen på kr 66 per grunnfondsbevis innebæ rer en rabatt i forhold til markedskursen per 27. mars 2007 på 15,4 %. Til bankens grunnfondsbeviseiere Trondheim, 30.mars 2007 Utbytteemisjon: Kontantutbytte eller nye grunnfondsbevis Som grunnfondsbeviseier i Sparebanken Midt-Norge kan du for regnskapsåret 2006 velge om

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 PROSPEKT SpareBank 1 Nord-Norge FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 ANSATTEEMISJON: Tilbud om tegning av opptil 1.428.571 nye egenkapitalbevis

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/21 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.

TEGNINGSINNBYDELSE. DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000. ISIN: NO 001 0086234 TEGNINGSINNBYDELSE DnB AKSJEINDEKSOBLIGASJON SEKTOR 2001/2007 UTEN LØPENDE RENTE MINIMUM NOK 50.000.000 ÅPENT LÅN, INNTIL NOK 2.000.000.000 Tegningsperiode: 19. februar 2001 30. mars

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor:

I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA, på selskapets kontor: AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 26. august 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til Allmennaksjelovens 5-7 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 17/1997 Saken gjelder: R.S. Platou Securities

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014

Prospekt. DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Prospekt Endelige Vilkår for DnB NOR Markedswarrant Svensk Export 2010/2014 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 17. september 2010 et Prospekt på DnB NOR Markedswarrant

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 7. mai 2015 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 på Bryne.

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer