Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016"

Transkript

1 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl juni 2016 kl norsk tid Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank gis du fortrinn til å delta i en emisjon for å styrke egenkapitalen i banken. For hvert egenkapitalbevis du eide ved utløpet av 18. mai 2016, er du blitt tildelt 2,2389 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 22 kroner. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden, vil etter tegningsperioden bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier bør forholde deg til emisjonen enten du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis, eller du ønsker å avstå. 1

2 Til våre egenkapitalbeviseiere Sandnes Sparebank gjennomfører en egenkapitalutvidelse på 350 millioner kroner. Dette vil gjøres gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon for eksisterende egenkapitalbeviseiere. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank, har du fortrinnsrett til å delta i emisjonen. Banken ønsker gjennom emisjonen å styrke egenkapitalen for å tilpasse seg til stadig økende myndighetskrav rettet mot banknæringen. Emisjonen vil sikre at banken oppfyller kapitalkravene og har rom for moderat, lønnsom vekst. Banken vurderer det også som nødvendig å ha en økt buffer til gjeldende kapitalkrav på grunn av den økonomiske utviklingen i regionen, som øker usikkerheten knyttet til bankens engasjementer og vurderingen av disse, spesielt innenfor olje- og offshore sektoren og tilknyttede næringer. I tillegg vil den nye egenkapitalen bidra til å sikre videreføring av konsernets langsiktige strategi. Den foreslåtte emisjonen endrer ikke bankens handlingsplan for å styrke ren kjernekapital gjennom tilpasninger i driften og moderat, kapitaleffektiv utlånsvekst. Emisjonen vil øke konsernets rene kjernekapitaldekning med 2,1 prosentpoeng, fra 12,1 % til 14,2 % basert på bankens beregningsgrunnlag per 31. desember Bankens mål for ren kjernekapital ved utgangen av 2016 er 14,5 %. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium etablert av Fondsfinans og Pareto Securities. Konsortiet består av eksisterende større egenkapitalbeviseiere samt enkelte nye investorer. Sandnes Sparebank er den største banken i Eika Alliansen og har en sterk markedsposisjon i Rogalandsregionen. Det er viktig for Sandnes Sparebank å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk lokal sparebank. Vi håper at du fortsatt slutter opp om banken, og som egenkapitalbeviseier deltar i den kommende emisjonen. Sandnes, 23. mai 2016 Med vennlig hilsen Svein Ivar Førland, Administrerende direktør Sandnes Sparebank 2

3 Om Sandnes Sparebank Sandnes Sparebank ble etablert i 1875 og er i dag en selvstendig bank med en sterk posisjon i Rogalandsregionen. Banken har en forvaltningskapital per første kvartal 2016 på ca. NOK 27 milliarder fordelt på omlag privatkunder og næringslivskunder. Sandnes Sparebank driver virksomhet innenfor bank, verdipapirer og eiendomsmegling, og ble notert på Oslo Børs under tickeren SADG i Bankens hovedkontor ligger i Sandnes. Konsernet Sandnes Sparebank har tre segmenter; Personmarked (PM), Næringsliv (NL) og Eiendom, der eiendomssegmentet består av eiendomsmegling. Konsernet har 137 ansatte og omfatter også datterselskapene SSB Boligkreditt AS og Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS. Eiendomsmeglervirksomheten drives gjennom Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS, hvor Bankens eierandel utgjør 60 % etter en fusjon mellom Sandnes Eiendom AS og Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS i mars Skade- og livsforsikringsprodukter samt betalingsformidling leveres via Eika Gruppen hvor Banken er deleier med 8,0 % eierandel. SSB Boligkreditt AS som er 100 % eiet av morbanken er et fundinginstrument der Banken tilbyr boligfinansiering og deretter overfører lån til SSB Boligkreditt AS Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til USA, Canada, Australia, Japan eller andre land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen eller ikke. Informasjonen er kun av overordnet karakter, og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. For fullstendig informasjon om emisjonen vises det til prospektet. Det er risiko knyttet til en investering i Sandnes Sparebank. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet er vedlagt denne forsendelsen, men kan også bestilles hos Fondsfinans og Pareto Securities, eller lastes ned fra tilretteleggernes nettsider. Se kontaktinfo på siste side. 3

4 Om emisjonen 18. mai 2016 vedtok forstanderskapet i Sandnes Sparebank å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere. Emisjonsprovenyet på 350 millioner kroner vil bli benyttet til å styrke kjernekapitalen for å tilpasse banken til økende myndighetskrav rettet mot banknæringen. I tillegg vil den nye egenkapitalen bidra til å sikre videreføring av konsernets langsiktige strategi. Fondsfinans og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere av emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank per utløpet av 18. mai 2016, som registrert i VPS per utløpet av 20. mai 2016, har fått tildelt 2,2389 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi, samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid bare være sikret tildeling av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 25. mai til 8. juni 2016 kl Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 25. mai kl og avsluttes 8. juni kl norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 8. juni kl norsk tid. 4

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: Enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis, eller selge tegningsrettene dine gjennom ditt tilknyttede verdipapirforetak, eventuelt ved å kontakte Fondsfinans eller Pareto Securities. Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning.! Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 8. juni 2016 kl norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen fristen for tegning Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 8. juni 2016 kl norsk tid 5

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 2,2389 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 18. mai 2016, slik dette er registrert i VPS per utløpet av 20. mai 2016 og registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto 25. mai 2016, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning Én tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 22 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis, og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet av andre egenkapitalbeviseiere og graden av overtegning blant andre tegnere som eier tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli overført din VPS-konto i forkant av den 25. mai 2016, og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 25. mai 2016 til 8. juni 2016 kl Ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter kan fås ved å kontakte ditt tilknyttede verdipapirforetak eller en av tilretteleggerne. Vi anbefaler å ta kontakt med et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold.! Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller alternativt, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller dersom du har kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og tegning på internett får du her: eller 6

7 Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Ring Ditt registrerte verdipapirforetak eller. Kjøpe/selge tegningsretter Fondsfinans Tel Pareto Securities Tel Web-basert handelsplattform hos et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold Web Tegne nye egenkapitalbevis Tegningsblankett kan også sendes inn per , faks eller post til en av tilretteleggerne. Se informasjon på siste side i denne brosjyren 7

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Sjekk hvor mange tegningsretter du har Informasjon om antall tegningsretter du har, er forhåndsutfylt på tegningsblanketten, som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 25. mai til 8. juni 2016 kl 16.30, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar (tildelte og kjøpte tegningsretter). Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som du ikke ønsker å benytte til tegning, før omsetningsperioden for tegningsrettene utløper 8. juni 2016 kl norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til en av tilretteleggerne enten via e-post, faks eller post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via internettsidene til Fondsfinans ( eller Pareto Securities ( Tegningen må være mottatt innen 8. juni 2016 kl norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering Bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen vil bli belastet 20. juni De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca. 5. juli

9 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 8. juni 2016 kl norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til en av tilretteleggerne per e-post, faks eller per post. Se siste side i brosjyren for e- post adresser, faksnumre og adresser til tilretteleggerne. Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten 1. Antall tegningsretter du har fått på basis av din eierandel. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og er uten verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis x 22 kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egenkapitalbevisene (kontoen vil belastes 20. juni 2016). 5. Sørg for at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut.!

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å øke egenkapitalen i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i Sandnes Sparebank vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden, gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, alternativt ved å benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i Sandnes Sparebank per utløpet av 18. mai 2016, slik dette fremkom i VPS per utløpet av 20. mai 2016, tildeles automatisk tegningsretter. Tegningsrettene vil vises på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPSkonto i forkant av 25. mai Du får tildelt 2,2389 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 18. mai 2016, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 25. mai 2016 til 8. juni 2016 kl norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av tilretteleggerne innen 8. juni 2016 kl norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 8. juni 2016 kl Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og du vil tape verdien disse hadde på Oslo Børs. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningsrettene vil bli notert på Oslo Børs med tickerkode SADG T og kan omsettes i tegningsperioden fra 25. mai til 8. juni 2016 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bli bestemt av tilbud og 10

11 etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, det vil si dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 25. mai 2016 til 8. juni 2016 kl norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 8. juni 2016 kl ved å kontakte Fondsfinans eller Pareto Securities eller et annet verdipapirforetak. Vi anbefaler å ta kontakt med et verdipapirforetak hvor du allerede har et eksisterende registrert kundeforhold. Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 8. juni 2016 kl norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto 25. mai Tegningsperioden er fra 25. mai 2016 til 8. juni 2016 kl norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til en av tilretteleggerne per e- mail, post eller faks (se adresser, postadresser og faksnumre bakerst i denne brosjyren), eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på link til tegning via VPS fra en av tilretteleggernes hjemmesider ( eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 8. juni 2016 kl norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen Fondsfinans en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet 20. juni Du må sørge for at du har dekning for minst det tildelte beløpet. 12. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Sandnes Sparebank? En beskrivelse av risikoen ved å investere i Sandnes Sparebank er omtalt i prospektet. 11

12 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er sendt deg per post og også tilgjengelige på og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe en av tilretteleggerne på telefon (se telefonnumre nedenfor). t med: For spørsmål, ta kontakt med: Fondsfinans Pareto Securities Haakon VII s gate 2 Dronning Mauds gt. 3 Pb Vika Pb Vika 0122 Oslo 0115 Oslo Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks:

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING

FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING FORTRINNSRETTS EMISJON I SPAREBANKEN VEST 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode 24. november kl. 09.00 8. desember 2015 kl. 16.30 norsk tid Som eksisterende eier av

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller

Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon

Fortrinnsrettsemisjon Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 SMN 2012 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 12. mars kl 09.00 26. mars 2012 kl 17.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2011 Tegningsperiode: 12. 26. mai 2011 kl 17.30 Bank. Forsikring. Og deg. Viktig informasjon Sparebank

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl 0900 25. mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50

Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK 107,50 Viktig informasjon vedrørende emisjon i Melhus Sparebank April/mai 2016 Som eier i Melhus Sparebank gis du herved mulighet til å delta i en emisjon av nye egenkapitalbevis i banken til tegningskurs NOK

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA

Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Fortrinnsrettsemisjon i DOF ASA Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE AKSJER I DOF ASA ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET AV TEGNINGSPERIODEN,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene.

En fondsemisjon endrer ikke størrelsen på samlet egenkapital knyttet til egenkapitalbevisene. Til bankens egenkapitalbeviseiere Tromsø, 29. mars 2011 Fondsemisjon, splitt og emisjoner våren 2011 Hovedstyret i har foreslått med forbehold om nødvendige vedtak av bankens representantskap at banken

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak

Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak Aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank for foretak SpareBank 1 Markets AS ( SpareBank 1 Markets ) er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank. For å oppfylle kravet til etablering av

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge

Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ofte stilte spørsmål Aksjonærer i Norge Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet måte med bruk av vanlige ord. For en

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA.

INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. INNKALLING TILEKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i GREEN REEFERS ASA. Sted: På selskapets kontor i Ullsmågveien 7, 5224 NESTTUN Dato: 4. august 2010

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd

Utbytte og tilbakeholdt overskudd (utjevningsfond) Tildeling av gaver og tilbakeholdt overskudd Sak 5/2007 Til Representantskapet UTBYTTEEMISJON Innledning Bankens hovedstyre har i hovedstyresak 17/2007 vedtatt å foreslå overfor representantskapet at bankens grunnfondsbeviseiere for regnskapsåret

Detaljer

Norne Standardavtale for foretak

Norne Standardavtale for foretak Norne Standardavtale for foretak 1. Kundeinformasjon (vennligst benytt blokkbokstaver) KUNDE Navn (fullstendig navn på foretak) Organisasjonsnummer (9 siffer) Land Postnummer Poststed Skattepliktig land*

Detaljer

Prospekt. SpareBanken Vestfold

Prospekt. SpareBanken Vestfold Prospekt SpareBanken Vestfold Offentlig emisjon av 750.000 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondskapitalen ved utløpet av 22. mai 2003, til tegningskurs NOK 110 per grunnfondsbevis.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS TILBUD OM KJØP AV INNTIL 1 470 500 AKSJER I EIENDOMSSPAR AS FREMSATT AV EIENDOMSSPAR AS TILBUDSPRIS NOK 170 PER AKSJE BETALT KONTANT AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN MANDAG 10. MARS 2014 KLOKKEN

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65

FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 PROSPEKT SpareBank 1 Nord-Norge FORTRINNSRETTSEMISJON: Tilbud om tegning av 33.104.494 nye egenkapitalbevis Tegningskurs: NOK 22,65 ANSATTEEMISJON: Tilbud om tegning av opptil 1.428.571 nye egenkapitalbevis

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet.

Dagsorden. 1. Åpning av møtet samt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styret har utpekt advokat Sverre Tysland til å åpne møtet. Til aksjeeierne i Cermaq ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CERMAQ ASA Aksjeeierne i Cermaq ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 21. mai 2013 kl. 10.00 i auditoriet i 1. etasje

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS REGISTRERINGSPROSPEKT ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS org. nr. 910 301 268 utarbeidet i forbindelse med Selskapets salg av egne aksjer maksimum 1 220 730 aksjer hver pålydende NOK 1,00 mot et vederlag på

Detaljer

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a.

TERM SHEET. 27. november ,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende. 4,40% p.a. 1 TERM SHEET 27. november 2013 4,40% OBOS BBL åpent obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 001 0697519 Utsteder: Type lån: OBOS BBL (tidligere Oslo Bolig- og Sparelag) Åpent obligasjonslån med fast

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker Brygge, Oslo. 28. august 2007 kl 16.00

Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker Brygge, Oslo. 28. august 2007 kl 16.00 Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på i Felix konferansesenter, møterom Felix 2, Aker

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX REF. NR: XXXXXX PIN KODE: XXXX Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME ORDINÆR GENERALFORSAMLING i TOMRA Systems ASA avholdes

Detaljer

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje.

Oslo, 24. mai Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. Til aksjonærene i Eidsiva Rederi ASA Oslo, 24. mai 2006 Ordinær generalforsamling i Eidsiva Rederi ASA avholdes i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, 0161 Oslo - 8. etasje. DAGSORDEN torsdag, 8. juni

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no

Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Bruksanvisning tjff.terrengbooking.no Innhold Bruk og registrering... 2 Jaktkort velg type... 3 Jaktkort bestilling... 3 Jaktkort PayPal... 4 Jaktterreng beskrivelse av funksjonalitet... 5 Jaktterreng

Detaljer

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Auksjonsreglement for Riksblokk II

Auksjonsreglement for Riksblokk II Auksjonsreglement for Riksblokk II 1. Introduksjon... 2 1.1. Plikter ved budgivning... 2 1.2. Deltakelse i auksjonen... 2 1.3 Tidspunkt for auksjonen... 2 2. Hva som auksjoneres ut... 2 2.1. Frekvenstillatelse

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i FARSTAD SHIPPING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Farstad Shipping ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Farstadgården, 6. etg., Notenesgt. 14, Ålesund,

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT I FORBINDELSE MED REPARASJONSEMISJON

REGISTRERINGSPROSPEKT I FORBINDELSE MED REPARASJONSEMISJON REGISTRERINGSPROSPEKT I FORBINDELSE MED REPARASJONSEMISJON Tilbud om deltakelse i reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen") med utstedelse av inntil 2 191 162 nye aksjer i Pareto Bank ASA til tegningskurs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes

WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ekstraordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA WILSON ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 21. desember 2012 kl 09.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer