Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser"

Transkript

1 Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per 27. mars 2008 ( Emisjonen ). Banken har ikke plikt til å utarbeide prospekt i forbindelse med Emisjonen eller opptaket til notering på Oslo Børs av de nye grunnfondsbevisene (jf. verdipapirhandelloven 7-4 nr. 7 og 7-5 nr. 8). Tegningsinnbydelsen er ikke et prospekt og har ikke vært forelagt Oslo Børs eller andre offentlige instanser for kontroll. Tegningsinnbydelsen inneholder betydelig mindre informasjon enn det et prospekt gjør. Før man tar stilling til om man skal tegne nye grunnfondsbevis, bør man gjøre seg kjent med den informasjonen Banken til enhver tid har offentliggjort, og som er tilgjengelig på Bankens hjemmeside, Dokumenter det henvises til i denne Tegningsinnbydelsen er tilgjengelige på hovedkontoret til Banken. Informasjon om Emisjonen er lagt ut på Bankens hjemmeside, Tegningsinnbydelsen er ikke et tilbud om tegning eller kjøp av grunnfondsbevis i noen jurisdiksjon hvor fremsettelse av et slikt tilbud krever offentliggjøring av prospekt, registrering eller andre særskilte tiltak eller tillatelser, og Tegningsinnbydelsen skal ikke distribueres til slike jurisdiksjoner. Enhver som mottar Tegningsinnbydelsen skal orientere seg om, og opptre i henhold til, enhver slik restriksjon. Grunnfondsbevisene som tilbys i forbindelse med Emisjonen vil ikke bli tilbudt, solgt eller på annen måte distribuert utenfor Norge dersom dette vil være ulovlig i vedkommende jurisdiksjon, eller der dette vil kreve offentliggjøring av prospekt, registrering eller andre særskilte tiltak eller tillatelser for å etterkomme relevante regler i den aktuelle jurisdiksjonen. Distribusjon av Tegningsinnbydelsen skal ikke under noen omstendighet gi uttrykk for at det ikke kan ha skjedd forandringer i forhold vedrørende Banken som beskrevet i Tegningsinnbydelsen etter Tegningsinnbydelsens dato. Meddelelser fra Banken vedrørende Tegningsinnbydelsen eller prosessen for øvrig anses for å være gitt når de er offentliggjort gjennom Oslo Børs informasjonssystem. Eventuelle tvister som måtte oppstå vedrørende Tegningsinnbydelsen, eller forøvrig i tilknytning til Emisjonen, er underlagt norsk rett og norske domstolers eksklusive domsmyndighet. Emisjonstekniske forhold Bakgrunn og formål med Emisjonen Bankens egenkapital består av grunnfondsbeviseiernes kapital og Bankens fond. Det er over tid utbetalt betydelige beløp i utbytte til grunnfondsbeviseierne, og samtidig er en andel av overskuddet blitt tillagt Bankens fond. Forholdet mellom grunnfondsbeviseiernes kapital og Bankens fond har derfor over tid endret seg, og man ønsker nå å styrke grunnfondsbeviseiernes andel av Bankens egenkapital. Ved Emisjonen gis eksisterende grunnfondsbeviseiere anledning til å motta utbytte i form av nye grunnfondsbevis i stedet for kontanter. På denne måten oppnås en mindre utvanning av grunnfondsbeviskapitalen (grunnfondsbevisbrøken). Nåværende grunnfondsbeviskapital Grunnfondsbeviskapitalen før Emisjonen er kroner fordelt på grunnfondsbevis, hvert pålydende 100 kroner. Grunnfondsbeviskapitalen er fullt innbetalt. Bankens grunnfondsbevis er registrert i VPS med verdipapirnummer ISIN NO , og er notert ved Oslo Børs med ticker-kode SADG. En børspost utgjør 50 grunnfondsbevis. Bankens kontofører for grunnfondsbevisene er DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice. 1

