INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA"

Transkript

1 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkallingen 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 4. Rettet aksjeemisjon 5. Aksjeemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer * * * Vedlagt følger Styrets forslag til sak 4 og 5. Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett). * * * * Oslo, den 4. mai 2010 for styret i Aladdin Oil & Gas Company ASA, Einar Askvig Styreleder -Sign - 1

2 PÅMELDING Påmelding til den ekstraordinære generalforsamlingen må være Aladdin Oil & Gas Company ASA i hende senest kl den 18. mai 2010 ******************************************* Påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Aladdin Oil & Gas Company ASA den 19. mai 2010 på Hotell Continental i Oslo. Aksjonær: Som eier:. aksjer i Aladdin Oil & Gas Company ASA ønsker å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling..., den... Navn: ******************************************* FULLMAKT Aksjonær.. gir med dette styrets leder Einar Askvig eller den han utpeker/... fullmakt til å stemme for mine/våre aksjer i Aladdin Oil & Gas Company ASA på selskapets ekstraordinære generalforsamling den 19. mai , den... Navn: Påmelding og henvendelser i forbindelse med innkallingen rettes til: Aladdin Oil & Gas Company ASA Øvre Slottsgate 14 N-0157 Oslo Telefaks: Kontaktperson: Jørn Barkenæs, telefon

3 PROTOKOLL FRA STYREMØTE ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Tid: 4. mai 2010 Deltakere: Einar Askvig Anne Johanne Botterud Inger Flesland Strass Styret var således beslutningsdyktige Til behandling forelå følgende saker: 1 RETTET AKSJEEMISJON Selskapets finansielle stilling er anstrengt. For å styrke egenkapitalen foreslår styret at det besluttes å gjennomføre en rettet aksjekapitalforhøyelse. Som en konsekvens av at det legges opp til at en ny investor kommer inn på eiersiden, foreslår styret å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer. Begrunnelsen for dette er å styrke egenkapitalen på en rask og kostnadseffektiv måte. Det understrekes også at en rettet aksjekapitalforhøyelse etter styrets oppfatning i nærværende tilfelle fremstår som mer forutberegnlig enn en kapitalforhøyelse med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer. Slik forutberegnelighet er av stor betydning for selskapet. Emisjonen foreslås gjennomført til en minimums tegningskurs NOK 0,30 pr aksje. Styret vil fastsette endelig tegningskurs før generalforsamlingen. Under henvisning til ovenstående besluttet styret å fremme følgende forslag overfor generalforsamlingen: 1. Aksjekapitalen forhøyes med minst NOK og maksimalt NOK ved utstedelse av minimum og maksimalt aksjer, hver aksje pålydende NOK 0, Aksjene tegnes til kurs minimum NOK 0,30 pr aksje. 3. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes og aksjekapitalforhøyelsen rettes mot: (i) (ii) Waterford Invest Ltd. eller eventuelle andre finansielle investorer etter styrets nærmere forslag som gis rett til å tegne minimum aksjer og maksimum aksjer; De aksjonærer som er angitt i vedlegg 1 som hver gis rett til å tegne seg for det antall aksjer som fremgår av vedlegg 1, samlet totalt inntil aksjer; og

4 (iii) De obligasjonseiere som er angitt i vedlegg 2 som hver gis rett til å tegne seg for det antall aksjer som fremgår av vedlegg 2, samlet totalt inntil aksjer. 4. Waterford Invest Ltd. eller andre finansielle investorer etter styrets nærmere forslag tegner minimum og maksimum aksjer i generalforsamlingsprotokollen. De aksjonærer som er angitt i vedlegg 1 tegner seg for inntil aksjer i protokollen. 5. Fristen for å tegne de øvrige aksjer (resterende inntil aksjer til Waterford Invest Ltd eller eventuelle andre finansielle investorer etter styrets nærmere forslag. og inntil aksjer til obligasjonseiere som er angitt i vedlegg 2) er fem virkedager etter generalforsamlingens beslutning. 6. Aksjeinnskudd skal betales til en av selskapet oppgitt bankkonto senest 2 bankdager etter henholdsvis generalforsamlingen og tegningsperiodens utløp. 7. De nye aksjene gir rettigheter fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Når det gjelder hvilke forhold som bør tillegges vekt når det gjelder å tegne aksjer, jf asal 10 3, understrekes det at investering i aksjer generelt er forbundet med betydelig risiko. Videre understrekes det at selskapet er i finansiell prekær fase og at det er knyttet usikkerhet til fremtidig likviditet dersom ikke selskapet får tilført ny egenkapital. Av vesentlige hendelser som er inntruffet etter siste balansedag, jf asal 10 3, fremheves at Venatino aldri maktet å innfri sin forpliktelse til å tegne aksjer for MNOK 75, til kurs NOK7,70. Selskapet har deretter uten hell forsøkt å gjennomføre emisjoner mot investorer for å styrke selskapets egenkapital. Selskapet har ervervet 5 nye lisenser i Orenburg med om lag 20 millioner 2P reserver. Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. Videre opplysninger om selskapets aktiviteter kan leses på Som en konsekvens av ovenstående forslår styret at generalforsamlingen samtidig fatter følgende vedtak endelig antall aksjer og størrelse på aksjekapital vil bero på antall tegnede aksjer: Vedtektenes 4 endres til å lyde som følger: Selskapets aksjekapital er NOK [ ], fordelt på [ ] aksjer hver pålydende NOK 0,10. 2 AKSJEEMISJON MED FORTRINNSRETT Som det er redegjort for ovenfor, er selskapet i en prekær finansiell situasjon. Styret ønsker å legge forholdene til rette for at selskapet skal få tilstrekkelig kapital og å sikre at samtlige aksjonærer og øvrige rettighetshavere kan nyte godt av de, etter styrets oppfatning, svært gunstige tegningsvilkår i den rettede emisjonen. Styret

5 forslår derfor at det vedtas en aksjeemisjon rettet mot selskapets aksjonærer og øvrige rettighetshavere (herunder innehavere av tegningsretter). Aksjeemisjonen forslås vedtatt med samme tegningskurs som emisjonen nevnt under punkt 1, og det foreslås videre at tegningsrettene gjøres omsettelige, slik at også aksjonærer som ikke ønsker å delta i emisjonen kan nyttiggjøre seg den gunstige tegningskursen. For å reparere den utvanning som en ordinær fortrinnsrettsemisjon ellers ville medføre, foreslås det at av aksjene i emisjonen rettes mot de aksjonærer som var aksjonærer pr. 17 mai 2010, altså før gjennomføringen av emisjonen omtalt i sak nr. 1. For å sikre tilstrekkelig resultat av emisjonen, foreslås at Waterford Invest Ltd. eller eventuelle andre finansielle investorer etter styrets nærmere forslag. skal gis anledning til å tegne aksjer i emisjonen. Under henvisning til ovenstående besluttet styret å fremme følgende forslag overfor generalforsamlingen: 1. Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK ved utstedelse av inntil aksjer, hver aksje pålydende NOK 0, Aksjene tegnes til samme kurs som emisjonen under punkt Tegningsperioden starter tidligst den 1. juni 2010 og senest umiddelbart etter det tidspunkt prospekt som utarbeides i forbindelse med emisjonen er godkjent av Oslo Børs ASA. Tegningsperioden avsluttes 14 dager etter tegningsperiodens start, dvs. tidligst den 15. juni Styret fastsetter endelig tidspunkt for tegningsperioden. Tegning skjer på tegningsblankett som vedlegges prospekt som utarbeides i forbindelse med emisjonen. 4. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. Inntil aksjer kan tegnes av Waterford Invest Ltd. eller eventuelle andre finansielle investorer etter styrets nærmere forslag. og inntil av aksjene kan tegnes av (i) eksisterende aksjonærer, (ii) innehavere av tegningsretter som utstedes i forbindelse med emisjonen, (iii) innehavere av frittstående tegningsretter som etter det generalforsamlingsvedtak som utstedte tegningsrettene, har samme rettigheter som aksjonærer ved forhøyelse av aksjekapitalen og (iv) eventuelt øvrige rettighetshavere som etter generalforsamlingsvedtak har samme rett som aksjonærer ved forhøyelse av aksjekapitalen. Kun de personer og selskaper som omfattes av (i) (iv) og som er registrert som innehaver av slike rettigheter per utløpet av 17. mai 2010, eller har ervervet tegningsretter utstedt i forbindelse med emisjonen kan tegne seg i emisjonen. 5. [ ] aksjer (eller andre rettigheter som gir rett til å tegne aksjer) i selskapet gir rett til å tegne én aksje i nærværende emisjon, tilsvarende én tegningsrett. Det vil utstedes omsettelige tegningsretter. 6. Overtegning er tillatt. Ved overtegning fordeler styret aksjer som ikke er tegnet med grunnlag i fortrinnsrett. Fordelingen skjer i overensstemmelse med de prinsipper som fremkommer av prospekt som utarbeides i forbindelse med emisjonen.

6 7. Aksjeinnskudd skal betales til en av selskapets oppgitte bankkonto senest fem dager etter tegningsperiodens utløp, i samsvar med det som fremgår av tegningsblanketten. Tildeling vil foretas så snart som mulig etter tegningsperiodens utløp. 8. De nye aksjene gir rettigheter fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Når det gjelder hvilke forhold som bør tillegges vekt når det gjelder å tegne aksjer, jf asal 10 3, understrekes det at investering i aksjer generelt er forbundet med betydelig risiko. Videre understrekes det at selskapet er i finansiell prekær fase og at det er knyttet usikkerhet til fremtidig likviditet dersom ikke selskapet får tilført ny egenkapital. Av vesentlige hendelser som er inntruffet etter siste balansedag, jf asal 10 3, fremheves at Venatino aldri maktet å innfri sin forpliktelse til å tegne aksjer for MNOK 75, til kurs NOK7,70. Selskapet har deretter uten hell forsøkt å gjennomføre emisjoner mot investorer for å styrke selskapets egenkapital. Selskapet har ervervet 5 nye lisenser i Orenburg med om lag 20 millioner 2P reserver. Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor. Videre opplysninger om selskapets aktiviteter kan leses på Som en konsekvens av ovenstående forslår styret at generalforsamlingen samtidig fatter følgende vedtak endelig antall aksjer og størrelse på aksjekapital vil bero på antall tegnede aksjer: Vedtektenes 4 endres til å lyde som følger: Selskapets aksjekapital er NOK [ ], fordelt på [ ] aksjer hver pålydende NOK 0,10. 3 INNKALLELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble vedtatt at styret umiddelbart vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle ovenstående forslag. Hvert av styrets medlemmer eller den disse måtte bemyndige ble gitt fullmakt til å signere innkallelsen. 4 EVENTUELT Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. * * * Mer forelå ikke til behandling. Einar Askvig Inger Flesland Strass Anne Johanne Botterud

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Til aksjonærene i Acta Holding ASA Acta Holding ASA Børehaugen 1 N- 4006 Stavanger Tel +47 21 00 30 00 Fax +47 21 00 33 65 NO 979 867 654 www.acta.no / www.actaholding.no INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer