Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen åpnes av styrets formann, Ib Kunøe. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Valg av møteleder. 2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 4. Konsernsjefens redegjørelse. 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2005 for morselskap og konsern med resultatdisponering. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for Godkjennelse av revisors honorar. 7. Gjenvalg av eller valg av ny revisor. 8. Aksjeopsjonsprogram. Ved generalforsamlingsbeslutning 21. april 2005, ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved å utstede inntil aksjer i Ementor ASA pålydende NOK 1 per aksje ved en eller flere rettede aksjekapitalutvidelser mot ansatte i selskapet som ledd i en opsjons/incentivordning. Det er siden den ordinære generalforsamling 21. april 2005 ikke inngått nye opsjonsavtaler. Fullmakten til å utvide aksjekapitalen har ikke vært benyttet. Styret ønsker at selskapet skal kunne tilby konkurransedyktige betingelser for ledere og nøkkelpersoner. Styret ser det som viktig at man kan tilby eierskap til nøkkelpersonell, både for å tiltrekke seg og å holde på erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere. Styret ber derfor om fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser med inntil NOK ved å utstede inntil aksjer pålydende NOK 1 ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets ansatte. Fullmakt, gitt på generalforsamling 21. april 2005, til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved å utstede inntil aksjer i Ementor ASA pålydende NOK 1 per aksje ved en eller flere rettede aksjekapitalutvidelser mot ansatte i selskapet som ledd i en opsjonsordning/incentivordning, trekkes tilbake. Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved å utstede inntil aksjer i Ementor ASA pålydende NOK 1 per aksje ved en eller flere rettede aksjekapitalutvidelser mot ansatte i selskapet som ledd i en opsjonsordning/incentivordning. 1

2 Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjonærene, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjonærene, fisjon, fusjon el. lignende, skal fullmakten justeres tilsvarende m.h.t. det antall aksjer som kan utstedes, samlet aksjekapitalforhøyelse og tegningskurs, i samsvar med alminnelige og anerkjente prinsipper for slike justeringer, dog slik at justering ikke kan skje i strid med aksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter eller aksjelovens forbud mot tegning til kurser under pålydende. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning fravikes. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2007, dog slik at den bortfaller senest 30. juni Styret fastsetter tegningsvilkårene og øvrige vilkår. Styret gis fullmakt til å endre vedtektens paragraf 4 etter hvert som fullmakten benyttes. 9. Fullmakt til å foreta erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjelovens 9-4. Styret foreslår at fullmakten gitt i ordinær generalforsamling den 21. april 2005 avløses av en ny fullmakt som gir styret mulighet for å erverve eller avhende egne aksjer. Beholdningen av egne aksjer kan blant annet benyttes i forbindelse med oppkjøp, incentivordninger for ansatte m.m. Fullmakten foreslås totalt å omfatte inntil aksjer a NOK 1 og skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i år 2007, dog med bortfall senest 30. juni Styret vil stå fritt med hensyn til ervervsmåter og salg av egne aksjer. Styret i Ementor ASA gis fullmakt til å la Ementor ASA og/eller datterselskaper erverve aksjer i Ementor ASA pålydende verdi inntil kr ,-. Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 1,- (pålydende) og NOK 50,-. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg av egne aksjer. Tilbakekjøpene m.v. skal kunne gjennomføres frem til ordinær generalforsamling i år 2007 dog senest 30. juni Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, fondsemisjon, nyemisjon med fortrinnsrett for aksjonærene, nedsettelse av aksjekapitalen ved tilbakebetaling til aksjonærene, fisjon, fusjon el. lignende, skal fullmakten justeres forholdsmessig i samsvar med alminnelige og anerkjente prinsipper for slike justeringer. 10 Aksjespleis Selskapets styre fremmer forslag om at selskapets aksjer slås sammen slik at 10 aksjer à kr 1 slås sammen til 1 aksje à kr 10. Begrunnelsen for å foreslå en spleis av aksjene er å gjøre aksjekursen mer stabil og legge til rette for at flere langsiktige og institusjonelle investorer vil investere i selskapet. For å få etablert rett aksjeantall foreslår styret at det gjøres følgende tilpasninger: i) kapitalforhøyelse for å få et aksjeantall delelig med 10, med tilhørende vedtektsendring ii) sammenslåing av 10 aksjer til 1 aksje, med tilhørende vedtektsendring. Aksjonærer som ikke har et antall aksjer som er delelig med 10, vil få tilført det nødvendige antall aksjer. Ad i) Kapitalforhøyelse ved nytegning med tilhørende vedtektsendring For å oppnå et samlet antall aksjer delelig på 10, og dermed tilrettelegge for en spleis av selskapets aksjer, foreslår styret å forhøye selskapets aksjekapital med kr 1 fra kr til kr ved en rettet emisjon mot Consolidated Holding A/S. Tegningskurs settes til kr 1, og tegning av aksjeinnskuddet skal skje ved signatur av protokollen på generalforsamlingen. Den nye aksjen skal ha alminnelige rettigheter i selskapet, herunder utbytterett, fra registreringstidspunktet. Som en følge av forslaget om kapitalforhøyelse, foreslås vedtektenes 4 endret fra: 2

3 Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. til: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. 1) Selskapets aksjekapital forhøyes med kr 1 fra kr til kr ved en rettet emisjon mot Consolidated Holding A/S. Tegningskurs settes til kr 1, og tegning av aksjeinnskuddet skal skje ved signatur av protokollen på generalforsamlingen. Innskuddet skal gjøres opp umiddelbart ved kontant betaling direkte til selskapet. Øvrige aksjonærers fortrinnsrett fravikes. Beslutningen blir å melde til Foretaksregisteret. Kontantinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jfr. allmennaksjeloven annet punktum. Den nye aksjen skal ha alminnelige rettigheter i selskapet, herunder utbytterett, fra registreringstidspunktet. 2) Selskapets vedtekter 4 endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. Ad ii) Sammenslåing av 10 aksjer til 1 aksje, med tilhørende vedtektsendring. For å oppnå et hensiktsmessig antall aksjer i selskapet foreslås det for generalforsamlingen at selskapets aksjer spleises. Forslaget innebærer at 10 aksjer slås sammen til 1. Spleis av aksjer forutsettes gjennomført 1. juni 2006, basert på VPS-lister samme dato. Sammensetningen av selskapets aksjekapital vil endres fra aksjer pålydende kr 1 til aksjer pålydende kr 10. Som en følge av beslutningen om spleis av selskapets aksjer, som er inntatt i punktet ovenfor, foreslås det at vedtektenes 4 endres fra: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 1,- fullt innbetalt og lydende på navn. til: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 10,- fullt innbetalt og lydende på navn. 1) Selskapets aksjer slås sammen slik at 10 aksjer à kr 1 slås sammen til 1 aksje à kr 10 og sammensetningen av selskapets aksjekapital endres fra aksjer pålydende kr 1 til aksjer pålydende kr 10. Aksjespleisen forutsettes gjennomført 1. juni 2006, basert på VPS-lister samme dato. 2) Selskapets vedtekter 4 skal, etter at selskapets aksjer er slått sammen i samsvar ved vedtakets punkt 1, endres til å lyde: Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer à kr 10,- fullt innbetalt og lydende på navn. 11. Nedsettelse av selskapets overkursfond 3

4 Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen setter ned selskapets overkursfond. Begrunnelsen for forslaget er at overkursfondet er meget stort, og en overføring fra overkursfondet til annen egenkapital vil gi selskapet større handlefrihet ved de tilfelle hvor allmennaksjeloven setter krav om fri egenkapital. Styret fremmer forslag om å nedsette selskapets overkursfond med kr , fra kr til kr Midlene fra nedsettelsen skal benyttes til overføring til annen egenkapital. Selskapets overkursfond nedsettes, med kr , fra kr til kr Midlene fra nedsettelsen av overkursfondet skal benyttes til overføring til annen egenkapital. o o O o o Innkalling vedlagt årsoppgjør og revisors beretning for 2005, samt påmelding og fullmaktsskjema sendes alle aksjonærer med kjent oppholdssted. I tillegg vil dokumentene være utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn. Aksjonærer som henvender seg til selskapet vil kunne få tilsendt de nevnte dokumenter. Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må gi melding til Ementor ASA ved: DnB NOR Bank ASA Verdipapirservice 0021 Oslo Fax (+47) Tlf. (+47) innen mandag 24. april 2006 kl Påmelding kan skje på Ementor ASAs internettsider (www.ementor.no/gf), via Investortjenester eller ved telefaks. For nærmere informasjon, se vedlagte påmeldingsblankett. Aksjeeiere som ønsker å møte ved fullmektig, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema. Styreformann Ib Kunøe og konsernsjef Jo Lunder er villige til å motta slike fullmakter. Med vennlig hilsen For styret i Ementor ASA Ib Kunøe Styreformann (sign.) 4

5 REF. NR: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i EMENTOR ASA avholdes torsdag 27 april kl i Brynsalleen 2, Oslo. MØTESEDDEL Må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl mandag 24. april Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Påmelding kan også foretas elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside (kan ikke benyttes ved fullmakt). Undertegnede vil møte i EMENTOR ASAs ordinære generalforsamling torsdag 27. april 2006 og avgi stemme for egne aksjer andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for aksjer. Sted/Dato X) Aksjeeiers underskrift X) Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt nederste del FULLMAKT REF. NR: Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli påført navnet til styrets leder eller konsernsjefen, eller den person utpekt av han til å møte og representere seg, før den ordinære generalforsamlingen avholdes. Fullmakten må være DnB NOR Bank ASA i hende senest kl mandag 24. april Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr Fullmakt kan også gis elektronisk via Investortjenester (men ikke via selskapets hjemmeside). Undertegnede : gir herved : Ib Kunøe / Jo Lunder eller : (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på EMENTOR ASAs ordinære generalforsamling 27. april x)... Sted/Dato Aksjeeiers underskrift x) kun ved fullmakt Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling for Odfjell SE avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 4. mai 2010 kl. 16:00. Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA avholdes i selskapets lokaler, Strandgata 3, Tromsø: Torsdag 7. mai 2009, kl. 12:00 Til

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING KITRON ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Selskapet ) 22. april 2013 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Møtet ble åpnet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer