Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse."

Transkript

1 Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gis du fortrinn til å delta i å styrke egenkapitalen i banken gjennom en emisjon. For hvert egenkapitalbevis som du eide ved utløpet av 4. mars 2010, er du blitt tildelt 0,36 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 33 kroner per nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier skal forholde deg til emisjonen - enten om du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis, eller om du ønsker å avstå. IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:42

2 Kjære eier Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, har du fortrinnsrett til å delta i emisjonen i banken. Emisjonsprovenyet skal benyttes til å innløse deler av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond på 1250 millioner kroner som ble utstedt høsten Formålet med låneopptaket var å styrke bankens kjernekapital på et tidspunkt da markedet og ratingbyråer forventet dette. Statens finansfond gjorde det mulig å styrke kjernekapitalen i en tid der markedsforholdene var utfordrende. Vi mener markedet fungerer igjen, og ønsker nå å refinansiere lånet fra Statens finansfond. Fondsobligasjoner som ble lagt ut i februar i år, samlet på 450 millioner kroner, vil benyttes til å innløse den delen av lånebeløpet som ikke dekkes av provenyet fra fortrinnsrettemisjonen. Hele fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond blir dermed refinansiert. Ved å erstatte deler av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond med egenkapital blir kvaliteten på bankens kjernekapital styrket i tråd med markedets forventninger. Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av DnB NOR Markets, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og andre garantister. Det er viktig for SpareBank 1 SMN å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk regional bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Lykke til med emisjonen! Trondheim, 4. mars 2010 Med vennlig hilsen Finn Haugan, adm. direktør SpareBank 1 SMN 2 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

3 Om SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern med en forvaltet kapital per 1. januar 2010 på 100 milliarder kroner (inkludert 15 milliarder overført til SpareBank 1 Boligkreditt) fordelt på privatkunder og bedriftskunder. Konsernet er markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert med i alt 57 kontorer i 45 kommuner i Trøndelag og på Nordvestlandet. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet har ca ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap samt største aksjonær (33 prosent) i BN Bank. SpareBank 1 SMN inngår i SpareBank 1 Alliansen og er dermed en del av Norges nest største finansgruppering. I SpareBank 1 Alliansen inngår kjente produktleverandører som Odin Forvaltning, SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen. Informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. Det er risiko knyttet til en investering i SpareBank 1 SMN. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet kan bestilles hos DnB NOR Markets på telefon eller på e-post: 3 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

4 Om emisjonen For å styrke SpareBank 1 SMNs finansielle stilling besluttet styret i SpareBank 1 SMN høsten 2009 å ta opp et lån fra Statens finansfond gjennom utstedelse av fondsobligasjoner. 3. mars 2010 vedtok representantskapet i sparebanken å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere i forbindelse med innløsning av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond. Emisjonsprovenyet på ca. 824 millioner kroner vil bli benyttet til å refinansiere deler av fondsobligasjonslånet. DnB NOR Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Argo Securities er tilretteleggere for emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 4. mars 2010, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, har fått tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 11. mars til 25. mars. Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 11. mars kl 0900 og avsluttes 25. mars kl 1730 norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 25. mars kl 1720 norsk tid. 4 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis, eller selge tegningsrettene dine gjennom DnB NOR Markets, SpareBank 1 SMN Markets eller et annet verdipapirforetak Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen forannevnte frist Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid 5 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis (0,36 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis) du var eier av per utløpet av 4. mars 2010, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning En tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 33 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli kreditert din VPS-konto ca. 10. mars 2010 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl DnB NOR Markets (telefon: 08940), SpareBank 1 SMN Markets (telefon: ), eller et annet verdipapirforetak kan bistå og gi ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Det er også mulig å selge tegningsretter og tegne seg i emisjonen via Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om emisjonen og tegning over internett: eller 6 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

7 Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Kjøpe/selge tegningsretter Ring DnB NOR Markets (tlf: 08940) eller SpareBank 1 SMN Markets (tlf: ) WEB (kun salg) WEB eller Eier Tegne nye egenkapitalbevis Tegningsblankett i prospekt sendes inn per faks eller per post til DnB NOR, Verdipapirservice, 0021 OSLO 7 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:46

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Avklar hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 11. mars til 25. mars, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som ikke blir benyttet før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til DnB NOR Markets enten via faks eller per post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via SpareBank 1 SMNs nettside, eller Tegningen må være mottatt innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering DnB NOR vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen ca. 8. april De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca. 12. april IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:46

9 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan SPAREBANK 1 SMN TEGNINGSBLANKETT sendes til DnB FORTRINNSRETTSEMISJON NOR Markets per faks ISIN 29 NO eller per post til DnB NOR, Verdipapirservice, 0021 OSLO. Generell informasjon: Vilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen bestående av 24,963,307 Nye Egenkapitalbevis i Sparebank 1 SMN vedtatt av Sparebankens representantskap i møte 3. mars 2010 fremgår av Prospektet datert 4. mars Uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning i denne Tegningsblanketten. Innkallingen til og protokollen fra representantskapsmøtet (med vedlegg), Sparebankens vedtekter samt årsregnskaper og årsberetninger for de siste to år er tilgjengelige på Sparebankens hovedkontor i Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, Norge. Tegningsprosedyrer: Tegningsperioden løper fra 11. mars 2010 til kl (norsk tid) den 25. mars Korrekt utfylte Tegningsblanketter må før utløpet av Tegningsperioden være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice (Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen) på følgende adresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, telefaks Norske statsborgere kan også tegne Nye Egenkapitalbevis gjennom VPS online tegningssystem (eller ved å benytte linken på eller som vil viderekoble tegneren til VPS online tegningssystem). Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er mottatt av Oppgjørsagenten for fortrinnsrettsemisjonen. Ved å signere og innlevere denne Tegningsblanketten bekrefter tegneren å ha lest Prospektet og å være berettiget til å tegne Nye Egenkapitalbevis på de vilkår som der er fastsatt. Tegningskurs: NOK 33 per Nye Egenkapitalbevis. Tegningsretter: Eiere av Egenkapitalbevis i Sparebanken per utløpet av 4. mars 2010 (Skjæringsdatoen), som registrert som eiere av Egenkapitalbevis i VPS per utløpet av 9. mars 2010 (Utskriftsdatoen), vil bli tildelt Tegningsretter i forhold til sitt innehav av Egenkapitalbevis i Sparebanken per utløpet av Skjæringsdatoen slik dette er registrert i VPS per utløpet av Utskriftsdatoen. 9 Tegningsretter vil bli utstedt for hvert 25 Egenkapitalbevis. Antall Tegningsretter tildelt den enkelte Eksisterende innehaver av Egenkapitalbevis vil bli rundet ned til nærmeste hele Tegningsrett. Hver Tegningsrett vil, betinget av verdipapirlovgivningen som kommer til anvendelse, gi rett til å tegne og bli tildelt ett Nytt Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning av Nye Egenkapitalbevis før utløpet av Tegningsperioden, eller som ikke er solgt før handelsslutt på Oslo Børs 25. mars 2010, vil bortfalle uten kompensasjon til eieren og vil følgelig være uten verdi. Tildeling av Nye Egenkapitalbevis: Tildeling av de Nye Egenkapitalbevisene vil bli foretatt på basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet. Melding om tildelte Nye Egenkapitalbevis samt det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli gitt i brev fra VPS rundt 31. mars Betaling: Oppgjør for de Nye Egenkapitalbevisene forfaller til betaling 8. april 2010 (Betalingsdatoen). Ved signatur på denne Tegningsblanketten gir tegnere med norsk bankkonto Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste den nedenfor spesifiserte bankkontoen for det tegningsbeløp som skal betales for de tildelte Nye Egenkapitalbevisene, og overføre beløpet til Sparebankens emisjonskonto. Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen er kun berettiget til å belaste den spesifiserte kontoen én gang, men forbeholder seg retten til å gjøre inntil tre debiteringsforsøk. Fullmakten vil gjelde for en periode på inntil syv virkedager etter Betalingsdatoen. Tegneren gir videre Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen fullmakt til å innhente bekreftelse fra tegnerens bank på at tegneren har disposisjonsrett over den spesifiserte kontoen, samt på at det er tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke betalingen. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen, eller dersom det av andre grunner ikke er mulig å debitere kontoen når et debiteringsforsøk gjøres i henhold til fullmakten fra tegneren, vil tegnerens betalingsforpliktelse bli ansett for å være misligholdt. Betaling gjennom engangsfullmakt er kun tilgjengelig for tegnere som er tildelt Nye Egenkapitalbevis for et beløp som ikke overstiger NOK 5 millioner, og som er innehavere av en norsk bankkonto. Tegnere som tegner seg for et beløp som overstiger NOK 5 millioner, gir ved signatur på denne Tegningsblanketten Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen fullmakt til å belaste den spesifiserte norske bankkontoen manuelt på eller etter Betalingsdatoen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for tildelte Nye Egenkapitalbevis skjer på eller før Betalingsdatoen. Før slik betaling foretas, må tegneren kontakte Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen (DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, telefonnummer ) for detaljer og nærmere instruksjoner. VENNLIGST SE SIDE 2 AV DENNE TEGNINGSBLANKETTEN FOR ØVRIGE BESTEMMELSER SOM OGSÅ GJELDER FOR TEGNINGEN TEGNINGSDETALJER Tegners VPS-konto Antall Tegningsretter Antall tegnede Nye Egenkapitalbevis (For megler: Konsekutivt nr.) (inkludert overtegning) Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten 1. Antall tegningsretter du er blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og er uten verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis x 33 kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egenkapitalbevisene (kontoen vil belastes ca. 8. april 2010). 5. Besørg at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut. VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NO Tegningskurs per Nye Egenkapitalbevis NOK 33 Tegningsbeløp å betale NOK UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO) Norsk bankkonto for belastning av betaling for tildelte Nye Egenkapitalbevis (antall tildelte Nye Egenkapitalbevis x NOK 33). 4 (Norsk bankkonto nr. 11 siffer) I samsvar med vilkårene angitt i Prospektet, tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall Nye Egenkapitalbevis som angitt ovenfor og gir Oppgjørsagenten fullmakt til å belaste (ved bruk av engangsfullmakt eller manuelt som beskrevet ovenfor) den spesifiserte bankkontoen for betaling for Nye Egenkapitalbevis tildelt meg/oss. Ved signatur på denne Tegningsblanketten aksepterer tegnere som avgir betalingsfullmakt, vilkårene for Betaling gjennom Engangsfullmakt Verdipapirhandel inntatt på side 2 i denne Tegningsblanketten. 3 INFORMASJON OM TEGNEREN VPS-kontonr. Fornavn Sted og dato Må være datert i Tegningsperioden Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Ved endringer av registrert informasjon må kontofører kontaktes. Din/deres kontofører er: Etternavn/selskap Gateadresse Postnummer/distrikt/land Fødsels-og personnummer/ organisasjonsnummer Norsk bankkonto for utbytte Nasjonalitet 5 Telefon dagtid 9 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 SMN vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden, gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 4. mars 2010, slik dette var registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere per utløpet av 9. mars 2010, tildeles automatisk tegningsretter. Du får tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 4. mars 2010, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DnB NOR Markets innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 25. mars Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningrettene vil bli notert på Oslo Børs og kan omsettes i tegningsperioden fra 11. mars til 25. mars 2010 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bli bestemt av tilbud og etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 10 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

11 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 25. mars 2010 kl 1720 ved å kontakte DnB NOR Markets (telefon: 08940), SpareBank 1 SMN Markets (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak. I tillegg er det mulig å legge inn ordre om salg av tegningretter på Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto ca. 10. mars Tegningsperioden er fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til DnB NOR Markets per post/fax , eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på VPS via din bank eller inn på VPS sine hjemmesider ( og velg investortjenester eller via eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen DnB NOR Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet ca. 8. april Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 SMN? En beskrivelse av risikoen ved å investere i SpareBank 1 SMN er omtalt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på info og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe DnB NOR Markets på telefon IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

12 For spørsmål ta kontakt med: DnB NOR Markets Tlf.: SpareBank 1 SMN Markets Tlf.: Argo Securities Tlf.: IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:39

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Tegningsperiode: 12. 26. mai 2011 kl 17.30 Bank. Forsikring. Og deg. Viktig informasjon Sparebank

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

STANDARD DRILLING ASA

STANDARD DRILLING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STANDARD DRILLING ASA 25. juni 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Standard Drilling ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 4. august 2010

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Tegningskursen på kr 66 per grunnfondsbevis innebæ rer en rabatt i forhold til markedskursen per 27. mars 2007 på 15,4 %.

Tegningskursen på kr 66 per grunnfondsbevis innebæ rer en rabatt i forhold til markedskursen per 27. mars 2007 på 15,4 %. Til bankens grunnfondsbeviseiere Trondheim, 30.mars 2007 Utbytteemisjon: Kontantutbytte eller nye grunnfondsbevis Som grunnfondsbeviseier i Sparebanken Midt-Norge kan du for regnskapsåret 2006 velge om

Detaljer

Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker Brygge, Oslo. 28. august 2007 kl 16.00

Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker Brygge, Oslo. 28. august 2007 kl 16.00 Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på i Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I CXENSE ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Cxense ASA ("Selskapet"). Den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA: Til aksjonærene i Marine Harvest ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA: Dato: 15. november 2013 Tid: Kl. 14:00

Detaljer

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Sak 7. Utstedelse av 296 000 frittstående tegningsretter i forbindelse med incentivordningen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

TIL AKSJEEIERE I. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling DAGSORDEN/AGENDA:

TIL AKSJEEIERE I. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling DAGSORDEN/AGENDA: TIL AKSJEEIERE I Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Onshore Petroleum Company AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i selskapet: TID/STED: Fredag 30. januar

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA: Til aksjonærene i Marine Harvest ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA: Dato: 20 januar 2014 Tid: Kl. 14.00 Sted:

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i AKVA group ASA mandag 24. november 2014 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 20. april 2007 Foto fra Limtrehallen i Moelv Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA fredag 20. april 2007, kl.13.30 i Moelven Industrier ASA s hovedkontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRER I REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Design: www.osberget.no Rem Offshore ASA - Box 143-6099 Fosnavåg - Norway - Phone: +47 700 81 160 - Fax: +47 7000 81 165 Heading

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument

Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Prospekt 5,05 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2022 ISIN NO 001 0636152 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 19. mai 2016 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo onsdag den 12.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 3. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 12 møtende aksjonærer, som representerer 1 058 244 aksjer 5 møtende

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING IV AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding IV AS den 20. mai 2014 kl. 12.30 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 19. mai 2016 kl. 10.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2016 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån.

Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån. Forslag til vedtak møte 1, sak 2 Fullmakt til styret om å utstede og innløse og/eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner/ansvarlige lån. Vedtak: Bankens styre gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet,

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2002 den 7. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 12 møtende aksjonærer, som representerer 34 152 560 aksjer 4

Detaljer

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Regler om Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor 23. april 2008 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og gjeldende lovverk.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og gjeldende lovverk. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal Stiftet 1. juli 2010 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no

Kundeavtale. Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Marketss Pb. 6800 9298 Tromsø. E-post verdipapirservice@snn.no Kundeavtale SpareBank 1 Nord-Norge Marketss N- Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-, heretter kalt SNN Markets. 1. KUNDEOPPLYSNINGER

Detaljer

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen

FINAL TERM SHEET. 19. april 2016. FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen FINAL TERM SHEET 19. april 2016 FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN: NO 0010763659 Utstederen: Type lån: Skue Sparebank Ansvarlig

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 23. mai 2003 kl. 15.00

Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 23. mai 2003 kl. 15.00 Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 23. mai 2003 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør orienterer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge. 17. Mars 2016

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge. 17. Mars 2016 VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 17. Mars 2016 KAP. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank 1 Nord-Norge («Sparebanken») har sitt forretningskontor i Tromsø

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjeeierne i Cermaq ASA Cermaq ASA Grev Wedels plass 5 P.O. Box 144 Sentrum NO-0102 OSLO Tel: +47 23 68 50 00 Fax: +47 23 68 50 99 cermaq@cermaq.com www.cermaq.com INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA. Tid: Mandag 9. mai 2016 kl. 10:00 Sted: Konferansesenteret,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016

RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE. Skandiabanken ASA. Godkjent av styret 10. mai 2016 RETNINGSLINJER FOR PRIMÆRINNSIDERE Skandiabanken ASA Godkjent av styret 10. mai 2016 Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at Skandiabanken ASA ( «Selskapet», og sammen med sine konsoliderte datterselskaper

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 9. desember 2015 kl. 13:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Innkalling og agenda. Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda. Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

TERM SHEET. 5. juni 2015. FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 5. juni 2015. FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 5. juni 2015 FRN OBOS-banken AS ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010740186 Utsteder: Type lån: OBOS-banken AS Ansvarlig lån med

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 23.8.2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 13.

Detaljer