2 Grunnlag for Emisjonen Bankens forstanderskap fattet 27. mars 2008 følgende vedtak om å forhøye grunnfondsbeviskapitalen ved en rettet emisjon: I. Utstedelse av grunnfondsbeviskapital gjennom rettet emisjon: a) Bankens grunnfondsbeviskapital forhøyes med minimum NOK 100 og maksimum NOK 100,5 millioner. b) Pålydende per grunnfondsbevis er NOK 100. c) Styret anbefaler at bankens forstanderskap i møte den 27. mars 2008 vedtar at utbytte for 2007 kan utdeles i form av nye grunnfondsbevis som et alternativ til oppgjør i kontanter. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere enn 185 kroner eller lavere enn 100 kroner per grunnfondsbevis. d) Emisjonen skal skje i form av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseiere, og finner sted i forbindelse med at grunnfondsbeviseierne gis rett til å tegne seg i emisjonen med et beløp tilsvarende det utbytte vedkommende har rett til for regnskapsåret Fortrinnsretten for grunnfondsbeviseierne fravikes. e) Tegningsperioden for grunnfondsbevisene er fra og med 11. april til og med 24. april 2008 og tegning skal skje på et eget tegningsformular. f) Tegningskursen vil gi det totale antall grunnfondsbevis som skal utstedes og det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviseierne må eie for å få tildelt ett grunnfondsbevis. Tegning kan kun skje i hele antall grunnfondsbevis. Hele utbyttebeløpet må benyttes. Maksimalt antall grunnfondsbevis må tegnes innenfor det utbyttebeløpet gir mulighet til. Det gis ikke mulighet for overtegning. g) De grunnfondsbeviseiere som er eiere per 27. mars 2008 har anledning til å delta i emisjonen. h) De grunnfondsbeviseiere som ikke tegner seg i emisjonen, får utbytte for 2007 utbetalt kontant. Likeledes vil grunnfondsbeviseiere som ikke har rett til et helt antall nye grunnfondsbevis, få utbetalt utbytte fra det overskytende antall grunnfondsbevis i kontanter. i) Grunnfondsbeviskapitalinnskuddet skal gjøres opp innen 9. mai 2008 og kan kun gjøres opp gjennom konvertering av fordring oppstått ved beslutning om utdelt utbytte for regnskapsåret 2007 og som oppgitt i særskilt tegningsformular j) De nye grunnfondsbevisene har rett til utbytte fra og med registrering av kapitalen i Foretaksregisteret II. Fullmakt til styret Forstanderskapet gir styret fullmakt til innen ovennevnte beløpsbegrensninger å fastsette de endelige emisjonsbeløpene for den rettede emisjonen og å vedta nødvendige endringer i vedtektene i henhold til kapitalutvidelsen angitt i pkt. I. For fullstendig gjengivelse av Forstanderskapets vedtak, samt innkallingen til Forstanderskapet og redegjørelsen fra revisor, jf. grunnfondsbevisforskriften 7 og allmennaksjeloven 10-2 tredje ledd, se Bankens hjemmeside, Styret har i styremøtet den 9. april 2008, i henhold til fullmakten fra Forstanderskapet, fattet vedtak om tegningskursen i Emisjonen. Tegningskursen fremgår av tegningsblanketten. Emisjonen er godkjent av Kredittilsynet i brev av 8. april

3 Tegningskurs I henhold til fullmakt fra Forstanderskapet har Bankens styre den 9. april 2008 fastsatt Tegningskursen per grunnfondsbevis. Tegningskursen, som fremgår av tegningsblanketten, representerer en rabatt i forhold til kursnivået for Bankens grunnfondsbevis ved Oslo Børs. Bakgrunnen for rabatten er at Banken ønsker å ta høyde for kurssvingninger i tegningsperioden. Tegningskursen representerer ikke styrets vurdering av de underliggende verdier i Banken. Øvrige forhold Tegning av grunnfondsbevis i Emisjonen Det vil bli utstedt én tegningsblankett per VPS-konto som har registrert grunnfondsbevis per 27. mars En grunnfondsbeviseier med grunnfondsbevis fordelt på flere VPS-konti vil motta en forhåndsutfylt tegningblankett for hver slik VPS-konto, der blant annet antall bevis som kan tegnes samt totalt tegningsbeløp er angitt. Det kan ikke tegnes flere eller færre grunnfondsbevis enn det som fremgår av den tilsendte tegningsblanketten. Grunnfondsbevisene ble notert eksklusive rett til utbytte og således eksklusive rett til å tegne grunnfondsbevis i Emisjonen fra og med den 28. mars Det utstedes ikke tegningsretter for retten til å tegne grunnfondsbevis i Emisjonen, og retten til å tegne i Emisjonen kan ikke overdras. Tegningsperioden er fra og med 11. april 2008 til og med 24. april 2008 kl Tegning av grunnfondsbevis må skje ved undertegning av den forhåndsutfylte tegningsblanketten som er tilsendt den enkelte grunnfondsbeviseier. Tegningen er ugjenkallelig for tegneren fra denne er mottatt av tegningsstedet (se nedenfor). Tegninger kan bli ansett som ugyldige og bli forkastet dersom det hefter mangler ved underskriften eller det er gjort endringer i de forhåndsutfylte data i tegningsblanketten, herunder endringer i antall bevis tegningen omfatter eller i tegningsbeløpet. For at tegningen skal være gyldig, må korrekt utfylt og undertegnet tegningsblankett være mottatt av tegningsstedet innen kl den 24. april Tegnere vil ikke belastes kurtasje eller andre kostnader i forbindelse med tegningen. Tegningssted for Emisjonen er: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice Stranden Oslo Faksnummer: Telefonnummer: Oppgjør Den enkelte tegneren gir i forbindelse med tegningen DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, en engangsfullmakt til å motregne tegnerens krav på utbetaling av utbytte fra Banken for 2007 med Bankens krav på tegningsbeløpet. De nye grunnfondsbevisenes rettigheter og omsettelighet De nye grunnfondsbevisene vil være likestilt med eksisterende grunnfondsbevis i enhver forstand fra det tidspunkt Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. De nye grunnfondsbevisene kan ikke overdras før Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret og de nye bevisene er registrert på den enkelte tegners VPS-konto. Det forventes at de nye grunnfondsbevisene vil bli registrert på tegnernes VPS-konti rundt 9. mai Bankens vedtekter inneholder ingen begrensninger vedrørende grunnfondsbevisenes omsettelighet. For nærmere informasjon om Banken vises til Bankens hjemmeside, hvor også vedtekter, samt årsregnskapet og årsberetningen for de to siste årsregnskap er lagt ut. Omkostninger Omkostningene i forbindelse med Emisjonen dekkes av Banken. Bankens utgifter dekkes ved reduksjon av det beløp som overføres til overkursfondet. 3

4 Skatt Innledning Redegjørelsen nedenfor er basert på gjeldende norske skatteregler og er av generell karakter. Den gir ikke en utømmende beskrivelse av alle skattemessige forhold som kan være relevante og tar heller ikke sikte på å være noen juridisk eller skattemessig rådgivning rettet mot den enkelte skatteyter. Det anbefales å kontakte profesjonelle skatterådgivere hvis man ønsker råd om individuelle skattekonsekvenser. Generelt Sparebanker beskattes i hovedsak etter de samme regler som gjelder for aksjeselskaper og andre likestilte selskaper. Likeledes behandles grunnfondsbevis i sparebanker skattemessig i hovedsak på samme måte som aksjer. Skatt på utbytte av grunnfondsbevis Generelt Utbytte som utdeles til grunnfondsbeviseierne behandles skattemessig på samme måte som utbytte for aksjeeiere. Grunnfondsbeviseiere som velger å tegne seg i Emisjonen og således får utstedt nye grunnfondsbevis som motregnes mot krav på utbytte, medfører ingen endring i den skattemessige behandlingen av utbyttet. Banken er ansvarlig for å trekke kildeskatt på utbytte som deles ut til grunnfondsbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge, se nedenfor. Dette innebærer at utenlandske grunnfondsbeviseiere vil ha et beløp å tegne grunnfondsbevis for ved Emisjonen som tilsvarer utdelt utbytte med fradrag for kildeskatt på utbyttet. Utbytte til aksjeselskaper og likestilte selskaper hjemmehørende i Norge Utbytte på grunnfondsbevis som utdeles til aksjeselskaper og likestilte selskaper som er skattemessig hjemmehørende i Norge utløser ikke skatteplikt. Utbytte til personlige grunnfondsbeviseiere hjemmehørende i Norge Utbytte på grunnfondsbevis som utdeles til grunnfondsbeviseiere som er fysiske personer ( personlige grunnfondsbeviseiere ) skattemessig hjemmehørende i Norge, vil bli beskattet som alminnelig inntekt med 28 %. I skattepliktig inntekt gis det imidlertid et såkalt skjermingsfradrag, som utgjør kostprisen for grunnfondsbeviset justert for akkumulert RISK til og med 1. januar 2006, multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsfradraget beregnes for hvert grunnfondsbevis eiet pr i inntektsåret. Skjermingsrenten fastsettes årlig av Finansdepartementet i januar i året etter inntektsåret og skal tilsvare en risikofri rente. Dersom utbyttet er mindre enn skjermingsfradraget det enkelte år, kan resterende skjermingsfradrag fremføres på dette grunnfondsbeviset. Dette gjøres ved at kostprisen økes med det ubenyttede skjermingsfradraget og danner et nytt skjermingsfradrag det påfølgende år. Utbytte til utenlandske aksjeselskaper mv Utbytte på grunnfondsbevis som utdeles til grunnfondsbeviseiere som er aksjeselskap eller likestilte selskap som er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge, er i utgangspunktet gjenstand for kildebeskatning i Norge med en skattesats på 25 %. Kildeskattesatsen vil ofte være redusert gjennom skatteavtaler. Utenlandske grunnfondsbeviseiere som er ilagt en høyere kildeskatt enn det som fremgår av gjeldende skatteavtale, kan søke norske skattemyndigheter om refusjon av differansen. Utbytte til utenlandske grunnfondsbeviseiere som er aksjeselskap eller likestilte selskap er unntatt fra kildeskatt dersom vedkommende grunnfondsbeviseier er reell eier av grunnfondsbevisene. 4

5 Utbytte til utenlandske personlige grunnfondsbeviseiere Utbytte på grunnfondsbevis som utdeles til personlige grunnfondsbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge, er i utgangspunktet gjenstand for kildebeskatning i Norge med en skattesats på 25 %. Kildeskattesatsen vil ofte være redusert gjennom skatteavtaler. Utenlandske grunnfondsbeviseiere som er ilagt en høyere kildeskatt enn det som fremgår av gjeldende skatteavtale, kan søke norske skattemyndigheter om refusjon av differansen. Utenlandske personlige grunnfondsbeviseiere som er bosatt innenfor EØS-området, kan ved ileggelse av kildeskatt være berettiget til delvis refusjon av kildeskatten. Refusjon kan gis på bakgrunn av søknad fra den utenlandske aksjonæren. Ved innvilgelse av søknaden innrømmes det skjermingsfradrag tilsvarende som for norske personlige aksjonærer, se Skatt på utbytte norske personlige grunnfondsbeviseiere. 5

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer.

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. Aksjonærbrev Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende tilbud om salg av aksjer. 17. august 2015 1. INNLEDNING Hensikten med dette aksjonærbrevet er å informere og presentere for aksjonærene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer