INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:"

Transkript

1 Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009, kl CET Sted: Algeta ASA, møterom i første etasje, Kjelsåsveien 172 A, 0884 Oslo, Norge Styret har foreslått følgende Agenda: 1 Åpning av ekstraordinær generalforsamling ved styreformannen. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer. 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. 3 Godkjennelse av innkalling og agenda 4 Forslag om å utstede aksjer i den rettede emisjonen 5 Forslag om å tilby og utstede aksjer i en reparasjonsemisjon 6 Forslag om å erstatte styremedlem Patrick Lee med Dr. Shahzad Malik 7 Forslag om å velge et nytt styremedlem utpekt av Abingworth * * * * Vedlagt denne innkallingen er styrets redegjørelse for punktene 4, 5, 6 og 7 på agendaen, samt deltagelse- og fullmaktsskjema. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å returnere en signert versjon av det vedlagte deltagelseskjemaet innen 2. mars 2009, kl. 16:00 til Nordea Bank Norge ASA. Aksjonærer som ikke kan møte, oppfordres til å returnere en signert versjon av vedlagte fullmakt til Nordea Bank Norge ASA innen 2. mars 2009, kl. 16:00. Melding om deltakelse kan også gjøres på Algetas hjemmeside (men ikke utfylling av fullmakt): Investors Policies General Meetings Oslo, 18. februar 2009 Styret i Algeta ASA

2 SAK 4 Forslag om å utstede aksjer i den rettede emisjonen Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende aksjonærer i selskapet, der tilbudsprisen ble satt i en book-building prosess. Styret vedtok 17. februar 2009 å allokere til sammen nye aksjer i tråd med forslaget til allokering fra tilretteleggerne til NOK 11 per aksje, betinget av etterfølgende godkjennelse av aksjonærene i selskapet (den "Rettede Emisjonen"). For å få gjennomført den rettede emisjonen, foreslår styret at aksjonærene vedtar det følgende vedtaket vedrørende forhøyelse av selskapets aksjekapital i den rettede emisjonen: (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK fra NOK til NOK ved utstedelse av nye aksjer pålydende NOK 0,50. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Det skal betales NOK 11 for hver aksje. Betinget av at Selskapet inngår avtale om soft underwriting med tilretteleggerne og godkjent av investorene i den rettede emisjonen, skal nye aksjer tegnes av DnB NOR Markets og nye aksjer skal tegnes av ABG Sundal Collier for NOK 11 per aksje. De nye aksjene skal tegnes i et separat tegningsdokument straks avtalen om soft underwriting er inngått etter den ekstraordinære generalforsamlingen, men ikke senere enn 12. mars Betaling skal skje innen 13. mars 2009 til Selskapets kontonummer som vil bli oppgitt av Selskapet. Tilretteleggerne er forpliktet til å overføre de nye aksjene til de tilgodesette tegnerne i den rettede emisjonen straks tegnerne betaler for aksjene som er allokert til dem for NOK 11 per aksje. Aksjonærenes fortrinnsrett som følger av allmennaksjeloven 10-4 blir følgelig satt til side, jf. allmennaksjeloven De nye aksjene gir rett til utbytte fra kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil i alle andre henseender likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer fra kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Selskapets vedtekter 4 skal endres til følgende: " 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,50."

3 SAK 5 Forslag om å tilby og utstede aksjer i en reparasjonsemisjon For å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen rettet mot utvalgte profesjonelle investorer, herunder enkelte eksisterende aksjonærer, gjennom en bookbuilding prosess gjennomført den 17. februar 2009 (den "Rettede Emisjonen"), foreslår styret at aksjonærene fatter det følgende vedtak vedrørende forhøyelse av selskapets aksjekapital i en reparasjonsemisjon ("Reparasjonsemisjonen"): (i) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,50 og maksimum NOK ved utstedelse av minimum 1 og maksimum nye aksjer hver pålydende 0,50. (ii) (iii) (iv) (v) Selskapets aksjonærer per 4. mars 2009, med unntak av aksjonærene som deltok i den Rettede Emisjonen (de "Berettigede Aksjonærene"), har en fortrinnsrett til å tegne og få utstedt nye aksjer i Reparasjonsemisjonen. Aksjonærenes fortrinnsrett i allmennaksjeloven 10-4 blir satt til side, jf. allmennaksjeloven Når det gjelder fordelingen av tegningsrettene mellom de Berettigede Aksjonærene, skal de Berettigede Aksjonærene motta omsettelige tegningsretter registrert i VPS i tråd med prinsippene i allmennaksjeloven 10-4 tredje ledd. I den grad investorene i den Rettede Emisjonen har kjøpt aksjer i annenhåndsmarkedet i perioden mellom kunngjøringen av resultatet av bookbuildingen i den Rettede Emisjonen og den ekstraordinære generalforsamlingen, skal tegningsretter bli utstedt til dem på bakgrunn av de ervervede aksjene og de skal i forhold til disse aksjene bli vurdert som Berettigede Aksjonærer. Berettigede Aksjonærer skal motta én tegningsrett per [anslagsvis 2,6] aksje innehatt den 4. mars [Det endelige antallet kan variere fra anslaget og vil bli informert på den ekstraordinære generalforsamlingen avhengig av den endelige beregningen av antall aksjer innehatt av eksisterende aksjonærer som deltok i den Rettede Emisjonen den 17. Februar 2009]. Delte tegningsretter vil ikke bli utstedt, og vil bli rundet ned til den nærmeste hele tegningsrett. Én tegningsrett gir innehaveren rett til å tegne seg for én ny aksje i Reparasjonsemisjonen. Tegningsrettene skal registreres i VPS og omsettes på Oslo Børs. I den grad Reparasjonsemisjonen ikke er fulltegnet av innehaverne av tegningsrettene, kan tegnere uten tegningsretter få utstedt aksjer i emisjonen på bakgrunn av styrets skjønn. Tegnerne skal betale NOK 11 per aksje, for eksempel den samme prisen som ble betalt per aksje som tegningsprisen i den Rettede Emisjonen. Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen er forventet å være fra 10. mars 2009 til og med 24. mars 2009, og aksjene må tegnes senest 30. april Ved å signere tegningsblanketten som er vedlagt tilbudsprospektet utstedt i

4 forbindelse med Reparasjonsemisjonen, vil tegneren gi fullmakt til Selskapets administrerende direktør, styreleder eller slik annen person som Selskapet utpeker, til å signere alle nødvendige dokumenter og ta alle nødvendig steg i forbindelse med tegningen av de utstedte aksjene for tegneren. (vi) Betaling skal gjøres av tegnerne i tråd med instruksjonene redegjort for i tilbudsprospektet og allokeringsbrev sendt fra Selskapet. Betaling for aksjer utstedt i Reparasjonsemisjonen skal skje senest 30. mai Selskapet kan velge å inngå en begrenset betalingsgaranti med formål å sikre effektiv registrering av kapitalforhøyelsen. (vii) De nye aksjene utstedt i Reparasjonsemisjonen gir rett til utbytte som vedtas etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil i alle andre henseender likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer fra kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. (viii) Selskapets vedtekter 4 skal endres tilsvarende.

5 SAK 6 Forslag om å erstatte styremedlemmet Patrick Lee med Dr. Shahzad Malik På bakgrunn av Advent Venture Partners krav om å foreslå for aksjonærene å erstatte Mr. Patrick Lee med Dr. Shahzad Malik i styret i Algeta, presenterer styret det følgende forslaget som vedtak av aksjonærene på den ekstraordinære generalforsamlingen: "Generalforsamlingen vedtok å erstatte Mr. Patrick Lee som styremedlem i Selskapet ved å velge Dr. Shahzad Malik som nytt styremedlem for å fylle styrevervet som tidligere ble holdt av Mr. Patrick Lee."

6 SAK 7 Forslag om å velge et nytt styremedlem utpekt av Abingworth Betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar aksjeutstedelsen i den Rettede Emisjonen, har Abingworth krevd at det velges et styremedlem nominert av Abingworth. Styret foreslår derfor at den ekstraordinære generalforsamlingen fatter følgende Betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen har godkjent aksjeutstedelsen i den Rettede Emisjonen, vedtar aksjonærene å velge et styremedlem som er utpekt av Abingworth. Styret vil identifisere styremedlemmet før den ekstraordinære generalforsamlingen og offentliggjøre navnet på kandidaten på

7 Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstra ordinær generalforsamling i Algeta ASA avholdes onsdag 4. mars 2009 kl CET hos Algeta ASA, 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A, 0884 OSLO MØTESEDDEL Algeta ASA Ekstra ordinær generalforsamling Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl mandag 2. mars 2009 Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax Undertegnede vil møte i Algeta ASA Pin-kode: generalforsamling onsdag 4. mars 2009 og Ref-nr: avgi stemme for mine/våre aksjer avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). Dato Aksjeeiers underskrift FULLMAKT Algeta ASA ekstra ordinær generalforsamling Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl mandag 2. mars Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax Undertegnede aksjonær i Algeta ASA gir herved: Styrets formann Stein Holst Annexstad Administrerende direktør Andrew Kay Pin-kode: Ref-nr: Aksjeeiers fullstendige navn og adresse Andre (navn) Fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i Algeta ASAs generalforsamling Onsdag 4. mars Dato Aksjeeiers underskrift L_786318_V

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2014 KL. 15.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt onsdag 23. april 2014, kl. 15.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 19. mai 2015, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA onsdag 7. mai 2014 kl 17:00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne. Stemmesedler

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 18. juni 2008 kl. 09.00 på Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer