FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING"

Transkript

1 FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

2

3 Tegningsperiode 24. november kl desember 2015 kl norsk tid Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest gis du fortrinn til å delta i en emisjon for å styrke egenkapitalen i banken. For hvert egenkapitalbevis du eide ved utløpet av 18. november 2015, er du blitt tildelt ca. 0,8587 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 27,50 kroner. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden, vil etter tegningsperioden bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier bør forholde deg til emisjonen enten du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis, eller du ønsker å avstå. 3

4 Kjære egenkapitalbeviseier Sparebanken Vest gjennomfører en egenkapitalutvidelse på 750 millioner kroner. Dette vil gjøres gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon for eksisterende egenkapitalbeviseiere. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest, har du fortrinnsrett til å delta i emisjonen. Banken ønsker gjennom emisjonen å styrke egenkapitalen for å tilpasse seg til stadig økende myndighetskrav rettet mot banknæringen. I tillegg vil den nye egenkapitalen bidra til å sikre videreføring av konsernets langsiktige strategi og positive utvikling. Den foreslåtte transaksjonen endrer ikke bankens handlingsplan for å styrke ren kjernekapital gjennom tilpasninger i driften og moderat, kapitaleffektiv utlånsvekst. Emisjonen vil øke konsernets rene kjernekapitaldekning med ca. 1 prosentpoeng basert på bankens beregningsgrunnlag per 30. september Dersom emisjonen hadde vært gjennomført per utgangen av tredje kvartal, ville ren kjernekapitaldekning i konsernet vært 13,2 prosent, medregnet 80 prosent av delårsresultatet per tredje kvartal 2015 (urevidert). Emisjonen vil således være et viktig steg mot bankens nye mål for ren kjernekapital på 14,5 % ved utgangen av 2016, som er i tråd med myndighetenes forventninger. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium etablert av Swedbank Norge, Fondsfinans og Norne Securities, og består i all hovedsak av eksisterende større egenkapitalbeviseiere. Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank, og har en sterk markedsposisjon som et av de ledende finanskonsernene på Vestlandet. Det er viktig for Sparebanken Vest å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk regional sparebank. Vi håper at du fortsatt slutter opp om banken, og som egenkapitalbeviseier deltar i den kommende emisjonen. Bergen, 18. november 2015 Med vennlig hilsen Jan Erik Kjerpeseth, Administrerende direktør Sparebanken Vest Om Sparebanken Vest Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank, og har en sterk markedsposisjon som et av de ledende finanskonsernene på Vestlandet. Banken har sitt hovedvirkeområde i fylkene Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, og hadde per 30. september 2015 en forvaltningskapital på 157 milliarder kroner fordelt på privatkunder og bedriftskunder. Sparebanken Vest tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester, herunder blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder. Konsernets hovedkontor ligger i Bergen, og banken har i alt 44 kontorer fordelt på 7 regioner på Vestlandet. I tillegg til å drive bank- og finansieringsvirksomhet, formidler konsernet også forsikring, leasing og verdipapirtjenester gjennom tilknyttede selskaper. Konsernet hadde 809 årsverk ved utgangen av tredje kvartal 2015, inkludert datterselskapene Eiendomsmegler Vest AS og Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Videre er Sparebanken Vest største eier av verdipapirforetaket Norne Securities AS med en eierandel på 47,6 %, og største eier i forsikringsselskapet Frende Holding AS med 39,7 %. Disse to selskapene eies sammen med 14 andre sparebanker. Sparebanken Vest innehar videre 40 % av aksjene i Boligkredittselskapet Verd Boligkreditt AS som eies sammen med åtte selvstendige sparebanker, og driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. I leasingselskapet Brage Finans AS er Sparebanken Vest sin eierandel på 49,9 %, og selskapet eies sammen med ni andre sparebanker. Bankens eierskap i de tilsluttede selskapene er med og kompletterer bankens tjeneste- og produktspekter. Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til USA, Canada, Australia, Japan eller andre land, hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen eller ikke. Informasjonen er kun av overordnet karakter, og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. 4

5 For fullstendig informasjon om emisjonen vises det til prospektet. Det er risiko knyttet til en investering i Sparebanken Vest. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet er vedlagt denne forsendelsen, men kan også bestilles hos Swedbank Norge, Fondsfinans AS og Norne Securities AS, eller lastes ned fra internett. Se kontaktinfo på siste side. Om emisjonen 18. november 2015 vedtok representantskapet i Sparebanken Vest å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere. Emisjonsprovenyet på 750 millioner kroner vil bli benyttet til å styrke kjerne kapitalen for å tilpasse banken til økende myndighetskrav rettet mot banknæringen. I tillegg vil den nye egenkapitalen bidra til å sikre videreføring av konsernets langsiktige strategi og positive utvikling. Swedbank Norge, Fondsfinans AS og Norne Securities er tilretteleggere av emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest per utløpet av 18. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 20. november 2015, har fått tildelt ca. 0,8587 tegningsretter per egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi, samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid bare være sikret tildeling av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 24. november kl til 8. desember 2015 kl Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 24. november kl og avsluttes 8. desember kl norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 8. desember kl norsk tid. Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i Sparebanken Vest har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: Enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis, eller selge tegningsrettene dine gjennom Swedbank Norge, Fondsfinans AS, Norne Securities AS eller et annet verdipapirforetak. Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning.! Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 8. desember 2015 kl norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen fristen for tegning. Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 8. desember 2015 kl norsk tid. Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt ca. 0,8587 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 18. november 2015, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 20. november 2015 og registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 23. november 2015, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning En tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 27,50 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis, og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet av andre egenkapitalbeviseiere og graden av overtegning blant andre tegnere som eier tegningsretter. 5

6 Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli oveført din VPS-konto den 23. november 2015, og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 24. november 2015 kl til 8. desember 2015 kl Swedbank Norge, Fondsfinans AS, Norne Securities AS eller et annet verdipapirforetak kan bistå med ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Vi anbefaler å ta kontakt med et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold.! Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller dersom du har kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og tegning på internett får du her: eller Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Kjøpe/selge tegningsretter Ring Swedbank Norge Tel Fondsfinans AS Tel Norne Securities AS Tel Web-basert handelsplattform hos et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold. Tegne nye egenkapitalbevis Web Tegningsblankett kan også sendes inn per e-post, faks eller post til en av tilretteleggerne. Se informasjon på siste side i denne brosjyren. 6

7 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Sjekk hvor mange tegningsretter du har Informasjon om antall tegningsretter du har er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt til deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 24. november kl til 8. desember 2015 kl , må du ta med dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar (tildelte og kjøpte tegningsretter). Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning, før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 8. desember 2015 kl norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til en av tilretteleggerne enten via e-post, faks eller post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via internettsidene til Swedbank Norge ( Fondsfinans AS ( eller Norne Securities AS ( Tegningen må være mottatt innen 8. desember 2015 kl norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering Bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen vil bli belastet 16. desember De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca. 22. desember

8 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske stats borgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 8. desember 2015 kl norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til en av tilretteleggerne per e-post, faks eller post. Se siste side i brosjyren for e-postadresser, postadresser og faksnumre til tilretteleggerne. Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten 1. Antall tegningsretter du har fått på basis av din eierandel. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og er uten verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis multiplisert med 27,50 kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egenkapitalbevisene (kontoen vil belastes 16. desember 2015). 5. Sørg for at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut

9 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å øke egenkapitalen i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet, mot innskudd i penger, utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i Sparebanken Vest vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å alternativt benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i Sparebanken Vest per utløpet av 18. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere per utløpet av 20. november 2015, tildeles automatisk tegningsretter. Tegningsrettene vil vises på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 23. november Du får tildelt ca. 0,8587 tegningsretter per egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 18. november 2015, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 24. november 2015 kl til 8. desember 2015 kl norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei! Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av tilretteleggerne innen 8. desember 2015 kl norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 8. desember 2015 kl Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og du vil tape verdien disse hadde på Oslo Børs. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningsrettene vil bli notert på Oslo Børs med tickerkode «SVEG T» og kan omsettes i tegningsperioden fra 24. november kl til 8. desember 2015 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, det vil si dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 24. november 2015 til 8. desember 2015 kl norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 8. desember 2015 kl ved å kontakte Swedbank Norge, Fondsfinans AS, Norne Securities AS eller et annet verdipapirforetak. Vi anbefaler å ta kontakt med et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold. Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 8. desember 2015 kl norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 23. november Tegningsperioden er fra 24. november 2015 til 8. desember 2015 kl norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne per e-post, post eller faks (se e-postadresser, postadresser og faksnumre bakerst i denne brosjyren), eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på link til tegning via VPS fra en av tilretteleggernes hjemmesider ( eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 8. desember 2015 kl norsk tid. 9

10 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen Swedbank Norge en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet 16. desember Du må sørge for at du har dekning for minst det tildelte beløpet. 12. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Sparebanken Vest? En beskrivelse av risikoen ved å investere i Sparebanken Vest er omtalt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er sendt deg per post og også tilgjengelige på og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe en av tilretteleggerne på telefon (se telefonnumre på høyre side). For spørsmål, ta kontakt med: Swedbank Norge Filipstad Brygge 1 Pb Vika 0115 OSLO Telefon: E-post: Telefaks: Fondsfinans AS Haakon VII s gate 2 Pb Vika 0122 Oslo Telefon: E-post: Telefaks: Norne Securities Fortunen 1 Pb. 622 Sentrum 5013 Bergen Telefon: E-post: Telefaks:

11 Kaigaten Bergen Tlf

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Tegningsperiode: 12. 26. mai 2011 kl 17.30 Bank. Forsikring. Og deg. Viktig informasjon Sparebank

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl 0900 25. mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styredagen Sogn og Fjordane 18.03.10 Henning Nordgulen, Direktør Divisjon Bedriftsmarked Innhold Om Sparebanken Vest Kredittvurdering av bedrifter Vurdering

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd Sak 5/2007 Til Representantskapet UTBYTTEEMISJON Innledning Bankens hovedstyre har i hovedstyresak 17/2007 vedtatt å foreslå overfor representantskapet at bankens grunnfondsbeviseiere for regnskapsåret

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

Representantskapet har i sine møter 21. mars 2007 fattet følgende vedtak:

Representantskapet har i sine møter 21. mars 2007 fattet følgende vedtak: Fastsettelse av regnskap, utbytteemisjon, ansatteemisjon, erverv og pant i egne grunnfondsbevis, etablering i Ålesund og salg av Gjemnes-kontoret, valg og forstanderskapet navneendring - rolleavklaring

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS REGISTRERINGSPROSPEKT ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS org. nr. 910 301 268 utarbeidet i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer maksimum 1 220 730 aksjer hver pålydende NOK 1,00 mot et vederlag på

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 PROSPEKT SpareBank 1 Nord-Norge FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 ANSATTEEMISJON: Tilbud om tegning av opptil 1.428.571 nye egenkapitalbevis

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat

3 Godkjennelse av salg av eierandel i Hyresbostäder i Sverige AB og endring av investeringsmandat Til aksjeeierne i Boligutleie Holding II AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Boligutleie Holding II AS ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 26.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer